Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання icon

Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
Скачати 407.69 Kb.
НазваКонспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
Сторінка1/5
Дата03.12.2012
Розмір407.69 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


І.М.Золотарьова
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»


(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)


ХАРКІВ

ХНАМГ

2011

Золотарьова, І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / І.М.Золотарьова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 28 с.


Головна мета видання – надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу психології, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.


Рецензент: канд. пед. наук, доцент Жигло О.О.


Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол №2 від 27 жовтня 2010 року

З М І С Т


Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Предмет психології. Зв’язок з іншими науками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Діяльність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Спілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Особистість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Особистість та професія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

^ Основи диференціальної психології

Темперамент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Характер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Здібності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Основи соціальної психології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Пізнавальні процеси

Відчуття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Сприймання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Увага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Пам’ять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Мислення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Уява . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Емоційно-вольова сфера людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 т


ПЕРЕДМОВА


Курс психології являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів. Найважливіші знання з основ психології, такі, як структура діяльності людини, психологічні особливості процесу спілкування, зміст та механізми пізнавальних процесів різного рівня психічної організації являють собою теоретичну та практичну підставу професійної діяльності. Саме з метою підготовки майбутніх фахівців, психологічно озброєних до самостійної професійної праці, укладено матеріал курсу, що спрямований на теоретичне усвідомлення та практичне застосування найважливіших загально- психологічних явищ та категорій, які мають місце у різних галузях людської діяльності. Таким знанням приділяється найбільше уваги.


Посібник адресований студентам 1 курсу денної та заочної форм навчання, які вивчають дану дисципліну згідно з навчальними планами факультетів.

Головна мета посібника – надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.


^ ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ. ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ


1. Поняття про психологію та педагогіку. Історія формування

психології як науки.

2. Мозок та психіка. Етапи еволюції психіки. Внесок І.М.Сеченова

та І.П.Павлова у розвиток світової психології.

3. Структура сучасної психології. Поняття психології праці та інженерної

психології.


Предмет вивчення в психології – людина. Людину вивчає багато наук. Соціальні: соціологія, філософія, політологія. Природознавчі: медицина, антропологія, фізіологія. Психологія вивчає людину з точки зору її психічної діяльності. По-грецьки слово «псюхе» – душа.

Психологія – наука про факти, закономірності та механізми психіки людини. Предмет дослідження – психічна діяльність людини та її особливості. Педагогіка як наука тісно пов`язана із психологією, це наука про навчання людини та її виховання.

Душею людина почала цікавитися з того часу, як тільки відокремила себе від світу природи та усвідомила себе як людину. Давні люди смерть, сон, непритомність розглядали як однорідні явища. Сон, наприклад, вважали явищем, коли душа тимчасово залишає тіло. Смерть – коли душа зовсім не повертається до тіла. Тому у давніх людей не було трагедії смерті. Душі людей, що вмерли, розглядалися як своєрідні співбратерства, як і у живих.

З появою релігії поняття душі набуває нематеріального змісту.

V-VII ст. до н.е. – Фалес, Анаксімен, Анаксімандр в основу душі покладали те, з чого створений навколишній світ: воду, вогонь, повітря. Вони відокремлювали душу від її носія – людини. Душа становила ту субстанцію, з якої утворено першоджерело світу.

V ст. до н.е. – Геракліт розглядав душу як частину природи. Життя душі, на його думку, підпорядковувалось загальним законам природи.

IV ст. до н.е. – Аристотель написав трактат «Про душу», в якому довів, що душа та тіло – єдине ціле. На його думку, дух присутній в усьому живому: рослинах, тваринах, людях.

Проблемою душі цікавились Декарт, Дидро, Радищев.

Значний внесок у розвиток психології як науки було зроблено російським вченим І.М.Сеченовим у ХIХ ст. І.М.Сеченов довів, що джерелом психічної діяльності людини є мозок, ввів поняття рефлексу як реакції організму на зовнішні подразнення.

Роботу І.М.Сеченова було продовжено російським психофізіологом І.П.Павловим наприкінці ХIХ – початку ХХ ст. І.П.Павлов відкрив закономірність регулювання мозком взаємодії вищих тварин та людей із зовнішнім середовищем. Йому належить теорія про так звану другу сигнальну систему. Перша сигнальна система – це безпосереднє сприйняття світу: бачити, слухати, чути. Друга притаманна лише людині, це так званий «образ образу» – слова та думки.

Джерело психіки – зовнішній світ, а сам її зміст формується характером взаємодії із оточуючим середовищем. Психічна діяльність людини відтворюється спеціально пристосованим органом – мозком. Він складається із двох частин: спинного та головного. Так звані безумовні (природжені) рефлекси містяться у спинному мозку, умовні (придбані) – у головному.

У півкулях головного мозку психічні функції людини розподіляються відповідним чином: ліва півкуля контролює логічні операції, мовлення, мислення. Права – уяву, образи, емоції, орієнтацію у просторі. Це явище отримало назву функціональна асиметрія головного мозку.

Психологія як наука займає проміжне місце між природних, соціальних та філософських наук. Структуру сучасної психології можна розглядати залежно від підстав класифікації.

А. За конкретним видом діяльності людини: психологія праці, медична,

педагогічна, юридична, психологія спорту, художньої творчості та ін.

Б. За різними аспектами розвитку: психологія немовлят, підлітків, людей

середнього віку, старих людей, порівняльна психологія.

В. За психологічним аспектом співвідношення особистості та суспільства:

соціальна, диференціальна, загальна.

Загальна психологія – своєрідна збірна назва. Загальна психологія вивчає психічні явища, що у тій чи іншій мірі представлені у будь-якому психологічному напрямку дослідження.

Матеріали досліджень загальної психології широко використовуються в окремих її напрямах. Одна з найважливіших галузей – психологія праці. Психологія праці – галузь психологічної науки, що вивчає закономірності формування та прояву психологічної діяльності людини у різних видах праці та проводить розробку практичних рекомендацій щодо психологічної забезпеченості ефективності та безпеки праці.

Інженерна психологія – галузь психологічної науки, що вивчає закономірності процесів інформаційної взаємодії людини та техніки з метою їх використання у практиці проектування, створення та експлуатації систем «людини – машини – середовище».

Предметом дослідження психолог праці та інженерної психології є вивчення психологічних закономірностей трудової діяльності, ролі психологічних функцій та індивідуальних особливостей людини у реалізації трудових задач.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconІ. М. Золотарьова конспект
Золотарьова, І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 092202 «Електричний транспорт») / Харк...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Основи педагогіки та психології» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0922- електромеханіка...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconЗ основ психології та педагогіки
Методичні вказівки з основ психології та педагогіки (стислий конспект лекцій для студентів III – IV курсів денної та заочної форм...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи планування І благоустрою»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи планування І благоустрою» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconІ. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconО. О. Ковальова конспект лекцій з дисципліни “основи екології”
Конспект лекцій з дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 060103...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи»
Конспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій з курсу «Основи економіки будівництва»
Конспект лекцій з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи