Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу icon

Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу
НазваМетодичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу
Сторінка1/5
Дата21.08.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯМІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до семінарських занять та

організації самостійної роботи з курсу

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”

(для студентів 3 курсу спеціальності

6.092200 “ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ»)
ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу спеціальності «Електротранспорт»). Укл. Штефан С.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 66 с.


Укладач : Штефан С.І.


Рецензент: канд. екон. наук І.А.Островський.


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол № 9 від 02.02 2007 р.


Зміст


Передмова.........................................................................................................4

ЗМ 1.Загальні основи економічного розвитку………………………….6

Тема 1. Предмет економічної науки……………………………………… 6

Тема 2. Основи економічного аналізу. Основні економічні школи………7

Тема 3. Основи обміну………………………………………………………9

Тема 4.Основні поняття власності. Порівняльні економічні системи…..11

Тема 5. Функціонування конкурентного ринку…………………………..13

ЗМ.2 Теоретичні основи мікроекономіки………………………………15

Тема 1. Фірма та форми конкуренції……………………………………...15

Тема 2. Структура бізнесу, регулювання та дерегулювання…………….17

Тема 3. Попит, споживчий вибір, витрати та пропозиція………………..18

Тема 4. Факторні ринки та розподіл прибутку…………………………...21

ЗМ 3. Вступ у макроекономіку…………………………………………..24

Тема 1. Основи державного сектора………………………………………24

Тема 2. Національний прибуток. Сукупні затрати……………………….26

Тема 3. Макроекономічні проблеми інфляції та безробіття……………..28

Тема 4. Попит, пропозиція, ціновий рівень, фіскальна політика………..31

Тема 5. Гроші, грошовий обіг і грошова політика……………………….33

Тема 6. Світова економіка та економічний ріст………………………….35

Тестові завдання з модуля «Економічна теорія» ………………………...38

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з модуля „Економічна теорія”.........................................................................53

Теми контрольних робіт з модуля « Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання...............................................................................55

Залікові питання з модуля «Економічна теорія»........................................57

Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з модуля «Економічна теорія»......................................................................................60

Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР)..............................................................................63

Список літератури.......................................................................................64

Навчально-методичний план модуля «Економічна теорія»......................65


Стор
Передмова

Методика викладання дисципліни «Економічна теорія» вимагає системного підходу до вивчення студентами кожної теми дисципліни. Для цього передбачається, які питання (перш за все, принципові) необхідно висвітлити в лекціях, а які доцільно винести для обговорення на семінарах та в фіксованих виступах.

Для реалізації цієї мети, студентам пропонується перелік тем фіксованих виступів і комплекс контрольних запитань та завдань для самостійної роботи.

Навчальна лекція є особливою формою спілкування викладача зі студентами. Вона має багатофакторні цілі, серед яких виділимо передачу найсучаснішої економічної інформації та формування у студентів професійних знань.

Лекції з економічної теорії також виховують економічний засіб мислення, розвивають громадянські риси особистості.

Засвоєння студентами економічних категорій і понять – необхідна передумова успішного вивчення інших теоретичних економічних дисциплін.

Семінар як специфічна форма організації навчального процесу відкриває великі можливості для поглибленого вивчення конкретних тем навчальної дисципліни. Семінари сприяють розвитку навичок логічного мислення, навчають вмінню вести наукові дискусії, обмінюватися власними думками щодо економічних питань зі співрозмовниками.

Методика організації навчального процесу вважає корисним використовувати на семінарах модульно-рейтинговий контроль економічних знань. Здійснюється він шляхом проведення тестування студентів.

Підготовка фіксованих виступів передбачає різні форми роботи з конспектом лекцій, підручниками, посібниками та додатковими літературними джерелами.

Результати такої самостійної роботи студентів оцінюються окремо і враховуються на заліку.

Підготовка фіксованого виступу включає три стадії:

1) збирання необхідних матеріалів;

2) обробка та написання тексту;

3) виступ на семінарі з відповідями на запитання слухачів-студентів.

Самостійна робота студентів над курсом “Економічної теорії” є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Перелік нових категорій і понять, як і контрольних запитань-завдань, допомагає студентам оптимально організувати самостійну роботу по вивченню економічної теорії.

Студент допускається до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр. При цьому необхідно підкреслити, що відвідування усіх видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для студентів.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

Тема1.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

План лекції

 1. Предмет і функції економічної теорії.

 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.

 3. Ефективність використання обмежених економічних ресурсів.

План семінару

 1. Роль і місце економіки у функціонуванні сучасного суспільства.

 2. Предмет і функції економічної теорії.

 3. Характеристика сутності економічних законів.

4. Методи економічної теорії.

5. Аналіз кривої виробничих можливостей.

Ключові поняття

Продуктивні сили, робоча сила, засоби виробництва, предмети і засоби праці, техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини, економічний закон, наукова абстракція, аналіз і синтез, економічна модель, альтернативний вибір, обмеженість ресурсів, економічні потреби суспільства, рівні економічного аналізу.

Теми фіксованих виступів на семінарських заняттях

 1. Економічні закони і економічні протиріччя.

 2. Сутність методу поєднання логічного та історичного підходів у економічній теорії.

 3. Сутність економічної організації виробництва. Обмеженість ресурсів та оптимальний вибір.

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки.

 1. Розкрийте роль економічної теорії в системі економічних наук.

 2. Назвіть об'єкт, предмет і основну цільову функцію економічної теорії.

 3. Які загальнонаукові методи використовує економічна теорія?

 4. Дайте характеристику основних спеціальних методів економічної теорії.

 5. Яка роль методу наукової абстракції в пізнанні соціально-економічних процесів?

 6. Яке значення мають кількісні, зокрема, статистичні методи у вивченні економічної теорії?

 7. Проаналізуйте криву виробничих можливостей.

Тема 2
^ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ШКОЛИ.


Тема розглядається самостійно.

План семінару

 1. Закони і категорії товарного виробництва.

 2. Становлення та еволюція економічної теорії.

 3. Основні аспекти класичної школи.

 4. Сутність кейнсіанського напрямку економічної теорії.

 5. Характеристика основних макроекономічних теорій сучасності.

Ключові поняття

Фактори виробництва, наука, техніка, науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, зміст праці, інтенсивність праці, якість праці, характер праці, продуктивність праці, електронізація, інформатизація, ергономіка, цивілізованість, потреби, економічні потреби, товар, властивості товару, меркантилізм, фізіократи, кейнсіанство, маржиналізм, монетаризм, неоінституціоналізм, посткейнсіанство, «теорія раціональних очікувань», економічний інтерес, спеціалізація, кооперація, концентрація, комбінування, особистий фактор виробництва, людський фактор, суб'єктивний фактор, процес гуманізації виробництва, мотиваційний механізм праці, багатство, національне багатство, суспільне багатство, природні ресурси.

Тематика фіксованих виступів на семінарських заняттях

 1. Економічні закони і категорії товарного виробництва.

 2. Становлення та еволюція економічної теорії.

 3. Теоретичні засади неокласичної теорії.

 4. Економічна теорія Дж. М. Кейнса.

 5. Характеристика основних макроекономічних теорій сучасності.

 6. Плюралізм і класифікація теорій та напрямів світової економічної думки.

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. У чому полягає двоїстість процесу виробництва?

 2. Що є основою розвитку економічної теорії?

 3. Що характерне для вимірювання показника ефективності витрат суспільної праці на макрорівні?

 4. Як гуманізація виробництва впливає на ефективність витрат суспільної праці?

 5. Як змінюються місце і роль людини у процесі становлення і розвитку постіндустріальної цивілізації?

 6. Назвіть закони товарного виробництва.

 7. Визначте сутність та характеризуйте властивості товару.

 8. Визначте основні напрямки впливу потреб на виробництво.

 9. Назвіть основні організаційно-економічні форми реалізації суспільного поділу праці.

 10. Що характерне для суспільного багатства як економічної категорії?

 11. Коли і як відбулося становлення самостійної науки економічної теорії?

 12. Назвіть сучасні моделі розвитку економічної теорії та розкрийте їх основні відмінності.

 13. У чому полягають суть та значення класичної школи?

 14. Зробіть порівняльний аналіз меркантилізму і класичної економічної теорії.

 15. Назвіть спільні риси і відмінності класичної доктрини і неокласичної теорії.

 16. Сформулюйте основні положення теорії граничної корисності.

 17. У чому полягав внесок Дж.М.Кейнса в світову економічну думку?

 18. Які особливості розвитку економічної теорії в незалежній Україні?

Тема 3
^ ОСНОВИ ОБМІНУ


План лекції

 1. Характеристика товарного виробництва.

 2. Гроші як економічна категорія, функції грошей.

 3. Аналіз ринку грошей.

План семінару

 1. Основні типи суспільного господарювання.

 2. Сутність товарного виробництва.

 3. Функції грошей як загального еквівалента.

 4. Характеристика грошових масивів, з яких складається пропозиція грошей.

 5. Сутність і види попиту на гроші.

Ключові поняття

Натуральне господарство, товарне виробництво, товар, споживна вартість товару, вартість товару, функції грошей, кредитні гроші, вексель, банкнота, раціоналістична теорія грошей, державна теорія грошей, теорія еволюційного походження грошей, валютний курс, система золотого стандарту, суперечність між конкретною та абстрактною працею, закон вартості, закон попиту та пропозиції, вартісні категорії, комерційний розрахунок, закон економії часу, закон грошового обігу, інфляція, нуліфікація, девальвація, дефляція, попит, пропозиція, процентна ставка.

Тематика фіксованих виступів на семінарських заняттях 1. Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного
  виробництва.

 2. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

 3. Сучасні зміни в грошовому обігу.

 4. Характеристика ринку грошей.

 5. Грошово - кредитна політика в Україні.

 6. Аналіз ринку цінних паперів.

Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

 1. Які умови і причини існування товарного виробництва?

 2. Як впливають на величину вартості товару продуктивність та інтенсивність праці?

 3. Що таке проста і складна праця?

 4. Розкрийте єдність і протилежність товару і грошей.

 5. Розкрийте роль долара США у сучасній валютній системі: місце, причини і наслідки.

 6. Які форми виявлення рушійних сил товарного виробництва?

 7. Чому система товарного виробництва є прогресивною системою господарювання?

 8. З яких видів складається попит на гроші?

 9. Який із масивів пропозиції грошей є самим ліквідним?

 10. Як встановлюється масштаб цін?

 11. Якими є найбільш загальні елементи ринкового господарства і механізм дії останнього?

 12. Чому в сучасному ринковому господарстві існують тіньові відносини та зв'язки?

 13. Що таке суспільно необхідний робочий час?

 14. Як розвиток товарного виробництва і обміну призвів до виникнення грошей?


Тема 4

^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ПОРІВНЯЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ

План лекції

 1. Сутність і структура власності.

 2. Основні типи, форми і види власності в економічній системі.

 3. Зміст економічної системи та її структурні елементи.

 4. Характерні риси ринкової та адміністративно-командної систем.

План семінару

1.Аналіз відносин власності.

2.Сутність і типи економічної системи.

3.Порівняльні економічні системи.

Ключові поняття

Економічна система, соціальна система, економічні відносини, власність, механізм господарювання, Адміністративно-командна система, ринкова економіка, змішана економіка, привласнення, володіння, розпорядження, користування, відчуження, цивілізація, тип власності, форма власності, вид власності, право власності, демонополізація, роздержавлення, акціонування, приватизація, диверсифікація форм власності.


Тематика фіксованих виступів на семінарських заняттях

 1. Економічна система суспільства.

 2. Історична еволюція відносин власності.

 3. Особливості розвитку відносин власності в Україні на сучасному етапі.

 4. Конституція України про право власності.

 5. Новітні тенденції розвитку відносин власності.

 6. Характерні риси і особливості змішаної економіки.


Контрольні запитання і завдання для самопідготовки

1.У чому полягає сутність історичної еволюції відносин власності?

2.Яку структуру мають відносини власності? Який зв’язок привласнення і відносин власності?

3.Що таке домінуючий об’єкт власності і як він змінюється у загально цивілізаційному процесі?

4.Характеризуйте типи, форми і види власності.

5.Покажіть місце і роль державної власності в соціально орієнтованій ринковій економіці.

6.Чим зумовлені нові тенденції розвитку відносин власності?

7.Що таке економічна система?

8.Дайте характеристику рівнів економічної системи. Покажіть їх взаємозв’язок.

9.Дайте порівняльний аналіз ринкової та АК систем. Які ланки має економічна система?

10.У чому полягає різниця між типом, формою і видом власності?

11.Що є системоутворюючим критерієм?

12.Як відбувається процес формоутворення власності?

13.Розкрийте зміст та покажіть економічні переваги корпоративної форми власності.

14.Покажіть переваги і недоліки ринкової системи господарювання.

15.Проведіть порівняльний аналіз ринкової і адміністративно-командної економік.

16.У чому полягають переваги соціально орієнтованій ринковій економіці?


Тема 5

^ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ

План лекції

1.Ринкове господарство і його основні суб’єкти.

2.Сучасний ринок: структура і функції.

3.Інфраструктура ринку.

4.Конкуренція і монополія в ринковій системі.

План семінару

1.Економічний зміст ринкового господарства.

2.Суб’єкти ринкового господарства.

3.Структура ринку та його основні функції.

4. Сутність ринкової інфраструктури та її соціальна роль.

5. Переваги та недоліки досконалої конкуренції над монопольною організацією ринку.


Ключові поняття.

Ринкове господарство, ринкова економіка, ринок, конкурентно-ринкове середовище, підприємництво, форми господарювання, структура ринку, аукціони, торгово-промислові палати, торгові дома, ярмарки, маркетинг, менеджмент, біржа, брокерська фірма, акція, страхова компанія, аудиторська фірма, холдінгова компанія, поліполія, олігополія, монополія, конкуренція, картелі, синдикати, трести, концерни, природна монополія, ринкове ціноутворення, цінова та нецінова конкуренція, антимонопольне законодавство.


Тематика фіксованих виступів на семінарських заняттях.

1.Ринок як полісистемне утворення.

2. Класифікація ринків та їх функції.

3 Ринкова інфраструктура.

4. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб’єктів.

5. Необхідність та сутність антимонопольної державної політики.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

1.Як співвідносяться категорії «ринок», «ринкова організація виробництва», «ринкова економіка», «ринкове господарство»?

2. Якими є найбільш загальні елементи ринкового господарства та механізм дії останнього?

3. Назвіть суб’єкти ринкового господарства.

4. Чому ринок є полисистемним утворенням?

5. Як співвідносяться між собою різні види ринку?

6. У чому полягає значення ринкової інфраструктури?

7. Які ознаки і різновиди біржової діяльності?

8. Проведіть порівняльний аналіз конкуренції і монополії.

9. Назвіть переваги природної монополії.

10. Чому держава повинна проводити антимонопольну політику?


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ


Тема 1.

ФІРМА ТА ФОРМИ КОНКУРЕНЦІЇ

План лекції

 1. Поняття мікроекономічного рівня господарювання.

 2. Класифікація ринкових структур.

 3. Фірма як основа підприємницької діяльності.

 4. Законодавство України про організаційні форми підприємств та їх види.


План семінару

1. Форми і суб’єкти господарювання на мікрорівні.

2. Підприємство як суб’єкт мікроекономічного рівня господарювання.

3. Яких форм організації набуває господарювання на мікроекономічному рівні?

4. Особливості визначення оптимальних обсягів виробництва підприємства, залежно від типу ринкової структури.

5. Організація бізнесу в Україні. Економічні та правові аспекти.


^ Ключові поняття

Мікроекономічний рівень господарювання, домашнє господарство, підприємство, юридична особа, індивідуальне відтворення, споживання, заощадження, трансфертні платежі, життєвий цикл підприємства, санація, приватне підприємство, корпоративне підприємство, державне підприємство, приватизація, ринкова структура, досконала (чиста) конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, досконала (чиста ) монополія.


^ Тематика фіксованих виступів на семінарському занятті

 1. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери.

 2. Індивідуальне відтворення підприємства в ринковій економіці і роль маркетингу в ньому.

 3. Характеристика основних типів ринкових структур.

 4. Закони України про підприємство і розвиток підприємництва .


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. У чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний і основний та оборотний?

 2. Розкрийте особливості підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки.

 3. У чому полягає сутність кон’юктурного циклу індивідуального відтворення підприємств?

 4. Які особливості малого бізнесу, в чому його перевага перед іншими формами господарювання?

 5. Що відомо сучасній економіці про життєвий цикл підприємства?

 6. У чому полягає принципова різниця між досконалою і недосконалою конкуренцією?

 7. Які основні риси олігополії?

 8. Які основні риси досконалої монополії?

 9. Які основні риси монополістичної конкуренції?

 10. Що означає нецінова конкуренція?

 11. Чим визначається конкурентоспроможність підприємства?  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу " Основи зовнішньоекономічних зв’язків "
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” (для...
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconДо друку
Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія»
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні»...
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” / Укладачі:...
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та одз з курсу «Ризики у маркетингу» / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О....
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу «Житлове право» / Укладач М. М. Рєзнік. – Суми: Видавництво Сум ду,...
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління”
Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів...
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи