Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” icon

Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд”
Скачати 182.68 Kb.
НазваТеоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд”
Дата21.08.2012
Розмір182.68 Kb.
ТипКурс лекцій


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до організації самостійної роботи студентів

при вивченні курсу


Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування”


Модуль 4. „Типологія будівель і споруд”

(для студентів 3 курсу спеціальності 6.120100   „Містобудування)


ХАРКІВ   ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки з теоретичних та методичних основ архітектурного проектування «Типологія будівель і споруд» рекомендовані для студентів 3 курсу спеціальності 6.120100 – «Містобудування».Укл. Дудка О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 11с.


Укладач: О.М. Дудка


Рецензент: О.Ю.Усачова


Рекомендовано кафедрою АіЛП,

протокол № 6 от 8 грудня 2006р.


^

Загальні положення


Мета дисципліни:

 • формування уявлення про суть кожного типу будівель і про основні тенденції їх розвитку.

Завдання дисципліни:

 • ознайомлення студентів з актуальними проблемами в проектуванні житлових, громадських і промислових будівель і споруд;

 • розгляд містобудівельних вимог до об’єктів проектування відповідно до їх призначення, розташування та оточення;

 • формування у студентів необхідних знань з нормативно-технічних вимог до різних типів будівель та споруд для їх практичного використання в архітектурному проектуванні;

 • використання композиційних можливостей рішень як екстер’єра, так і інтер’єра при проектуванні житлових, громадських та промислових об’єктів.


Курс лекцій 4 модуля „Типологія будівель і споруд” є складовою частиною дисципліни „Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування”, розрахований на вивчення у 6 семестрі (3 курс). Цей модуль складається з трьох змістовних модулів:

ЗМ 4.1. Основи проектування житлових будинків;

ЗМ 4.2 .Основи проектування громадських будівель і споруд;

ЗМ 4.3. Основні принципи і прийоми планування й забудови промислових підприємств.

Відповідно до завдань, поставлених перед дисципліною та враховуючи обсяг лекційного матеріалу, частину матеріалу (за вказівкою лектора), студенти проробляють самостійно по літературним джерелам, а також виконують три альбоми графічних завдань за тематикою трьох змістовних модулів. Ці альбоми, доповнюючи конспекти лекцій, повинні стати допоміжним матеріалом для курсового та дипломного архітектурного проектування, а також сприяти якісному виконанню підсумкових тестів за тематикою цього модуля. Курс навчання закінчується екзаменом.


У процесі освоєння курсу студенти мають отримати знання:

 • про класифікацію і номенклатуру типів і видів будівель;

 • про містобудівне значення тих чи інших типів будівель;

 • про характерні морфологічні особливості різних типів житлових, громадських та промислових будівель і споруд;

 • про вплив вимог санітарної гігієни та безпеки на архітектуру будівель та споруд;

 • про кількісні та якісні параметри будівель і споруд, що відповідають сучасному рівню розвитку, матеріальним і культурним потребам та можливостям суспільства.

^ Зміст та структура модуля 4 „Типологія будівель і споруд” (2кредити/72години)
Тема
Лекції

Практичні

заняття

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Змістовний модуль 4.1.

Основи проектування житлових будинків”

Тема 1. „Цілі і завдання дисципліни. Житлові будинки”.

2

__

1

2

Тема 2. „Безліфтові житлові будинки”

2

__

1

2

Тема 3. „Багатоповерхові житлові будинки”

4

__

1

2

Всього Змістовний модуль 4.1.

8
3

6

Змістовний модуль 4.2.

Основи проектування громадських будівель і споруд”

Тема 4. „Основи проектування громадських будівель і споруд”

2

__

1

1

Тема 5. „Комунікаційні зв’язки громадських будівель та комплексів”

2

__

1

1

Тема 6. „Будинки системи освіти, виховання та підготовки кадрів”

2

__

1

2

Тема 7. „Будинки видовищних та культурно-освітніх установ”

4

__

1

2

Тема 8. „Будинки і спорудження фізкультурно-оздоровчі і спортивні”

2

__

1

2

Тема 9. „ Культові споруди і будівлі”

2

__

1

1

Тема 10. „Будинки і комплекси торгово-побутового обслуговування та громадського харчування”

2

__

1

2

Тема 11. „Будівлі НДІ, проектних і громадських організацій та керування”

2

__

1

2

Тема12.„Транспортні будівлі і спорудження”

2

__

1

1

Тема 13. „Будівлі комунального господарства”

2

__

1

1

Всього Змістовний модуль 4.2.

22
10

15

Змістовний модуль 4.3. „Основні принципи і прийоми планування і забудови промислових підприємств”

Тема 14. „Основні принципи планування й забудови промислових підприємств ”

1

__

1

2

Тема 15. „Типи промислових будівель і споруджень ”

1

__

1

2

Всього Змістовний модуль 4.3.

2
2

4

Всього

3240

^ Всього годин

72


Зміст лекційного курсу

модуля 4 „Типологія будівель та споруд” за темами


^ ЛЕКЦІЯ П / П ЗМІСТ ТЕМ

Змістовний модуль 4.1.

Основи проектування житлових будинків”

Лекція 1 „Цілі й завдання дисципліни. Житлові будинки”.

Житлове середовище як об'єкт проектування. Основні фактори, що впливають на проектування житла. Класифікація житла. Основні типи житлових будинків. Квартира та її елементи.

^ Лекція 2 „Безліфтові житлові будинки”

Індивідуальні житлові будинки та прийоми спорудження цих будинків. Блоковані житлові будинки. Типи блок-квартир. Прийоми блокованої забудови. Безліфтові секційні житлові будинки. Типи секцій. Прийоми блокування секцій. Безліфтові галерейні й коридорні житлові будинки. Змішані структури безліфтових будинків.

^ Лекція 3 „Багатоповерхові житлові будинки”

Спеціальні вимоги до багатоповерхових житлових будинків (містобудівельні, демографічні, екологічні, вимоги до інсоляції та шумозахисту). Протипожежні вимоги. Класифікація багатоповерхових житлових будинків. Секційні житлові багатоповерхові будинки. Коридорні й галерейні будинки.

^ Лекція 4 Продовження теми

Багатоповерхові житлові будинки на рельєфі. Терасні житлові будинки. Шумозахисні житлові будинки. Композиційні прийоми багатоповерхової житлової забудови. Багатофункціональні житлові будинки. Багатофункціональні житлові комплекси. Тимчасові житлові будинки.


Змістовний модуль 4.2.
^

„Основи проектування громадських будівель і споруд”


Лекція 5 „Основи проектування громадських будівель і споруд”

Містобудівні та архітектурно-художні особливості проектування громадських будівель та споруд. Розміщення й композиційна роль громадських будинків. Класифікація громадських будівель. Функціональні основи проектування громадських будівель та споруд. Принципи функціональної організації внутрішнього простору. Групування приміщень. Функціональне зонування. Основні планувальні елементи громадських будинків.

^ Лекція 6 „Комунікаційні зв’язки громадських будівель та комплексів”

Горизонтальні комунікації. Вертикальні комунікації. Пожежна безпека та евакуація людей із громадських будинків.

^ Лекція 7 „Будинки системи освіти, виховання та підготовки кадрів”

Будинки дитячих дошкільних закладів. Їх розміщення у забудові. Архітектурно-планувальні та композиційні рішення будинків дитячих дошкільних закладів. Основні групи приміщень. Планування ділянки дитячих садків. Будинки навчальних закладів. Школи, їх розміщення у населених пунктах. Архітектурно-планувальні та композиційні рішення шкільних будинків. Планування шкільної ділянки. Вищі навчальні заклади та їх планувальні й композиційні рішення в міській забудові. Архітектура вузівських будівель.

^ Лекція 8 „Будинки видовищних та культурно-освітніх установ”

Кінотеатри. Їх основні типи та прийоми композиції. Об’ємно-планувальні рішення кінотеатрів. Театрально-концертні будівлі і споруди та їх розміщення в містобудівній забудові. Архітектурно-планувальні рішення театрів і концертних залів. Клуби та їх розміщення у населених пунктах. Архітектурно-планувальні та композиційні рішення клубів. Евакуація глядачів.

^ Лекція 9 Продовження теми

Цирки та їх розміщення у містах. Архітектурно-планувальні та композиційні рішення цирків. Музеї. Їх розміщення в міській забудові. Принципи організації експозиції. Виставки, їх класифікація. Містобудівельне рішення виставкових територій. Принципи проектування виставкових будівель та організація експозицій.

^ Лекція 10 „Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчі і спортивні”

Мережа й класифікація спортивних споруд. Відкриті площинні спортивні споруди. Стадіони. Криті спортивні споруди і будівлі. Плавальні басейни.

^ Лекція 11 „ Культові споруди і будівлі”

Об’ємно-планувальні та композиційні рішення християнських храмів (православних й католицьких). Планувальні прийоми будування мусульманських мечетей. Синагоги та їх розміщення.

^ Лекція 12 „Будинки і комплекси торгово-побутового обслуговування та громадського харчування”

Будівлі підприємств роздрібної торгівлі. Універсами й універмаги. Криті ринки. Торговельні центри. Будівлі підприємств громадського харчування. Будинки підприємств побутового обслуговування. Їх розміщення в міської забудові та об’ємно-планувальні рішення.

^ Лекція 13 „Будівлі НДІ, проектних і громадських організацій та органів упрвління”

Будівлі науково-дослідних інститутів та їх об’ємно-планувальні й композиційні рішення. Будівлі органів управління, кредитування й громадських організацій. Архітектурно-планувальні прийоми їх розміщення в міської забудові.

^ Лекція 14 „Транспортні будівлі і спорудження”

Споруди для пішоходів вуличного та позавуличного громадського транспорту (надземні й підземні переходи, павільйони зупинок громадського транспорту, метрополітен). Автомобільні стоянки, гаражі. Вокзали всіх видів транспорту. Їх розміщення в населених пунктах. Перони різного призначення. Об’єднані, кооперовані вокзали. Споруди для громадського транспорту.

^ Лекція 15. „Будівлі комунального господарства”

Основні принципи планування і забудови будівель комунального господарства. Об’ємно-планувальні особливості комунальних будівель різних типів.

Змістовний модуль 4.3.

Основні принципи і прийоми планування і забудови промислових підприємств”


Лекція 16 „Основні принципи планування й забудови промислових підприємств ”

Основні принципи планування й забудови територій промислових підприємств. Об’ємно-планувальні особливості промислових будівель різних типів.

Типи промислових будівель і споруджень ”

Одноповерхові виробничі будівлі. Двоповерхові виробничі будівлі. Багатоповерхові виробничі будівлі. Допоміжні будівлі промислових підприємств. Будівлі й споруди сільськогосподарських підприємств.


^ Завдання для самостійної роботи студентів.


Найменування тем та питань, що

виносяться для самостійної роботи

Кількість

годин

Форма

звіту

Змістовний модуль 4.1.

Основи проектування житлових будинків”Тема1.„Цілі й завдання дисципліни. Житлові будинки”.

1.1. Житлове середовище як об'єкт проектування.

1.2. Основні фактори, що впливають на проектування житла.

1.3. Класифікація житла. Основні типи житлових будинків.

1.4. Квартира та її елементи.3


альбом

графічних

завдань№1

Тема 2. „Безліфтові житлові будинки”

2.1 Індивідуальні житлові будинки.

2.2. Блоковані житлові будинки.

2.3. Безліфтові секційні житлові будинки.

2.4.Безліфтові галерейні,коридорні житлові будинки.

2.5. Змішані структури безліфтових будинків.3


альбом

графічних

завдань№1

Тема 3. „Багатоповерхові житлові будинки”

3.1.Спеціальні вимоги до багатоповерхових житлових будинків.

3.2.Секційні житлові багатоповерхові будинки.

3.3. Коридорні й галерейні будинки.
^

3.4. Житлові будинки на рельєфі.

3.5. Шумозахисні житлові будинки.


3.6. Багатофункціональні житлові будинки.

3.7. Багатофункціональні житлові комплекси.

3.8. Тимчасові житла.3


альбом

графічних

завдань№1

Всього Змістовний модуль 4.1.

9
Змістовний модуль 4.2.

Основи проектування громадських будівель і споруд”Тема 4. „Основи проектування громадських будівель і споруд”

4.1.Містобудівні та архітектурно-художні особливості проектування.

4.2. Класифікація громадських будівель.

4.3. Функціональні основи проектування громадських будівель та споруд.

4.4. Основні планувальні елементи громадських будинків.2


альбом

графічних

завдань№2

Тема 5. „Комунікаційні зв’язки громадських будівель та комплексів”

5.1. Горизонтальні комунікації.

5.2. Вертикальні комунікації.

5.3. Пожежна безпека та евакуація людей з будинків.2


альбом

графічних

завдань№2

Тема 6. „Будинки системи освіти, виховання та підготовки кадрів”

6.1. Будинки дитячих дошкільних закладів.

6.2. Будинки навчальних закладів.

6.3. Вищі навчальні заклади.3


альбом

графічних

завдань№2

Тема7. „Будинки видовищних та культурно-освітніх установ”

7.1. Кінотеатри.

7.2. Театрально-концертні будівлі і споруди.

7.3. Клуби.

7.4. Цирки.

7.5. Музеї.

7.6. Виставки.3


альбом

графічних

завдань№2

Тема 8. „Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчі і спортивні”

8.1. Стадіони.

8.2. Криті спортивні споруди і будівлі.

8.3. Плавальні басейни.3


альбом

графічних

завдань№2

Тема 9. „Культові споруди і будівлі”

9.1. Християнські храми (православні й католицькі).

9.2. Мусульманські мечеті.

9.3. Синагоги.2


альбом

графічних

завдань№2

Тема 10. „Будинки і комплекси торгово-побутового обслуговування та громадського харчування”

10.1. Будівлі підприємств роздрібної торгівлі.

10.2. Універсами (супермаркети).

10.3. Універмаги.

10.4. Криті ринки.

10.5. Торгівельні центри.

10.6. Будівлі підприємств громадського харчування.

10.7.Будинки підприємств побутового обслуговування.3


альбом

графічних

завдань№2

Тема 11. „Будівлі НДІ, проектних і громадських організацій та органів управління”

11.1. Будівлі науково-дослідних інститутів.

11.2. Будівлі органів управління, кредитування та громадських організацій.3


альбом

графічних

завдань№2

Тема12. „Транспортні будівлі і споруди”

12.1. Вокзали всіх видів транспорту.

12.2. Спорудження для громадського транспорту.


2

альбом

графічних

завдань№2

Тема 13. „Будівлі комунального господарства”2

альбом

графічних

завдань№2

Всього Змістовний модуль 4.2.

25
Змістовний модуль 4.3. „Основні принципи й прийоми планування і забудови промислових підприємств”Тема 14. „Основні принципи планування й забудови промислових підприємств ”

14.1. Основні принципи планування й забудови територій промислових підприємств.

14.2. Об’ємно-планувальні особливості промислових будівель різних типів.3


альбом

графічних

завдань№3

Тема 15. „Типи промислових будівель і споруд ”

15.1. Одноповерхові виробничі будівлі.

15.2. Двоповерхові виробничі будівлі.

15.3. Багатоповерхові виробничі будівлі.

15.4. Допоміжні будівлі промислових підприємств.

15.5. Будівлі й споруди сільськогосподарських підприємств.3


альбом

графічних

завдань№3

Всього Змістовний модуль 4.3.

6
^ Всього годин

40


Тематика контрольних робіт

Комплексні контрольні роботи, передбачені програмою навчальної дисципліни, розроблені за тематикою змістовних модулів і відповідають обсягу лекційного матеріалу.


^ Засоби контролю та структура залікового кредиту


Види й засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 4. Поточний контроль зі змістовних модулів

ЗМ 1.1. Альбом графічних завдань№1

15%

ЗМ 1.2. Альбом графічних завдань№2

40%

ЗМ 1.3. Альбом графічних завдань№3

5%
Підсумковий контроль з МОДУЛЯ 4 (тестування або екзамен)

40%

Всього за модулем 4

100%Навчально-методичні матеріали


 1. Архитектурное проектирование жилых зданий.   М.: Стройиздат, 1990.

 2. Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков от крепости до столицы.   Харків: Фолио, 1998.   335с., ил.

 3. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений.   М.: Стройиздат, 1985.

 4. Архитектурное проектирование промышленных предприятий.   М.: Стройиздат, 1984.

 5. Містобудування. Довідник проектувальника.   К.: Укрархбудінформ, 2000.   92 с.

 6. С. Г. Змеул, Б. А. Маханько. Архитектурная типология зданий и сооружений.   М.: Стройиздат, 1999.

 7. Фомін І.О. Основи теорії містобудування.   К.: Наукова думка, 1997.   191с.
^

Навчальне видання


Методичні вказівки з теоретичних та методичних основ архітектурного проектування «Типологія будівель і споруд» (для студентів 3 курсу спеціальності 6.120100 – «Містобудування»)


Укладач: Олена Миколаївна Дудка


Редактор: М.З. Аляб'єв


План 2007, поз. 469

____________________________________________________________________

Підп. до друку 19.02.2007 Формат 60×841/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умов.-друк. арк. 0,5 Обл.- вид. арк. 1

Замовл. № Тираж 80 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconДудка О. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль...
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconЛ. В. Дрьомова теоретичні та методичні основи архітектурного проектування розділ 2 типологія будівель та споруд конспект
Типологія будівель та споруд: Конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 060102 (1201) «Архітектура» спеціальності...
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” icon«Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи та методи архітектурного...
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconВ. О. Хесін курс лекцій з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2: Основи містобудування»...
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconВ. О. Хесін, Р. В. Амельченко, Д. В. Бабкіна методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль...
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconВ. О. Хесін, Д. В. Бабкіна, Р. В. Амельченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль...
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconКонспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», Модуль 1 Ландшафтна архітектура (для студентів...
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconВ. О. Хесін хрестоматія до самостійної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Хрестоматія до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2:...
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconТеоретичні та методичні основи архітектурного проектування» Розділ «Основи І методи архітектурного проектування»
Курс лекцій «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування». Розділ «Основи І методи архітектурного проектування»
Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” Модуль „Типологія будівель І споруд” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства н. І. Криса конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Криса Н.І. Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» / Ландшафтна архітектура (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи