Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель”
Скачати 356.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель”
Сторінка1/6
Дата21.08.2012
Розмір356.72 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель”

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092100–"Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель")


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних будівель” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092100–"Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель.").


Уклад. М.О.Шульга. – Харків: ХНАМГ, 2007. – с. 24


Укладач: М.О.Шульга


Рецензент: О.О.Алексахін


Рекомендовано кафедрою теплохолодопостачання

Протокол №1 від 29.08.2006 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ремонт будівель та їх інженерних систем є складовою частиною заходів з експлуатації. Ремонти бувають двох видів: капітальний та поточний.

Поточний ремонт будівлі – це ремонт з метою полагодження (відновлення роботоздатності) його конструкцій та інженерних систем, а також підтримання експлуатаційних показників.

Капітальний ремонт будівлі – це ремонт з метою відновлення його ресурсу із заміною, при необхідності, конструктивних елементів та інженерних систем, а також покращення експлуатаційних показників.

Періодичність та перелік робіт, що виконуються у процесі поточного й капітального ремонтів, наведені в [1].

Технологія ремонту інженерних систем будівель у загальному випадку включає технологію робіт з демонтажу старої і монтажу нової інженерної системи. Основну складність при виконанні капітального ремонту та реконструкції становить розробка технологічної карти на монтаж інженерної системи або її частини.

Мета курсового проекту - закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі вивчення дисципліни "Ремонт інженерних систем будівель", та здобуття вміння застосовувати їх для вирішення практичних завдань.


^ 2. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИБІР ВАРІАНТА


До курсового проекту входять такі розділи: загальні положення, розробка технологічної карти на монтаж частини інженерної системи, список літератури.

Варіант курсового проекту обирається згідно з табл. П.І.

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

Розрахунково-пояснювальна записка включає: зміст, загальні положення, описувальну частину, список використаної літератури.

У розділі "Зміст" наводиться перелік розглядуваних в пояснювальній записці питань і вказуються сторінки.

У загальній частині стисло викладаються призначення та види ремонтів, роботи, що виконуються при капітальному ремонті заданої системи [1].


^ 3. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

1. Область застосування карти.

2. Організація і технологія ремонтно-будівельного процесу:

2.1. Роботи, що виконуються до початку монтажу;

2.2. Послідовність робіт, що виконуються при монтажі;

2.3. Монтажні положення трубопроводів і обладнання та засоби їх кріплення;

2.4. Спосіб з'єднання труб і встановлення приладів;

2.5. Визначення складу ланки робітників;

2.6. Посилання на графік виконання робіт;

2.7. Виробнича калькуляція трудових затрат;

2.8. Матеріально-технічні ресурси, що наводяться на листі;

2.9. Вимоги до якості виконання робіт.

2.10. Охорона праці.

3. Техніко-економічні показники.

У розділі 1 вказуються, на яку конкретно частину інженерної системи та якої будівлі розробляється технологічна карта.

У розділі 2 перераховують роботи, які повинні бути виконані до початку монтажу інженерної системи (частини системи); наводять опис робіт, що виконуються при монтажі системи, та їх послідовність, з'єднання трубопроводів інженерних систем, їх кріплення до будівельних конструкцій, відстань між кріпленнями, відстань від стіни до трубопроводу, що прокладається, спосіб встановлення приладів; на підставі ЕНІР [2] визначають склад ланки робітників, які виконують монтаж, та обсяг виконання монтажних робіт; наводять вимоги до якості виконання монтажних робіт: допустимі відхилення при влаштуванні трубопроводів; влаштування місць перетину трубопроводами стін та перекрить; ущільнюючі матеріали, що використовуються; вимоги до встановлення санітарно-технічних приладів [3].

У розділі 3 наводять основні техніко-економічні показники: виробіток на одного робітника в зміну; вартість затрат праці на весь обсяг робіт.

Графічна частина проекту (графічна частина технологічної карти) має включати: замірний ескіз поверхостояка інженерної системи, монтажний проект поверхостояка інженерної системи та замірний ескіз стояка інженерної системи з підключенням його до магістралі (без детального зображення поверхостояка); комплектувальну відомість; графік виконання робіт; виробничу калькуляцію трудових затрат; матеріально-технічні ресурси; правила техніки безпеки; основні техніко-економічні показники.

Графічну частину виконують на аркуші формату А1.

Графік виконання робіт, виробнича калькуляція трудових затрат, матеріально-технічні ресурси, що розміщуються на аркуші, заповнюють таким чином.

Форма графіку виконання робіт наведена в табл.1.

У графі 1, залежно від послідовності виконання, монтажні роботи перераховуються відповідно до ЕНІР [2].

На підставі ЕНІР [2] заповнюють також графи 2, 4, 6.

Обсяг робіт (графа 3) підраховують шляхом визначення довжин трубопроводів відповідних діаметрів та кількості приладів із замірного ескізу.

Трудомісткість відповідної роботи, люд./год. (графа 5), визначають шляхом множення трудомісткості на одиницю вимірювання (графа 4) на обсяг робіт (графа 3). При визначенні трудомісткості робіт в люд./днях отриману раніше трудомісткість в люд./год. ділять на кількість робочих годин у зміні. Трудомісткість на увесь обсяг робіт розраховують як суму трудомісткостей всіх перерахованих робіт, що виконуються при монтажі системи.

Кількість робочих годин або змін (графа 7) визначають шляхом ділення трудомісткості виконання відповідної роботи на кількість виконавців у ланці, які виконують цю роботу.

Виробничу калькуляцію трудових затрат на монтаж системи, форма якої наведена в табл. 2, розробляють таким чином.

У графі 2 наводяться найменування робіт відповідно до ЕНІР [2] та послідовність їх виконання при монтажі системи. У графі 1 подають обгрунтування робіт з посиланням на конкретний пункт ЕНІР або інший документ.

На підставі ЕНІР [2] заповнюють графи 3, 5, 6 (табл. 2).

Обсяг робіт (графа 4) підраховують шляхом визначення довжини трубопроводів відповідних діаметрів та кількості приладів, що встановлюються, із замірного ескізу.

Затрати праці на відповідну роботу (графа 4) розраховуються шляхом множення обсягу робіт (графа 4) на норму часу на одиницю вимірювання (графа 5). Затрати праці на весь обсяг робіт знаходять як сума витрат праці на всі роботи, що виконуються при монтажі системи.

Вартість затрат праці (графа 8) на одну роботу визначають шляхом множення розцінки на одиницю вимірювання (графа 6) на обсяг виконуваної роботи (графа 4). Вартість затрат праці


Таблиця 1 – Графік виконання робіт з монтажу внутрішньої системи газопостачання в помешканнях під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку


Найменування робіт

Одиниці вимірювання

Обсяг робіт

Трудоміст-кість на одиницю вимірювання, люд./год

Трудомісткість на весь обсяг робіт, люд./год (люд./день)

Склад ланки, механізми, що використо-вуються

Робочі дні (зміни)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

Разом


6

Таблиця 2 - Виробнича калькуляція трудових витрат на монтаж внутрішньої системи газопостачання в помешканнях одного під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку


Обґрунтування робіт (ЕНІР та ін.)

Наймену-вання робіт

Одиниці виміру

Обсяг робіт

Норма часу на одиницю вимірювання, люд./год

Розцінка на одиницю вимірювання, грн., коп.

Витрати праці на весь обсяг робіт, люд./год, люд./день

Вартість витрат праці на весь обсяг робіт, грн., коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом

на весь обсяг робіт - це сума вартостей на всі роботи, що виконуються при монтажі системи.

Матеріально-технічні ресурси, необхідні для монтажу системи, наведені в табл. 3. У розділі 1 цієї таблиці наведені основні напівфабрикати, матеріали, їх кількість. При заповненні цього розділу доцільно використовувати замірний ескіз та комплектувальні відомості.

Машини, обладнання, інструмент та прилади, необхідні для виконання монтажних робіт, наведені в розділі 2 табл. 3.

Таблиця 3 - Матеріально-технічні ресурси

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

1. Основні конструкції, напівфабрикати та матеріали2. Машини, обладнання, інструмент, інвентар та приладиНа замірному ескізі (див.рис.1), який є аксонометричною безмасштабною схемою трубопроводів з вказаними умовними познаками арматури та іншого обладнання, проставляють: відстані від позначки чистих підлог до відгалужень трубопроводів, діаметри труб, місця встановлення згонів, арматури, переходів та вигинів, нахили. На монтажному кресленні (рис. 2) наводять аксонометричну схему системи (частини системи), що виконується в одну лінію безмасштабно; вона поділена на пронумеровані вузли, зображені відповідно до прийнятих умовних позначок.

Приклад заповнення комплектувальної відомості наведений в табл П.3. При цьому номер вузла повинен відповідати номеру, що вказаний на монтажному кресленні.

При розробці замірних ескізів та монтажних креслень користуються такими поняттями:

деталь – частина трубопроводу, що не має з’єднань (відвід, фланець і т.д.);

вузел – компоновка декілька деталів, зібраних із застосуванням роз’ємних та нероз’ємних з’єднань;

блок – ділянка трубопроводу, що складається з декількох вузлів або вузлів та приладів;Рис.1 - Замірний ескіз поверхостояка системи холодного водопостачання
Рис. 2 - Монтажне креслення поверхостояка системи холодного водопостачання

монтажна довжина (^ Lм) - дійсна довжина без нагвернутих на неї фасонних частин;

заготівельна довжина (L3) – довжина деталі у вирівняному вигляді;

будівельна довжина (Lб) – довжина, що визначає положення деталі або вузла по відношенню до іншої суміжної деталі, наприклад, відстань від осі стояка до осі приладу або відстань між центрами з’єднувальних частин, арматури, відгалужень; будівельна довжина більше монтажної на відстань від торця труби до осі фасонних частин.

При монтажі трубопроводів інженерних систем будівель використовують гнуті деталі: відводи, вутки, скоби, калачі (рис. 3).

Заготівельні довжини гнутих деталів визначають:

а) відводу Lз.в.= L1 + L2 – х,

де величина скиду Х визначається за табл П.2;

б) калача Lз.к. = Lм + Lп + а – 2х,

де Х – скид, величина якого така сама, як і для відводу 90 о (табл П.2);
Рис. 3. Розмітка гнутих деталів: а – відвід з кутом 900;

б – калач; в – вутка; г - скоба

в) вутки Lз.в. = Lм + Z,

де величина припуску Z визначається за табл. П.4;

г) скоби Lз.с. = Lм + Z1,

де величина припуску Z1 визначається за табл. П.5.
Рис. 4 - Зварне Т-подібне з’єднання

Величини скидів Х для зварного Т-подібного з’єднання (рис.4) наведені в табл. П.6.

Розміри згонів, бочонків та їх довгих і коротких різьб, вентилів, пробкових кранів наведені в табл. П.7

Розміри й умовні позначення чавунних каналізаційних труб та фасонних частин подані в табл. П.8.


У правилах з техніки безпеки, які повинні виконуватись при монтажних роботах, вказують заходи безпеки при проведенні монтажу трубопроводів, зварювальних робіт та випробуванні системи газопроводів.


ДОДАТОК

Таблиця П.1

Вибір варіанта курсового проекту

Найменування позиції

Варіант

а

б

в

г

Типовий проект

135-073

83-026/1

83-028/1

90-05/1

Інженерна система

Холодне водо-постачання

Гаряче водо-постачання

Каналізація

Газо-постачання

Кількість поверхів


5


9


12


16Таблиця П.2

Величина скидів Х для відводів та напіввідводів

Діаметр труби, мм

Радіус згину, мм

Величина скидів Х при куті гнуття, мм

900

1350

15

50

23

4
55

26

4

20

65

30

4
-

-

-

25

85

42

5
95

45

6

32

105

50

7
-

-

-

38

120

58

8
125

60

8

50

210

100

13
180

85

11

65

300

142

19
220

104

14

Примітка. У чисельнику дана величина скиду для відводів та напіввідводів стандартного радіусу, в знаменнику – для нестандартного.

Таблиця П. 3

Комплектувальна відомість


Номер вузла

Кількість вузлів

Номер деталі

Ескізи

Dу, мм

Заготівельна довжина, мм

Кількість

вузла

деталів1з

кр

15

27

12

кр

кр

15

181

1

1

1

3

кр

др

15

192

14

др

кр

15

44

1


12
У мовні позначення: з – зварка; кр – коротка різьба; др – довга різьба

Таблиця П.4

Величина припусків Z для вуток

Діаметр труби D, мм

Радіус згину R, мм

Висота вильоту H, мм

Кут згину , град

Величина припусків Z, мм

15

50

50

130

15

20

65

60

135

17

25

85

90

135

31

32

105

100

135

27

38

120

130

135

40


Таблиця П.5

Величина припусків Z1 для скоб

Діаметр d, труби, що згина-ється мм

Висота вильо-ту скоби R, мм

Діаметр труб d, мм

15

20

25

32

Центральний кут згину a, град

Величина при-пусків Z, мм

Центральний кут згину a, град

Величина при-пусків Z, мм

Центральний кут згину a, град

Величина при-пусків Z, мм

Центральний кут згину a, град

Величина при-пусків Z, мм

15

27

150

11

155

7

165

4

165

3

20

32

145

13

150

9

160

7

165

5

25

38

140

16

150

12

155

10

150

9

32

47

135

24

145

22

155

14

155

12

38

53

130

29

140

27

150

19

155

17

50

65

125

44

135

38

145

28

150

23


Таблиця П. 6

Величина скидів Х для зварного Т-подібного з’єднання

Діаметр умовного проходу основної

труби d1, мм

Значення Х, мм, при діаметрі умовного проходу труби, що приварюється, d1, мм

15

20

25

32

40

15

8

-

-

-

-

20

10

10

-

-

-

25

15

15

15

-

-

32

20

20

20

15

-

40

20

20

20

20

15
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “ електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка” ( для студентів...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів І магістрів спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Контролінг” (для студентів 4 курсу денної заочної форм навчання напряму...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconБезпечна експлуатація інженерних систем І споруд”
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Висоцька методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Пранцуз О. С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція»
«Властивості вологого повітря І зображення процесів обробки повітря на i-d-діаграмі» для студентів 4 курсів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи