Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" icon

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу " Основи зовнішньоекономічних зв’язків "
НазваМетодичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу " Основи зовнішньоекономічних зв’язків "
Сторінка1/4
Дата21.08.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні рекомендації

до семінарських занять та організації самостійної роботи

з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків

(для студентів усіх форм навчання

спеціальності 6.100400 “Транспортні системи”)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.100400 “Транспортні системи”). Укл.: Чуприна О.О. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 66 с.


Укладач: О.О. Чуприна


Рецензент: І.А. Островський


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №  9 від 02 лютого 2007 р.

Зміст


Передмова

Методичні матеріали для вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” (ЗЕЗ) складені відповідно до місця дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 1004 – “Транспортні технології”. Вивчається курс “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” після опанування дисциплін “Основи економічних теорій”, “Основи маркетингу”, “Основи менеджменту”, “Основи економіки транспорту”.

Основною метою викладання дисципліни “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” є засвоєння майбутніми бакалаврами з напряму підготовки “Транспортні технології” теоретичних основ зовнішньоекономічних зв’язків та набуття ними системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності для фундаментальної освіти та практичної діяльності за фахом.

Для досягнення вказаної мети студенти мають виконати наступні завдання вивчення курсу:

 • розуміти сутність і специфіку зовнішньоекономічних зв’язків України на сучасному етапі;

 • знати й вміти використовувати нормативну базу з регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

 • оцінювати тенденції, суперечності й доцільність діяльності при визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

 • розуміти специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;

 • знати й вміти використовувати на практиці основні процедури укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів;

 • визначати ефективність укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому;

 • використовуючи одержані знання на практиці, приймати професійні рішення, що відповідають державній економічній політиці та основним положенням міжнародних угод, до яких приєдналася Україна, з метою максимізації прибутку від зовнішньої торгівлі, інвестування та інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Система джерел курсу „Основи зовнішньоекономічних зв’язків” є досить значною за обсягом та розгалуженою. До них, зокрема, відносяться:

 • Конституція України як основний закон.

 • Законодавчі акти України:

  • закони України;

  • кодекси, статути, настанови та інші кодифіковані акти щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 • Постанови Верховної Ради України.

 • Укази та розпорядження Президента України.

 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 • Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).

 • Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що стосуються зовнішньоекономічних відносин.

 • Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно-правові акти, ратифіковані й визнані Україною.

З фундаментальних праць найкращими є підручники [24, 26, 32], а також навчальні посібники [25, 36].

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, як і будь-якого виду господарської діяльності, вимагає знання положень відповідних нормативних актів, а також даних щодо стану та тенденцій розвитку економіки країни, регіону, окремого ринку чи галузі. Ця інформація має бути доповнена відповідною інформацією на міждержавному й світовому рівнях. Все це обумовлює необхідність постійного реагування на всі зміни в міжнародній та національній економіці, поглибленого й уважного вивчення їх причин та наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якої найважливішими є законодавчо-нормативні акти України, навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні матеріали з проблематики курсу, що містяться у таких періодичних виданнях, як "Економіка України", "Урядовий кур'єр", "Дзеркало тижня", "Бізнес" та ін.

Важливо також використовувати офіційні статистичні дані, що ілюструють закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на шляху інтеграції України до світової економічної системи.


Тема 1. Поняття, основні категорії та сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків

План лекції

 1. Сутність поняття „зовнішньоекономічні зв’язки”(ЗЕЗ).

 2. Види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

 3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Форми міжнародної економічної інтеграції.

 5. Особливості та основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

План семінару

 1. Фактори та передумови розвитку ЗЕЗ.

 2. Суб'єкти та форми ЗЕД.

 3. Інтеграційні процеси в сучасному світі.

 4. ЗЕЗ України: стан та перспективи розвитку.

Ключові поняття

Зовнішньоекономічні зв'язки, ЗЕД, передумови ЗЕД, фактори розвитку ЗЕД, зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону), суб'єкти ЗЕД, резидент, нерезидент, види ЗЕД, преференційні торговельні угоди, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, валютний союз, політичний союз, ЗЕЗ України, зовнішньоекономічні партнери України, стратегічні партнери.

^ Теми рефератів

Поняття та основні форми ЗЕЗ.

Зовнішньоекономічний комплекс України.

Інтеграційні об’єднання країн.

Історія створення, сучасні тенденції та перспективи розвитку ЄС.

Україна на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Участь України в світових інтеграційних процесах.

Основні зовнішньоекономічні партнери України.


^ Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Чи існують відмінності у визначенні категорій «зовнішньоекономічні зв'язки» та «зовнішньоекономічна діяльність»?

 2. Назвіть основні суб’єкти ЗЕД України.

 3. Класифікуйте види ЗЕД відповідно до Закону України „Про ЗЕД”.

 4. Дайте визначення форм міжнародної економічної інтеграції.

 5. Наведіть перелік основних зовнішньоекономічних партнерів України.

 6. Охарактеризуйте основні етапи еволюції ЗЕД в України.

Завдання для модульного контролю

 1. Фактори й передумови розвитку ЗЕЗ.

 2. Суб’єкти й види ЗЕД.

 3. Форми міжнародної економічної інтеграції.Тема 2. Зовнішньоекономічна політика держави

План лекції

 1. Сутність та типи зовнішньоекономічної політики держави.

 2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 3. Суб’єкти регулювання ЗЕД країни.

 4. Систематизація методів державного регулювання ЗЕД.

План семінару

 1. Порівняльна характеристика двох типів зовнішньоекономічної політики держави.

 2. Еволюція поглядів на управління зовнішньоекономічними зв’язками.

 3. Рівні регулювання ЗЕД.

 4. Адміністративні методи зовнішньоекономічного регулювання.

 5. Економічні методи регулювання ЗЕЗ.

 6. Засоби й інструменти державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

 7. Міжнародні інститути зовнішньоекономічного регулювання.

Ключові поняття

Зовнішньоекономічна політика держави, протекціонізм, політика вільної торгівлі, теорії ЗЕЗ (концепція абсолютних переваг А. Сміта, концепція порівняльних переваг Д. Рікардо і Дж. Стюарта Мілля, теорема Хекшера-Оліна, теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона, теорема Самуельсона-Джонса, теорема Столпера-Самуельсона, теорема Рибчинського та інші), мікроекономічний, макроекономічний та мегаекономічний рівні регулювання ЗЕЗ, суб'єкти регулювання ЗЕЗ, менеджмент ЗЕД, державне регулювання ЗЕЗ, регулювання ЗЕЗ з боку національних недержавних установ (Українська спілка промисловців і підприємців, Торговельно-промислова палата України та інші), міжнародні організації та установи (організації системи ООН, міжнародні фінансово-кредитні установи, міжнародні організації з міжнародної торгівлі, міграції та інших питань) регіональні інтеграційні угрупування (ЄС, ЄАСТ, АСЕАН, НаФТА та ін.), адміністративні та економічні методи регулювання ЗЕЗ, інструменти державного регулювання ЗЕЗ.

Теми рефератів

 1. Протекціонізм та фритредерство: переваги та недоліки.

 2. Зовнішньоекономічна політика України.

 3. Теорії міжнародної торгівлі.

 4. Державні, недержавні й міжнародні інститути управління ЗЕД.

 5. Інструменти державного стимулювання ЗЕД.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Дайте визначення та охарактеризуйте типи зовнішньоекономічної політики держави.

 2. Назвіть основні положення теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 3. Визначить рівні регулювання ЗЕЗ країни.

 4. Які органи державного управління здійснюють регулювання ЗЕЗ?

 5. Назвіть недержавні організації, що регулюють ЗЕЗ країни.

 6. Які завдання виконують Торгово-промислові палати?

 7. Які міжнародні організації здійснюють регулювання ЗЕЗ?

 8. Наведіть класифікацію та дайте характеристику методів регулювання ЗЕЗ.

Завдання для модульного контролю

 1. Типи зовнішньоекономічної політики держави.

 2. Рівні та відповідні суб'єкти регулювання ЗЕЗ країни.

 3. Склад і функції суб'єктів макроекономічного регулювання ЗЕЗ.

 4. Міжнародні інститути зовнішньоекономічного регулювання.

 5. Класифікація методів регулювання ЗЕЗ.Тема 3. Митно-тарифні методи регулювання ЗЕД

План лекції

 1. Принципи митного регулювання ЗЕД.

 2. Поняття та функції митного тарифу.

 3. Класифікація митного тарифу.

 4. Види митного режиму в Україні.

 5. Митні процедури та порядок їх здійснення.

План семінару

 1. Митна політика та принципи митного регулювання ЗЕД України.

 2. Мито як інструмент державного регулювання ЗЕД. Функції митного тарифу.

 3. Види мита.

 4. Митні режими в Україні.

 5. Митний контроль та митне оформлення.

Ключові поняття

Митна політика держави, принципи митного регулювання, нормативне забезпечення митного регулювання в Україні, Митний кодекс України, Державна митна служба України, Єдиний митний тариф України, функції мита, види мита, антидемпінгове мито, компенсаційне мито, митний режим, види митного режиму (імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення (вивезення), митний склад тощо), митний контроль, митне оформлення, декларування, декларант, вантажна митна декларація, митні платежі.

Теми рефератів

 1. Поняття, функції та види мита.

 2. Митний контроль та митне оформлення при здійсненні ЗЕД в Україні.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Назвіть принципи митного регулювання ЗЕД в Україні.

 2. Що таке Єдиний митний тариф України?

 3. Які функції виконує мито?

 4. Наведіть визначення відомих вам видів мита.

 5. Назвіть основні види митного режиму в Україні.

 6. Які органи здійснюють митний контроль та митне оформлення в Україні?

 7. Охарактеризуйте порядок здійснення основних митних процедур в Україні.

 8. Яка інформація має бути відображена в вантажній митній декларації?

 9. Які митні платежі підлягають сплаті на митниці?

Завдання для модульного контролю

 1. Роль мита у здійснення митного регулювання ЗЕД.

 2. Класифікація мита.

 3. Види митного режиму в Україні.

 4. Порядок здійснення митного оформлення в режимі експорту.

 5. Порядок здійснення митного оформлення в режимі імпорту.Тема 4. Нетарифні методи регулювання ЗЕД

План лекції

 1. Класифікація нетарифних методів регулювання ЗЕД.

 2. Кількісні обмеження експортно-імпортних операцій.

 3. Приховані методи протекціонізму.

 4. Фінансові методи регулювання експортно-імпортних операцій.

План семінару

 1. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД.

 2. Квотування. Види квот.

 3. Ліцензування. Види ліцензій.

 4. Приховані методи обмеження імпорту.

 5. Фінансові інструменти митного регулювання.

Ключові поняття

Нетарифні засоби митного регулювання, ембарго, квота: глобальна, групова, індивідуальна, антидемпінгова, компенсаційна, спеціальна; ліцензія: генеральна, відкрита (індивідуальна), разова (індивідуальна); “добровільні” обмеження експорту, прихований протекціонізм, політика державних закупівель, технічні бар’єри, сертифікація, фінансові заходи підтримки національних експортерів, державні субсидії, пільгове кредитування.

^ Теми рефератів

 1. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД.

 2. Порівняльна характеристика наслідків використання імпортної квоти та митного тарифу як інструментів обмеження імпорту.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Наведіть класифікацію нетарифних засобів митного регулювання.

 2. Що таке квотування? Які види квот діють в Україні?

 3. Дайте визначення ліцензування. Поясніть різницю між генеральною, разовою і відкритою ліцензіями.

 4. Що таке експортні субсидії? У чому полягає різниця між прямими та непрямими субсидіями?

 5. Наведіть можливі технічні бар'єри і поясніть, що таке "добровільне" обмеження експорту.

Завдання для модульного контролю

 1. Класифікація нетарифних засобів митного регулювання.

 2. Квотування і ліцензування як методи обмеження експортно-імпортних операцій.

 3. Приховані методи нетарифного регулювання.Тема 5. Валютне регулювання

План лекції

 1. Валютні ринки й валютні курси.

 2. Основні валютні операції в сучасній ЗЕД.

 3. Особливості та інструменти регулювання валютних ринків.

План семінару

 1. Основні характеристики валютного ринку. Валютні курси.

 2. Класифікація валютних операцій.

 3. Рівні валютного регулювання.

 4. Інструменти державного, недержавного і міжнародного регулювання валютних ринків.

Ключові поняття

Валюта у вузькому й широкому значенні, види валюти, конвертованість валюти, світова валютна система, валютний курс, валютне котирування, суб’єкти валютного ринку, сегменти валютного ринку (біржовий, позабіржовий або міжбанківський, готівковий), поточні валютні операції, термінові валютні операції (форвардні, ф’ючерсні, опціонні, операції своп), МВФ, режими валютного курсу (фіксований курс, обмежено гнучкий курс, плаваючий або вільний курс, гібридний курс), валютна інтервенція, девальвація і ревальвація, страхування валютних ризиків, нормативне забезпечення валютного регулювання в Україні, валютні обмеження, НБУ.

Теми рефератів

 1. Загальна характеристика валютного ринку.

 2. Основні види валютних операцій.

 3. Інструменти валютного регулювання.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Якими нормативними документами регулюються валютні операції суб’єктів ЗЕД в Україні?

 2. Дайте визначення валюти, валютного курсу, валютного ринку. Які види валютних курсів Вам відомі?

 3. Як можна класифікувати валютні операції суб’єктів ЗЕД?

 4. Назвіть суб’єктів валютного регулювання в Україні.

 5. Охарактеризуйте існуючі форми валютного регулювання.

Завдання для модульного контролю

 1. Валюта. Котирування валют. Валютні курси.

 2. Валютні операції суб’єктів ЗЕД.

 3. Форми й методи валютного регулювання.Тема 6. Особливості оподаткування ЗЕД в Україні

План лекції

  1. Принципи оподаткування ЗЕД в Україні.

  2. Основні податки, встановлені для суб’єктів ЗЕД.

  3. Податкові пільги суб’єктам ЗЕД.

План семінару

 1. Система оподаткування ЗЕД в Україні.

 2. Особливості оподаткування податком на прибуток експортних та імпортних операцій суб’єктів ЗЕД.

 3. Порядок нарахування і сплати ПДВ при здійсненні експортних та імпортних операцій.

 4. Податкові пільги суб’єктам ЗЕД та умови їх надання.

^ Ключові поняття

Система оподаткування ЗЕД, принципи оподаткування ЗЕД, мито, митні збори, податок на прибуток, ПДВ, акцизний збір, відшкодування ПДВ, податковий вексель, нульова ставка ПДВ, податкові пільги, спеціальна (вільна) економічна зона.

^ Теми рефератів

 1. Оподаткування ЗЕД підприємств в Україні.

 2. Спеціальні (вільні) економічні зони: світова практика та перспективи розвитку в Україні.

Контрольні запитання для самопідготовки

  1. За якими принципами здійснюється оподаткування ЗЕД в Україні?

  2. Перелічите основні податки, що підлягають сплаті при здійсненні експортних та імпортних операцій.

  3. Опишіть особливості обкладення податком на прибуток експортних та імпортних операцій в Україні.

  4. Охарактеризуйте порядок нарахування та сплати ПДВ при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.

  5. Що таке подвійне оподаткування і яким чином його позбутися?

  6. Перерахуйте податкові пільги суб’єктам ЗЕД, що діють на території України.

Завдання для модульного контролю

 1. Особливості оподаткування при здійсненні експортних операцій.

 2. Особливості оподаткування при здійсненні імпортних операцій.

 3. Податкові пільги суб’єктам ЗЕД в Україні.Тема 7. Зовнішньоекономічні операції підприємств

План лекції

 1. Класифікація зовнішньоекономічних операцій.

 2. Зовнішньоторговельні операції.

 3. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними досягненнями.

План семінару

 1. Види зовнішньоекономічних операцій.

 2. Визначення і класифікація зовнішньоторговельних операцій.

 3. Торгівля науково-технічними досягненнями в ЗЕД.

 4. Зовнішньоекономічні операції з надання послуг.

Ключові поняття

Зовнішньоекономічна операція, зовнішньоторговельна операція, експортні, імпортні, реекспортні й реімпортні операції, товарообмінна торгівля, торгово-посередницька діяльність, торгівля змагального типу (аукціонні продажі, торги (тендери), біржова торгівля), торгівля науково-технічними досягненнями (ліцензії, "ноу-хау", інжиніринг, франчайзинг), зовнішня торгівля послугами, класифікація послуг.

Теми рефератів

 1. Види зовнішньоекономічних операцій.

 2. Класифікація зовнішньоторговельних операцій.

 3. Діяльність суб’єктів ЗЕД на світовому ринку технологій.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Яким чином можна класифікувати зовнішньоекономічні операції?

 2. Поясніть різницю між поняттями „зовнішньоекономічні операції” і „зовнішньоторговельні операції”.

 3. Дайте визначення основних видів зовнішньоторговельних операцій.

 4. Охарактеризуйте основні форми зовнішньої торгівлі науково-технічними досягненнями.

 5. Наведіть класифікацію послуг, що використовується при вивченні ЗЕД підприємств країни.

Завдання для модульного контролю

  1. Класифікація зовнішньоекономічних операцій в ЗЕД.

  2. Поняття та види зовнішньоторговельних операцій.

  3. Зовнішня торгівля послугами.Тема 8. Операції зустрічної торгівлі

План лекції

 1. Сутність, переваги та класифікація форм зустрічної торгівлі.

 2. Сутність бартерних операцій.

 3. Зустрічні закупки в ЗЕД.

 4. Інші форми зустрічної торгівлі.

План семінару

 1. Зустрічна торгівля як форма зовнішньоторговельних операцій.

 2. Сутність і особливості бартерних операцій.

 3. Зустрічні закупівлі в ЗЕД. Викуп застарілої продукції.

 4. Компенсаційні угоди та операції з давальницькою сировиною.

Ключові поняття

Зустрічна торгівля, переваги зустрічної торгівлі, форми зустрічної торгівлі, бартерна операція, зустрічні закупівлі, компенсаційні операції, неконвертоване сальдо, великомасштабні операції на компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною, викуп застарілої продукції, постачання на комплектацію.

Теми рефератів

 1. Міжнародні зустрічні операції: сутність та форми.

 2. Сутність та переваги бартерних операцій.

 3. Досвід України у здійсненні операції з давальницькою сировиною.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Дайте визначення та обґрунтуйте переваги міжнародних зустрічних операцій.

 2. Охарактеризуйте основні форми зустрічної торгівлі.

 1. У чому полягає специфіка здійснення бартерних угод?

 2. Дайте визначення товарообмінних та компенсаційних операцій на безвалютній основі.

 3. Що таке неконвертоване сальдо?

 4. Охарактеризуйте операції, що відносяться до компенсаційних угод на комерційній основі.

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття та види міжнародних зустрічних операцій.

 2. Бартерні операції і зустрічні закупівлі.

 3. Операції на компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною.Тема 9. Посередництво у зовнішній торгівлі

План лекції

 1. Сутність та переваги зовнішньоторговельного посередництва.

 2. Класифікація посередницьких операцій у ЗЕД.

 3. Основні суб'єкти міжнародного торгового посередництва.

План семінару

 1. Особливості зовнішньоторговельного посередництва.

 2. Класифікація посередників за їх місцем на ринку.

 3. Комісійні та консигнаційні операції в ЗЕД.

 4. Агентські угоди. Брокери й дистриб'ютори на зовнішньому ринку.

Ключові поняття

Торгово-посередницькі операції в ЗЕД, торговий посередник, переваги залучення торгового посередника, нормативне забезпечення регулювання посередницьких операцій, договір доручення, договір комісії, агентський договір, права й обов'язки посередників, класифікація посередників, брокери (маклери), комісіонери (консигнатори), агенти-повірники (торгові агенти), дистриб’ютори (дилери), безповоротна консигнація, частково поворотна консигнація, поворотна консигнація, винагорода посередника.

Теми рефератів

 1. Посередницькі операції на зовнішніх ринках.

 2. Комісійні й консигнаційні операції в ЗЕД.

 3. Агентські угоди. Брокери й дистриб’ютори в ЗЕД.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Обґрунтуйте переваги залучення посередників при здійсненні ЗЕД.

 2. Наведіть класифікацію торгово-посередницьких операцій.

 3. Охарактеризуйте комісійні й консигнаційні операції.

 4. Дайте визначення брокерських та дистриб’юторських операцій.

Завдання для модульного контролю

 1. Торгово-посередницькі операції в ЗЕД.

 2. Види торгових посередників.

Тема 10. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом

План лекції

 1. Законодавство України про режим іноземного інвестування.

 2. Особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями.

План семінару

 1. Поняття та форми іноземних інвестицій.

 2. Порядок створення спільних підприємств.

 3. Особливості іноземного інвестування в спеціальних (вільних) економічних зонах.

 4. Законодавство України про режим іноземного інвестування.

Ключові поняття

Іноземна інвестиція, спільне підприємство, нормативне забезпечення міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, форми іноземного інвестування, підприємство з іноземними інвестиціями, спеціальні економічні зони, території пріоритетного розвитку, технологічні парки, прямий інвестор, промисловий інвестор, філія, дочірня компанія, асоціативна компанія, класифікація міжнародних інвестицій, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, цінні папери, регулювання інвестиційної діяльності, офшорні території, проблеми іноземного інвестування в Україні.

Теми рефератів

 1. Іноземне інвестування в Україні.

 2. Особливості спільного підприємництва в Україні.

 3. Офшорні зони та їх використання при здійсненні ЗЕД.

Контрольні запитання для самопідготовки

  1. Які нормативні акти регламентують процеси міжнародної інвестиційної діяльності в Україні?

  2. Визначить поняття „іноземна інвестиція”.

  3. Наведіть класифікацію іноземних інвестицій.

  4. У чому полягає різниця між прямими й портфельними інвестиціями?

  5. Дайте визначення понять „прямий інвестор” і „промисловий інвестор”.

  6. Назвіть організаційні форми існування підприємств з іноземними інвестиціями.

  7. Обґрунтуйте основні проблеми іноземного інвестування в Україні та запропонуйте шляхи їх вирішення.

  8. Доведіть доцільність і визначить перспективи функціонування та розвитку вільних економічних зон на території України.

Завдання для модульного контролю

   1. Нормативне забезпечення міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.

   2. Поняття та види іноземних інвестицій. Підприємства з іноземними інвестиціями.

   3. Проблеми іноземного інвестування в Україні.Тема 11. Пошук і оцінка закордонних партнерів

План лекції

 1. Вибір ринку та його вивчення.

 2. Вибір контрагента угоди.

 3. Порядок та форми здійснення переговорів з іноземним контрагентом.

План семінару

 1. Особливості вибору міжнародного ринку.

 2. Критерії вибору іноземного контрагента.

 3. Способи ведення переговорів з іноземними партнерами.

 4. Поняття та види оферти.

 5. Особливості проведення переговорів на особистих зустрічах з закордонними партнерами.

Ключові поняття

Закордонний партнер, етапи пошуку і оцінки закордонного партнера, вивчення та вибір ринку, критерії вибору контрагента, способи ведення переговорів (переписування, особисті зустрічі, використання технічних засобів), оферта (тверда і вільна), правила, звичаї і традиції проведення комерційних переговорів.

^ Теми рефератів

 1. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки.

 2. Особливості підготовки та здійснення ділових міжнародних переговорів.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Якими етапами представлений процес пошуку та оцінки закордонного партнера?

 2. Назвіть фактори, що вивчаються під час вибору ринку.

 3. Які аспекти слід дослідити при виборі контрагента при здійсненні ЗЕД.

 4. Які існують способи ведення переговорів? В яких випадках використовується той чи інший спосіб?

 5. Що таке оферта? Визначить види оферти.

 6. У чому полягають особливості переговорів шляхом особистих зустрічей?

Завдання для модульного контролю

 1. Етапи пошуку іноземного партнера при здійсненні ЗЕД.

 2. Особливості переговорного процесу в ЗЕД.Тема 12. Зовнішньоекономічні договори

План лекції

  1. Поняття та види зовнішньоекономічних договорів.

  2. Особливості укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту.

  3. Структура типового договору міжнародної купівлі-продажу.

План семінару

 1. Сутність і основні види зовнішньоторговельних контрактів.

 2. Міжнародні правила укладання торгових контрактів.

 3. Основні статті типового зовнішнього контракту купівлі-продажу.

Ключові поняття

Зовнішньоекономічний договір (контракт), види зовнішньоекономічних договорів, договір міжнародної купівлі-продажу, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, укладання контракту, гарантії виконання зобов`язань, типова форма договору міжнародної купівлі-продажу, статті зовнішньоекономічного договору, обов'язкові статті, додаткові умови.

Теми рефератів

 1. Міжнародні вимоги до договорів купівлі - продажу.

 2. Основні умови і статті зовнішньоторговельного контракту.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Що таке зовнішньоекономічний контракт? В якій формі він укладається?

 2. Назвіть види зовнішньоекономічних договорів?

 3. Право якої країни застосовується для регулювання, укладання і виконання зовнішньоторговельних угод?

 4. Що таке типовий контракт? Які організації розробляють типові контракти?

 5. Опишіть структуру типового зовнішньоторговельного контракту.

 6. Наведіть класифікацію умов контракту за їх обов'язковістю.

 7. Які обставини відносяться до форс-мажорних?

Завдання для модульного контролю

 1. Особливості укладання зовнішньоекономічних договорів.

 2. Структура типового договору міжнародної купівлі-продажу.

Тема 13. Ціноутворення в ЗЕД

План лекції

 1. Чинники прийняття цінових рішень в ЗЕД.

 2. Цінові стратегії на зовнішньому ринку.

 3. Методи ціноутворення.

План семінару

 1. Класифікація факторів ціноутворення при здійсненні ЗЕД.

 2. Поняття та види цінової стратегії підприємства при виході на зовнішній ринок.

 3. Порівняльна характеристика ринкового та витратного методів ціноутворення в ЗЕД.

 4. Цінові знижки та поправки.

^ Ключові поняття

Ціна, світова ціна, цінова стратегія, етапи формування ціни, чинники ціноутворення в ЗЕД, види цінових стратегій: "зняття вершків", відшкодування повних витрат, проникнення на ринок, стимулювання комплексного продажу тощо, методи ціноутворення (витратний, ринковий), цінові знижки, технічні поправки, комерційні поправки.

Теми рефератів

 1. Поняття та види світових цін.

 2. Алгоритм ціноутворення при здійсненні ЗЕД.

 3. Цінова стратегія фірми.

 4. Методи ціноутворення при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. В чому полягають особливості прийняття цінових рішень при здійсненні ЗЕД? Які чинники при цьому слід враховувати?

 2. Що таке цінова стратегія фірми?

 3. Опишіть основні види цінових стратегій.

 4. Охарактеризуйте основні методи ціноутворення.

 5. Назвіть можливі цінові знижки.

 6. Які види цінових поправок Вам відомі?

 7. Які існують способи фіксації ціни?

Завдання для модульного контролю

  1. Чинники прийняття цінових рішень при здійсненні ЗЕД

  2. Цінова стратегія фірми на зовнішніх ринках.

  3. Методи визначення ціни при здійсненні ЗЕД.

  4. Цінові знижки та поправки.Тема 14. Міжнародні розрахунки

План лекції

 1. Способи міжнародних розрахунків.

 2. Форми розрахунків в ЗЕД.

 3. Засоби платежу.

План семінару

 1. Сутність та способи розрахунків у ЗЕД.

 2. Документарний акредитив та документарне інкасо.

 3. Платежі чеками та вексельна форма розрахунків.

 4. Чек, вексель та банківський переказ як засоби платежу.

Ключові поняття

Міжнародні розрахунки, способи розрахунків (платіж готівкою, авансовий платіж і платіж у кредит), форми розрахунків (документарний акредитив, документарне інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок, оплата чеками і т.д.), види акредитивів, банківська гарантія, засоби платежу (чек, вексель, банківський переказ), індосамент.

Теми рефератів

 1. Засоби і форми зовнішньоторговельних розрахунків.

 2. Акредитивні розрахункові операції.

 3. Інкасова форма розрахунків при здійсненні ЗЕД.

 4. Використання чеків та векселів в ЗЕД.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Які існують способи міжнародних розрахунків?

 2. Охарактеризуйте основні форми розрахунків в ЗЕД.

 3. Опишіть засоби платежу, що використовуються при здійсненні ЗЕД.

 4. У чому полягає різниця між простим і переказним векселем?

 5. Що таке індосамент?

Завдання для модульного контролю

 1. Способи розрахунків в ЗЕД.

 2. Форми розрахунків та засоби платежу при здійсненні ЗЕД.

Тема 15. Транспортне забезпечення ЗЕД

План лекції

  1. Види транспорту та критерії їх вибору при здійсненні ЗЕД.

  2. Транспортні документи.

  3. Базисні умови поставок "ІНКОТЕРМС-2000".

  4. Транспортно-експедиторська діяльність.

План семінару

 1. Класифікація міжнародних перевезень.

 2. Транспортні документи, необхідні для здійснення міжнародних перевезень різними видами транспорту.

 3. Правила тлумачення термінів "ІНКОТЕРМС-2000".

 4. Експедиторська діяльність та транспортно-експедиторські документи.

^ Ключові поняття

Класифікація міжнародних транспортних операцій, договір перевезення, перевізник, одержувач вантажу, вантажовласник, чартер, форми чартерів, коносамент, функції коносамента, види коносаментів, Конвенція ООН про морське перевезення вантажів («Гамбурзькі правила»), залізнична накладна (накладна міжнародного сполучення), Конвенція про міжнародні вантажні перевезення (КОТІФ), автодорожня накладна (накладна автодорожнього перевезення), Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, трубопровідний транспорт, авіавантажна накладна міжнародного зразка, «Варшавська конвенція», базисні умови поставок "Інкотермс-2000", функції експедиторів, транспортно-експедиторські документи (відвантажувальне доручення, експедиторські інструкції, експедиторське свідоцтво про отримання вантажу, складська розписка експедитора та інші).

Теми рефератів

 1. Основні форми міжнародних перевезень.

 2. Основні риси базисних умов поставок "ІНКОТЕРМС-2000".

 3. Особливості транспортно-експедиторської діяльності в ЗЕД.

 4. Транспортні та транспортно-експедиторські документи, необхідні для здійснення міжнародних перевезень.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Наведіть класифікацію транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності за різними ознаками.

 2. Назвіть форми організації перевезень у міжнародному судноплавстві.

 3. Які перевезення оформляються коносаментом? Назвіть види коносаменту?

 4. Які існують типи чартерів?

 5. Чим регулюються міжнародні морські, залізничні, автомобільні й авіаперевезення?

 6. Якими документами оформляються міжнародні залізничні, автомобільні та авіаперевезення?

 7. Що являє собою збірник тлумачення міжнародних комерційних термінів "Інкотермс-2000"?

 8. На які групи розподіляються базисні умови поставки товарів "Інкотермс-2000"?

 9. Які доручення клієнтів можуть виконувати експедитори?

 10. Дайте визначення та назвіть основні транспортно-експедиторські документи при здійсненні ЗЕД.

Завдання для модульного контролю

 1. Класифікація транспортних послуг у зовнішньоекономічній діяльності.

 2. Особливості здійснення морських міжнародних перевезень.

 3. Особливості здійснення залізничних, автомобільних та авіаційних міжнародних перевезень.

 4. Міжнародні комерційні терміни "Інкотермс-2000".

 5. Експедиторська діяльність в ЗЕД.Тема 16. Економічна ефективність ЗЕД підприємства

План лекції

 1. Сутність і основні показники зовнішньоторговельної діяльності підприємства.

 2. Інтегральні показники ефективності ЗЕЗ країни.

План семінару

 1. Визначення економічної ефективності експорту.

 2. Оцінка економічної ефективності імпорту.

 3. Інтегральна оцінка ефективності ЗЕЗ країни.

Ключові поняття

Ефективність зовнішньої торгівлі, коефіцієнти експортної та імпортної участі держави в торгівлі, рентабельність зовнішньої торгівлі підприємства, рентабельність експорту та імпорту, ефективність експорту та імпорту, інтегральні показники ефективності ЗЕЗ країни.

Теми рефератів

 1. Основні показники ефективності зовнішньої торгівлі.

 2. Визначення ефективності інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Оцінка ефективності ЗЕЗ країни.

Контрольні запитання для самопідготовки

  1. Поясніть різницю між показниками ефекту та ефективності ЗЕД.

  2. Як можна оцінити ефективність зовнішньої торгівлі підприємства?

  3. Які показники використовуються для оцінки ефективності ЗЕЗ країни?

Завдання для модульного контролю

 1. Показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності підприємства.

 2. Показники ефективності ЗЕЗ країни.Тести з дисципліни “Основи зовнішньоекономічних зв’язків ”


1. Який рівень досліджень відповідає категорії “зовнішньоекономічні зв’язки”:

А. Загальноекономічний.

Б. Макроекономічний.

В. Мікроекономічний.

Г. Мегаекономічний?


^ 2. Хто з перелічених осіб не є суб’єктом ЗЕД України:

А. Спільне підприємство за участю резидента країни, яке зареєстровано на території останньої.

Б. Спільне підприємство за участю нерезидентів країни, яке зареєстровано за межами території останньої.

В. Структурні підрозділи іноземних суб’єктів господарювання на території країни.

Г. Об’єднання суб’єктів господарювання, які не мають права юридичної особи, на території країни?


^ 3. Хто з перелічених осіб є суб’єктом ЗЕД України:

А. ЇЇ громадянин як нерезидент держави.

Б. ЇЇ громадянин як резидент США.

В. ЇЇ громадянин як резидент України.

Г. ЇЇ громадянин як представник міжнародної організації?


^ 4. Які з перелічених пунктів не відносяться до видів ЗЕД в України:

А. Розрахункові операції резидентів країни в її межах.

Б. Розрахункові операції резидентів і нерезидентів країни.

В. Розрахункові операції національних та іноземних суб’єктів ЗЕД?

Г. Розрахункові операції іноземних суб’єктів господарювання, співзасновником одного з яких є резидент України?


^ 5. Яку назву має державна установа України з питань управління митною діяльністю:

А. Державний митний комітет України.

Б. Державна митна служба України.

В. Державна податкова адміністрація України.

Г. Державний антимонопольний комітет України?

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconМетодичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу спеціальності...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconМетодичні рекомендації до семінарських занять > Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconДо друку
Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія»
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconОстровський І. А., Шекшуєв О. А. Тексти лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків»
«Основи зовнішньоекономічних зв’язків» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 1004 – «Транспортні...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconМетодичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні»...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» для студентів I курсу заочної форми...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу \" Основи зовнішньоекономічних зв’язків \" iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи