Робоча програма навчальної дисципліни icon

Робоча програма навчальної дисципліни
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата21.08.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Затверджую:

перший проректор Стадник Г.В.

«___»________________ 2007р.


Робоча програма навчальної дисципліни

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


(для студентів магістерської підготовки за спеціальностями 8.050107 “Економіка підприємства”та 8.050106 “Облік та аудит”денної форми навчання)


Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу


Харків – ХНАМГ – 2007

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної форми навчання спеціальностей 8.050107 - “Економіка підприємства” і 8.050106 - “Облік та аудит”. Укл.: Пан М.П. –Харків: ХНАМГ, 2007. – 41 с.


Укладач: М.П. Пан


Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством Харківської національної академії міського господарства, доктор технічних наук Ачкасов А.Є.


Затверджено на засіданні кафедри економіки будівництва.

протокол №11 від 27.06.2007 р.


©Пан М.П., ХНАМГ, 2007

^ 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Опис предмета навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Опис предмета навчальної дисципліни

Призначення: підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ECTS – 3

Модулів – 3

Змістовних модулів – 2

Загальна кількість годин –108

Тижневих годин:

  • аудиторних –3

  • самостійної роботи –3,3

Кількість годин: усього – 108 год.; за змістовними модулями: змістовний модуль 1 –54 год.; змістовний модуль 2 – 54 год.

Напрям 0501 "Економіка і підприємництво"

Спеціальності: 8.050107 "Економіка підприємства" та 8.050106 “Облік та аудит”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Термін навчання – 1 рік

Нормативна

Рік підготовки: 1-й

Семестр: 1-й

Лекції: кількість годин – 24 год. практичні – 24 год.

Самостійна робота – 60 год.

Форма підсумкового контролю – іспит


У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.


^ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій.

Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів компетенції щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки; формування вмінь застосувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Предметом дисципліни є система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Зміст вивчення дисципліни розкривається в темах:

1 . Суть і характерні риси міжнародного менеджменту.

2. Середовище міжнародного менеджменту.

3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях.

4.Прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій.

6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.

7. Керування і комунікації в міжнародних корпораціях.

8. Контроль і звітність міжнародних корпорацій.

9. Технологічна політика міжнародних корпорацій.

10. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій.

11. Торговельні операції міжнародних корпорацій.

12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій.

13. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

14. Становлення глобального менеджменту.


^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є українським варіантом ECTS.

Для завершення економічних реформ в країні, інтеграції української економіки в СОТ, необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового ринків, економічної кон’юкт-ури, комплексу заходів ефективного впливу на конкурентні позиції підприємства в ринкових умовах. Такі знання дає дисципліна «Міжнародний менеджмент» як філософія підприємницької діяльності міжнародних корпорацій в умовах глобалізації.

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» є нормативною для підготовки магістрів економічних спеціальностей.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання і навички в галузі загальної економічної теорії, макро- і мікроекономіки, отриманими при вивченні дисциплін «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Фінансовий та управлінський облік», «Статистика».

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

значення й складові середовища міжнародного бізнесу, вплив глобалізації на управління транснаціональними корпораціями;

сутність і складові міжнародного менеджменту, його зв'язок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;

особливості менеджменту міжнародних корпорацій за умов різних національних культур, основні національні школи менеджменту;

основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій та їх реалізацію в Україні;

особливості реалізації основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях та їх використання в Україні;

систему управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях і її особливості в Україні;

основні проблеми й перспективи розвитку міжнародного менеджменту в контексті дальшої глобалізації бізнесу та їх специфіку в Україні.

Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи міжнародного менеджменту

  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком магістрської роботи” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи