Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/6
Дата21.08.2012
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


харківська національна академія міського господарства
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання практичних і семінарських завдань

з дисципліни

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ”


(для студентів усіх форм навчання спеціальності

6.050107 – «Економіка підприємства»)


ХАРКІВ – 2007

Методичні вказівки до виконання практичних і семінарських завдань з курсу “ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.050107 – «Економіка підприємства»). / Авт. Л.Г.Чеканова ,

Н.М. Золотова – Харків: ХНАМГ, 2007. – 68 с.


Автори: д.т.н., проф. В.І.Торкатюк,

к.е.н., доц. Л.Г.Чеканова,

ас.Н.М. Золотова


Рецензент: д.е.н., проф. І.М. Пісаревський


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва: протокол № 10 від 27.04.2007р.

ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………........


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ..............................................................

Тема: Концепція проекту та його життєвий цикл

Семінарське заняття № 1 ......................................................................................

Тема: Концепція витрат і вигод у проектному аналізі,

цінність грошей у часі

Семінарське заняття № 2 ......................................................................................

Тема: Грошовий потік

Практичне заняття № 1 .........................................................................................

Тема: Стандартні фінансові Й неформальні критерії

прийняття рішень

Практичне заняття № 2 .......................................................................................

Тема: Динамічний аналіз беззбитковості проекту

Практичне заняття № 3 ........................................................................................

Тема: Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах

ризику та невизначеності

Практичне заняття № 4 ........................................................................................

Тема: Маркетинговий аналіз

Семінарське заняття № 3.......................................................................................

Тема: Технічний аналіз

Семінарське заняття № 4 ………………………………………………………..

Тема: Інституційний аналіз

Семінарське заняття № 5.......................................................................................

Тема: Екологічний аналіз

Семінарське заняття № 6 ......................................................................................

^ ТЕМА: СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Семінарське заняття № 7 ………………………………………………………..

Тема: Фінансовий аналіз

Практичне заняття № 5 .........................................................................................

Семінарське заняття № 8 ………………………………………………………..

Тема: Економічний аналіз

Практичне заняття № 6.........................................................................................

Список літератури..................................................................................................


4


5


6


13


17


21


27


29


35


39


41


43


47


49

54


57

59

ВСТУП


Ці методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання з спеціальності 6.050107 - “Економіка підприємств” для підготовки до практичних і семінарських занять з курсу “Проектний аналіз”.

Ціллю їх є надання допомоги студентам у вивченні теоретичних аспектів обґрунтування доцільності прийняття та впровадження окремих альтернативних проектів в умовах обмеженості ресурсів. Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми курсу і відтворюють її архітектуру.

Метою викладання дисципліни "Проектний аналіз" є формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Предметом курсу є вивчення методології та інструментарію аналізу проектних рішень.

Вивчення курсу "Проектний аналіз" повинно забезпечити підготовку студентів спеціальності 6.050107 для майбутньої самостійної практичної роботи на підприємствах галузі на основі опанування наукових підходів до вирішення економічних проблем з розробки оптимального проекту документально оформленого та визначення умов його успішної реалізації.

Вивчення дисципліни передбачає розв'язання таких завдань:

 • вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, що використовуються у світовій практиці при аналізі проектних рішень;

 • набуття навичок використання інструментарію проектного аналізу, порівняння та обґрунтування вибору проектів, оцінювання проектів щодо маркетингової технології, екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості.

Основні знання, які студенти повинні отримати під час вивчення дисципліни:

 • розуміти сутність інвестиційного проекту та необхідність проектного аналізу;

 • знати й уміти дати характеристику життєвому циклу проекту, його фазам та стадіям;

 • здобути глибокі теоретичні знання з питань сучасної методології проектного аналізу;

 • знати інструментарій проектного аналізу й методи його застосування на практиці;

 • мати уявлення про методологію підготовки та реалізації інвестиційних проектів і механізмів управління ними;

 • набути навички оцінки різних аспектів проекту на всіх стадіях розвитку його життєвого циклу проекту;

 • мати системне уявлення про методи оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів для їх реалізації та механізмів управління ними;

 • знати методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу підприємства-проектанта.

На основі роботи з рекомендованою літературою студенти мають можливість самостійно підготуватися до іспиту (заліку).

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

з розподілом навчального часу за темами й формами аудиторних

занять і самостійної роботи студентів денної форми навчання (навч.год.)
темТема

Всього годин за навчаль-ним планом

у тому числі

аудиторні заняття

само-стійна робота

лек-ції

прак-тичні

лабора-торні

семі-нарські

Модуль 1. Концепція проекту. Методологія проектного аналізу
Вступ

2

2

1

Концепція проекту та його життєвий цикл

13

41

8

2

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі

13


4
1


8

3

Грошовий потік


12


2


28


Модуль 2. Оцінка інвестиційних проектів. Оцінка проектного ризику

4

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень


112


1
8


5

Динамічний аналіз беззбитковості проекту

9

2

16

Модуль 3. Аспекти проектного аналізу

6

Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності

10

2

26

7

Маркетинговий аналіз

7

21

4

8

Технічний аналіз

5

21

2

9

Інституційний аналіз

5

21

2

10

Екологічний аналіз

5

21

2

11

Соціальний аналіз

5

21

2

12

Фінансовий аналіз

6

2

1
1

2

13

Економічний аналіз

5

2

12
В цілому

108

32

8
8

60

^ ТЕМА: Концепція проекту та його життєвий цикл


Семінарське заняття № 1


Основні питання


1. Сутність, ознаки й мета проекту. Його відмінність від плану та програми.

2. Характеристика зовнішнього й внутрішнього середовища проекту.

3. Види проектів та їх основні класифікаційні ознаки.

4. У яких випадках існує потреба в застосуванні стратегічного аналізу?

5. Поняття та характеристика життєвого циклу проекту

6. Інвестиційна фаза проекту.

7. Експлуатаційна фаза проекту.

8. Методи і форми управління циклом проекту


Рекомендована література: 4 [с. 13 – 30], 5 [c. 11 – 25], 6 [с. 9 – 17], 7 [с. 33 – 40],

12 [с. 17 – 27], 18 [с. 11 – 27]


Контрольні питання


1. Розкрийте зміст поняття “проект”.

2. Якими основними ознаками характеризується проект?

3. У чому полягають особливості проекту як системи?

4. Наведіть різні визначення проекту та дайте їхню порівняльну характеристику. Яке визначення на Вашу думку є найповнішим?

5. Розкрийте сутність інвестиційного проекту. Чи усі проекти є інвестиційними?

6. Схарактеризуйте основні ознаки проекту.

7. Дайте визначення мети проекту.

8. Обґрунтуйте необхідність застосування класифікації проектів та охарактеризуйте основні напрямки класифікації проектів.

9. Що таке оточення проекту? Як впливає оточення на реалізацію проекту?

10. Визначте та схарактеризуйте чинники зовнішнього середовища, що безпосередньо впливають на проект.

11. Охарактеризуйте основних учасників проекту.

12. Чому виникає необхідність у встановленні генеральної та інших цілей проекту?

13. Що таке стратегія проекту? Які стратегічні напрямки Ви знаєте?

14. Передінвестиційна фаза проекту: ідентифікація; розробка; експертиза; переговори та реалізація

15. Визначте сутність життєвого циклу проекту.

16. З яких фаз складається життєвий цикл проекту?

17. На які шість фаз розподіляють життєвий цикл проекту?

18. Назвіть та схарактеризуйте стадії фази проектування та фази впровадження життєвого циклу проекту.

19. Чим може бути обумовлена ідея проекту?

20. В чому сутність аналізу альтернативних варіантів проекту?

21. Що слід відносити до основної діяльності за проектом?

22. Які підходи використовують у практиці проектного аналізу?

23. Назвіть причини відхилення варіантів проекту від плану.

24. Розкрийте сутність інвестиційної фази проекту.

25. Розкрийте сутність і експлуатаційної фази проекту.


ТЕСТИ1. До ознак проекту не належить:

а) зміна стану проекту задля досягнення його мети;

б) обмеженість у часі;

в) бажання розпочати даний вид діяльності;

г) обмеженість ресурсів.


2. Проект як система діяльності існує:

а) стільки часу скільки його потрібно для одержання кінцевого результату;

б) протягом певного часу, потрібного на його ТЕО;

в) протягом часу, визначеного інвесторами.


3. З позиції його природи проект можна визначити як:

а) щось, що замислюється або планується;

б) процес переходу з початкового стану до кінцевого;

в) завдання з певними вихідними даними та потрібними ресурсами;

г) сукупність певних елементів та зв’язків між ними, що забезпечують досягнення поставлених цілей.


4. Комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях це є:

а) місія проекту;

б) місія програми;

в) проект;

г) програма.


5. Що не відносять до характеристик проекту:

а) зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу;

б) можливість відміни вхідних ресурсів;

в) відсутність зв’язків між елементами проекту як системи;

г) існування та закінчення проекту в певному оточені.


6. Які ознаки не відносять до проекту:

а) неповторність;

б) необмеженість ресурсів;

в) обмеженість у часі;

г) обмеженість ресурсів.


7. Бажаний та доведений результат, який досягнуто в межах певного строку за заданих умов реалізації проекту, це є:

а) мета проекту;

б) місія проекту;

в) результат проекту.


8. За масштабом проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.


9. За вимогами до обмеженості ресурсів сукупності проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.


10. За характером цільового завдання проекти класифікують на:

а) антикризові, маркетингові, навчальні;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.


11. За об’єктом інвестиційної діяльності проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.


12. За строком реалізації проекти класифікують на:

а) бездефектні, модульні, стандартні;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) антикризові, маркетингові, навчальні;

д) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні.

13. За складністю проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.


14. За рівнем проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.


15. Проекти у яких присутня наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, рішення яких передбачає нетривіальні підходи та підвищення витрат на їхнє вирішення – це є:

а) складні проекти;

б) навчальні проекти;

в) монопроекти;

г) модульні проекти.


16. Життєвий цикл проекту - це:

а) час від першої затрати до останньої вигоди проекту;

б) час від ідеї проекту до початку його інвестування;

в) час затвердження місії проекту.


17. Життєвий цикл проекту складається з наступних фаз:

а) передінвестиційної та експлуатаційної;

б) передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної;

в) передінвестиційної, інвестиційної та завершальної.


18. Визначення інвестиційних можливостей відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


19. Попереднє ТЕО проекту відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


20. Висновки по проекту і рішення про інвестування відносяться до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


21. Встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проекту відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


22. Придбання та передача технології відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


23. Придбання землі відносяться до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


24. Будівельні роботи відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


25. Встановлення обладнання відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


26. Набір та навчання персоналу відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.


27. Здача в експлуатацію та запуск відносяться до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

г) експлуатаційної фази проекту.


28. До фази проектування відносять:

а) ідентифікацію;

б) реалізацію;

в) переговори.


29. Час від першої затрати до останньої вигоди проекту - це:

а) інвестування проекту;

б) життєвий цикл проекту;

в) розробка проекту.


30. До фази впровадження проекту відносять:

а) розробку;

б) експертизу;

в) переговори.


31. До фази впровадження проекту не відносять:

а) розробку;

б) реалізацію;

в) переговори.


32. Реалізація відноситься до фази проекту:

а) проектування;

б) впровадження.


33. Ідентифікація відноситься до фази проекту:

а) проектування;

б) впровадження.

в) проектування;

г) впровадження.


34. Комерційна експертиза проекту вимагає проведення аналізу:

а) масштабу проекту;

б) попиту на продукцію проекту;

в) надійності технічних систем.


35. Оцінка придатності технічного плану для місця розташування проекту – це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.


36. Оцінка рівню сервісу та надійності існуючої інфраструктури, яку використовуватиме проект – це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.


37. Оцінка забруднення повітряного басейну – це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.


38. Оцінка витрат і прибутків для визначення комерційної життєздатності проекту – це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.

39. Оцінка бухгалтерського балансу – це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в) економічної експертизи.


40. Оцінка необхідних стимулів для різних учасників проекту – це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в) економічної експертизи.


^ Тема : Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі


Семінарське заняття № 2


Основні питання


 1. Сутність та оцінка витрат і вигід у проектному аналізі: відчутні та невідчутні.

 2. Альтернативна вартість і альтернативні витрати.

 3. Складання альтернативних рішень.


Рекомендована література: 4, [с. 48 – 72, 75 – 92], 6, [с.42 – 72], 8, [с. 111 – 114],

11, [с.79 – 82], 13, [с. 336 – 357], 14, [с. 38 – 55],

15, [с. 79 – 82], 18, [с. 43 – 61]


Контрольні питання


 1. Сформулюйте основне питання проектного аналізу/

 2. Які методологічні принципи застосовують при розрахунку грошових потоків проекту?

 3. Що слід розуміти під безповоротними витратами?

 4. У чому полягає цінність проекту?

 5. В чому сутність концепції альтернативної вартості?

 6. Що слід розуміти під неявними вигодами?

 7. Які чинники впливають на зміну вартості грошей у часі?

 8. У чому сутність процесу дисконтування? У яких випадках застосовують дисконтування?

 9. Які види грошових потоків використовують у практиці проектного аналізу?

 10. Як впливає амортизація на грошові потоки проекту?

 11. Які методи нарахування амортизації застосовують у проектному аналізі?ТЕСТИ


1. Цінність проекту – це різниця його:

а) позитивних і негативних результатів;

б) кінцевих і початкових потоків;

в) доходів і собівартості.


2. Зроблені витрати, які не­можливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту – це:

а) витрати проекту;

б) безповоротні витрати проекту;

в) собівартість проекту;

г) неявні вигоди проекту.


3. Неодержані доходи від найкращого альтернативного використання активу, внаслідок чого відбувся не­явний грошовий приплив, –це:

а) витрати проекту;

б) безповоротні витрати проекту;

в) собівартість проекту;

г) неявні вигоди проекту.


4. Визначальною рисою різних економічних систем є те, яким чином враховується при прийнятті рішень:

а) витрати проекту;

б) економічна ефективність;

в) собівартість проекту;

г) альтер­нативна вартість.


5. Вартість використовуваного певним чином ресурсу, що визначається цінністю, яку він міг би мати при використанні най­кращим з можливих альтернативних способів – це є:

а) реальна вартість ресурсу;

б) фактична вартість ресурсу;

в) собівартість використання ресурсу;

г) альтер­нативна вартість ресурсу.


6. Рішення, прийняття од­ного з яких виключає прийняття іншого – це:

а) взаємовиключні рішення;

б) заміщувальні рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичні рішення.


7. Рішення, прийняття одного з котрих збільшує ефективність прийняття іншого, – це:

а) взаємовиключні рішення;

б) заміщувальні рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичні рішення.


8. Рішення, реалізація одного з яких є необхідною умовою реалізації іншого –це:

а) взаємовиключні рішення;

б) заміщувальні рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичні рішення.

9. Рішення, прийняття одного з яких є можливим лише за умови прийняття іншого, – це:

а) взаємовиключні рішення;

б) заміщувальні рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичні рішення.


10. Рішення, прийняття яких тим чи іншим чином сприяє досягненню різних цілей, – це:

а) взаємовиключні рішення;

б) заміщувальні рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичні рішення.


11. Процес, що характеризується підвищенням загального рівня цін в економіці певної країни та зниженням купівельної спроможності грошей, – це:

а) девальвація;

б) інфляція;

в) криза;

г) дефляція.


12. Приведення майбутньої вартості витрат до початкового періоду називають:

а) дисконтуванням;

б) нарощуванням;

в) визначенням простого відсотку;

г) визначенням складного відсотку.


13. При внеску у 1000 гривень і позиковій ставці 20% сума відсотку за рік становить:

а) 150 грн.; б) 200 грн.;

в) 250 грн.; г) 220 грн.


14. Через два роки особа одержить 121 гривню при 10% складній позиковій ставці. Тоді сума внеску складатиме:

а) 90 грн.; б) 100 грн.;

в) 110 грн.; г) 120 грн.


15. Економічний зміст дисконтування пов’язаний з:

а) визначенням майбутньої вартості грошових потоків;

б) визначенням величини певних грошових потоків;

в) щорічною оцінкою фінансових активів проекту;

г) упорядкуванням грошових потоків різних років.


16. Ануїтет – це грошовий потік, коли:

а) надходження вар’їрують по роках;

б) надходження постійні по роках;

в) однакові надходження через однакові періоди часу;

г) однакові надходження через довготривалі періоди часу.


17. Підприємство одержало позику на 1 рік у розмірі 100 тис. грн з умовою повернення 120 тис. грн. – позикова ставка складатиме:

а) 9%; б) 10%;

в) 15%; г) 20 %.


^ Тема: Грошовий потік


Практичне заняття №1

(2 години)


Ціль заняття: засвоїти методики оцінки вартості грошей у часі й розрахунку простого та складного проценту; навчити студентів правильному застосуванню методів дисконтування та нарощування;

^ Зміст заняття: проведення розрахунків теперішньої та майбутньої вартості грошових потоків від проекту на основі застосування різних методик; оцінка та розрахунок грошового потоку від проекту з урахуванням особливостей сучасної системи оподаткування та інфляційних процесів

Рекомендована література: 4 [с.48-72;75-92], 6 [с.42 –72], 8 [с. 111 – 114], 11 [с.79 – 82], 13 [с.336-357], 14 [с.38-55], 15 [с.79 – 82], 17 [с.43-61]


Для роботи над завданнями рекомендовано використання наступних формул:

I = PV * t * r

де I – сума простого % за обумовлений період часу, усього

PV – первісна вартість (сума) грошей

t – кількість періодів, за якими здійснюється кожна % виплата, у загальному періоді,

r – % ставка в коефіцієнті.


Майбутня вартість (FV) внеску (грошей) з урахуванням простого %:

FV= PV * (1+ t * r),

FV= PV +I,
де (1+t*r) - коефіцієнт нарощування простих процентів (його значення завжди повинно бути більше 1).
n

FV= PV * ( 1+ r )

I = FV – PV.
n

Множник (1+r) називають множником нарощування складних процентів.

D = FV - FV * ( 1/ 1+ t * r)

PV= FV* ( 1/ (1+ t * r).

Множник D називають коефіцієнтом дисконтування простих процентів.- n

PV = FV * (1+r).


-n

Множник (1+r) називають коефіцієнтом дисконтування складних процентів.

FV(a) = A * J(a),

де FV(a)- майбутня вартість ануїтету на кінець періоду;

A – сума ануїтетного платежу;
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи