Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005
Скачати 269.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005
Дата21.08.2012
Розмір269.45 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ІЗ СОЦІОЛОГІЇ

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей)


Харків – ХНАМГ – 2005

Тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). Укл.: Радіонова Л.О., Крюкова А.В. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 23 с.


Укладачі: Л.О.Радіонова,

А.В.Крюкова


Рекомендовано кафедрою філософії і політології,

протокол № 3 від 21.05.2003 р.

ВСТУП


У системі наукового знання соціології відведене особливе місце. Вона єдина з наук, що вивчає суспільство в цілому, при цьому є логічно стрункою й обґрунтованою системою достовірного знання.

Запропонована тематика контрольних робіт із соціології підготовлена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої школи четвертого рівня акредитації і відбиває програму курсу «СОЦІОЛОГІЯ».

Тему контрольної роботи студент обирає за останньою цифрою номера залікової книжки. Робота складається з двох блоків:

 1. відповіді на запитання обраної теми з основної літератури;

 2. конспект двох джерел зі списку додаткової літератури по обраній темі.

У запропонованій тематиці міститься допоміжний матеріал – це перелік тем курсу, що виносяться на іспит чи залік, список основної літератури за курсом, а також список додаткової літератури, зазначений після кожної теми курсу.

ТЕМИ


 1. Соціологія як наука, її предмет і методи.

 2. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США й в Україні.

 3. Організація соціологічних досліджень, методи збору й аналізу соціологічної інформації.

 4. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації.

 5. Особистість у системі соціальних зв'язків.

 6. Соціологія економічного життя.

 7. Соціологія культури.

 8. Соціологія політики.

 9. Соціологія праці і управління.

 10. Соціологія релігії.

 11. Соціологія молоді, соціологія родини.

 12. Соціологія конфлікту.Загальна література за курсом 1. Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. – М., 1998.

 2. Гидденс Э. Социология. – М., 1999.

 3. Кравченко А. И. Социология. – М., 2000.

 4. Общая социология / Под ред. Эфендиева. – М., 2002.

 5. Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

 6. Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.

 7. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

 8. Социология / Под ред. Г. В. Осакова. – М., 2002.

 9. Социология. Хрестоматия для вузов. – М., 2002.

 10. Тощенко Ж. Т. Социология. 2-е изд. – М., 1998.

 11. Штемпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996.Додаткова література 1. Мачлонис Дж. Социология. 9-е изд. М., СПб.; 2004. – С. 752.

 2. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-ое изд. М., СПб., Питер. – 2002. – С. 686.

 3. Социология/Под ред. В.Н.Лавриненко. М., ЮНИТИ. 2004. – С. 407.

 4. Мендра Анри. Основы социологии. М., NOTA BENE/ - 2004/ C/ 342/Тема 1


Предмет і структура соціологічного знання

 1. Об'єкт і предмет соціології.

 2. Структура соціологічної системи знання.


Список літератури

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократия пяти наций// Антология мировой политической мысли. Т. II. – М., 1997.

Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / Под ред. Т. Парсонса. – М., 1972.

Бауман З. Мыслить социологически. – М., 1996.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.


Тема 2


Соціологія як наука про суспільство

 1. Місце соціології в системі наук.

 2. Функції соціології.


Список літератури

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократия пяти наций// Антология мировой политической мысли. Т. II. – М., 1997.

Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / Под ред. Т. Парсонса. – М., 1972.

Бауман З. Мыслить социологически. – М., 1996.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.


Тема 3

Походження соціології як науки

 1. Виникнення і розвиток уявлень про пристрій громадського життя:

а) Платон і Арістотель про природу соціальних відносин;

б) соціальні ідеї раннього християнства і середньовіччя;

в) соціальні погляди мислителів Нової години.

 1. Проблема початку соціології.


Список літератури

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1996.

Богомолов А. С. Античная философия. – М., 1985.

Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). – К., 1993.

Зиммель Г. Избранное. Т. II. – М., 1996.

История теоретической социологии. В 4-х т. / Отв. ред. Ю. Н. Давыдов. – М., 1995-1998.

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991.

Уолмрстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // СОЦИС. – 1991. - № 1.


Тема 4

Становлення і розвиток соціології в XIX ст.

 1. Основні передумови перетворення соціології в науку.

 2. Історичні етапи виникнення і розвитку соціологічної науки.

 3. Характеристика західноєвропейської соціологічної науки кінця XIX ст. (О. Конт, Т. Спенсер, натуралістичні школи й ін.)


Список літератури

Американская социологическая мысль. Тексты. – М., 1994.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. – 1994. - №5.

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.

Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. – СПб., 1997.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // СОЦИС. -1994. - №5.

Добреньков В. И., Рахманов А. Б. Система теоретической социологии Вильфредо Парето // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 18. – Социология и политология. – 2002. - №3.

Зиммель Г. Избранное. Т. ІІ – М., 1996.

Козер Л. Функции социального конфликта: Завершение конфликта// Современная зарубежная социология. – М., 1998.

Коркюф Ф. Новые социологии. – М., СПб., 2002.

Лебон Т. Психология народов и масс. – СПб., 1995.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Т. 3. – М.

Монсон П. Современная западная социология. – СПб., 1992.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Парсонс Т. Современная западная теоретическая социология. Вып. ІІ. – М., 1994.

Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.

Рикёр П. Конфликт интерпретаций. – М., 2002.

Современная американская социология. – М., 1994.

Современная западная социология: Словарь. – М., 1990.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.

Социология сегодня. Проблемы, перспектива / Под ред. Р. К. Мертона. – М., 1965.

Турен А. Возвращение человека действующего. – М., 2002.

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. Т. М. Андреевой и др. – М., 1984.

Элиас Н. О процессе цивилизаций. – М., 2002.


Тема 5.

Західноєвропейська соціологічна наука початку ХХ ст.

 1. Соціологія як об'єктивний аналіз «соціальних фактів». Е. Дюркгейм.

 2. «Соціологізм» Е. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства.

 3. Теорія «соціальної дії» М. Вебера.


Список літератури


Американская социологическая мысль. Тексты. – М., 1994.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. – 1994. - №5.

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.

Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. – СПб., 1997.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // СОЦИС. -1994. - №5.

Добреньков В. И., Рахманов А. Б. Система теоретической социологии Вильфредо Парето // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 18. – Социология и политология. – 2002. - №3.

Зиммель Г. Избранное. Т. ІІ – М., 1996.

Козер Л. Функции социального конфликта: Завершение конфликта// Современная зарубежная социология. – М., 1998.

Коркюф Ф. Новые социологии. – М., СПб., 2002.

Лебон Т. Психология народов и масс. – СПб., 1995.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Т. 3. – М.

Монсон П. Современная западная социология. – СПб., 1992.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Парсонс Т. Современная западная теоретическая социология. Вып. ІІ. – М., 1994.

Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.

Рикёр П. Конфликт интерпретаций. – М., 2002.

Современная американская социология. – М., 1994.

Современная западная социология: Словарь. – М., 1990.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.

Социология сегодня. Проблемы, перспектива / Под ред. Р. К. Мертона. – М., 1965.

Турен А. Возвращение человека действующего. – М., 2002.

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен / Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. Т. М. Андреевой и др. – М., 1984.

Элиас Н. О процессе цивилизаций. – М., 2002.


Тема 6

Соціологічна концепція П. Сорокіна

 1. Основні етапи й ідейно-теоретична еволюція від позитивістської до інтегральної соціології.

 2. Західноєвропейський і американський періоди діяльності П. Сорокіна.


Список літератури

Американская социологическая мысль. Тексты. – М., 1994.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. – 1994. - №5.

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.

Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. – СПб., 1997.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // СОЦИС. -1994. - №5.

Добреньков В. И., Рахманов А. Б. Система теоретической социологии Вильфредо Парето // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 18. – Социология и политология. – 2002. - №3.

Зиммель Г. Избранное. Т. ІІ – М., 1996.

Козер Л. Функции социального конфликта: Завершение конфликта// Современная зарубежная социология. – М., 1998.

Коркюф Ф. Новые социологии. – М., СПб., 2002.

Лебон Т. Психология народов и масс. – СПб., 1995.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Т. 3. – М.

Монсон П. Современная западная социология. – СПб., 1992.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Парсонс Т. Современная западная теоретическая социология. Вып. ІІ. – М., 1994.

Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.

Рикёр П. Конфликт интерпретаций. – М., 2002.

Современная американская социология. – М., 1994.

Современная западная социология: Словарь. – М., 1990.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.

Социология сегодня. Проблемы, перспектива / Под ред. Р. К. Мертона. – М., 1965.

Турен А. Возвращение человека действующего. – М., 2002.

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен / Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. Т. М. Андреевой и др. – М., 1984.

Элиас Н. О процессе цивилизаций. – М., 2002.


Тема 7

Сучасні соціологічні теорії

 1. Функціональний напрямок у соціології: Т. Парсонс, Р. Мертон.

 2. Конфліктна парадигма: Л. Козер, Р. Дарендорф.

 3. Теорії взаємодії: символічний інтеракціонізм і теорія ролей. Теорія обміну і її представники.


Список літератури

Американская социологическая мысль. Тексты. – М., 1994.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. – 1994. - №5.

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.

Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. – СПб., 1997.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // СОЦИС. -1994. - №5.

Добреньков В. И., Рахманов А. Б. Система теоретической социологии Вильфредо Парето // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 18. – Социология и политология. – 2002. - №3.

Зиммель Г. Избранное. Т. ІІ – М., 1996.

Козер Л. Функции социального конфликта: Завершение конфликта// Современная зарубежная социология. – М., 1998.

Коркюф Ф. Новые социологии. – М., СПб., 2002.

Лебон Т. Психология народов и масс. – СПб., 1995.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Т. 3. – М.

Монсон П. Современная западная социология. – СПб., 1992.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Парсонс Т. Современная западная теоретическая социология. Вып. ІІ. – М., 1994.

Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.

Рикёр П. Конфликт интерпретаций. – М., 2002.

Современная американская социология. – М., 1994.

Современная западная социология: Словарь. – М., 1990.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.

Социология сегодня. Проблемы, перспектива / Под ред. Р. К. Мертона. – М., 1965.

Турен А. Возвращение человека действующего. – М., 2002.

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен / Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. Т. М. Андреевой и др. – М., 1984.

Элиас Н. О процессе цивилизаций. – М., 2002.


Тема 8

Соціальна думка в Україні

 1. Проблеми суспільства у творчості Г. С. Сковороди.

 2. М. Драгоманов як соціальний мислитель.

 3. Упровадження М. С. Грушевським історико-соціологічного методу в Україні.


Список літератури

Багалій Дм. Український мандрівник-філософ Григорій Сковорода. –К., 1992.

Воблий К. Академік Михайло Іванович Туган-Барановський // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - №9-10.

Гермайзе М. П. Драгоманов в українській історіографії // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - №9.

Гошовський М. Проблема прогресу в українській соціальній філософії (XIX – перша чверть ХХ ст.) // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - №3.

Кістяковський Б. О. Проблема і завдання соціально-наукового пізнання // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - №1.

Лісовий В. С. Драгоманов и Донцов // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - №1.

Туган-Барановський М. Вплив ідей політичної економії на природознавство та філософію // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - №9-10.

Ушкалов Л. В., Марченко О. М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. Харків., 1993.

Черниш Н. Й. Історія розвитку соціології в Україні // Современное общество. – 1993. - №1.


Тема 9

Українська соціальна думка

 1. Концепція соціального прогресу І. Франко.

 2. Б. О. Кистяковський – засновник соціокультурного підходу в праві.

 3. Соціологічні погляди М. І. Туган-Барановського.Список літератури

Багалій Дм. Український мандрівник-філософ Григорій Сковорода. – К.,1992.

Воблій К. Академік Михайло Іванович Туган-Барановський // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - №9-10.

Гермайзе М. П. Драгоманов в українській історіографії // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - №9.

Гошовський М. Проблема прогресу в українській соціальній філософії (XIX – перша чверть ХХ ст.) // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - №3.

Кістяковський Б. О. Проблема і завдання соціально-наукового пізнання // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - №1.

Лісовий В. С. Драгоманов і Донцов // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - №1.

Туган-Барановський М. Вплив ідей політичної економії на природознавство та філософію // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - №9-10.

Ушкалов Л. В., Марченко О. М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків, 1993.

Черниш Н. Й. Історія розвитку соціології в Україні // Современное общество. – 1993. - №1.


Тема 10

Соціологічний аналіз суспільства як соціальної системи

 1. Суспільство як предмет соціологічного аналізу.

 2. Сучасні теорії суспільного розвитку:

а) теорії культурного еволюціонізму і культурно-історичних типів (О. Шпенглер, Н. Я. Данилевський, А. Тойнбі).

б) формаційна типологія суспільного розвитку;

в) цивілізаційний підхід до пояснення закономірностей розвитку людського суспільства.

3. Перспективи соціального розвитку суспільних систем: типологія футурологічних концепцій розвитку суспільних систем.


Список літератури

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв. Т. 1-3. – М., 1986 – 1992.

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Гидденс Э. Социальная стратификация // СОЦИС. – 1992. - № 7,9,11.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.

Еросов Б. С. Социальная культурология. В 2ч. – М., 1994.

Зиммель Г. Экскурс по проблеме: Как возникло общество? // Вопросы социологии. – 1993. - №5.

Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

Луман Н. Почему необходима системная теория. Понятие общества//Проблемы теоретической социологии. – СПб., 1994.

Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. Гл. VI. Социальная структура и аномия // СОЦИС. – 1992. - №2 - 4.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Покровский Н. Е. Проблема аномии в современном обществе. – М., 1998.

Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.

Социальная стратификация. Вып. 1-3. – М., 1992.

Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991.

Томас К. Георг Зиммель об общественных силах // Вест. Моск. ун-та. – Сер. 18. – Социология и политология. – 2002. - №3.


Тема 11

Соціальна структура і соціальна стратифікація

 1. Соціальна диференціація і соціальна нерівність.

 2. Теорії соціальної стратифікації. Соціальні статус, роль.

 3. Соціальна мобільність, її різновид і рівні.Список літератури

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв. Т. 1-3. – М., 1986 – 1992.

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Гидденс Э. Социальная стратификация // СОЦИС. – 1992. - № 7,9,11.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.

Еросов Б. С. Социальная культурология. В 2ч. – М., 1994.

Зиммель Г. Экскурс по проблеме: Как возникло общество? // Вопросы социологии. – 1993. - №5.

Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

Луман Н. Почему необходима системная теория. Понятие общества// Проблемы теоретической социологии. – СПб., 1994.

Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. Гл. VI. Социальная структура и аномия // СОЦИС. – 1992. - №2 - 4.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Покровский Н. Е. Проблема аномии в современном обществе. – М., 1998.

Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.

Социальная стратификация. Вып. 1-3. – М., 1992.

Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991.

Томас К. Георг Зиммель об общественных силах // Вест. Моск. ун-та. – сер. 18. – Социология и политология. – 2002. - №3.


Тема 12

Бідність і нерівність

 1. Вимір нерівності. Багаті.

 2. Абсолютна і відносна бідність. Убогість. Денривація.

 3. Субкультура бідності.


Список літератури

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв. Т. 1-3. – М., 1986 – 1992.

Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Гидденс Э. Социальная стратификация // СОЦИС. – 1992. - № 7,9,11.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.

Еросов Б. С. Социальная культурология. В 2ч. – М., 1994.

Зиммель Г. Экскурс по проблеме: Как возникло общество? // Вопросы социологии. – 1993. - №5.

Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

Луман Н. Почему необходима системная теория. Понятие общества// Проблемы теоретической социологии. – СПб., 1994.

Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. Гл. VI. Социальная структура и аномия // СОЦИС. – 1992. - №2 - 4.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Покровский Н. Е. Проблема аномии в современном обществе. – М., 1998.

Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.

Социальная стратификация. Вып. 1-3. – М., 1992.

Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991.

Томас К. Георг Зиммель об общественных силах // Вест. Моск. ун-та. – сер. 18. – Социология и политология. – 2002. - №3.


Тема 13

Соціологія особистості


 1. Особистість у системі соціальних зв'язків.

 2. Соціальна типологія особистості.


Список літератури

Абульханова К. А. Психология и сознание личности. – Воронеж, 1999.

Белик А. А., Резник Ю. М. Соцкультурная антропология: Историко-теоретическое введение. – М., 1998.

Весна Е. Б. Понятие «личность» и «индивидуальность» в понятийном пространстве, описывающем человека // Мир психологии. – 1999. – № 4.

Резник Ю. М. Человек и общество: опыт комплексного анализа // Личность. Культура. Общество. Т. 2. – М., 2000.


Тема 14

Соціологізація особистості

 1. Зміст і етапи соціалізації.

 2. Соціальна активність особистості.


Список літератури

Абульханова К. А. Психология и сознание личности. – Воронеж, 1999.

Белик А. А., Резник Ю. М. Соцкультурная антропология: Историко-теоретическое введение. – М., 1998.

Весна Е. Б. Понятие «личность» и «индивидуальность» в понятийном пространстве, описывающем человека. // Мир психологии. – 1999. – № 4.

Резник Ю. М. Человек и общество: опыт комплексного анализа. // Личность. Культура. Общество. Т. 2. – М, 2000.


Тема 15

Соціальні інститути

 1. Соціальні інститути: ознаки, сутності і роль у суспільстві.

 2. Різноманіття інститутів.

 3. Зміна соціальних інститутів.Список літератури

Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.

Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.

Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.

Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.

Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.


Тема 16

Економічна соціологія й економічна поведінка

 1. Основні характеристики економічної поведінки.

 2. Типи і види економічної поведінки і їхні особливості.

 3. Моделі економічної поведінки.Список літератури

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв. Т. 1-3. – М., 1986 – 1992.

Верховин В. И. Экономическая социология. – М., 1998.

Д. М. Организация и управление. – М., 1998.

Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.

Друкер П. Ф. Эффективный управляющий. – М.

Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.

Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.

Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.

Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.


Тема 17

Соціологія культури

 1. Культура і суспільство: соціальні властивості і функції культури.

 2. Культура: наступність і соціалізація.


Список літератури

Гараджа В. И. Социология религии. – М., 1996.

Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. – М., 1994.

Иснин Л. Г. Социология культуры. – М., 1996.

Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.

Кравченко Е. И. Эрвин Гоффман. Социология лицедейства. – М., 1997.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. – М., 1992.

Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.

Мослоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.

Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.

Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса, 1997.

Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.

Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.


Тема 18

Основні структурні елементи культури

 1. Основні соціально-історичні типи соціокультурної регуляції.

 2. Соціокультурний процес. Різноманіття культур.


Список літератури

Гараджа В. И. Социология религии. – М., 1996.

Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. – М., 1994.

Иснин Л. Г. Социология культуры. – М., 1996.

Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.

Кравченко Е. И. Эрвин Гоффман. Социология лицедейства. – М., 1997.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. – М., 1992.

Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.

Мослоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.

Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.

Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса, 1997.

Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.

Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.


Тема 19

Соціологія політики

 1. Інституціалізація громадського життя.

 2. Політична влада і суспільство.


Список літератури

Бурдье П. Социология политики. – М.,

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Вебер М. Три типа господства. – Москва. – Иерусалим. // Двадцать два. – 1990. – № 72.

Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.

Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.

Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.

Монхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994.

Московичи С. Век толп. – М., 1996.

Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.

Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.

Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.

Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.


Тема 20.

Соціальні інститути політики

 1. Диференціація політичної влади.

 2. Легітимність влади.


Список літератури

Бурдье П. Социология политики. – М.,

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Вебер М. Три типа господства. – Москва. – Иерусалим. // Двадцать два. – 1990. – № 72.

Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.

Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.

Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.

Монхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994.

Московичи С. Век толп. – М., 1996.

Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.

Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.

Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.

Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.


Тема 21

Соціологія релігії

 1. Соціальні інститути релігії.

 2. Соціальна функція релігії.Список літератури

Бурдье П. Социология политики. – М.,

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Вебер М. Три типа господства. – Москва. – Иерусалим. // Двадцать два. – 1990. – № 72.

Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.

Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.

Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.

Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.

Монхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994.

Московичи С. Век толп. – М., 1996.

Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.

Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.

Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.

Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.


Тема 22

Методологія і методика проведення конкретних соціологічних досліджень

 1. Методи збору первинної соціологічної інформації.

 2. Значення і впровадження результатів конкретних соціологічних досліджень у практику.


Список літератури

Андреенко В. Г. Логика социологического исследования. – М., 1987.

Бестужев-Лада И. В. Социальный прогноз и социальное нововведение // СОЦИС. – 1990. - №8.

Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. – М., 1989.

Гречехин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. – М., 1988.

Давидюк Г. П. Прикладная социология. – М., 1979.

Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснения, понимание социальной реальности. – М., 1998.


Тема 23

Соціологія конфлікту 1. Загальна характеристика теорій конфлікту, структурні елементи конфлікту.

 2. Конфлікт як прояв соціальних, політичних і економічних протиріч у сучасному світі.Список літератури

Толерантность и согласие: Материалы международной конференции «Толерантность, взаимопонимание и согласие». – М., 1997.

Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. – М., 1997.

Цой Л. Н. Практическая конфликтология. – М., 2001.


Тема 24

Структура конфлікту

 1. Шляхи, засоби і методи вивчення соціальних конфліктів.

 2. Конфлікти і загальнолюдські інтереси.


Список літератури

Толерантность и согласие: Материалы международной конференции «Толерантность, взаимопонимание и согласие». – М., 1997.

Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. – М., 1997.

Цой Л. Н. Практическая конфликтология. – М., 2001.


Тема 25

Соціологія праці і управління

1. Предмет і основні категорії соціології праці.

2. Соціальна сутність праці.


Список літератури

Займелин Е. П. Социальная организация труда. – Ульяновск, 1998.

Хасаев Г.Р. Социальные проблемы экономически активного населения. – М., 1998.


Тема 26

Соціологія праці в умовах сучасної трансформації

1. Відчуження праці і його сучасний вигляд.

2. Соціально-побутові проблеми на виробництві.


Список літератури

Займелин Е. П. Социальная организация труда. – Ульяновск, 1998.

Хасаев Г.Р. Социальные проблемы экономически активного населения. – М., 1998.


Тема 27

Соціологія управління


 1. Сутність соціального управління.

 2. Основні теорії форм і методів керування.Тема 28

Форми управління


 1. Соціальне передбачення, прогнозування, проектування і планування.

 2. Форми, види й етапи соціальних технологій.


Список літератури

Аверин Ю. П. Люди управляют людьми: модель социологического анализа. – М., 1996.

Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. – М., 1998.


Тема 28

Соціологія молоді


 1. Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія.

 2. Проблеми молоді в сучасних умовах.

 3. Молодь як група цивільного суспільства.


Список літератури

Титма М. Х. Жизненный путь социальной когорты. – М., 1998.

Яковенко М. Формирование инновационной активности студенчества// Социология: теория, методы, маркетинг, 2002. январь.


Тема 29

Соціологія родини

 1. Родина як соціальний інститут суспільства і її функції, форми родини і шлюбу.

 2. Сучасні тенденції в розвитку сімейно-шлюбних відносин, основні теорії родини.

 3. Соціальні фактори формування і становлення молодої родини.


Список літератури

Антонов А. И. Возродить семейную жизнь. // Социологические исследования.-1992.-№ 10.

Мауковский М. С. Социология семьи. – М. 1990.

Молодая семья. – К.: Украина, 1991.

Полякова Г. С. Взаимоотношения в семье. – К., 1992.

Седельников С. С. Позиции супругов и типологические особенности реакций на развод. // СОЦИС – 1992.-№ 2.

Смелзер Н. Дж. Социология // СОЦИС – 1992.-№ 10.

Навчальне видання

Тематика контрольних робіт із соціології

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей)


Укладачі: Радіонова Людмила Олексіївна,

Крюкова Алла Василівна


Відповідальний за випуск Великих О.О.


Редактор: С.Д.Сусло


План 2005, поз. 384

____________________________________________________________________


Підп. до друку 21.06.2003 Формат 60х84 1/16 Друк на різографі

Папір офісний Обл. вид. арк. 1,5 Умовн. – друк. арк. 1,3

Ціна договірна Тираж 200 прим. Замовл. №________

____________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002 Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт
Методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу заочної форми...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з курсу «Психологія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина друга....
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина перша....
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з курсу «Українська мова професійного спрямування» (для студентів 1 курсу заочної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з курсу «Українська мова професійного спрямування» (для студентів 1 курсу заочної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Краївська І. А. Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з курсу «Українська мова професійного спрямування» (для студентів 1 курсу заочної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства завдання для самостійних та контрольних робiт з вищої математики
Завдання для самостійних та контрольних робiт з вищої математики (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи