Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт
Скачати 280.7 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт
Дата14.11.2012
Розмір280.7 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до самостійного вивчення курсу

основ електротехніки і виконання розрахунково – графічних робіт


(для студентів 2 -4 курсів усіх форм навчання спеціальностей


6. 0921. 01 – «Промислове та цивільне будівництво» ,

6. 0921. 03 – «Міське будівництво та господарство» ,

6. 0921. 15 – «Технічне обслуговування і ремонт та

реконструкція будівель» ,

6. 0921. 12 – «Охорона праці в будівництві» ,

6. 0921. 08 – «Теплогазопостачання і вентиляція» ,

6. 0926. 01 – «Водопостачання і водовідведення»)


^ ХАРКІВ - ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ і виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх форм навчання).

Укл.: Харісов А.А., Волкова О.П. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 20с.


Укладачі: А. А. Харісов, О. П. Волкова


Рецензент: В. П. Самошкін


Рекомендовано кафедрою електротехніки,

протокол № 5 від 18.12.06.

1. Мета та завдання вивчення дисципліни


Студенти повинні навчитися використовувати останні досягнення в області засобів збору, перетворення інформації; забезпечити на практичних заняттях разом з колегами – електриками високоекономічну і продуктивну роботу різноманітних технічних об'єктів, використовувати досягнення електрифікації для подальшого розвитку близької їм області техніки.

У результаті вивчення курсу студент повинен придбати наступні знання, поняття і уміння:


 • знання принципів роботи і загальних властивостей найважливіших і найпоширеніших електротехнічних пристроїв та простих систем;

 • розуміння основних особливостей, можливостей і взаємодії електротехнічних пристроїв та систем;

уміння вибирати електротехнічні пристрої для вирішення конкретних технічних завдань при дослідженні, проектуванні й експлуатації технологічного устаткування;

 • уміння використовувати паспортні дані для визначення режимів роботи устаткування;

 • уміння контролювати цілісність кіл електротехнічних пристроїв, правильність їх налагодження і відповідність проектам, а також управляти ними в процесі пусконалагоджувальних і монтажних робіт;

 • уміння забезпечити ефективну і безпечну роботу персоналу з електроустановками;

 • уміння самостійно вивчати науково - технічну інформацію про електротехнічні пристрої, використовувану для забезпечення роботи основного технологічного устаткування;

 • уміння, на основі знання загальних принципів роботи електронних пристроїв ЕОМ, будувати нові АСУ і організовувати ефективне використання ЕОМ для вирішення економічних або виробничих завдань;

 • уміння обгрунтовано складати технічні завдання на створення як окремих пристроїв ЕОМ і АСУ, так і систем в цілому;

 • уміння ефективно експлуатувати сучасну контрольно - вимірювальну апаратуру, використовувану для контролю як параметрів технологічних процесів, так і параметрів навколишнього середовища.2. Вказівки щодо вивчення окремих розділів курсу


2.1. Вступ


Основну увагу звернути на властивості електричної енергії, що забезпечує її різноманітне застосування. Вивчити матеріали, пов'язані із станом енергетики країни на даному етапі розвитку і основними тенденціями. Ознайомитися з основними екологічними проблемами, пов'язаними з розвитком енергетики, соціальними проблемами впровадження засобів автоматизації і ЕОМ.

Зрозуміти необхідність вивчення курсу і засвоїти основні завдання вивчення дисципліни.

Уміти відповісти на наступні контрольні запитання:

1. Що вивчає електротехніка?

2. Основні властивості електричної енергії.

3. Приклади застосування електротехнічних (в т.ч. електронних) пристроїв у народному господарстві.

4. Завдання розвитку енергетики на сучасному етапі.

5. Екологічні проблеми енергетики.

6. Вимоги до електротехнічної підготовки інженера – не електрика.


Література: 1. Л1. Вступ. 2. Л2. Вступ. 3. Л3. Вступ.


^ 2.2. Електричні кола постійного струму


Ознайомитися з поняттями постійний і змінний струм. Зрозуміти, з яких частин складається електричне коло. Ознайомитися з прикладами генеруючих пристроїв, приймачів електричної енергії, пристроїв, що використовуються для передачі і перетворення електричної енергії.

Ознайомитися з основними поняттями: лінійний елемент, нелінійний елемент, лінійне коло, ідеальний елемент, реальний елемент, вузол, гілка, контур. Вольт – амперні характеристики. Зовнішня характеристика джерела і по ній - режими роботи. Ідеальний резистивний елемент і ідеальне джерело е. р. с.

Пригадати з курсу фізики основні закони електричних кіл. Навчитися складати рівняння за законами Кірхгофа для багатоконтурного кола постійного струму .

Пригадати визначення послідовного і паралельного з'єднань. Навчитися згортати прості кола постійного струму.

Навчитися складати рівняння балансу потужності.

Ознайомитися з основними методами аналізу складних лінійних кіл методом еквівалентної заміни, методом двох вузлів, методом еквівалентного генератора.

Ознайомитися з методами аналізу простих нелінійних кіл.

Запитання для самоконтролю


1. З яких елементів складається електричне коло?

2. Що таке ідеальний елемент?

3. Що таке лінійний елемент, лінійне коло?

4. Яка властивість враховує ідеальний резистивний елемент?

5. Що враховує ідеальне джерело е. р. с ?

6. Що таке схема заміщення?

7. Якою схемою заміщення є реальне джерело?

8. Зобразити зовнішню характеристику реального джерела.

9. Чим характерні режими холостого ходу, короткого замикання?

10. Що таке послідовне з'єднання елементів, паралельне

з'єднання?

11. Сформулювати закон Ома і закони Кірхгофа.

12. Сформулювати основні властивості лінійних кіл.

13. Порядок складання рівнянь за законами Кірхгофа.

14. На чому заснований метод згортання простих кіл?

15. Написати вирази для еквівалентних перетворень зірки

у трикутник і навпаки.

16. У чому суть методу двох вузлів?

17. Як застосовувати метод накладання?

18. Коли краще застосовувати метод еквівалентного генератора?

19. Як визначити е. р. с. еквівалентного генератора і внутрішній опір?

20. Навести приклади нелінійних елементів.

21. Чому при аналізі кіл з нелінійними елементами застосовують

графічні або графоаналітичні методи?

22. Як користуватися методом графічного згортання нелінійного

кола?

23. Застосування методу перетину характеристик.


Студенти виконують першу РГР.


Література: 1. Л1. Гл.1; 2. Л3. Гл.1; 3. Л5. Гл. 1, 2.


^ 2.3. Електричні кола однофазного змінного струму


Розібратися в поняттях: періодичний змінний струм, миттєве, амплітудне, діюче значення.

Ознайомитися з методами представлення гармонійно змінних величин. Навчитися переходити від однієї форми до іншої.

Вивчити властивості ідеальних лінійних елементів у колі змінного струму: резистивного, індуктивного і ємнісного – які явища ними враховуються, як визначаються величини реактивних опорів, зсув фаз між струмом і напругою.

Розглянути коло змінного струму з послідовним з'єднанням елементів, вивчити поняття: повний опір, комплексний опір, активний, реактивний опори. Вміти будувати векторні й топографічні векторні (потенційні) діаграми для нерозгалуженого кола.

Розібратися в особливостях перетворення енергії в колі змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність.

Розглянути випадок розгалуженого кола змінного струму. Вивчити поняття: комплексна провідність, повна провідність. Навчитися будувати векторні діаграми для розгалужених кіл. Навчитися перетворювати послідовне з'єднання елементів у колі змінного струму в паралельне і навпаки. Уміти проводити аналіз розгалужених кіл різними способами.

Ознайомитися з явищем резонансу в електричних колах. Зрозуміти значення коефіцієнта потужності, вивчити способи його підвищення.

Зрозуміти, як для складних кіл змінного струму можна скористатися методами аналізу складних кіл.


Запитання для самоконтролю


1. Що таке період, частота?

2. Що таке миттєве, амплітудне, діюче значення?

3. Яке співвідношення між амплітудним і діючим значенням змінного синусоїдального струму?

4. Назвати засоби представлення гармонійно змінної величини.

5. Що таке фаза, початкова фаза?

6. Як за заданим комплексним струмом і частотою записати функцію зміни струму в часі?

7. Як перейти від алгебраїчної форми запису комплексного числа до показової?

8. Що таке векторна діаграма?

9. Що таке зсув фаз?

10. Які фізичні явища враховують ідеальний, резистивний, індуктивний і ємнісний елементи?

11. Як визначити реактивні опори?

12. Який зсув фаз між струмом і напругою в ідеальному, резистивному елементі, індуктивному елементі, елементі ємності?

13. Що таке повний опір, комплексний опір?

14. Що таке потенційна діаграма?

15. Який порядок побудови потенційних діаграм?

16. Як визначити повний опір для нерозгалуженого кола?

17. Як визначити комплексний опір для нерозгалуженого кола?

18. Як визначити струм в нерозгалуженому колі?

19. Що таке резонанс напруги?

20. Що таке миттєва потужність?

21. Що таке активна потужність, реактивна потужність, повна потужність.

22. Що таке комплексна провідність, повна провідність.

23. Як перейти від послідовного з'єднання в колі змінного струму до паралельного і навпаки?

24. Порядок побудови векторної діаграми для розгалуженого кола.

25. Що таке резонанс струмів?

26. У чому економічне значення коефіцієнта потужності?

27. Які засоби підвищення коефіцієнта потужності застосовують?

28. Пояснити застосування компенсуючих конденсаторів.

29. Як розрахувати величину ємності компенсуючого конденсатора?

30. Як зробити аналіз складного кола змінного струму?


Студенти виконують другу РГР.


Література: 1. Л1. Розділ 2, §§ 2. 1-2.18; 2; ЛЗ. Розділ 2. 3; Л5.Глава 3.


^ 2.4. Трифазні кола


Вивчити області застосування трифазних пристроїв, зрозуміти основні переваги трифазних кіл перед однофазними.

Ознайомитися із засобами представлення трифазних величин.

Вивчити принцип дії трифазного генератора. Знати основні способи з'єднання обмоток трифазного генератора, співвідношення між фазними і лінійними величинами для симетричних систем.

Ознайомитися із засобами з'єднання фаз приймачів, класифікацією приймачів у трифазних колах. Вміти розрахувати режими роботи приймачів в трифазному колі при симетричному навантаженні.

Ознайомитися з виразами для розрахунку потужності в симетричних трифазних колах.


^ Запитання для самоконтролю

1. Чому трифазні кола використовуються в енергетиці частіше, ніж однофазні?

2. Накреслити векторні діаграми напруг для симетричної трифазної системи прямого порядку чергування фаз і зворотнього порядку чергування фаз.

3. Що таке фазні й лінійні напруги і струми?

4. Які співвідношення між фазними і лінійними величинами для з'єднання зіркою в симетричній системі?

5. Які співвідношення між фазними і лінійними величинами для з'єднання трикутником в симетричній системі?

6. Що таке симетричне навантаження?

7. Що таке однорідне навантаження, рівномірне навантаження?

8. Як розрахувати фазні й лінійні струми при з'єднанні приймачів у зірку в симетричній системі?

9. Як розрахувати фазні й лінійні струми при з'єднанні приймачів у трикутник в симетричній системі?

10. У чому роль нейтрального дроту?

11. Як розрахувати активну потужність у симетричній системі через лінійні величини?

Література: 1. Л1. Розділ 3. 2; Л3. Глава 4. 3; Л5. Глава 4.


^ 2.5. Магнітні кола і електромагнітні пристрої


Ознайомитися з основними застосуваннями електромагнітних пристроїв у техніці. Вивчити методи аналізу магнітного кола з постійною м. р. с. при вирішенні прямої і зворотної задачі. Зрозуміти роль повітряного зазору.

Зрозуміти основні особливості електромагнітних процесів у котушці з магнітопроводом при змінній м. р. с.

Запитання для самоконтролю

1. Навести приклади використання електромагнітних пристроїв у техніці.

2. У чому призначення магнітопроводу?

3. Як розв'язується пряма задача для нерозгалуженого магнітного кола з постійною м. р. с?

4. Методи вирішення зворотної задачі аналізу магнітного кола при постійній

м. р. с. для нерозгалуженого магнігопроводу.

5. Яка роль повітряного зазору?

6. Схема заміщення ідеальної котушки з магнітопроводом при змінній м. р. с.

7. Схема заміщення реальної котушки з магнітопровідом при змінній м. р. с.

8. Які фізичні явища враховують елементи на схемі заміщення котушки зі сталевим магнітопроводом?


Література: 1. Л1. Розділи 7, 8. 2; Л3. Розділ 2.

2.6. Трансформатори


Ознайомитися з визначенням, що таке трансформатор, різними видами трансформаторів і їх застосуванням у техніці.

Вивчити принцип дії силового трансформатора. Зрозуміти які явища враховують члени в рівняннях електричного стану. Знати як виводиться рівняння магнітного стану і рівняння струмів.

Зрозуміти, навіщо і як потрібно проводити досліди холостого ходу і короткого замикання трансформатора, вміти визначати на підставі дослідів параметри.

Знати, від чого залежать окремі види втрат потужності в трансформаторі.

Вивчити види трансформаторів: автотрансформатори, вимірювальні, зварювальні.


Запитання для самоконтролю


1. Що таке трансформатор?

2. Де застосовуються трансформатори?

3. Що таке силовий трансформатор?

4. Навіщо в трансформаторі сталеве осердя?

5. Чому осердя трансформатора шихтоване?

6. Які магнітні потоки мають місце в трансформаторі?

7. Що таке коефіцієнт трансформації?

8. Записати рівняння електричного стану трансформатору.

9. Записати рівняння магнітного стану і рівняння струмів.

10. Побудувати векторну діаграму трансформатору при активно – індуктивному навантаженні.

11. Що визначають в результаті дослідження холостого ходу?

12. Навіщо проводять дослідження короткого замикання?

13. Як визначити ккд трансформатору дослідним шляхом?

14. Від чого залежать втрати в обмотках трансформатору?

15. Від чого залежать втрати в сталі трансформатору?

16. Як у великих трансформаторах відводять тепло від активних частин?

17. Особливості трифазних трансформаторів.

18. Призначення вимірювальних трансформаторів.

19. Як включаються в коло вимірювальні трансформатори струму, вимірювальні трансформатори напруги?

20. У чому особливості застосування автотрансформаторів?

21. Які характеристики повинен забезпечувати трансформатор, призначений як джерело живлення зварювального апарата.


Література: 1. Л1. Гл. 10. 2; Л3. Гл. 11. 3; Л6. Гл. 1.


^ 2.7. Асинхронні машини


Вивчити принцип дії трифазного асинхронного двигуна: утворення магнітного поля, що обертається, будова статора і ротора, ковзання.

Познайомитися з основними рівняннями АД. Зрозуміти походження основних видів утрат потужності й залежність їх від різних чинників.

Вивчити механічні характеристики АД. Знати способи пуску, реверсу, регулювання частоти обертання.

Мати поняття про однофазні АД.


Запитання для самоконтролю


1. Як влаштований асинхронний двигун?

2. Пояснити створення обмоткою статора магнітного поля, що обертається.

3. Що таке ковзання?

4. Чому двигун названий асинхронним?

5. У чому відмінність роботи АД від роботи трансформатору?

6. Записати рівняння АД.

7. Від чого залежить е. р. с. ротора і струм ротора?

8. Які види втрат є в асинхронному двигуні?

9. Накреслити моментну характеристику АД.

10. Як залежить вид моментної характеристики від напруги мережі?

11. Як залежить вид моментної характеристики від активного опору в колі ротора?

12. Перерахувати засоби пуску АД.

13. Як змінити напрям обертання АД?

14. Як регулювати частоту обертання АД?

15. Як одержати поле, що обертається в однофазному АД?

16. Розповісти про властивості й застосування АД.


Література: 1. Л1. Гл.15. 2; Л3. Гл.12. 3; Л6. Гл.2.


^ 2.8. Синхронні машини


Вивчити будову синхронних машин і області їх застосування. Зрозуміти принцип дії синхронного генератора, конструктивні відмінності турбогенераторів від гідрогенераторів. Особливості синхронних двигунів.


Запитання для самоконтролю


1. Як влаштована синхронна машина?

2. У чому конструктивні відмінності гідрогенератора від турбогенератора?

3. Розповісти про основні способи застосування синхронних машин.

4. Принцип дії синхронного генератора.

5. Особливості синхронних двигунів.

6.Принцип дії вентильного синхронного двигуна.


Література: 1. Л1. ГЛ.16. 2; Л3. Гл.13. 3; Л6. Гл.3.


^ 2.9. Машини постійного струму


Вивчити обладнання і принцип дії генератора постійного струму. Зрозуміти принцип зворотності електричних машин.

Знати схеми збудження машин постійного струму, характеристики генератора. Вивчити принцип дії двигуна постійного струму, основні характеристики. Знати способи пуску, регулювання частоти обертання. Ознайомитися з властивостями двигунів постійного струму, застосуванням двигунів і генераторів.


Запитання для самоконтролю


1. Як влаштована машина постійного струму?

2. Навіщо в генераторі постійного струму потрібний колектор?

3. Сформулювати принцип зворотності електричних машин.

4. Як здійснюється збудження машин постійного струму?

5. Основні характеристики генераторів постійного струму.

6. Принцип дії двигуна постійного струму.

7. Основні рівняння і характеристики двигуна.

8. Як здійснити пуск двигуна постійного струму?

9. Як регулювати частоту обертання двигунів постійного струму?

10. Основні властивості двигунів постійного струму.

11. Розповісти про застосування машин постійного струму.


Література: 1. Л1. Гл. 14. 2; Л3. Гл. 14. 3; Л6. Гл.4.


^ 2.10. Поняття про електропривод, апаратуру управління, електропостачання


Ознайомитися з поняттями електропривод, управління електроприводами. Вивчити режими роботи електроприводів. Ознайомитися з основними видами апаратів управління і захисту. Особливості вибору електродвигунів.

Ознайомитися з принципами будови систем електропостачання. Уміти вибрати провід для розподільної мережі.


Запитання для самоконтролю


1. Що таке електропривод?

2. У чому полягає управління електроприводом?

3. Види електроприводів.

4. Режими роботи електроприводу.

5. Як вибрати двигун за родом струму?

6. Як вибрати двигун за потужністю?

7. Основні типи комутаційних апаратів.

8. Основні види апаратів захисту.

9. Як вибрати провід за перерізом?


Література:
1. Л1. Гл.17. 2; Л3. Гл.15. 3; Л6. Гл.5,6. 4. Г.К.Глушков, М.І.Крайцберг. Електропривод и електроснабжение строительных машин и оборудования предприятия строительной индустрии . -М.,1972.


3. Розрахунково-графічні роботи


РГР №1. Аналіз складного електричного кола постійного струму

Рис. 3.1


У колі є три джерела живлення, е. р. с. яких рівні Е1, Е2, Е3. Їх внутрішні опори відповідно: R01=0,1 Ом, R02=0,2 Ома, і R03=0,3 Ома.

Окремі гілки кола можуть бути розімкнені за допомогою рубильників Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6. Величини опорів у пасивних гілках: R1=1,5 Ома, R2=2 Ома, R3=2,5 Ома, R4=2 Ома, R5=R6=R7=R8=3 Ома.

Визначити за методом безпосереднього застосування законів Кірхгофа струми у всіх гілках і режими роботи джерел енергії. Скласти баланс потужності (допускається похибка не більше 2%). Початкові дані для розрахунку наведені в табл. 3.1 і 3.2.

Розрахунковими даними є дві останні цифри номера залікової книжки або студентського квитка. Дані табл. 3,1 відповідають передостанній цифрі номера, а дані табл. 3.2 – його останній цифрі.

Студент у зошиті або на аркуші з рішенням повинен вказати прізвище, факультет, групу і номер залікової книжки.


Таблиця 3.1


Величина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Е1, В

110

110

110

220

220

220

230

230

230

240

Е2, В

90

90

90

190

190

190

200

200

200

210

Е3, В

116

115

114

208

210

212

216

218

220

230Таблиця 3.2


Величина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Розім-

Р4

Р2

Р2

Р1

Р2

Р2

Р3

Р2

Р2

Р4

кне-

Р5

Р5

Р4

Р4

Р6

Р4

Р4

Р3

Р4

Р6

ні

Р6

Р6

Р5

Р6

Р1

Р1

Р6

Р6

Р3

Р2Методичні вказівки ДО виконання РГР №1


1. Вивчити матеріали розділу 2.2.

2. На підставі даних варіанта завдання накреслити схему кола, що розраховується. Звернути увагу на те, що в завданні (таблиця 3.2) вказані розімкнені рубильники. Схема повинна містити три гілки.

3. Довільно вибрати напрям струмів у гілках.

4. Скласти рівняння за першим законом Кірхгофа.

5. Вибрати незалежні контури, тобто такі, в кожний з яких входить хоча б одна гілка, що не входить в інші.

6. Довільно задатися напрямами обходу контурів.

7. Скласти рівняння за другим законом Кірхгофа для вибраних контурів. При цьому е. р. с. входить в контур з позитивним знаком, якщо її напрям співпадає з вибраним напрямом обходу контуру; напруги на резистивних елементах входять в рівняння з позитивним знаком, якщо напрям струму через елемент співпадає з вибраним напрямом обходу контуру.

8. Розв’язати одержану систему рівнянь. Метод розв’язання системи обирають довільно. Можна скласти програму для вирішення системи на програмованому мікрокалькуляторі.

9. Визначити режими роботи джерел. Якщо істинний (тобто одержаний в результаті розрахунків) напрям струму через джерело співпадає з е. р. с. за напрямом, джерело працює в режимі джерела, якщо ні - в режимі приймача.

10. Перевірку рішення виконують складанням рівняння балансу потужності:


.


Баланс складають для всього кола. Напрями струмів враховують істинні, тобто одержані в результаті розрахунків.

Визначають похибку як відносну різницю лівої і правої частин. Якщо ця похибка знаходиться в межах 2%, розрахунок вважають проведеним правильно.

Якщо похибка більше 2%, розрахунок треба повторити. Пошук помилки починають з перевірки правильності складання рівнянь за законами Кірхгофа (дуже вірогідна помилка в знаках).

Якщо помилки в рівняннях немає, підставляють знайдені струми в рівняння і перевіряють правильність рішення.

Якщо рішення рівнянь правильні, шукають помилку в рівнянні балансу потужності.


РГР №2. Аналіз розгалуженого кола змінного струму


До дводротової лінії за допомогою рубильників можна приєднати приймачі електричної енергії з параметрами, вказаними в табл. 5.3. Напруга на клемах споживачів U2=380 В. Опір кожного дроту лінії R0=0,2 Ома.

 1. Вважаючи, що до лінії приєднані приймачі відповідно до варіанта завдання (таблиця 3.4), визначити:

 • активні, реактивні й повні провідності кожної гілки і всього розгалуження;

 • струми в гілках і дротах лінії;

 • активну, реактивну і повну потужності кожної гілки і всього кола.

2. Побудувати векторну діаграму кола і з неї графічно визначити напругу U1 на клемах генератора.


Схема кола:

Рис. 3.2


Таблиця 3.3


Число одиниць у шифрі

L1

R1

C2

R3

XL4

Xc4

R4

C5

R5

1

60

4

60

80

250

200

40

60

40

2

35

5

70

40

150

100

100

70

100

3

75

30

40

70

220

200

90

80

90

4

30

8

80

50

140

180

25

40

25

5

85

25

50

60

100

130

50

50

50

6

50

100

120

75

70

90

70

120

70

7

100

20

30

50

120

160

135

30

135

8

60

12

150

45

140

100

80

150

80

9

25

16

200

30

200

150

60

200

60

0

40

20

100

60

100

80

45

130

120


Таблиця 3.4


Число десятків у шифрі

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Увімкне-

Р1

Р2

Р3

Р1

Р1

Р2

Р2

Р1

Р1

Р2

ні

Р2

Р3

Р4

Р3

Р4

Р4

Р3

Р3

Р2

Р3

рубиль-

Р4

Р4

Р5

Р4

Р5

Р5

Р4

Р4

Р3

Р4

ники

Р5
Р5

Р5

Р4

Р5Порядок вибору варіанта завдання такий же, як в РГР№1. Студент на титульному аркуші повинен вказати прізвище, факультет, групу і номер залікової книжки.


Методичні матеріали до виконання РГР №2


1. Вивчити матеріали розділу 2. 3.

2. На підставі номера залікової книжки, що визначає варіант, накреслити схему з'єднань. Звернути увагу на те, що в табл. 3.4 вказані замкнуті рубильники.

При розрахунку можна користуватися як методом провідностей, так і символічним методом. З метою скорочення часу на розрахунки використовують програмовані мікрокалькулятори.


^ Розрахунок методом провідностей:


Визначають реактивний опір гілок, там, де в завданні наведені тільки величини ємностей і індуктивностей елементів:
Частоту мережі приймають рівною 50 Гц

Визначають повні опори гілок й повні провідності:


, де ;


.

Визначають активні й реактивні провідності гілок:


; .

При цьому слід пам'ятати, що , тобто треба враховувати знак в тій гілці, де з реактивних елементів є тільки ємність.

Визначають провідності всього розгалуження:


; ; .

Визначають струми в гілках і дротах лінії :


; .

Активні, реактивні і повні потужності гілок:


; ; .

Активна, реактивна і повна потужність всього кола:


; (з урахуванням знаків);

.

Для побудови векторної діаграми перш за все визнають кути зсуву фаз між напругою і струмами в гілках:


(враховуючи знаки).

Побудову векторної діаграми починають з вектора напруги (у масштабі напруги). Від вектора під відповідними кутами відкладають в масштабі струмів струми гілок .

Складаючи вектори струмів гілок, одержують вектор струму лінії .

Величина цього вектора повинна бути рівна в масштабі струмів струму, знайденому з розрахунків.

Паралельно вектору струму проводимо вектор падіння напруги на дротах лінії, рівний .

Підсумовуючи вектори і , одержують вектор напруги на клемах джерела . Величина цього вектора (значення напруги ) наводиться студентом у відповіді.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Электротехника. Под ред. проф. В.Г.Герасимова. - М. Высш. шк.,

1985.

2. Основы промышленной электроники. Под ред. проф. В.Г. Герасимова.

- М. Высш. шк., 1966.

3. А.Г. Морозов. Электротехника, электроника и импульсная техника,

- М. Высш. шк.,1987.

5. Методические указания к самостоятельному изучению раздела

«Электрические цепи» курса «Основы электротехники и электроники». - Харьков: ХИИКС, 1987.

6. Методичні вказівки до самостійного вивчення розділу «Електричні машини та електропривод». – Харків: ХНАМГ – 2006.

7. Паначевний Б. І., Свергун Ю. Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум:

Підручник. – К.: Каравела, 2004.


Зміст:


 1. Мета і завдання вивчення дисципліни. .....................................................3

 2. Вказівки щодо вивчення окремих розділів курсу. ....................................4

  1. Вступ. .......................................................................................................4

  2. Електричні кола постійного струму. ....................................................4

  3. Електричні кола однофазного змінного струму. .................................6

  4. Трифазні кола. .........................................................................................7

  5. Магнітні кола й електромагнітні пристрої. ..........................................8

  6. Трансформатори. .....................................................................................9

  7. Асинхронні машини. .............................................................................10

  8. Синхронні машини. ...............................................................................10

  9. Машини постійного струму. .................................................................11

  10. Поняття про електропривод, апаратуру управління,

електропостачання. ....................................................................................12

3. Розрахунково-графічні роботи. .................................................................13

4. Список літератури. .......................................................................................19


Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки і виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх форм навчання спец.: 6. 0921. 01 – «Промислове та цивільне будівництво», 6. 0921. 03 – «Міське будівництво та господарство», 6. 0921. 15 – «Технічне обслуговування і ремонт», 7. 0921. 12 – «Реконструкція будівель», 6. 0921. 12 – «Охорона праці в будівництві», 6. 0921 – «Теплогазопостачання і вентиляція», 6. 0926. 01 – «Водопостачання і водовідведення»).


Укладачі: Андрій Абдулович Харісов, Олена Павлівна Волкова


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007, поз.470

­­­­­­­­­­­­­Підп. до друку 16.03.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.- друк. арк. 0,8 Обл.- вид. арк. 1,2

Замовл. №____ Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconХарківська національна академія міського господарства д. В. Шаульський методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «інженерна геодезія»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу денної форми...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconА. О. Радченко архітектурно-будівельне
Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійного виконання розрахунково-графічних завдань з інженерної графіки (спеціальний...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconХарківська національна академія міського господарства д. В. Шаульський методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «основи геодезії»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «основи геодезії» (для студентів 1 та 3 курсів денної форми...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconПрактикум до виконання розрахунково-графічних робіт
Практикум до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії для студентів будівельних спеціальностей. Укл. Шипулін...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “Раціональне...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconМетодичні вказівки до розрахунково графічних робіт з дисципліни: " Електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до розрахунково графічних робіт з дисципліни „Електропостачання”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconМетодичні вказівки до розрахунково графічних робіт з дисципліни: " Електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до розрахунково графічних робіт з дисципліни „Електропостачання”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт icon«інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань
«Інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки І виконання розрахунково графічних робіт iconГ. Д. Галкіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічних робіт з нарисної геометрії для студентів 1 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи