Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата21.08.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу та практичних занять з

дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств мiського господарства»(для студентів спеціальностi 6.050100 - "Економіка підприємства",

спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств мiського господарства» (для студентів спеціальності 6.050100 - "Економіка підприємства" спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства").


Укладачі: В.В.Княжеченко, І.В.Покуца – Харків: ХНАМГ, 2007. – 31с.


Рецензент О.В. Димченко


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 10 від 20.04.07 р.

ЗМIСТ

стор.

 1. Загальні положення ................................................................................4

 2. Мета і завдання дисципліни ..................................................................5

 3. Тематичний план ....................................................................................7

 4. Зміст дисципліни, питання i задачi для самоперевірки за темами.....8

 5. Приклад конспекту самостійно вивчених тем… . . . . . .....................24

Список літератури......................................................................................30


1.Загальні положення


Досвід провідних розвинутих країн світу підтверджує справедливість думки про те, що одним з чинників забезпечення високого рівня життя є високий рівень освіти населення. Тому у розвинутих країнах Заходу з кінця 90-х років приділяється значна увага вдосконаленню системи освіти, виробленню єдиних шляхів її удосконалення та критеріїв оцінки її якості. Якість отриманих під час навчання знань та ефективність діяльності за фахом у майбутньому великою мірою залежать від того наскільки студент здатний поглиблювати свої знання за рахунок самостійної роботи з отримання необхідних знань і вмінь. Самостiйна робота студента є важливою складовою частиною навчання, що набуває останнiм часом особливого значення у зв’язку з динамічністю економiчних процесiв в умовах ринкової економiки, впровадженням мiжнародних стандартiв у дiяльнiсть навчальних закладiв пiсля того, як Україна приєдналась до Болонських угод.

Самостiйна робота студента ставить на метi поглиблення знань, отриманих пiд час аудиторних занять, і самостiйне вивчення питань вiдповiдно до змiсту дисциплiни, якщо вони не були висвiтленi на аудиторних заняттях.

Починаючи вивчення навчальної дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств мiського господарства», студент повинен насамперед уяснити для себе мету й завдання, які вирiшує викладання даного курсу, мiсце підприємств галузі в системi економiчних відносин на регіональному рівні, роль, яку планування відiграє в управлiнні соціально-економiчними процесами розвитку міст. Надалі, під час самостійного вивчення питань, що потребують додаткового (позааудиторного) опрацювання студентом, необхідно насамперед звертати увагу на особливості планування показників діяльності підприємств міського господарства, що пов’язані зі специфікою їх функціонування, порядок використання загально методичних підходів планування до підприємств даної галузі.

У цих вказiвках наведено перелiк питань за темами, що висвiтлюються пiд час викладання курсу, i розподiл часу, що вiдводиться на вивчення дисципліни, за видами навчальної роботи, який дозволяє студенту орiєнтуватися при самостiйному вивченні дисциплiни. Слід мати на увазі, що наведений перелік може дещо змінюватися у випадку коригування змісту робочої програми навчальної дисципліни.

Для перевiрки студентом отриманих пiд час самостiйного вивчення дисципліни знань у методичних вказiвках наводяться контрольні питання до кожної теми і задачi за тематикою вивченого матерiалу, що вирiшуються на практичних заняттях.

Для систематизації отриманої під час самостійного вивчення тем дисципліни інформації та полегшення її засвоєння рекомендується викладати опрацьований матерiал у виглядi конспекту, що стисло розкриває зміст та обґрунтування відповіді студента на питання, що вивчалося самостійно. При цьому, для полегшення подальшого уточнення отриманої інформації студент повинен робити посилання за текстом на літературні джерела, звідки взяті наведені в тексті формули, терміни та поняття, висновки, приклади тощо. Конспект ведуть послідовно за темами, які складають зміст дисципліни. У кінці кожної теми треба наводити перелік літературних джерел, що були використані під час розглядання питань теми. Оформлення переліку проводять відповідно до загальних вимог з оформлення курсових та дипломних робіт (проектів), які виконуються на кафедрі. Приклад такого викладення матеріалу також наведений у даних методичних вказівках (див. розділ. 5). Конспект одночасно є засобом контролю за самостiйною роботою студента впродовж навчального семестру.

Одним з видiв самостiйної роботи студента є курсова робота (для студентів денної форми навчання) або контрольна робота (для студентiв заочної форми навчання), що передбачені навчальним планом пiдготовки бакалавра зі спецiальностi “Економiка підприємства”. Тому студенту рекомендується розглядати виконання цієї роботи, як один iз засобiв закрiплення отриманих знань та контролю за їх глибиною i якicтю.


^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета вивчення дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств мiського господарства»: надання студентам ґрунтовних теоретичних знань і практичних навичок з питань особливостей планування основних напрямкiв дiяльностi пiдприємств галузi в умовах функціонування ринкових відносин.


^ Завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретичних i практичних засад плану­вання дiяльностi підприємств міського господарства, набуття навичок аналiзу i плану­вання їх дiяльностi, виконання техніко-економiчних розрахункiв та обґрунтування планових показників, з урахуванням специфiки дiяльностi пiдприємств галузi.

Планування як певна галузь науки в цiлому і навчальний курс «Особливостi планування діяльності підприємств мiського господарства» зокрема, базуються на пізнанні й використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва, загальних методах наукових дослiджень. При вивченнi курсу «Особливостi планування діяльності підприємств мiського господарства» студент спирається на знання, отриманi пiд час попереднього учбового процесу у цiлому, й вивченнi курсу «Планування діяльності підприємства” насамперед. Саме використання методологiї та методiв наукового передбачення показникiв діяльності підприємства у процесі здійснення господарської діяльності підприємств міського господарства, які є важливим елементом економічної системи регiону, можна вважати змістом предмета курсу. Тому пiд час вивчення дисципліни особлива увага повинна придiлятися методологiї передбачення економiчних наслiдкiв для суб’єктів господарської діяльності прийнятих управлiнських рішень, обґрунтуванню ціх рішень на пiдставi використання загальних принципiв і методiв планування з урахуванням специфiки дiяльностi пiдприємств галузi з метою забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва на регіональному рівні.

Оволодіння майбутнiми фахiвцями сучасною науковою методологією визначення планових показникiв, передбачення економiчних наслiдкiв управлiнських рішень та їх обґрунтування на пiдставi використання методологічного апарату планування дозволить ефективно використовувати отримані знання для забезпечення ефективності господарювання підприємства як первинної ланки виробництва.

У результатi вивчення дисципліни «Особливостi планування діяльностi підприємств мicького господарства» студент:


повинен знати:


 • особливостi планування розвитку мicт у сучасних умовах;

 • основнi напрямки пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприємств галузі;

 • особливостi оперативно-календарного планування на підприємств мiського господарства;

 • систему показникiв, що формують виробничу програму підприємств з них пiдгалузей мiського господарства, їх взаємозв’язок і порядок розрахунку;

 • методи кількісної оцінки економічних процесiв за функцiональними напрямками планування з урахуванням особливостей формування витрат на підприємств рiзних пiдгалузей мiського господарства


повинен вміти:


 • використовувати методи планування під час проведення планово-економічних розрахункiв на підприємствах галузі;

 • формувати систему планових показникiв виробництва продукцiї (надання послуг), що базується на маркетинговому пiдходi при визначеннi оптимальних її обсягiв для підприємств галузi;

 • визначати необхiднi обсяги ресурсного забезпечення виробничого процесу; обґрунтовувати економiчно доцiльнi умови постачання матерiальних ресурсiв з урахуванням специфiки дiяльності підприємств галузі;

 виконувати оцiнку економічної (виробничо-господарської) діяльності пiдприємств з метою виявлення резервiв підвищення ефективності їх діяльності.


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(розподіл часу за темами й видами навчальної роботи та формами навчання) з дисциплiни “ Особливостi планування дiяльностi підприємств мiського господарства” *
^

Змiст навчальної дисциплiни (теми)


Обсяг у годинах

Денна форма навчання

Заочне форма навчання

Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Особливості планування розвитку міського господарства20-510--7

2. Шляхи підвищення ефективностi дiяльностi підприємств галузi та їх обґрунтування.34-910-16

3. Оперативно-календарне планування на підприємствах галузi.32-1011-18

4. Планування на підприємствах водо-тепло-газопосточання та водовідведення.62


-
821-13

5. Планування дiяльностi пiдприємств МЕТ.42-411-11

6. Планування діяльності підприємств

житлового господарства62-700-14

7. Планування діяльності підприємств готельного господарства54-311-10

8. Планування на пiдприємствах благоустрою та побутового обслуговування30


-
1411--20

Усього годин


32


16


-


60


8


4


-


96
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи