Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї
Сторінка1/5
Дата14.11.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу

"ПРОГНОЗУВАННЯ"


(для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти

за спеціальністю 6.050100   “Економіка підприємства”)


Харків -ХНАМГ –2006


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти за спеціальністю 6.050100   «Економіка підприємства»)/ Укл. Т.І. Світлична, Г.Г. Соболєва. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 28 с.


Укладачі: доц. Т.І. Світлична,

ас. Г.Г. Соболєва

Рецензент: В.О.Пасічний


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол №2 від 27.09.2006 р.


^

З м i с т

Стор.

1. Загальнi положення ............................................................................

4

2. Методичнi вказiвки до вирiшення задач ..........................................

5

3. Завдання на контрольну роботу .......................................................

18

Список лiтератури .................................................................................

27

^

1. Загальнi положення
Дiяльнiсть пiдприємств в умовах ринкових вiдносин все бiльше потребує науково обґрунтованого прогнозування їх дiяльностi. Це пов’язано з тим, що процес вироблення та прийняття рiшення вмiщує в себе визначення декiлькох альтернативних рiшень, їх оцiнку й вибiр тiльки одного, оптимального рiшення. Результати прогнозування при цьому виступають як “матерiал для роздумiв”, за допомогою якого можна значно пiдвищити наукову обгрунтованiсть економiчних рiшень.

Вивчення курсу “Прогнозування” спрямовано на оволодiння студентами основних принципiв, методiв й iнструментарiя розробки економiчних прогнозiв, а також набуття практичних навикiв прогнозування. Вмiння правильно вибирати та застосовувати методи прогнозування безумовно впливає на якiсть рiшень, що приймаються у виробничо-господарськiй дiяльностi пiдприємств.

Курс “Прогнозування” студентам заочної форми навчання доцiльно вивчати в такiй послiдовностi:

1) ознайомитися з робочою програмою курсу i методичними вказiвками до його вивчення;

2) ознайомитися з лiтературою, рекомендованою для вивчення курсу;

3) скласти тислий конспект по кожнiй з тем курсу;

4) вiдповiсти на запитання для закрiплення матерiалу по темах курсу;

5) розiбрати i вивчити ключовi поняття курсу;

6) розв’язати вiдповiднi задачi контрольної роботи.

На лекцiйних заняттях студентам заочного навчання викладаються окремi вузловi питання найбiльшої складностi. На практичних заняттях розбираються i вирiшуються задачi та питання, що викликають труднощi при виконаннi контрольної роботи.


З курсу виконуються одна контрольна робота, що складається з вирiшення практичних задач.

При розв’язаннi задач не можна обмежуватися записом кiнцевого результату. Необхiдно докладно викласти всi розрахунки, а також навести змiст завдання.

До контрольної роботи слiд додати список використаної лiтератури.

Контрольна робота з курсу “Прогнозування” повинна вмiщувати вiдповiдi на теоретичнi питання до задач та розв’язання семи задач, варiанти яких для кожного студента визначаються за останньою цифрою номеру залiкової книжки.
^

2. Методичнi вказiвки до вирiшення задач

Пiд прогнозуванням розумiється процес розробки прогнозу. Прогноз - це науково обгрунтоване судження про можливий стан об’єкта в майбутньому або про альтернативнi способи й термiни одержання яких-небудь результатiв.

^

Головним завданням економiчного прогнозування на пiдприємствi є розробка й аналiз перспектив розвитку.


Економiчнi прогнози класифiкуються за ознаками, основними з яких виступають: масштаб прогнозування, час упередження, призначення, мета, форма вираження результатiв, спосiб побудови, кiлькiсть прогнозованих величин та iн.

У задачi № 1 контрольного завдання слiд саме за цими ознаками охарактеризувати економiчнi прогнози. При цьому можна користуватися такими загальноприйнятими поняттями.

^ Масштаб прогнозування визначається рiвнем, що займає об’єкт у структурi господарства країни.

За цiєю ознакою економiчнi прогнози розподiляються так:

- макроекономiчнi (народногосподарськi);

- структурнi (мiжгалузевi);

- розвитку народногосподарських комплексiв;

- галузевi;

- регiональнi;

- первинних рiвнiв народного господарства (пiдприємств, об’єднань).

^ Час упередження - це промiжок часу, на який розробляється прогноз. За цiєю ознакою економiчнi прогнози розподiляються так:

- далекостроковi - з часом упередження бiльше 15 рокiв;

- довгостроковi - з часом упередження вiд 5 до 15 рокiв;

- середньостроковi - з часом упередження вiд 1 до 5 рокiв;

- короткостроковi - з часом упередження вiд 1 мiсяця до 1 року;

- оперативнi - з часом упередження до 1 мiсяця.

За призначенням економiчнi прогнози бувають двох видiв:

- прогнози загального призначення, що розробляються систематично спецiальними службами без спецiальних замовлень на них, споживачiв цих прогнозiв багато. Такими прогнозами виступають метеорологiчнi прогнози, а серед економiчних - деякi прогнози на макроекономiчному рiвнi, тобто на рiвнi економiки країни;

- прогнози спецiального призначення, що розробляються за замовленням споживача прогнозної iнформації.

За метою економiчнi прогнози розподiляються так:

- конфирмативнi, що пiдтверджують або спростовують яку-небудь гiпотезу;

- планiфiкацiйнi, що створюють фундамент плануванню;

- управлiнськi, за допомогою яких приймаються рiшення вiдносно управлiння об’єктом прогнозу.

За формою вираження результатiв економiчнi прогнози розробляються двох видiв:

- кiлькiснi, що вмiщують кiлькiснi параметри об’єкту прогнозування;

- якiснi, в яких є тiльки якiснi характеристики об’єкту прогнозування.

У залежностi вiд способу побудови прогнози бувають:

- точечнi, в яких прогнозна величина виражається одним числом;

- iнтервальнi, в яких прогнозна величина виражається iнтервалом.

За кiлькiстю величин, що прогнозуються, економiчнi прогнози бувають одиничнi й множиннi.

^ Метод прогнозування - спосiб дослiдження об’єкта прогнозування, спрямований на розробку прогнозу.

Усi методи прогнозування класифiкуються за рiзними ознаками. Так за ступенем формалiзацiї видiляють iнтуітивнi й формалiзованi методи. За загальним принципом дiї iнтуітивнi подiляються на методи iндивiдуальних експертних оцiнок та методи колективних експертних оцiнок.

До формалiзованих методiв вiдносять методи прогнозної екстраполяцiї i методи моделювання.

Задачi № 2, 3, 4 контрольного завдання закрiплюють знання iз застосування методiв експертних оцiнок в розробцi економiчних прогнозiв, а саме: як формувати групу експертiв, як правильно узагальнити думку експертiв з рiзних питань анкети й т.iн.

Якiсть прогнозу значно залежить вiд того, як правильно зроблено вибiр методу прогнозування i як застосовано вибраний метод.

Якщо для розробки прогнозу використовують методи експертних оцiнок, то перш за все треба обчислити кiлькiсний склад групи експертiв. У задачі 2 контрольної роботи кількість групи експертів задана – 15. Експертами виступають квалiфiкованi спецiалiсти з виучуваної проблеми.

Для визначення якiсного складу групи майбутнім експертам пропонується вiдповiсти на запитання двох анкет: перша - з самооцiнки ступеня знайомства з виучуваною проблемою (анкета 1), друга - iз самооцiнки рiвня аргументованості висловлюваних думок (анкета 2).


Анкета 1

Самооцiнка ступеня знайомства з виучуваною проблемою

Бал

Ступiнь знайомства

0

1, 2, 3


4, 5, 6


7, 8, 9


10

не знайомий iз проблемою;

погано знайомий iз проблемою, але вона входить до сфери моїх iнтересiв;

задовiльно знайомий з проблемою, але не беру участi в її практичному вирiшеннi;

добре знайомий з проблемою, беру участь у її практичному вирiшенні;

проблема входить у коло моєї вузької спецiалiзацiї.


В анкетi пiдкреслюється лише один вiдповiдний бал.

Анкета 2

Самооцiнка рiвня аргументованостi висловлюваних думок

Джерело

Ступiнь аргументованостi

аргументованостi

вища

середня

низька

1. Проведений теоретичний аналiз

2. Виробничий досвiд

3. Узагальнення дослiдницьких праць вiтчизняних авторiв

4. Узагальнення дослiдницьких праць зарубiжних авторiв

5. Особисте знайомство зi станом справ за кордоном з виучуваної проблеми

6. Iнтуїцiя

0.3

0.5


0.05


0.05


0.05

0.05

0.2

0.4


0.05


0.05


0.05

0.05

0.1

0.2


0.05


0.05


0.05

0.05


В анкетi пiдкреслюється декiлька вiдповiдних балiв.

Маючи вiдповiдi на обидвi анкети, органiзатор проведення експертної оцiнки може обчислити такi коефiцiєнти:

1) коефiцiєнт ступеня знайомства (Кз):

, (1)

де Б - бал, зазначений в анкетi №1.

2) коефiцiєнт аргументованостi думок (Ка):


(2)

де Бi - бали, що зазначенi в анкетi №2.

Обидва коефiцiєнти мають обмеження:

, (3)

. (4)

Далi обчислюється коефiцiєнт компетентностi:

, (5)

(6)

Компетентнiсть тим вища, чим бiльший коефiцiєнт. Тому групу експертiв складають iз спецiалiстiв, якi мають вищi коефiцiєнти компетентностi. Саме це й треба зробити у задачі №2 контрольної роботи.

Пiсля того, як зформована група експертiв, проводять експертну оцiнку, тобто опитування експертiв з виучуваної проблеми. Отримана iнформацiя потрiбна для розробки того чи iншого економiчного прогнозу.

У методах колективної та iндивiдуальної експертизи зустрiчаються рiзнi процедури опитування. Але найчастiше використовують опитувальник- анкету. В залежностi вiд складу питань анкети, прогнозист по-рiзному пiдходе до узагальнення думок експертiв.

Так, коли оцiнюється вiдносна вага впливу того чи iншого фактору на прогнозований показник, застосовують для обробки анкет метод рангування (задача №3 контрольного завдання).

Вирiшення задачi №3 треба виконати в такiй послiдовностi:

1) Для кожного фактора визначити суму рангiв (Sj):

, (7)

де - ранг, що присвоїв j - му фактору i- й експерт;

= 1, ... , m - шифр експерта;

= 1, ... , n - шифр фактора.

Наприклад, у 0 - му варiантi для 5-го фактора така сума дорiвнює 44 = 5+5+2+2+1+2+2+3+1+3+1+3+3+5+2+1.

2) Для кожного фактора визначити загальний ранг, що вiдображає думку всiх експертiв групи. При цьому ранг 1 надається факторовi, що має найменшу суму Sj, а найбiльший ранг - факторовi, що має найбiльшу суму Sj.

Послiдовнiсть рангiв вiдображає узагальнену думку експертiв: найбiльш впливовий фактор матиме найбiльший ранг, тобто “одиницю”, а найменш впливовий - у задачi №3 матиме ранг “п’ять”.

3) Оцiнку узгодженостi думок експертiв групи визначити коефiцiєнтом конкордацiї (W):

, (8)де m   кiлькiсть експертiв,

n   кiлькiсть факторiв,

dj   вiдхилення суми рангiв j - го фактору (Sj) вiд середньої суми рангiв усiх факторiв (S):

(9)

Коефiцiєнт конкордацiї (^ W) може приймати значення вiд 0 до 1. При повнiй узгодженостi думок експертiв W=1, а при повнiй неузгодженостi W=0.

При застосуваннi методiв експертних оцiнок для розробки економiчних прогнозiв в анкетах вмiщують питання про термiн здiйснення якоїсь подiї. Це, наприклад, такi питання: коли пiдприємство може досягти такого-то рiвня продуктивностi працi, коли на пiдприємствi доцiльно впровадити iншу технологiю та iн.

Узагальнення думок експертiв, тобто обробка вiдповiдей на такi питання, здiйснюється спецiальним методом. Саме його й треба застосовувати, вирiшуючи задачу №4 контрольного завдання. Послiдовнiсть дiй при обробцi вiдповiдей кожної з груп експертiв така:

1) Визначити верхню (t1) i нижню (t0) часову оцiнку у вiдповiдях експертiв. Наприклад, у 7-му варiантi для першої групи експертiв t1= IІІ квартал 2013 року, t0= II квартал 2008 року.

Вiдповiдi, вираженi словами, треба, якщо можна, замiнити вiдповiдями, що вмiщують конкретний термiн. Якщо вiдповiдi не можливо конкретизувати, вони виключаються з дальшого розгляду.

2) Упорядкувати хронологiчно усi вiдповiдi експертiв, пiдраховуючи кiлькiсть вiдповiдей для кожного термiну. Наприклад, для 7 вар.: II квартал 2008р.- 1 вiдповiдь, III квартал 2008 р. - 1 вiдповiдь, ІІ квартал 2009р. – 1 відповідь, ІІ квартал 2010 р. – 1 відповідь, ІІІ квартал 2010 р. – 2 відповіді, ІV квартал 2010 р. – 1 відповідь, І квартал 2011 р. – 2 відповіді, ІІ квартал 2010 р. – 1 відповідь, ІІ квартал 2012 р. – 1 відповідь, ІІІ квартал 2012 р. – 1 відповідь, IІІ квартал 2013 р. - 1 вiдповiдь.

3) Визначити ту часову оцiнку експертiв, що розподiляє загальну кiлькiсть оцiнок (13 вiдповiдей) на двi рiвнi частини, тобто по 6 у кожнiй. В нашому прикладi сьома вiдповiдь припадає на IV квартал 2010 року. Ця часова оцiнка (t0) i буде узагальненою думкою групи експертiв.

4) Визначити для обох груп експертiв рiзницi t1-t0. Чим менше ця рiзниця, тим бiльша узгодженiсть думок групи.

Розв’язання задач № 5, 6, 7 допоможе закрiпленню знань з методу екстраполяцiї. Саме слово екстраполяцiя означає розповсюдження минулих i теперишнiх закономiрностей, зв’язкiв та спiввiдношень на майбутнє.

Метод екстраполяцiї застосовується в короткостроковому прогнозуваннi економiчних явищ, показникiв.

Процес розвитку економiчних явищ у часi називають динамiкою. Розмiри окремих економiчних явищ, показникiв, пов’язаних з певною датою, перiодом, називають рiвнями. Послiдовностi рiвнiв створюють ряд динамiки.

Пiд тенденцiєю ряда динамiки розумiють деякий загальний напрямок розвитку. Тенденцiю ряду динамiки показують у виглядi гладкої кривої (траекторiї), що аналiтично зображується деякою функцiєю часу - трендом. Саме тренд характеризує основну закономiрнiсть руху в часi, що вiльна в основному (але не повнiстю) вiд випадкових дiй. Тому пiд трендом розумiють часову регресiю. Вiдхилення вiд тренду є деяка випадкова складова, що характеризується впливом випадкових факторiв. Виходячи з цього, рiвнi часового ряду описуються таким рiвнянням:

Yt = f(t) + Et, (10)

де f(t) - систематична складова, що характеризує основну тенденцiю явища в часi;

Et - випадкова складова.

Завдання прогнозування - знаходження математичних формул, що вiдображають змiни виучуваного явища (показника) в часi. Маючи формули, що вiдображають тенденцiї в теперешньому i минулому, можна розрахувати за їх допомогою найбiльш iмовiрнi значення, якi прийме виучуваний показник.

Визначення тенденцiї ряду динамiки в контрольному завданнi пропонується робити двома способами: за допомогою плинної середньої та аналiтичним способом. Обидва способи дозволяють згладити ряд динамiки.

При визначеннi тенденцiї за допомогою плинної середньої (задача №5) треба сформувати укрупненi iнтервали, що складаються з одинакової кiлькостi рiвнiв. Кожен наступний iнтервал отримують, поступово рухаючись вiд початкового рiвня динамiчного ряду на один рiвень. За сформованим бiльш крупним iнтервалом визначають суми значень рiвнiв i розраховують плиннi середнi. При згладжуваннi ряду за допомогою плинної середньої бiльш крупний iнтервал складати з непарної кiлькостi рiвнiв ряду (3, 5, 7).

Приклад 1. Розрахувати плиннi середнi, використовуючи данi про денний випуск продукцiї. Результати розрахункiв звести в таблицю.


Для будь-якого iнтервалу згладжування k плинну середню розраховуємо за формулою:

(11)

p

де - i-й рiвень ряду динамiки (i=1, 2, 3, ..., n);

- k -а плинна середня при iнтервалi згладжування р [k=1, 2,..., n-(n-1)].

Наприклад, для р=3 четверта плинна дорiвнюватиме

, (12)


а остання плинна середня

. (13)

У табл. 1 наведено плиннi середнi триденна й п’ятиденна. Вихiдний та зрiвняний динамiчнi ряди (за допомогою п’ятиденної плинної середньої) зображенi на рис.1.

Таблиця 1- Сгладжування ряду динамiки за допомогою

плинної середньої


Показники

Робочі дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.Обсяг виробництва продукції, тис.грн.


58


55


56


70


69


74


72


76


75


82


78


84


81


89


91

2. Плинна сумма, тис. грн..

триденна

-

169

181

195

213

214

222

223

233

235

244

243

254

261

-

п`тиденна

-

-

308

324

341

361

366

378

383

395

400

414

423

-

-

3. Плинна середня, тис.грн.

триденна

-

56,3

60,3

65,0

71,0

71,3

77,0

75,7

82,7

76,7

84,3

80,7

67,7

87

-

п`тиденна

-

-

61,6

64,8

68,2

722

73,2

75,6

76,6

79,0

80,0

82,8

84,6

-

-

Рис.1   Графiк виробництва продукцii.


Вивчення основної тенденцiї розвитку методом плинної середньої - це емпiричний спосiб попереднього аналiзу.

При аналiтичному зрiвняннi ряду динамiки рiвнi виучуваного економiчного показника розраховують як функцiю часу (див. формулу (3).

У задачi №6 контрольного завдання тенденцiю показника треба виразити за допомогою лiнiйного рiвняння:


(14)

де а0, а1 - невiдомi параметри функцiї;

t - порядковий номер перiодiв або моментiв часу.

Процес зрiвняння ряду динамiки аналiтичним способом складається з двох етапiв: вибору типу кривої, оцiнки параметрiв кривої. У задачi №6 треба тiльки оцiнити параметри вже заданої кривої. Для визначення невiдомих параметрiв використовують метод найменших квадратiв. Лiнiю рiвняння проводять таким чином, щоб якомога ближче розташувати її до фактичних рiвнiв ряду динамiки. Це можливо тодi, коли сума квадратiв вiдхилень фактичних рiвнiв вiд рiвнiв, розрахованих з аналiтичного рiвняння, буде величиною мiнiмальною, тобто

(15)

де n - кiлькiсть фактичних рiвнiв ряду динамiки;

- фактичнi рiвнi ряду динамiки;

- рiвнi, розрахованi з аналiтичного рiвняння.


Для оцiнки параметрiв а0, а1 використовують систему рiвнянь:


(16)

де n - кiлькiсть рiвнiв ряду динамiки.

Приклад 2. Виразити аналiтично тенденцiю показника обсягу виробництва продукцiї. що склалася на пiдприємствi протягом 10 мiсяцiв. Аналiтичну форму прийняти у виглядi прямої лiнiї.

Таблиця 2 - Обсяг виробництва продукцiї ( тис. грн.)

Номер мiсяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обсяг виробництва

50

68

47

39

55

64

70

75

80

72


Таблиця 3 - Розрахунок аналiтичної формули тенденцiї

Параметри

Номер мiсяця
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Y

50

68

47

39

55

64

70

75

80

72

620

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

55

Y*t

50

136

141

156

275

384

490

600

720

720

3672

t2

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100

385


Система рiвнянь для визначеня параметрiв а0, а1:а0 = 44.5, а1 = 3.18

ОтжеУ задачi №7 контрольного завдання пропонується зробити прогноз обсягу реалiзацiї продукцiї на наступний рiк за допомогою методу екстраполяцiї. Для цього спочатку треба аналiтично визначити тенденцiю ряду динамiки.

Маючи аналiтичне рiвняння тенденцiї, можно стверджувати, що з iмовiрнiстю 0.95 прогнозне значення показника (Yпр) попадає в iнтервал:

, (17)

де: - рiвень ряду динамiки, розрахований з аналiтичного рiвняння тенденцiї ряду динамiки, тобто точечний прогноз;

- середньоквадратичне вiдхилення фактичних рiвн ряду динамiки () вiд рiвнiв, розрахованих з аналiтичного рiвняння().

(18)

, (19)

де n - кiлькiсть рiвней ряду динамiки;

L - перiод упередження.

(20)

Розрахуємо прогноз показника для прикладу 2 на наступний мiсяць.

Точечний прогноз обсягу виробництва продукцiї на наступний рiк можна зробити з аналiтичного рiвняння тенденцiї ряда динамiки:

; (тис. грн.).

Відповідно на 12 рік: тис.грн.

Прогноз можна зробити за допомогою абсолютних i вiдносних показникiв ряду динамiки:

(21)

(22)

де   останнiй рiвень ряду динамiки;

  перiод упередження;

  середнiй абсолютний прирiст ряду динамiки;

- середнiй темп росту ряду динамiки.

(23)


(24)

де - кiлькiсть рiвнiв ряду динамiки;

- перший рiвень ряду динамiки.

У прикладi 2 цi показники дорiвнюють:

(тис. грн.),Тодi маємо ще два прогнозних значення обсягу виробництва продукцiї на наступний рік:

(тис. грн.),

(тис. грн.).

Відповідно – на другий прогнозний рік:

(тис.грн.) та (тис. грн.).

Усi три значення прогнозної величини рiзнi, що пов’язано з рiзним способом обчислювання. Тому прогноз обсягу виробництва можна задати iнтервалом: 74.4  79.5 тис. грн. та 76,8  82,7 тис.грн.

Результати розрахунку прогнозної величини обсягів виробництва на наступні два роки треба навести у таблиці.

У контрольній роботі слід відобразити вихідний ряд показнику обсягу виробництва та отримані два інтервальних прогнозу на графіку.


Таблиця 4 - Показники обсягу виробництва (тис. грн.)

Показники

Номер аналітичного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фактичний обсяг

50

68

47

39

55

64

70

75

80

72

-

-

Прогноз обсягу за аналітичним рівнянням

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79,5

82,7

Прогноз обсягу за середнім абсолютним приростом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74,4

76,8

Прогноз обсягу за середнім темпом росту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74,9

77,9
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconДо виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу «економічний ризик та методи його вимірювання»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання” (для...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconЗа спеціальністю 050100 “економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічні ризики” (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи