Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств»
Скачати 205.87 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств»
Дата03.12.2012
Розмір205.87 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАТ.С. Айрапетян
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо самостійного вивчення дисципліни


«ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ РІЗНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»


(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 7.092601-«Водопостачання та водовідведення»)


Харків – ХНАМГ-2008

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»). / Укл.: доц. Айрапетян Т.С., - Харків: ХНАМГ, 2008. – 12с.


Укладач: доц. Т.С. Айрапетян


Рецензент: зав. кафедри, проф. С.С. Душкін


Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол №1 от 30.08.2007 г.

ЗМІСТ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………….

4

^ ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА

УМОВИ УТВОРЕННЯ СТІЧНИХ ВОД............................................................


5

^ ТЕМА 2. СИСТЕМИ І СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА

ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ………………….


6

ТЕМА 3. БАЛАНСИ ВОДИ І СОЛЕЙ В ОБОРОТНИХ ЦИКЛАХ

ВОДОПОСТАЧАННЯ.........................................................................................


6

ТЕМА 4. ОХОЛОДЖЕННЯ ВОДИ………………………………………….....

6

^ ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ...........................................................


7

^ ТЕМА 6. ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ

МЕТАЛУРГІЇ........................................................................................................


7

ТЕМА 7. СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ...................................................................


7

^ ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

МАШИНОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ....................................................


8

ТЕМА 9. СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ БЕЗ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД.......................................................................................


8

ДОДАТОК..............................................................................................................

9

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.......................................................................................

10


^ Загальні положення


Предметом вивчення дисципліни “Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств” є вивчення водного господарства промислових підприємств, які відносяться до категорії найбільш водоємних, а також таких, що дають найбільший внесок в забруднення навколишнього середовища, специфіки підготовки води для різноманітного її використання, умов утворення стічних вод, їх відведення, очистки і наступного використання.

Мета вивчення дисципліни – це отримання знань з теорії і практики створення систем водопостачання і водовідведення промислових підприємств, які дозволяють скоротити або повністю виключити скид стічних вод та забруднення водних обєктів.

На сьогоднішній день промислові підприємства України все ще споживають значну кількість води з природних джерел. До найбільш значних споживачів води у промисловості відносяться підприємства чорної металургії. Незважаючи на те, що на цих підприємствах достатньо широко застосовується оборотне водопостачання, об’єм якого в Україні перевищив 80 %, кількість стічних вод, що скидаються у водойми ще дуже велика і складає 1,5 млрд. м3/рік.

Захист водоймищ від забруднення стічними водами це в першу чергу правильне вирішення споживання води промисловістю. На сучасному етапі розвитку народного господарства існуючий розподіл на водопостачання та водовідведення втрачає своє розуміння і перетворюється у єдиний комплекс – водне господарство того чи іншого виду виробництва, де головне завдання –це створення систем без скиду стічних вод.

Водне господарство підприємства повинно розглядатися як комплексна система , що включає водопостачання і каналізацію, при цьому очистка стічних вод розглядається як підготовка їх до повторного використання. Основою замкнених систем водного господарства є локальні оборотні цикли водопостачання, в яких об’єднуються споживачі з однаковими вимогами до якості води та аналогічними забрудненнями.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, що одержані студентами на 1-4 курсах з таких дисциплін, як “Основи водопостачання і водовідведення та екології”, “Водопостачання”, “Водовідведення”, “Технологія очистки природних і стічних вод”, “Технологія очистки промислових стічних вод”, “Раціональне використання і охорона водних ресурсів”.

Ця дисципліна є однією із завершальних у підготовці спеціаліста за фахом водопостачання та водовідведення, володіючого методами і засобами очистки природних та стічних вод, а також знаннями, які враховують особливості проектування, дослідження та експлуатації вказаних систем. Вивчення цієї дисципліни дозволить майбутньому фахівцю оцінювати вплив особливостей систем водопостачання та водовідведення промислових підприємств на надійність їх експлуатації і в решті решт на надійність захисту водних об’єктів від забруднення стічними водами.

Студентам необхідно вивчити весь курс відповідно з програмою і темами, які наведені у даних методичних вказівках. Для більш слушного вивчення курсу кожна тема супроводжується питаннями для самоперевірки, їх рекомендується старанно проробити.

Підручники і інша необхідна література для вивчення дисципліни наведена у списку рекомендованої літератури.

По закінченню вивчення дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

 • особливості організації водного господарства промислових підприємств;

 • вимоги щодо підготовки води та особливості водоспоживання різними промисловими підприємствами;

 • умови утворення та засоби очистки промислових стічних вод;

 • різновиди системи виробничного водопостачання та водовідведення;

 • загальні екологічні аспекти проектування та експлуатації оборотних систем водопостачання і водовідведення промислових підприємств;

 • основні причини порушення водно-хімічного режиму систем оборотного водопостачання промислових підприємств;

 • методи розрахунку водного і сольового балансу систем оборотного водопостачання.

ВМІТИ:

 • розраховувати і прогнозувати водний та сольовий баланси оборотних і замкнених систем водопостачання, які дозволяють значно скоротити або повністю виключити скид стічних вод та забруднення водних об’єктів;

 • враховувати особливості систем водопостачання і водовідведення промислових підприємств для створення прогресивних технічних рішень, спрямованих на підвищення надійності їх експлуатації.


^ ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ У ПРОМИСЛОВОСТІ ТА УМОВИ УТВОРЕННЯ СТІЧНИХ ВОД


Особливості використання води у промисловості. Призначення систем промислового водопостачання. Типи водоспоживання у виробництві. Утворення промислових стічних вод. Норми водоспоживання та кількість промислових стічних вод. Вибір схем водопостачання та водовідведення промислових підприємств.

^

Питання для самоперевірки:


 1. Особливості систем водопостачання та водовідведення промислових підприємств (ПП) у порівнянні з системами водопостачання та водовідведення міст.

 2. Категорії споживання води у виробництві.

 3. Які вимоги пред’являються до води для технічного водопостачання?

4 Від яких факторів залежить вибір схем водопостачання та водовідведення промислових підприємств?

^ ТЕМА 2. СИСТЕМИ І СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРОМИСЛОВХ ПІДПРИЄМСТВ


Основні схеми виробничного водопостачання. Оборотні системи з безпосереднім контактом охолоджуючої води та повітря. Оборотні системи з контактом охолоджуючої води з повітрям через стінку.
^

Питання для самоперевірки:


 1. Існуючі схеми виробничного водопостачання, їх характеристика та вибір.

 2. Прямоточні системи водопостачання та водовідведення ПП.

 3. Послідовно-оборотні системи водопостачання. Їх переваги перед прямоточними системами.

 4. Закриті та відкриті системи оборотного водопостачання.

 5. Поняття продувки та підживлення систем оборотного водопостачання.


^ ТЕМА 3. БАЛАНСИ ВОДИ ТА СОЛЕЙ В ОБОРОТНИХ ЦИКЛАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Водно-хімічний режим оборотних систем. Стабільність води. Вуглекислотна рівновага. Втрати води в оборотних циклах водопостачання. Розрахунок водного і сольового балансу систем. Поняття коефіцієнту концентрування добре розчинних солей.
^

Питання для самоперевірки:


 1. Поняття коефіцієнта концентрування добре розчинних солей

 2. Визначення коефіцієнту концентрування на підставі водного балансу систем.

3. Визначення коефіцієнту концентрування на підставі сольового балансу систем.

4. Визначення рівня солевмісту оборотної води на підставі знання коефіцієнту концентрування і концентрації однієї з добре розчинних солей у підживлюючій воді.

5. Ускладнення в роботі діючих систем оборотного водопостачання та основні причини порушення водно-хімічного балансу систем.


^ ТЕМА 4. ОХОЛОДЖЕННЯ ВОДИ

Системи охолодження. Охолоджуючі пристрої оборотних систем. Обробка охолоджуючої води. Існуючі методи запобігання сольових відкладень. Методи запобігання корозійного зносу металів.
^

Питання для самоперевірки:


 1. Класифікація систем охолодження.

 2. У чому полягають переваги випаровувального охолодження у порівнянні

з водяним.

 1. Типи охолоджувачів.

 2. Баштові та вентиляторні градирні.

 3. Сучасні методи стабілізаційної обробки води.

^ ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ


Споживачі води на ТЕС. Системи та схеми водопостачання ТЕС і ТЕЦ. Водопідготовка для одержання пари. Водопідготовка технічної води для конденсації пари. Водопідготовка для гарячого водопостачання міста. Основні категорії стічних вод підприємств теплоенергетики.
^

Питання для самоперевірки:


 1. Підготовка води на ТЕС.

 2. Прямоточні та оборотні системи водопостачання ТЕС.

3 Якісна та кількісна характеристика стічних вод від хімічної підготовки води на ТЕЦ, методи їх очистки та використання.


^ ТЕМА 6. ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ


Застосування води у видобуванні корисних копалин (залізна руда, вугіль).

Схема переробки корисних копалин. Водопостачання та водовідведення збагачувальних фабрик та агломераційних виробництв. Оборотні системи доменного цеху. Охолодження доменних пічок. Газоочистка доменного цеху. Водопостачання та водовідведення сталеплавильних цехів і прокатних станів. Вимоги до якості води.
^

Питання для самоперевірки:


 1. Основні споживачі води на металургійних підприємствах.

 2. Виробництво чавуна у доменних печах.

 3. Як здійснюється очистка газів доменних печей?

 4. Які види стічних вод утворюються в доменному виробництві?

 5. Водопостачання сталеплавильного цеху. Вимоги до якості води.

 6. Водопостачання прокатних цехів. Вимоги до якості води.

 7. Виробництво сталі у кисневих конверторах та мартенівських печах.

 8. Стани гарячої та холодної прокатки металу. Види стічних вод.


^ ТЕМА 7. СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Водопостачання на коксохімічних підприємствах. Виробництво коксу. Виробництво хімічних речовин. Утворення фенольних вод, склад і концентрація забруднень. Системи водовідведення коксохімічних виробництв. Фенольна каналізація. Умови відведення фенольних вод в каналізацію. Оборотні системи водопостачання на коксохімічних підприємствах. Використання очищених фенольних вод в оборотному водопостачанні мокрого гасіння коксу.

^

Питання для самоперевірки:


 1. Тушіння коксу. Екологічні переваги сухого тушіння коксу над мокрим.

  1. Види стічних вод коксохімічних виробництв. Характеристика токсичних та канцерогенних компонентів хімічного складу забруднень стічних вод

  2. Фенольна каналізація. Очистка фенольних стічних вод.

  3. Схема оборотного водопостачання гасіння коксу.

  4. Виробництво хімічних речовин.


^ ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Споживання води на машинобудівельних підприємствах. Умови утворення і види стічних вод. Характеристика основних видів забруднень стічних вод машинобудівельних підприємств і методів їх видалення. Гальванічне виробництво. Очистка мастильно-охолоджуючої рідини. Локальні очисні споруди (установки). Вимоги до якості оборотної води.
^

Питання для самоперевірки:


 1. Використання води на машинобудівельних підприємствах.

 2. Основні категорії стічних вод, що утворюються на машинобудівельних підприємствах.

 3. Кількісна та якісна характеристика стічних вод відділень травлення металів і нанесення гальванічних покриттів.

 4. Надати оцінку можливості створення замкненої системи оборотного водопостачання гальванічних виробництв.


^ ТЕМА 9. СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ БЕЗ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД


Системи промислового водопостачання без скиду стічних вод. Каскадне використання води на промислових підприємствах та вимоги до якості води для закритої та відкритої системи теплообмінної апаратури. Споруди для повторного використання забруднених вод в оборотних циклах.

Приклади створення замкнених систем оборотного водопостачання окремих цехів та промислових підприємств в цілому.
^

Питання для самоперевірки:


1. Принципи створення замкнених систем водопостачання без скиду стічних вод.

 1. Які споруди застосовуються для очистки стічних вод в оборотних системах водопостачання окремих виробництв металургійних комбінатів?

3. Новітні напрямки створення замкнених систем оборотного водопостачання промислових підприємств.

4. Досвід експлуатації замкнених систем оборотного водопостачання окремих цехів та промислових підприємств в цілому – переваги та недоліки.

ДОДАТОК


Завданням для контрольної роботи передбачається складання відповідей на запитання для самостійного вивчення, номера яких указані в методичних вказівках
тем

Номера завдань за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

1

2

3

4

1

2

3

4

2

1

3

4

1

1

2

3

4

4

2

3

1

4

3

2

2

2

1

4

3

2

1

5

3

4

2

3

1

5

3

4

5

2

1

3

5

4

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

4

5

2

3

4

1

2

5

4

2

3

5

1

2

3

4

3

5

1

2

3

4

2

4

5

4

3

2

1

2

3

1

4

2

3

4

5

4

2

1

3

5

5

3

2

1

5

5

1

2

3

1

2

3

3

2

1

3

2

1

2

3

2

2

2

3

3

2

1

2

2

3

1

6

1

3

2

4

5

6

7

1

2

3

2

4

5

6

7

1

2

3

4

5

4

5

6

7

3

7

1

2

3

4

1

2

4

3

2

1

2

3

4

1

2

2

3

4

1

3

4

3

2

1

1

8

1

3

4

2

4

2

1

1

3

4

3

2

2

3

1

4

3

2

1

2

3

4

1

2

4

9

1

2

4

3

1

2

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

1

4

2

3

1

2

3

1

2^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 1. Абрамов Н.Н. Водоснабжение.-М.:Стройиздат, 1982.

 2. Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учеб. для вузов/ С.В. Яковлев, И.Я. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов: Под ред. С.В. Яковлева. - М.: Стройиздат,1990.

 3. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод/ Учебник для вузов.- М.: АСВ, 2004.-704с.

 4. Тугай А.М., Орлов В.О. Водоснабжение: Підручнк для вузів.- Рівне: РДТУ,2001.-429с.

 5. Особенности промышленного водоснабжения. / С.М.Андоньев,

В.М.Жильцов, Г.М.Левин и др./ Под ред. С.М.Андоньева. – 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Будівельник, 1981. – 246 с

 1. Кучеренко Д.И., Гладков В.А. Оборотное водоснабжение (системы водяного охлаждения).–М.: Стройиздат, 1980.–168с.

 2. Григорук Н.О., Пушкарев Г.П. Водоснабжение, канализация и очистка сточных вод коксохимических предприятий.-М..:Металлургия, 1987.-120с.

 3. Водоснабжение и водоотведение на металлургических предприятиях: Справочник. Вахлер Б.Л.–М.: Металлургия, 1977.–320с.

 4. Защита водоемов от загрязнения сточными водами предприятий черной металлургии / Г.М. Левин, Г.С. Пантелят, И.А. Ванштейн, Ю.М. Супрун. – М.: Металлургия 1978.-216с.

 5. Шабалин А.Ф. Водоснабжение и водоотведение на предприятиях черной металлургии. – М., 1975.- 611с.

11. Ансеров Ю.М., Дурнев В.Л. Машиностроение и охрана окружающей среды. -Л.: Машиностроение. Ленингр. отд., 1979.-224с.

 1. Рациональное использование и очистка воды на машиностроительных предприятиях / В.М. Макаров, Ю.П. Беличенко, В.С. Галустов. - М.: Машиностроение, 1988.-272с.

 2. Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. 4-е изд, перераб. и доп. – К.: Наукова думка, 1983.-528с.

14. Мацнев А.И. Водоотведение на промышленных предпрятиях. – Львов: Вища школа, 1986.- 200с.

15. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. / Под ред.В.Н. Самохина. Изд 2-е. М.:Стройиздат, 1981.-639с.

16. Дикаревский В.С., Курганов А.М., Нечаев А.П., Алексеев М.И. Отведение и очистка поверхностных сточных вод. Л.: Стройиздат, 1990.-224с.

17. Молоков М.В., Шифрин В.Н. Очистка поверхностного стока с территории городов промышленных площадок. – М.: Стройиздат, 1977. – 104с

18. Марукян Г.М. Охрана водных бассейнов от загрязнения сточными водами ТЭС // Энергетическое строительство.–1991.–№10.–С.22–25.

 1. Рихтер Л.А., Волков Э.П., Покровский В.Н. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов ТЭС.–М.: Энергоиздат, 1981.–296с.

20. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. В.А.Григорьева, В.М.Зорина. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 588 с. – (Теплоэнергетика и теплотехника, кн.4).

21.Тепловые и атомные электрические станции / Л.С.Стерман, В.М.Лавыгин, С.Г.Тишин. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 408 с.

 1. Андоньев С.М., Истомин В.В. Система испарительного охлаждения промышленных агрегатов // Водоснабжение и санитарная техника. – 1983. - №8. –С. 9-11.

 2. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник / Под ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина.- 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Энергоатомиздат, 1989.–608с. – (Теплоэнергетика и теплотехніка, кн.3)

 3. Соколов Л.И. Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства промышленных предприятий.- М.: Изд-во АСВ, 1997.-256с

 4. Беличенко Ю.П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий.- М.: ВНИИИС,1986.-72с.

 5. Алферова Л.А., Нечаев А.П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов.–М.: Стройиздат, 1984.– 272с.

27. Алферова Л.А. Основные принципы создания экономически рациональных замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов // Материали Всес. семинара «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий».–М.–1978.–с.1-8.


^ Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092601– «Водопостачання та водовідведення»)


^

Укладач: ТАМАРА СТЕПАНІВНА АЙРАПЕТЯН
Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева


План 2008, поз. 340М


Підп. до друку 22.05.2008 Формат 60 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.- друк. арк. 0,7 Обл.-друк. арк. 1,2

Зам. № Тираж 100 прим.

__________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції,12Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconДисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств»
«Особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconЗ дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconЗ дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліні «Особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств»...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconМетодичні вказівки
«Особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconТ. С. Айрапетян програма навчальної дисципліни та робоча програма
«Особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconТ. С. Айрапетян
«Особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «особливості водопостачання І водовідведення різних промислових підприємств» icon«інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу спеціальності 092601 – «Водопостачання та водовідведення»)
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи