Вимоги щодо оплати icon

Вимоги щодо оплати
Скачати 72.27 Kb.
НазваВимоги щодо оплати
Дата03.10.2012
Розмір72.27 Kb.
ТипДокументи

Вимоги щодо оплати:


  1. Організаційний внесок у розмірі 20 грн. за кожну сторінку наукової статті.

  2. Оргвнесок перераховується на :

Міжнародний благодійний фонд Відродження Острозької академії Код 26009760 «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805

р/р 26005164808

  1. Звертаємо Вашу увагу, що у графі призначення платежу необхідно обов’язково вказати: «Безповоротна фінансова допомога на публікацію збірника «Економіка» випуск 18».

Авторські статті дописувачів із науковим ступенем доктора економічних наук друкуються безкоштовно.

У вартість статті входять витрати на розсилку збірника. Розсилка буде здійснюватись в розрахунку один автор - один збірник. Додатково придбати збірник можна буде, сплативши 50 грн. на зазначений рахунок за кожен наступний екземпляр.

^ Для дописувачів без наукового ступеня необхідно подати рецензію наукового керівника або зовнішню рецензію доктора економічних наук.

Заявку та текст статті надсилати в електронному варіанті на адрес kryvytska.о@gmail.com. Файли назвати прізвищем автора англійськими літерами (наприклад, Karpova_zayav.doc, Karpova_stat.doc, ).


Тематичні напрямки:

  1. Трансформація бюджетної та податкової системи України

  2. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

  3. Фінансові аспекти соціальної політики держави

  4. Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрямки їх вирішення

  5. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності.

  6. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку

  7. Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах^

Для публікації необхідно подати:

Заявку


Фінансова система України

П.І.Б. учасника______________________________

Посада, науковий ступінь______________________


Назва організації_____________________________

Адреса відправки збірника _____________________________________________

Контактний телефон__________________________

E-mail______________________________________

Обраний напрямок________________________

Назва статті______________________________


^ Наукові статті повинні бути оформлені відповідно до вимог, поданих у Додатку 1 та містити обов’язкові складові, а саме:

УДК ____


ПІП автора,

науковий ступінь, посада, ВНЗ


^ НАЗВА СТАТТІ


Анотація та

Ключові слова: (все українською, російською та англійською мовами)

Текст статті:

Постановка проблеми. ……………………………..

^ Аналіз останніх досліджень та публікацій. ……...

Мета і завдання дослідження. ……………………..

Виклад основного матеріалу. ……………………...

Висновки. …………………………………………….

Література (не менше чотирьох джерел)


Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 067 - 915 - 77 - 12 Кривицька Ольга Романівна.


Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Національний університет “Острозька академія”


Економічний факультет

кафедра фінансів


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!

Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у збірнику наукових праць «Фінансова система України», який рекомендований як фахове видання в галузі економічних наук (Постанова президії ВАК України №01-05/3 від 14.04.2010р.).

Видання збірника є періодичним. Матеріали, які подані до 01.12.2011р., будуть опубліковані у випуску 18 до кінця грудня 2011р.

Ті матеріали, які надійдуть до оргкомітету після 01.12.2011р. будуть опубліковані у випуску 19, орієнтоване видання якого заплановано на кінець квітня 2012р.


Додаток 1

Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія»


1. Текст:

– Текстовий редактор Microsoft Word 2003.

– Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням .doc або .rtf).

– Формат A4.

– Шрифт Times New Roman, розмір – 14 кеглів, інтервал 1,5, поле верхнє, нижнє, ліве, праве – 2см, без колонтитулів, без переносу частин слів, з нумерацією сторінок, обсяг статті 7-10 сторінок.

– Назви розділів у тексті статті – по центру жирним, назви підрозділів – по центру курсивом. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

– У правому верхньому кутку – УДК статті.

– Наступний рядок – ініціали і прізвище автора й співавторів (розмір шрифту 14, жирний) ліворуч у називному відмінку.

– Наступний рядок – учений ступінь, учене звання, посада автора (розмір шрифту 14, курсив) ліворуч (без скорочень).

– Наступний рядок – назва навчального закладу (розмір шрифту 14, курсив) ліворуч.

– Наступний рядок – назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру.

– Через інтервал анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

– Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №.

– При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали.

– Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками.

– Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків.

– Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса.

– Лапки потрібно набирати однакові по всій статті.

– Не використовувати дефіс замість тире.

– Слова мають бути розділені одним проміжком.

– Автоматично не встановлювати заборону висячих рядків.

2. Ілюстрації:

– Якість ілюстрації повинна забезпечити їх чітке відтворення.

– Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).

– Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один).

– Підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим словом «Рис.».

– Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.ін., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів у кривих формату eps, cdr, ai, pdf. Повинні бути доступними для виправлення

– Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту.

– Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графіках, діаграмах тощо.

3. Таблиці:

– Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в правому кутку курсивом. Слово «Таблиця» починають з великої літери.

– Таблиці на кегль менші від основного тексту.

– Ячейки таблиці не заливати кольором.

– Таблиці, ілюстрації не повинні виходити на поля. Підписи до них повинні мати одні й ті самі стилі оформлення, як у всій статті.

4. Формули:

– Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (він є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word for Windows), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.

– Лише у випадку гострої потреби слід наводити громіздкі математичні формули і використовувати складні позначення.

– У формулах і позначеннях необхідно правильно набирати вид одиниці. Напр., I від і та j, I велика від J.

– Якщо є формули без дробів, позначення символів буквами латинського, грецького алфавіту вставляти за допомогою редактору вставка-символ, а не у редакторі формул. Напр. n=5, x1≥3, ß тощо.

5. Посилання на використані джерела:

– Посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад [3, 68; 5, 37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого джерела крапкою з комою).

– Посилання в квадратних дужках [ ] не набирати в редакторі формул.

6. Примітки:

– Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки.

– Примітки до тексту робляться автоматично і нумеруються арабськими цифрами.

– Якщо приміток до таблиць на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

^ 7. Оформлення списку використаних джерел:

– В кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань – вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. В основному тексті посилання на джерела записуються в квадратних дужках.

– Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.

– Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які наведено в Бюлетень ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, С. 9–13).

Зауваження:

– У тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення під час вичитки коректором.

– Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за вміщення в статті даних, що не є предметом відкритої публікації.

– В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

– Матеріали оформлені з відхиленням від зазначених вимог розглядатися не будуть.

Схожі:

Вимоги щодо оплати iconВимоги щодо оплати
Міжнародний благодійний фонд Відродження Острозької академії Код 26009760 «Райффайзен Банк Аваль» мфо 380805 р/р 26005164808
Вимоги щодо оплати iconВ. О. Сухомлинського наказ 27 квітня 2012 р м. Миколаїв №119 Про розмір І порядок внесення оплати за навчання Згідно з рішення
Згідно з рішенням Вченої ради університету від 27. 03. 2012 р. (протокол № 10) щодо розміру оплати за навчання для студентів, які...
Вимоги щодо оплати iconВ. О. Сухомлинського наказ 27 квітня 2012 р м. Миколаїв №119 Про розмір І порядок внесення оплати за навчання Згідно з рішення
Згідно з рішенням Вченої ради університету від 27. 03. 2012 р. (протокол № 10) щодо розміру оплати за навчання для студентів, які...
Вимоги щодо оплати iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати
Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом...
Вимоги щодо оплати iconУхвала вченої Ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Про підвищення оплати за проведення практики студентів» від 25 вересня 2008р
Ння організації практики студентів. В останні роки виникли значні труднощі при оформленні договорів на проходження практики. Головною...
Вимоги щодо оплати iconНаказ №23-10 Про організацію навчального процесу екстернів на кафедрах навчально-наукових інститутів
З метою підвищення якості підготовки фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб, покращення організації навчального процесу екстернів...
Вимоги щодо оплати iconЩодо організації та оплати виробничої практики учнів професійно-технічних навчальних закладів
Особливо це стосується підприємств металургійної галузі, машинобудування, будівельного виробництва, сфери послуг та інших галузей,...
Вимоги щодо оплати iconВимоги до абітурієнтів з курсу «Іноземна мова» І вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності
Аудитивні тексти повинні складатися на базі мовного матеріалу, визначеного програмою, і містити до 5 незнайомих слів, про значення...
Вимоги щодо оплати iconРозпорядження 28 листопада 2006 р. №87 Про порядок внесення змін до індивідуального навантаження викладачів
Подавати рапорт на ім’я ректора щодо змін, які відбулися, з пропонованим перерозподілом годин та умовами їх оплати (за сумісництвом,...
Вимоги щодо оплати iconРегламент приладів, що працюють на газоподібному паливі
Цей Технічний регламент визначає вимоги до приладів, що працюють на газоподібному паливі (далі – прилади), їх безпеки, процедури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи