Харківська національна академія міського господарства icon

Харківська національна академія міського господарства
Скачати 203.39 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства
Дата21.08.2012
Розмір203.39 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу

“Ландшафтна архітектура”


(для студентів 4 курсу

спеціальності 7.120 102. – “Містобудування”

напрямку 1201 – “ Архітектура”)


Харків ХНАМГ 2004
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Ландшафтна архітектура” (для студентів 4 курсу спеціальності 7.120 102 Містобудування (Архітектура).

^

Укл. Древаль І.В. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 20 с.
Укладач: І.В. Древаль


Рецензент: д-р. архіт. Н.Я.Крижанівська


Рекомендовано кафедрою АЛіП,

протокол № 7 від 03.06. 2002.р.


^

Загальні положення
Комплекс питань ландшафтної архітектури набуває все більшого значення в умовах інтенсивного розвитку містобудівних структур різних рангів на фоні погіршення стану навколишнього середовища і загострення питань екології. Тому оволодіння знаннями з цього предмету є вельми необхідним з позиції подальшого удосконалення життєвого простору людини на основі гармонійного поєднання його природних та антропогенних елементів.

Важливе значення у формуванні активної, здатної до подальшого розвитку та творчого мислення особистості спеціаліста в сучасних умовах має самостійна робота студента, що органічно пов’язана з усіма іншими формами навчального процесу. Ці методичні вказівки сприятимуть самостійному опануванню знаннями із спецкурсу ландшафтної архітектури студентами-архітекторами 4 року навчання. Вони націлені на поглиблення і розширення знань, умінь та навиків студентів у зазначеній галузі, спираючись на базові уявлення з цієї сфери архітектурно-містобудівної діяльності, що були одержані на 2 курсі.

Метою вивчення спецкурсу “Ландшафтна архітектура” є формування у студента фундаментальних теоретичних знань для вирішення різноманітних завдань ландшафтного аналізу та проектування містобудівних об’єктів в сучасних умовах на основі екологічного та системного мислення.

Спецкурс складається з 16 тем, що послідовно розкривають актуальні наукові погляди і практичні здобутки у галузі ландшафтного аналізу та проектування об’єктів різних містобудівних рівнів. Найбільшу увагу приділено питанням загальної ландшафтної організації сучасного міста і формуванню його окремих функціонально-планувальних елементів (міських парків, садів, скверів, бульварів, набережних та ін), а також ландшафтному впорядкуванню житлової території, міських центрів, окремих містобудівних комплексів.

Ступінь опанування знаннями з кожної теми перевіряється за допомогою контрольних запитань, що її завершують. Необхідна інформація за темою міститься у рекомендованій основній та додатковій літературі. При самостійному вивченні курсу доцільно звернути увагу на наступне:

 • співвідношення ресурсного і природоохоронного методів аналізу та проектування ландшафтних об’єктів на сучасному етапі розвитку урбанізованого середовища;

 • вплив завдань проектування ландшафтних об’єктів вищих містобудівних рівній на вирішення їх складових елементів.

У результаті засвоєння курсу студент повинен:

 • вирішувати питання, пов’язані з формуванням навколишнього середовища з використанням сучасних наукових методів, спираючись на знання як базових так, і суміжних дисциплін;

 • вільно орієнтуватись при виборі рішення у різноманітних містобудівних та ландшафтних умовах;

 • оволодіти навиками доцільного використання історичного досвіду в умовах нового будівництва та реконструкції;

 • розвинути вміння раціонально й доцільно використовувати при проектуванні об’єктів існуючі природні умови, додержуватись оптимального співвідношення між природними й антропогенними компонентами, вирішуючи завдання на різних містобудівних рівнях.^
Зміст курсу


Тема 1 . Основні завдання та об’єкти ландшафтної архітектури на сучасному етапі розвитку урбанізованого середовища


Спрямованість вирішення завдань сучасного ландшафтного проектування на формування функціонально, естетично і екологічно повноцінного середовища. Поєднання ресурсного та природоохоронного методів аналізу та проектування ландшафтних об’єктів.

Класифікація відкритих просторів різних містобудівних рівній (об’єктів ландшафтної архітектури), їх оздоровче, рекреаційне та естетичне значення. Особливості постановки і вирішення завдань аналізу та проектування відкритих просторів на різних стадіях і територіальних рівнях. Взаємозв’язок ландшафтного проектування з вирішенням інших містобудівних завдань.

Запитання для самоперевірки

 1. Розкрийте зміст основних завдань ландшафтної архітектури.

 2. Назвіть основні об’єкти сучасного ландшафтного проектування.

 3. Назвіть основні завдання ландшафтного проектування на різних містобудівних рівнях.

 4. Сформулюйте екологічне, рекреаційне та естетичне значення відкритих просторів різних містобудівних рівнів.

Література. Основна: 2. с. 3-10. 5. с.4-6; 7. с.50-51; 54-58.

Додаткова: 4, 13, 15, 22.


Тема 2. Сучасне місто як об’єкт ландшафтного проектування

Особливості ландшафтних умов існування та розвитку сучасного міста та зміст їхнього аналізу. Основні елементи міського ландшафту і його система відкритих просторів. Типологія міських об’єктів ландшафтного проектування (відкритих і зв’язуючих просторів).

Значення природних елементів ландшафту в місті та їх перетворення у процесі містобудівного розвитку.

Вплив елементів природного ландшафту на покращення показників санітарно-гігієнічного й естетичного стану міського середовища. Завдання збереження екологічної рівноваги при формуванні міського середовища та основні напрямки їх вирішення засобами ландшафтної архітектури.

^ Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягають особливості ландшафтного аналізу сучасного міста?

 2. Сформулюйте в чому полягає вплив елементів природи міста на покращення показників санітарно-гігієнічного стану міського середовища.

 3. Як природний ландшафт міста впливає на його естетичні властивості?

Література. Основна: 1, с. 43-47; с. 49-54; 2, с.161-169;169-186. 9. с. 44-56; 6, с.18-21.

Додаткова: 9, 11, 12, 16, 22.


Тема 3. Формування системи відкритих просторів сучасного міста та її елементів

Вплив містобудівної ситуації на формування об’єктів ландшафтного проектування міста: функціональні, структурно-планувальні, інженерні та естетичні фактори впливу.

Вплив природної основи на формування ландшафтних об’єктів у структурі сучасного міста. Співвідношення природних та антропогенних елементів у структурі міських ландшафтів. Природоохоронний і ресурсний методи його аналізу.

Основні принципи формування системи відкритих озеленених просторів сучасного міста (функціональна доцільність, рівномірність, територіальний та візуальний взаємозв’язок, сполучення із зовнішніми озелененими просторами) та їх форми.

^ Запитання для самоперевірки

1. У чому полягає вплив містобудівної ситуації на формування

об’єктів ландшафтної архітектури міста? Назвіть основні

чинники впливу.

 1. Перелічить основні елементи природної основи міста, що впливають на формування його ландшафтної структури та окремих ландшафтних об’єктів.

 2. Розкрийте зміст основних принципів формування системи відкритих озеленених просторів сучасного міста. Наведіть приклади.

Література. Основна: 2, с. 11-34; 5, с. 14-15; 7, с. 60-62, с. 81-91;

Додаткова: 4, 11, 12, 19.


Тема 4. Ландшафтна організація вулиць, бульварів, набережних

Вулиці, бульвари, набережні й площі як об’єкти ландшафтного проектування. Просторово-планувальні параметри, особливості та елементи їх ландшафтної структури.

Головні завдання ландшафтної організації вулиць, бульварів, набережних і площ у сучасному місті (функціональні, екологічні, естетичні).

Сучасні прийоми ландшафтної організації вулиць, бульварів, набережних та площ. Залежність їх використання від параметрів містобудівної ситуації (категорія вулиць, розташування у структурі міста) та природно- кліматичних умов.

Основні принципи підбору рослинного матеріалу для озеленення вулиць, бульварів, набережних, площ (функціональні, екологічні естетичні). Нормативні параметри висадки. Співвідношення природних та антропогенних елементів в їх структурі.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте особливості ландшафтної структури вулиць, бульварів, набережних, площ, назвіть їх основні елементи.

 2. У чому полягають головні завдання ландшафтної організації вулиць, бульварів, набережних та площ в сучасному місті?

 3. Проілюструйте залежність використання прийомів ландшафтної організації вулиць, бульварів, набережних і площ від параметрів містобудівної ситуації та природно-кліматичних умов.

 4. Сформулюйте принципи підбору рослинного матеріалу для озеленення вулиць, бульварів, набережних, площ.

Література. Основна: 1, с.125-139; 7, с. 161-170.

Додаткова: 4, 9, 11, 12.


Тема 5. Особливості ландшафтної організація сучасних міських скверів і садів

Особливості розміщення та просторово-планувальні параметри міських скверів і садів. Їх значення в ландшафтній структурі міста. Типологія (територіальна, функціональна, структурна).

Основні елементи ландшафтної структури скверів і садів (природні й антропогенні), їх співвідношення.

Головні завдання ландшафтної організації скверів і садів у сучасному місті (функціональні, екологічні, естетичні). Сучасні прийоми ландшафтної організації скверів та садів (регулярний, пейзажний і змішаний). Залежність їх використання від параметрів містобудівної ситуації та природно-кліматичних умов. Нормативні вимоги в ландшафтному проектуванні садів та скверів.

Запитання для самоперевірки

1.Розкрийте значення садів та скверів у ландшафтній структурі міста.

2.Назвіть основні елементи ландшафтної структури скверів та садів.

3. Які ви знаєте сучасні прийоми ландшафтної організації скверів та садів. Наведіть приклади.

4.Чим відрізняються сади загальноміського користування від садів

жилих територій?

Література. Основна: 1, с.103-125; 6, с. 169-203; 7, с.153-161.

Додаткова: 3, 4, 8,9, 14.


Тема 6. Архітектурно-ландшафтна організація територій житлових районів

Території житлових районів як об’єкти ландшафтного проектування. Значення їх відкритих просторів у вирішенні завдань загальноміського рівня (соціально-функціональних, природоохоронних, санітарно-гігієнічних, естетичних).

Основні сучасні вимоги до формування житлового середовища за допомогою заходів ландшафтної архітектури ( функціональна інтеграція та індивідуалізація просторів, першочергове вирішення екологічних питань, максимальне збереження природного ландшафту). Головні фактори, що впливають на ландшафтну організацію житлових районів.

Особливості та завдання ландшафтної організації житлових районів в умовах реконструкції.

Основні елементи ландшафтної організації житлових районів і нормативно методичні вимоги до їх проектування. Взаємозв’язок вирішення завдань ландшафтної організації й інженерного оздоблення територій житлових районів.

Сучасні прийоми й принципи просторово-планувальної організації відкритих просторів житлових районів.


^ Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягає значення відкритих просторів житлових районів у вирішенні завдань загальноміського рівня?

 2. Назвіть основні структурні елементи ландшафтної організації житлових районів.

 3. У чому полягають особливості ландшафтної організації житлових

районів за умов реконструкції?

4. Назвіть нормативні вимоги до ландшафтної організації житлових районів. На що вони спрямовані?

Література. Основна: 1. с.108-114; 3, с. 217-224; 5, с. 14-15; 7. с.176 –180; 8. 61-72.

Додаткова: 4, 6, 11, 12,14.


Тема 7. Особливості ландшафтної організації територій шкільних і дитячих дошкільних закладів

Території шкільних і дитячих дошкільних закладів як об’єкти ландшафтного проектування. Їх значення у вирішенні завдань формування середовища жилих районів та вимоги до розміщення в його структурі. Головні фактори, що впливають на ландшафтну організацію шкільних і дитячих дошкільних закладів.

Ландшафтна організація територій дошкільних дитячих закладів. Її основні елементи. Взаємозв’язок функціональних, санітарно-гігієнічних та естетичних завдань формування їх простору. Прийоми й принципи просторово-планувальної організації територій дошкільних дитячих закладів та нормативні вимоги.

Ландшафтна організація територій шкільних закладів. Її основні елементи. Взаємозв’язок функціональних, санітарно-гігієнічних та естетичних завдань формування їх простору. Прийоми й принципи просторово-планувальної організації територій шкіл та основні нормативні вимоги.

Підбір рослинного асортименту для формування середовища шкільних і дитячих дошкільних закладів.

^ Запитання для самоперевірки

1. Сформулюйте основні вимоги до розміщення шкільних і дитячих дошкільних закладів у структурі жилих районів, розкрийте їх значення у вирішенні завдань формування їх середовища.

2. Назвіть і розкрийте зміст основних принципів просторово-планувальної організації територій дошкільних дитячих закладів.

3. Назвіть основні елементи ландшафтної організації територій шкільних закладів та вимоги до їх формування.

4. Які фактори впливають на підбір рослинного асортименту для формування середовища шкільних і дитячих дошкільних закладів? Наведіть приклади.

Література. Основна: 3, с. 212-216; 7, с. 185-194; 8, с. 91-108.

Додаткова: 4.


Тема 8. Ландшафтна організація територій міських центрів

Сучасні міські центри як система спеціалізованих ландшафтних об’єктів. Їх номенклатура та архітектурно-ландшафтні особливості. Основні фактори, що впливають на ландшафтне оформлення міських центрів. Важливі тенденції та прийоми в їх ландшафтному формуванні. Прояви естетизація елементів природного ландшафту та екологічного мислення в заходах архітектурно-ландшафтного оформлення центрів. Основні елементи ландшафтної організації відкритих просторів сучасного загальноміського центру (озеленення, водна система, рельєф, малі архітектурні форми та споруди). Формування озеленення на штучній основі. Особливості ландшафтної організації міських центрів в умовах реконструкції.


^ Запитання для самоперевірки

1.Назвіть основні фактори, що впливають на ландшафтне оформлення сучасних міських центрів.

2. Охарактеризуйте елементи ландшафтної організації відкритих просторів міського центру.

3. Перелічить важливі тенденції в ландшафтному формуванні міських центрів.

Література. Основна: 1. 103-106; 7. с. 150- 152; 2. с.196-197.

Додаткова: 11,12,14.


Тема 9. Ландшафтна організація територій лікарняних та лікарняно-оздоровчих закладів

Завдання ландшафтної організації лікарняних та лікарняно-оздоровчих закладів. Основні елементи їх ландшафтної структури. Головні фактори, що впливають на проектні рішення (функціональні, санітарно-гігієнічні, естетичні).

Функціональне зонування і архітектурно-ландшафтна організація території лікарняних та лікарняно-оздоровчих закладів.

Прийоми і принципи формування ландшафтного середовища лікарняних й лікарняно-оздоровчих закладів. Нормативні вимоги. Підбір рослинного асортименту та його розміщення. Урахування впливу рослин на оздоровчі функції озеленення.

^ Запитання для самоперевірки

1.Назвіть і розкрийте зміст основних принципів просторово-планувальної організації територій лікарняних та лікарняно-оздоровчих закладів.

2. Розкрийте зміст завдань ландшафтної організації лікарняних та лікарняно-оздоровчих закладів.

3. Сформулюйте завдання підбору рослинного асортименту для лікарняних та лікарняно-оздоровчих закладів.

Література. Основна: 3, с. 216-217; 4, с. 186-190; 7, с. 204- 207;

Додаткова: 11,12,14.


Тема 10. Питання архітектурно-ландшафтної організація територій промислових підприємств та санітарно-захисних зон

Території промислових підприємств як об’єкти ландшафтного проектування. Головні фактори, що впливають на їх ландшафтну організацію (функціонально-містобудівні, кліматичні, архітектурно-ландшафтні, екологічні, санітарно-гігієнічні, технологічні, економічні). Основні принципи ландшафтної організації промислових територій і нормативні вимоги (зонування, формування системи рекреацій, взаємозв’язок з прилеглими частинами міста). Елементи архітектурно-ландшафтного оформлення територій промислових підприємств. Підбір рослинного асортименту як важливий захід вирішення санітарно-гігієнічних та естетичних завдань формування середовища промислових підприємств.

Санітарно-захисні зони як об’єкти ландшафтного проектування, їх типологія. Значення об’єктів у вирішенні санітарно-гігієнічних завдань. Нормативні вимоги до формування санітарно-захисних зон . Зонування їх територій. Підбір рослинного асортименту і методи формування посадок як важливий фактор “функціонування” захисної зони.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Дайте характеристику головним факторам, що впливають на ландшафтну організацію промислових підприємств.

 2. У чому полягають основні принципи ландшафтної організації промислових територій?

 3. Як здійснюється підбір рослинного асортименту та вибір методу формування посадок при проектуванні санітарно-захисних зон?

Література. Основна: 3, с.237-242; 5, с.49-50; 7. с.313, 231-233;

Додаткова: 12,14, 17.


Тема 11. Людина та ландшафтне середовище для відпочинку

Рекреаційні території як об’єкти ландшафтного проектування. Їх типологія (функціональна, територіальна, за природних умов). Рекреаційний попит – важливий соціальний чинник формування рекреаційних об’єктів.

Система рекреацій на різних містобудівних рівнях. Основні функції ландшафтно-рекреаційних територій. Фактори, що впливають на їх просторово-планувальну організацію (функціональні, природні, естетичні, економічні). Сучасні принципи формування ландшафтно-рекреаційних територій.

Співвідношення природних та антропогенних елементів у середовищі ландшафтно-рекреаційних зон. Принципи аналізу й оцінки рекреаційних ресурсів. Нормування рекреаційних ресурсів. Заходи збереження природної основи та нормування антропогенного навантаження на природний ландшафт.

^ Запитання для самоперевірки

1.Розкрийте зміст факторів, що впливають на просторово-планувальну організацію ландшафтно-рекреаційних зон.

2. Назвіть сучасні принципи формування ландшафтно-рекреаційних територій.

3.Обгрунтуйте заходи збереження природної основи при формуванні ландшафтно-рекреаційних територій.

Література. Основна: 1. с.95-102 ; 5, с. 15-18; 18, с. 25-45.

Додаткова: 17, 14, 21.


Тема 12. Міський парк як важливий елемент ландшафтної структури сучасного міста

Характеристика міського парку як об’єкта ландшафтного проектування. Значення парків у функціонуванні сучасного міста (соціальний, естетичний, санітарно-гігієнічний та екологічний аспекти).

Типологія сучасних міських парків і тенденції в їх функціональній організації. Багатофункціональні й спеціалізовані парки. Основні чинники, що впливають на формування об’єктів (містобудівні, соціальні, природні, естетичні, економічні). Сучасні концепції формування міських парків і приклади їх практичного втілення.

Основні структурно-планувальні та функціональні елементи багатофункціонального парку. Принципи їх розміщення та головні структуроформуючі фактори. Нормування території парку. Архітектурно-ландшафтні елементи функціональних зон.

Планувально-просторова структура багатофункціонального парку. Її основні елементи та їх характеристики (алеї, площі, поляни, зони).

Регулярний, пейзажний та змішаний прийоми планувальної організації.

Ландшафтне зонування території парку. Ландшафтне ядро і засоби формування сучасного паркового ландшафту. Композиційна структура парку. Художньо-образне вирішення паркових просторів.

Паркові споруди й принципи їх розташування. Інженерні системи парку.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Розкрийте значення парків у функціонуванні сучасного міста.

 2. Охарактеризуйте функціональний склад багатофункціональних і спеціалізованих парків. Наведіть приклади.

 3. Назвіть основні функціональні зони парку. Сформулюйте вимоги до їх розміщення.

 4. У чому полягає ландшафтне зонування території парку?


Література. Основна: 1. с.71-78; 7, с. 102-140;

Додаткова: 3, 4, 20.


Тема 13. Формування і розвиток сучасних спеціалізованих парків

Вплив містобудівної ситуації та природних умов на спеціалізацію парку. Основні структурно-функціональні елементи спеціалізованих парків, їх характеристики (спортивних, дитячих, розважальних, меморіальних, виставкових, ботанічних, зоологічних) та принципи розміщення. Архітектурно-ландшафтні елементи функціональних зон. Нормування території та особливі вимоги при проектуванні спеціалізованих парків. Співвідношення природних і антропогенних компонентів у структурах паркових ландшафтів. Розподіл навантаження на ландшафт парку та ландшафтне зонування його території.

Планувально-просторова структура різних спеціалізованих парків парку і основні чинники, що впливають на її формування. Ландшафтне зонування території. Композиційна структура спеціалізованих парків та їх художньо-образне вирішення.

Паркові споруди й принципи їх розташування. Інженерні системи спеціалізованих парків.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Розкрийте зміст впливу містобудівної ситуації та природних умов на формування спеціалізованих парків.

 2. Охарактеризуйте функціонально-планувальні структури різних спеціалізованих парків.

 3. Назвіть основні паркові споруди спортивних, дитячих, розважальних та виставкових парків.

Література. Основна: 1. с.78-102; 5,с. 14-15; 7,с. 121-147,

Додаткова: 3, 4, 14, 17.


Тема 14. Формування системи зелених насаджень у сучасних міських парках

Основні вимоги до формування системи зелених насаджень у сучасних парках (функціональні, екологічні, санітарно-гігієнічні, естетичні). Основні типи композицій дерево-чагарникових насаджень ( алеї, зелені огорожі, солітери, групи, боскети, куртини, гаї, масиви, поляни) та їх характеристики.

Формування пейзажних композицій: прийоми й засоби. Формування регулярних композицій. Стиль і заходи гармонізації паркових ансамблів за допомогою зелених насаджень. Квітники й газони у композиції паркових просторів.

Асортимент зелених насаджень парку та основні принципи його підбору.

^ Запитання для самоперевірки

1.Розкрийте зміст основних вимог до формування системи зелених насаджень у сучасних парках.

2. Охарактеризуйте основні типи композицій дерево-чагарникових насаджень.

3. Назвіть основні принципи підбору асортименту зелених насаджень

парку.

Література. Основна: 1. с.172-192; 3,с. 61-93; 3,с70-85.

Додаткова: 6, 7, 20.


Тема 15. Ландшафтне проектування територій позаміського відпочинку

Типологія територій позаміського відпочинку. Основні функції ландшафтно-рекреаційних територій. Фактори, що впливають на їх просторово-планувальну організацію. Сучасні принципи формування територій позаміського відпочинку (лісопарків, лугопарків, гідропарків). Ландшафтне зонування території та співвідношення природних та антропогенних елементів у їх структурі. Архітектурно-ландшафтні елементи функціональних зон. Нормування території і особливі вимоги при їх проектуванні. Основні прийоми та принципи функціонально-планувальної організації баз позаміського відпочинку.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть основні типологічні елементи зони позаміського відпочинку.

 2. Сформулюйте основні принципи формування територій позаміського відпочинку (лісопарків, лугопарків, гідропарків).

 3. Розкрийте на прикладах прийоми та принципи функціонально-планувальної організації баз позаміського відпочинку.

Література: Основна: 5, с.15-18; 7, с. 245- 268; 18;

Додаткова: 14, 17, 21.

Тема 16. Ландшафтне упорядкування складних та порушених територій

Типологія складних і порушених територій в сучасному місті. Аналіз прикладів вирішення завдань їх оздоровлення. Прийоми ландшафтного упорядкування територій шахт, кар’єрів, покинутих промислових підприємств. Співвідношення природних та антропогенних компонентів у їх структурах .

Запитання для самоперевірки

 1. Наведіть приклади складних і порушених територій в сучасному місті.

 2. Назвіть прийоми ландшафтного упорядкування територій шахт і кар’єрів.

 3. Назвіть прийоми ландшафтного упорядкування територій покинутих промислових підприємств.

Література. Основна:5, с.45-47;2,с. 207-217; 6, с.69-71.

Додаткова: 11,14, 19.
Список рекомендованої літератури 1. Вергунов А.П. Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование: Уч. пособие для вузов по спец. «Архитектура». -М.: Высш. шк., 1991. – 240 с.

 2. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт (проблемы, конструктивные задачи и решения) . – М.: Мысль, 1986. –238 с.

 3. Гостев В.Ф. Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков. - М.: Стройиздат, 1991. –340 с.

 4. Горбачев В.Н. Архитектуно-художественные компоненты озеленения городов: Уч. пособие для худож.-пром. вузов и архит. фак. - М.: Высш.шк., 1983. – 207с.

 5. ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К., 1992.

 6. Залеская Л.С. Микулина Е.М. Ландшафтная архитетктура: Учебник для вузов. – 2-е ид., перев. и доп. – М.: Стройиздат, 1979.- 240 с.

 7. Краткий ссправочник архитектора: Ландшафтная архитектура, под ред. И.Д. Родичкина. – К.: Будівельник, 1990. – 336 с.

 8. Крыжановская Н.Я. Архитектурно-ландшафтное проектирование жилых территорий: Уч. пособие. – К., УМК ВО. 1990, – 124 с.

 9. Крыжановская Н.Я. Эколого-градостроительные принципы проектирования ландшафтно-рекреационных территорий Украины: Учеб. пособие.- К.: УМК ВО, 1992. – 116 с.

 10. Кучерявий В.П. Урбоєкологія.- Львів: Світ, 1999. –346 с.

 11. Методические рекомендации по формированию архитектурно-ландшафтной среды крупного города / КиевНИИП- градостроительства. – К., 1986. – 107 с.

 12. Методические рекомендации по формированию озелененных пространств города / ЦНИИПградостроительства. - М.: Стройиздат, 1980.- 118 с.

 13. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты - М.: Мысль, 1973.

 14. Містобудування: Довідник містобудівника.- К., 2000

 15. Нееф Э. Теоретические основы ландшафтоведения. Пер. с немецкого, М.: Прогрес, 1974.

 16. Петришин Г.П. Природно-ландшафтные основы процесса градообразования М.: Прогрес, 1990.

 17. Перени И. Город, человек, окружающая середа. Проблемы рекреации в градостроительстве Пер. с венгерского Шер В. Будапешт, 1981. – 185 с.

 18. Родичкин И.Д. Человек, среда, отдых. - К.: Будівельник, 1977. - 160 с.

 19. Рекомендации по формированию систем открытых пространств в городах и групповых системах населенных мест с учетом улучшения окружающей среды.- М.: ЦНИИПградостроительства, 1982. –62 с.

 20. Саймондс Дж.О. Ландшафт и архитектура Пер с англ. М., 1965.

 21. Стаускас В.П. Градостроительная организация районов и центров отдыха.Л.: Стройиздат, 1977, 164 с.

 22. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000.- 464 с.
^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Ландшафтна архітектура” (для студентів 4 курсу спеціальності 7.120.102. – “Містобудування” професійного напрямку 1201 – “ Архітектура”)
Укладач : Древаль Ірина Владиславівна

Відповідальний за випуск: Крижанівська Н.Я.

Редактор: Аляб’єв М.З.


План 2004, поз.180
Підп. до друку 31.10. 02 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Обл..-вид.арк. 1,0 Умов. друк. арк. 0,9

Тираж 50 прим. Зам. № Ціна договірнаСектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи