І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р icon

І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р
Скачати 212.03 Kb.
НазваІ канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р
Дата15.03.2013
Розмір212.03 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ЦЕНТР КАНАДОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

І КАНАДСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ


CANADIAN STUDIES CONFERENCE І


Острог, 20 – 21 лютого, 2013 р.

Ostroh, February 20 – 21, 2013


Канадські читання проводяться під патронатом

Ректора Національного університету «Острозька академія»

проф. Пасічника Ігоря Демидовича

та за фінансової підтримки Пола Бродовея (м. Едмонтон, Канада)


^ Оргкомітет Канадських читань


Кралюк Петро  Михайлович – доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально- наукової роботи Національного університету «Острозька академія»


^ Новоселецька Світлана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри англійської мови та літератури, декан факультету романо­-германських мов Національного університету «Острозька академія»


^ Полковський Валерій Полікарпович – доктор філософії, президент компанії «Східноєвропейські можливості» (м. Сейнт-Альберт, Канада), директор Центру канадознавства Національного університету «Острозька академія»


^ Крайчинська Галина Вацлавівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія»


^ Юр’єва Оксана Юріївна – аспірантка Національного університету «Острозька академія», викладач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія»


^ The Conference is held under the auspices of

Professor Ihor Pasichnyk,

Rector of Ostroh Academy National University

and the sponsorship of Paul Brodoway (Edmonton, Canada)


Conference Organising Committee


Petro Kraliuk, Professor, Vice-Rector (Research and Education), the National University of Ostroh Academy


^ Svitlana Novoseletska, Associate Professor, Dean of the Faculty of Romance and Germanic Languages, the National University of Ostroh Academy


Valerii Polkovsky, PhD, President of the company “East European Opportunities” (St. Albert, Canada), Director of the Canadian Studies Center, the National University of Ostroh Academy


^ Galyna Kraychynska, Associate Professor, Head of the Department of Business Communication, the National University of Ostroh Academy


Oksana Iurieva, Postgraduate student of the National University of Ostroh Academy, Instructor of the Department of Business Communication, the National University of Ostroh Academy


^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЧИТАНЬ

CONFERENCE AGENDA


Середа, 20 лютого 2013р.

Національний університет «Острозька академія», м. Острог, вул. Семінарська, 2

Wednesday, February 20, 2013

Ostroh Academy National University, 2 Seminarska St., Ostroh


12.00 – 12.20 – Реєстрація / Registration (Аудиторія П-1 / Room P-1)

12.20 – 13.00 – Урочисте відкриття читань / Conference opening ceremony (Аудиторія П-1 / Room P-1)


Вітальне слово / Greetings

Кралюк Петро  Михайлович – доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія»

^ Petro Kraliuk, Professor, Vice-Rector (Research and Education), Ostroh Academy National Universtity


Новоселецька Світлана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри англійської мови та літератури, декан факультету романо­-германських мов Національного університету «Острозька академія»

^ Svitlana Novoseletska, Associate Professor, Dean of the Faculty of Romance and Germanic Languages, Ostroh Academy National University


Полковський Валерій Полікарпович – доктор філософії, президент компанії «Східноєвропейські можливості» (м. Сейнт-Альберт, Канада), директор Центру канадознавства Національного університету «Острозька академія»

^ Valerii Polkovsky, PhD, President of the company “East European Opportunities” (St. Albert, Canada), Director of the Canadian Studies Center, the National University of Ostroh Academy


13.00 – 15.00 Доповіді учасників/ Presentations


Секція 1. Геополітика і суспільствознавчі аспекти канадознавства (аудиторія П-1)

Section 1. Canadian Geopolitics and Social Science Studies (Room P-1)


Бессонова Марина Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України


Висвітлення канадсько-американських відносин у сучасній пресі Канади


Можна виділити наступні особливості канадської преси початку ХХІ ст. та висвітлення у ній канадсько-американських відносин: (1) відкриття власних сайтів друкованих мас-медіа з повними текстами публікацій в Інтернеті та веб-сторінок у соціальних мережах, що забезпечує активну комунікацію з читацькою аудиторією; (2) канадсько-американські відносини представлені інформаційними та аналітичними матеріалами, що містяться як у загальних, так і спеціальних рубриках; (3) основними проблемами, що обговорюються, є економічна співпраця з США, екологія, охорона здоров’я, імміграція, вплив американської масової культури; (4) наводяться результати опитувань громадської думки, листи читачів, карикатури, що допомагає дізнатися про ставлення канадців до свого сусіда; (5) характеристика США та оцінка канадсько-американських відносин у пресі Канади змінюється в залежності від різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів (економічні проблеми у самій Канаді, період виборів у Канаді або США, загострення міжнародних відносин тощо), але як правило відповідає політичній спрямованості (ліберальне, консервативне, центристське, незалежне) видання.

В цілому, дослідження висвітлення у канадській пресі канадсько-американських відносин є важливим з огляду на те, що сучасні друковані мас-медіа, які дублюються в Інтернет-площині, відіграють важливу роль у формуванні громадської думки, та можуть істотно впливати на формування та зміни як внутрішньої, так і зовнішньої політики.


^ Maryna Bessonova

Associate professor, PhD in History (Candidate of Science in History), Senior Research Fellow, World History Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine


The Coverage of Canada-U.S. Relations in the Contemporary Canadian Press


We can talk about the following peculiarities of modern Canadian media and their coverage of the Canada-U.S. relations: (1) the establishing of the newspaper's web-sites and accounts in the social networks gives an opportunity of active communication with the readers; (2) the information about Canada relations with the United States is published in the form of informational and analytical materials, which contains in both general and special sections and rubrics; (3) the main issues under discussion are economic cooperation with the U.S., environment, health care, immigration, the influence of American popular culture, etc.; (4) public opinion polls, letters from readers, cartoons are published and this can help to learn more about the attitudes of Canadians towards their neighbor; (5) the characteristics of the U.S. and evaluation of Canada-U.S. relations in Canadian press is changing from time to time because of variety of internal and external factors (economic problems in Canada itself, the elections in Canada or the U.S., aggravation of international relations, etc.), but usually corresponds to political orientation (liberal, conservative , centrist, independent) of edition.

In general, the research of the coverage of the Canadian-American relations in the Canadian media is important because contemporary press, which are duplicated online, played an important role in forming of public opinion, and can significantly affect the formation and change of both domestic and foreign policy.


^ Бродовей Пол

Магістр історії Альбертського університету, бакалавр теології Коледжу Олдерсгейт, запрошений викладач англійської мови у Національному університеті «Острозька академія»


Ральф Кляйн – Рональд Рейган Альберти


Ральф Кляйн став дванадцятим прем’єром Альберти у 1992 році і привів свою партію до чотирьох перемог у провінційних виборах. Через його диктаторський стиль його називали «Королем Ральфом», але він був також популістом, який знав як привернути голоси виборців до своєї програми подолання фінансової кризи у Альберті. Він активно просував свою політику і спромігся впровадити радикальні скорочення фінансування у галузях охорони здоров’я та освіти. Кляйн зазнав впливу нео-ліберальної ідеології, яка була популярною у 90-х роках, у зв’язку з чим напрямок, який він підтримував, виявився не настільки екологічно та соціально вигідним для мешканців Альберти, як це розрахував Інститут Паркленд.


^ Paul Brodoway

Master’s degree in History, the University of Alberta, Canada, Bachelor in Theology, Aldersgate College in Moose Jaw, Canada, visiting English Instructor at Ostroh Academy National University


Ralph Klein: Alberta's Ronald Regan


Ralph Klein became the 12th premier of Alberta in 1992 and led his party to four back to back provincial election victories.  His autocractic style led to his being called "King Ralph" but he was also a populist who knew how to win the voters over to his program for solving Alberta's perceived financial crisis which he played up to great effect and was thereby able to implement drastic cuts in health care and education. Klein was influenced by the neo-liberal ideolgy that was so much in vogue in the 1990s and this led to a fostering of policies that were not environmentally or socially as beneficial for Albertans as they should have been according to research carried out by the Parkland Institute.   


^ Флорі Дюма-Кемп

Учасник міжнародної обмінної програми «Канада Світ Молодь» Садбері, Канада – Острог, Україна (2012/2013)


Квебек 2012: Найдовший і найбільший студентський страйк у історії Північної Америки


У березні 2011 уряд Квебеку оголосив, що плата за навчання підвищиться на 82% протягом п’яти років. У лютому 2012 року розпочався найдовший і найбільший студентський страйк у історії Північної Америки. За період понад шести місяців більше ніж 300000 студентів вийшло на страйк проти збільшення плати за навчання. Понад 400000 людей протестували на вулицях Монреалю на підтримку студентів Квебеку. Як же вдалося студентському рухові мобілізувати так багато людей і перемогти у боротьбі за доступну освіту?


^ Florie Dumas-Kemp

Participant of Canada World Youth international exchange program CORE ECO Sudbury, Canada – Ostroh, Ukraine (2012/2013)


Quebec 2012: The Longest and Largest Student Strike in the history of North America


March 2011, Quebec's government announces that the university tuition fees will increase by 82% over 5 years. February 2012 was the start of the longest and largest student strike in the history of North America. For more than 6 months, 300 000 students went on strike against that tuition increase. Over 400 000 people protested in the streets of Montreal, in support of Quebec students. How did the student movement managed to mobilize so many people and to win their battle for accessible education?


^ Олівер Вінден

Учасник міжнародної обмінної програми «Канада Світ Молодь» Садбері, Канада – Острог, Україна (2012/2013)


Універсальна система охорони здоров’я – куди ідуть мої податки?


Легко уявити універсальну систему охорони здоров’я як високий рівень індустріалізованої нації, як вершину свободи. Проте скільки коштує підтримка цього високоморального шляху? Чи може інша система виховати здоровішу поведінку, якщо ми будемо більш відповідальними за вартість лікування? Якби курець чи споживач гамбургерів були більш відповідальними за те, як вони ставляться до власного тіла? На ці питання доповідач спробує дати відповіді.


^ Oliver Wynden

Participant of Canada World Youth international exchange program CORE ECO Sudbury, Canada – Ostroh, Ukraine (2012/2013)


Universal Healthcare - My Tax Dollars are Going Where?


It's easy to view Universal Healthcare as the high water mark of an industrialized nation, the pinnacle of freedom. But what does it cost to maintain this moral high road, would another system foster healthier behavior if we were more responsible for our health bills? If the smoker, or the cheeseburger eater were to be responsible for how they're treating their bodies? These questions and more answered by Dr. Wynden.


^ Пейдж Iнглс

Учасник міжнародної обмінної програми «Канада Світ Молодь» Садбері, Канада – Острог, Україна (2012/2013)


Нафтові піски Альберти


Канада – батьківщина одного з найбільших джерел палива у світі – нафтових пісків Альберти. Нафтові піски – основний вичерпний ресурс у Канаді, який є важливим джерелом підтримки стабільної економіки. Проте ціною даного ресурсу може бути екологічна катастрофа. Видобуток, виробництво і утилізація нафтових пісків є шкідливими для нашого здоров’я і здоров’я нашої планети. Основним завданням для канадців сьогодні є створення рівноваги.


^ Paige Inglis

Participant of Canada World Youth international exchange program CORE ECO Sudbury, Canada – Ostroh, Ukraine (2012/2013)


Alberta Tar Sends


Canada is home to one of the largest sources of petrol in the world, the Alberta tar sands. The tar sands are a major finite resource for Canada which adds greatly to creating a stable economy. But with this resource comes the price of environmental catastrophe. The extraction, production and waste of the tar sands is harmful to our health and the health of our planet. Creating a balance is a major issue for Canadians today.


^ Сімак Катерина Віталіївна

Викладач кафедри англійської мови та літератури, факультет романо-германських мов, Національний університет «Острозька академія»


Участь канадської діаспори в розвитку української громади


У доповіді йтиметься мова про сучасні активні організації та об’єднання, стипендії та гранти канадських фондів для української молоді, проекти та акції благодійних фондів та неурядових організацій канадських українців, що є ініціативою українців у Канаді та мають значний вплив та формування іміджу України за кордоном.


^ Kateryna Simak

English teacher, Department of the English Language and Literature, College of Romance and Germanic Languages, the National University of Ostroh Academy

Canadian Diaspora Involvement in Ukrainian Community Development


The report will focus on current active organizations and associations, scholarships and grants aimed at Ukrainian youth, projects and charities of Canadian Ukrainian NGOs, that is mainly an initiative of Ukrainians in Canada and have a significant impact and create a decent image of Ukraine abroad.


^ Юр’єва Оксана Юріївна

Аспірантка Національного університету «Острозька академія», викладач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія»


Сучасний стан жіночих та гендерних досліджень у вищих навчальних закладах Канади


Доповідь присвячено дослідженню дисципліни «жіночі та гендерні дослідження» у вищих навчальних закладах Канади на сучасному етапі. У ній буде проаналізовано основні сучані тенденції дисципліни, виділено загальні завдання та виявлено основні принципи її викладання в канадських університетах. У нових напрямках та підходах можна помітити прояви фрагментації галузі та розщепленння основного предмету вивчення, оскільки саме предмет жіночих досліджень проходить через глибокі зміни. У той же час, більшість канадських дослідників вважають, що необхідно, щоб феміністичний аналіз гендеру і сексизму залишався базовою основою у цій широкій і оновленій галузі. Вони стверджують, що існує необхідність у постійному вивченні гендеру і сексизму і їх взаємодії і перетину з іншими осями влади і відмінностей, включаючи расизм, класизм, дискримінацію за ознакою дієздатності (аблеїзм) та гетеросексизм. Мета та цілі жіночих досліджень у Канаді відображують бачення, що лежить в їх основі та тісно пов’язані із ідеями та акцентами, які виникли у результаті нових тенденцій у навчальних планах. Викладачі, на яких покладено відповідальність розробляти курси з жіночих досліджень повинні брати до уваги ці тенденції, детально аналізувати іноді суперечливі точки зору та бути обізнаними у дискусіях, що лежать в їх основі.


^ Oksana Iurieva

Postgraduate student of the National University of Ostroh Academy, Instructor of the Department of Business Communication, the National University of Ostroh Academy


The Current State of Women’s and Gender Studies in Post-secondary Institutions in Canada


The presentation is devoted to the study of the current state of Women’s and Gender Studies in post-secondary institutions in Canada. The main curricular trends, common goals and basic teaching principles of the discipline are analysed. One can see these new directions and trends as evidence of fragmentation of the field, as the subject of the Women’s Studies is undergoing significant changes. Meanwhile, most of the Canadian scholars believe that the feminist analysis of gender and sexism has to remain as the basis of this new broad field. They assume that there is a need in constant study of gender and sexism as they intersect with other axes of power and difference such as rasism, classism, ableism, and heterosexism. The goals and objectives of Women’s and Gender Studies courses in Canadian universities reflect the vision that lies at their basis and are closely connected with the ideas and accents which appeared as a result of the new trends in the curricula. The educators, responcible for the development and delivery of the curricula in Women’s and Gender Studies courses, should consider these trends, thoroughly analyse sometimes contradictory perspectives and be aware of the main debates that underlie them.


Секція 2. Культорологічні та філологічні студії у сучасному канадознавстві (аудиторія 20)

Section 2. Cultural and Philological Research (Studies) in Contemporary Canadian Studies (room 20)


Полковський Валерій Полікарпович

Доктор філософії, президент компанії «Східноєвропейські можливості» (м. Сейнт-Альберт, Канада), директор Центру канадознавства Національного університету «Острозька академія»


Лексичні особливості канадського варіанту англійської мови


В доповіді розглядаються лексичні особливості канадського варіанту англійської мови. Аналізуються монографії останніх років та сучасні словники канадського варіанту англійської мови. Вибірка лексичного корпусу здійснена з наступних джерел: газет Globe and Mail, National Post, Edmonton Journal, St. Albert Gazette, MetroNews (Eдмонтон), 24 hours (Eдмонтон). Канадський варіант англійської мови потребує більше кількісних та якісних досліджень в Україні.


^ Valerii Polkovsky

PhD, President of the company “East European Opportunities” ( St. Albert, Canada), Director of the Canadian Studies Center, the National University of Ostroh Academy


Lexical Puculiarities of Canadian English


Lexical peculiarities of Canadian English are considered in the presentation. Recent monographs and dictionaries are analysed regarding changes in contemporary Canadian English. Examples are taken from the following sourses: Globe and Mail, National Post, Edmonton Journal, St. Albert Gazette, MetroNews (Edmonton), 24 hours (Edmonton). Research of Canadian English requires more attention in Ukrainian universities.


^ Тимейчук Ірина Миколаївна

Викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія”, аспірантка Львівського національний університет ім. Івана Франка


Амбівалентність позиції ката та жертви у романах-дистопіях М. Етвуд "Орикс і Крейк" та "Рік Потопу"


Відома канадська письменниця Маргарет Етвуд, яка є представницею таких літературних течій як фемінізм, націоналізм, постмодернізм та постколоніалізм, у романах-дистопіях «Орикс і Крейк» (2003) та «Рік Потопу» (2009) моделює апокаліптичну ситуацію спричинену есхатологічними поглядами божевільного науковця Крейка. Мета наукової розвідки проаналізувати співвідношення позиції ката та жертви окремо у рамках кожного роману та порівняти відповідність цих ролей у співставленні обох творів. Зокрема аналіз стосуватиметься чотирьох персонажів: Сноумена, Крейка, Орикс та Рен. Теоретичну базу дослідження становлять засадничі концепції вчених Е. Левінаса, Ж. Лакана, М. Фуко, Е. Саїда.


^ Iryna Tymeichuk

Instructor at the Department of International Relations, Faculty of International Relations, the National University of Ostroh Academy, postgraduate student at the Ivan Franko National University of Lviv


Ambivalence of Executioner’s and Victim’s Position in Margaret Atwood’s Dystopian Novels Oryx and Crake and The Year of the Flood


A well-known Canadian writer Margaret Eleanor Atwood is a representative of such literary trends as feminism, nationalism, postmodernism and postcolonialism. In her dystopian novels Oryx and Crake (2003) and The Year of the Flood (2009) she describes an apocalyptic situation caused by the eschatological views of a mad scientist named Crake. The aim of this scientific research is to analyse interrelation of executioner’s and victim’s position in each novel separately and then to compare and contrast these roles within both texts. Therefore, the following characters of the novels: Snowman, Crake, Oryx and Ren are under our thorough examination. The theoretical base of the study consists of fundamental concepts formulated by Emmanuel Lévinas, Jacques Lacan, Michel Foucaul and Edward Saïd.


^ Катя Коваленко

Учасниця міжнародної обмінної програми «Канада Світ Молодь» Садбері, Канада – Острог, Україна (2012/2013)


Значення та переваги міжнародних обмінних програм


Кількість студентів, які беруть участь у міжнародних обмінних програмах різко зросла за останні два десятиліття. Тож доцільно припустити, що міжнародні обмінні програми, такі як «Канада Світ Молодь» допомагають студентам через неформальне навчання. У доповіді висловлюється думка, як учасника обмінної програми, що ця неформальна освітня стратегія допомагає студентам університету не лише знаходити своє покликання у житті, але досягти особистого розвитку, визначити культурну ідентичність і вивчтити нову мову.


^ Katia Kovalenko

Participant of Canada World Youth international exchange program CORE ECO Sudbury, Canada – Ostroh, Ukraine (2012/2013)


The Benefits and Importance of International Exchange Programs


The number of students participating in international exchange programs has risen sharply over the last two decades. So it is safe to assume that international exchange programs, like Canada World Youth, benefit it's participants through an informal style of learning. In my opinion, as a currents participant of Canada World Youth, this informal learning strategy aids university students by not only finding their calling in life, but help with personal development, defining cultural identity and learning a new language.


^ Мазепа Олександр Миколайович

Аспірант кафедри історії ім. М. П. Ковальського Національного університету «Острозька академія»


Микола Битинський – відомий український геральдист

У доповіді на основі листування та знайдених матеріалів в архіві Українського Історичного Товариства зроблено спробу висвітлити досі маловивчений канадський період життя відомого дослідника спеціальних історичних дисциплін – Миколи Битинського (1893-1972). Микола Битинський залишив свід слід у низці історичних дисциплін, однак найбільш продуктивною його діяльність була у геральдиці, вексилології, уніформології. Листування з відомим дослідником геральдики Р. Климкевичем проливає світло на науково-дослідницьку діяльність та творчі задуми вченого в Канаді. Протягом останніх 20 років проживання в Канаді він створив чимало графічних та малярських робіт, виготовив родинні герби для відомих українців, печатки та прапори для громадських та пластунських організацій.


^ Oleksandr Mazepa

Postgraduate student, Department of History, the National University of Ostroh Academy


Mykola Bytynsky – a Famous Ukrainian Heraldist


In a report based on correspondence and materials found in the archives of the Ukrainian Historical Society attempted to highlight the still poorly known period of life of the famous Canadian researcher of special historical disciplines - Mykola Bytynskyj (1893-1972). M. Bytynskyy contributed to many historical subjects, but the most productive of his work was in heraldry, vexillology. Correspondence with the famous explorer of heraldry R. Klimkevich sheds light on research and creative visions of the scientist. Over the past 20 years of residence in Canada, he created a lot of graphic and artistic works for Ukrainian families, seals and flags for public and Scout organizations.


^ Костюк Ольга Олександрівна

Викладач кафедри англійської мови та літератури, факультет романо-германських мов, Національний університет «Острозька академія», аспірантка Національного університету «Острозька академія»


Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасниками міжнародної обмінної програми “Канада. Світ. Молодь.” Юкон – Острог, Нетішин – Мішин (2011/2012)


У доповіді висвітлено розуміння поняття «гендер» та «гендерне виховання» канадськими учасниками міжнародної обмінної програми «Канада. Світ. Молодь» (Юкон – Острог, Нетішин – Мішин, 2011-2012 рр.) у контексті середніх навчальних закладів Канади. Також на основі емпіричного дослідження виявлено, як респонденти розуміють, що таке "гендерні відмінності в шкільному оточенні". Крім того, виокремлено предмети у програмах середніх навчальних закладів Канади, на яких розглядаються гендерні питання. З'ясовано у яких формах відбувається навчання та чи відбуваються у школах позашкільні заходи, спрямовані на гендерне виховання.


^ Olha Kostiuk

English teacher, Department of the English Language and Literature, College of Romance and Germanic Languages, the National University of Ostroh Academy, Postgraduate student


Gender and its Understanding by the Canadian Participants of the Program "Canada. World. Youth" (Yukon – Ostroh, Netishyn – Mission, 2011-2012).


The presentation aims to examine the understanding of the notion gender and gender education by the Canadian participants of the exchange program “Canada. World. Youth” (Yukon – Ostroh, Netishyn – Mission, 2011-2012) in the context of the secondary schools in Canada. On the basis of empirical survey the respondents' understanding of what gender differences in the school setting are was discovered. The courses in the secondary schools' curriculum, at which gender issues are discussed, and the methods and forms used to teach about gender issues are determined. Moreover, the issue of extracurricular activities related to the gender issues was examined.


^ Доманюк Оксана Богданівна

Студентка бакалаврату факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»


Особливості канадського варіанту англійської мови


Канадська англійська мова є передусім результатом чотирьох хвиль імміграції та заселення території впродовж майже двох століть. Канадська англійська поєднує в собі традиції британського варіанту англійської мови (головним чином це стосується правопису), а також американського варіанту, що має значний вплив на лексику і фонетику канадської англійської мови. Меншою мірою англійська мова в Канаді схильна до впливу інших мов, серед яких центральне місце займає французька (друга державна мова Канади), мови корінних народів та мови асимільованих груп іммігрантів. Л. Г. Попова пропонує таке визначення «канадизмів»: лексичні одиниці, специфічні для канадського варіанту, які відсутні в американському та британському варіантах сучасної літературної англійської мови. Л. Г. Попова виділяє псевдоканадизми, канадизми нелітературної лексики і власне канадизми. Цікавою є також специфіка канадської фразеології, яка характеризуються яскраво вираженими національними особливостями. Проаналізувавши словник канадизмів, можна зрозуміти, що канадські ідіоми та стійкі словосполучення можна відповідно до тематики в загальному поділити на три групи: 1) ідіоми, що позначають або описують власні назви; 2) ідіоми, що позначають реалії канадської культури, суспільного та політичного життя; 3) ідіоми, що позначають особливості канадського побуту.


^ Domaniuk Oksana

Bachelor degree student of the Faculty of Romance and Germanic Languages, the National University of Ostroh Academy


The Peculiarities of Canadian English


Canadian English is the result of four waves of immigration and occupation of the territory during almost 200 years. Canadian English combines the traditions of the Standard English (mainly it concerns spelling) and General American which influences Canadian lexicon and phonetics greatly. To a lesser extent Canadian English undergoes the influence of other languages, mainly French (which is the second state language in Canada), the languages of indigenous peoples and the languages of assimilated groups of immigrants. L. H. Popova suggests the next definition of a term “canadianism” – lexical units that are specific for Canadian English and that are absent in General American and Standard English. L. H. Popova differenciates pseudocanadianisms, the canadianisms of substandard lexicon and proper canadianisms. Canadian Phraseology is also very interesting and it has distinct national characteristics. Having analyzed the Dictionary of Canadianisms it is obvious that Canadian idioms can be divided into 3 main categories according to their topic: 1) idioms which describe proper names; 2) idioms, which describe the realia of Canadian culture, social and political life; 3) idioms which describe the Canadian manners and customs.
^ Новоселецька Світлана Володимирівна

Студентка магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»


Формування лексичної системи канадського варіанту англійської мови


Доповідь присвячена опису процесам формування лексичної системи канадського варіанту англійської мови. Досліджено історію творення лексичних одиниць та соціокультурний вплив на виникнення канадизмів у певний період розвитку. Щодо історії творення канадської лексичної системи, то можна відзначити, що найбільшої інтенсивності розвитку досягли процеси лексичної дивергенції за останні 165 років, коли виникла основна частина лексичних одиниць. У XVI – XVII ст. лексичні відхилення в мові Канади були настільки не значними, що на них можна було не звертати уваги. XVIII ст. – це період, коли дивергентні тенденції мали помітний розвиток. У наступні роки темпи цього розвитку збільшувалися. У XIX ст. лексичних канадизмів виникло в три, а в XX ст. в чотири рази більше, ніж у XVIII. У кожному хронологічному періоді доповнення лексики в Канаді мали свої особливості, на яких і була зосереджена увага у статті. Специфічний лексичний фонд із появою засобів масової інформації лише поповнюється. Крім того, внутрішні комунікативні ситуації та власні потреби певного соціуму грають важливу роль у формуванні лексичної системи канадського варіанту англійської мови, так як і вплив іноземномовного середовища.


^ Svitlana Novoseletska

Master degree student of the Faculty of Romance and Germanic Languages, the National University of Ostroh Academy


The Formation of the Lexical System of Canadian English


The presentation is dedicated to describing the processes of Canadian lexical system’s formation. The history of the lexical units’ creation and sociocultural influence on Canadianisms in the particular period of time are researched. Talking about the history of creation, it should be mentioned that the most intensive development of lexical units was during the last 165 years, when the main part of units was distinguished. In the XVI – XVIIth century lexical divergences in Canadian English were not considerable, so that it was not necessary to pain close attention to it. The XVIIIth century – is a period when tendencies of divergences had noticeable progress. In the next few years the rate of this progress sped up. In the XIXth century the number of lexical Canadianisms increased in three and in the XXth century in four times in comparison with the XVIIIth century.  In every chronological period of time the addition of lexical units in Canada had its own peculiarities, which were investigated in the article. The peculiar lexical system only fills up together with mass media’s progress. Moreover, inner communicative situations and own needs of particular community play a vital role in the lexical units’ creation of Canadian English, the same as the influence of surrounding where a lot of foreign languages are used.


^ Грицюк Анастасія Ігорівна

Студентка бакалаврату факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»


Особливості використання мовних засобів у феміністичному дискурсі (на основі видань м. Вікторія та м. Ванкувер, Канада)

В доповіді буде розглянуто основні поняття та ознаки феміністичного дискурсу, коротко проаналізовано мовні засоби, використані у статтях феміністок, та виділено ті мовні засоби, які є спільними для феміністичного дискурсю. Аналіз здійснено на основі видань(у м. Вікторія та м. Ванкувер, Канада).


^ Hrytsiuk Anastasiia Ihorivna

Bachelor degree student of the Faculty of Romance and Germanic Languages, the National University of Ostroh Academy


The Peculiarities of Use of Language in Feminists Discourse.


In this presentation, the presenter considers the main concepts and features of feminist discourse, briefly analyses language means used in the feminists articles and distinguishes those language means which are common for feminists discourse. The research is based on the publications from Victoria and Vancouver, Canada.


Слободзяна Віта Миколаївна

Студентка бакалаврату факультету романо-германських мов Національнтого університету «Острозька академія»


Ідеї гуманної педагогіки Марії Монтессорі у Канадській системі освіти


 У доповіді поданно інформацію про основні принципи навчально-виховної діяльності  та особливості організації навчального процесу у школах Марії Монтессорі. Проаналізовано особливості навчального процесу та місце гуманної педагогіки у системі освіти в Канаді.  Проведено анкетування групи канадійців щодо їх обізнаності про школи Монтессорі у Канаді та зроблено висновки про рівень популянрості шкіль Монтессорі серед загальної кількості державних дошкільних навчальних закладів. 


^ Vita Slobodziana

Bachelor degree student of the Faculty of Romance and Germanic Languages, the National University of Ostroh Academy


Ideas of Humane Pedagogy of Maria Montessori in Canadian System of Education


The information about the basic principles of training and educational activities and the pecularities of the organization of the teaching process at Montessori’s school are considered in the research. The peculiarities of the studying process and the place of the humane pedagogy in Canadian system of education are briefly characterized. The questionnaire of the group of Canadians as for their knowledge about the Montessori schools in Canada and the results about the level of popularity of Montessori schools compared with the number of public nursery schools are summed up.


Четвер, 21 лютого 2013р.

Національний університет «Острозька академія», м. Острог, вул. Семінарська, 2

Thursday, February 21, 2013

Ostroh Academy National University, 2 Seminarska St., Ostroh


Воркшопи та презентації/ Workshops and Presentations


Презентація шостого тому «Західноканадського збірника» (Аудиторія 17)


Полковський Валерій Полікарпович

доктор філософії, президент компанії «Східноєвропейські можливості» (м. Сейнт-Альберт, Канада), директор Центру канадознавства Національного університету «Острозька академія»


Шостий том «Західноканадського збірника» присвячений 120-річчю перебування українців у Канаді, а також 85-річчю координатора видання Петра Саварина. Концептуальний підхід до збірника – висвітлення різноманітних аспектів життя української діаспори в Канаді, насамперед у Західній Канаді. Тут представлені матеріали авторів різних поколінь із Канади й України. Редактори видання ставили за завдання мінімально втручатися в їхній стиль і мову, зберігаючи стиль харківського і сучасного правописів та індивідуальних особливостей письма. У збірнику висвітлено громадсько-політичне життя, галузь освіти і науки, релігійне життя, окремі аспекти української історії.


^ Presentation of the Sixth Volume of Collected Papers on Ukrainian Life in Western Canada (Room 17)


Valerii Polkovsky

PhD, President of the company “East European Opportunities” (St. Albert, Canada), Director of the Canadian Studies Center, the National University of Ostroh Academy


The sixth volume of ^ Collected Papers on Ukrainian Life in Western Canada is dedicated to 120 years of residence of Ukrainians in Canada as well as to Petro Savaryn’s 85th anniversary, a coordinator of the edition. The conceptual approach to the collected papers lies in the coverage of different life aspects of Ukrainian diaspora in Canada, first of all in Western Canada. Materials prepared by authors of different generations from Canada and Ukraine are given here. The editors’ goal was the minimum interference in the writers’ style and language, keeping the style of Kharkiv and contemporary orthography and individual peculiarities of writing intact. The collected papers elucidate questions of social and political life, education and science sphere, religious life and some aspects of Ukrainian history.

^ Воркшоп (Аудиторія 24)

Нафтові піски Альберти: джерело вигоди чи неприємностей для жителів Альберти


Бродовей Пол

Магістр історії Альбертського університету, бакалавр теології Коледжу Олдерсгейт, запрошений викладач англійської мови у Національному університеті «Острозька академія»


Нафтові піски Альберти – це один з найбільших індустріальних проектів усіх часів, оскільки близько двохсот мільярдів доларів витрачаються на будівництво заводів і інфраструктури для отримання нафти із третього по величині у світі місця покладів. Нажаль, процес видобутку призводить до значного екологічного занепаду, оскільки на виробництво трьох барелів нафти використовується один. Через те, що видобувати нафту із нафтових пісків надзвичайно дорого, уряд виставляє невисоку ціну за аренду землі. Через це провінція Альберта перебуває зараз у фінансовій кризі. Через виробництво понад мільйона барелів на день, уряд отримав лише 3,7 мільярди доларів за оренду у 2010 році. Враховуючи забруднення, існує висока ймовірність того, що нафтові піски становлять негативний дохід на інвестиції, але суспільство ще не бажає включати такий негативний зовнішній вплив у загальну оцінку економічного процесу.

^ Workshop (Room 24)

The Alberta Tarsands: A Net Benefit or Liability for Albertans

Paul Brodoway

Master’s degree in History, the University of Alberta, Canada, Bachelor in Theology, Aldersgate College in Moose Jaw, Canada. Visiting English Instructor at Ostroh Academy National University


 The Tar Sands in northeast Alberta is one of the greatest industrial projects of all time as some 200 billion dollars are being spent to build plants and infrastructure to extract oil from the third largest oil deposit in the world.  Unfortunately the extraction process leads to considerable environmental degradation as it requires one barrell of oil to be used for every three that are  actually produced.  Because it is so expensive to extract the oil from the tar sands, the government collects very little in the way of royalties which is why the province of Alberta is now experiencing a financial crisis.  Despite production of well over a million barrels per day, the government only collected 3.7 billion dollars in royalties in 2010.  If the cost of pollution is taken into account, it is very possible that the tar sands represents a negative return on investment but this negative externality is something that society is not yet willing to include in its overall assessement economic progress.

Схожі:

І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconЗвіт роботи Центру канадознавства Науоа за 2012-13 н р
Проведено І канадські наукові читання, 21 лютого, 2013 р., м. Острог (співробітники Центру канадознавства Науоа)
І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconRegistration form first Bi-annual Conference on Canadian Studies

І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconRegistration form symposium on Canadian Studies

І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconП’яті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській
Навесні 2007 року кафедра фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка започаткувала...
І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconПлан роботи Центру канадознавства Науоа на 2012-2013 н р. № Запланований захід Термін виконання
Презентація Західноканадського збірника (Едмонтон-Острог, Том 6) в провідних університетах України (Острог, Чернівці, Львів, Харків,...
І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconСтудентські наукові записки
С 88 Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. ― Острог : Вид-во НаУ „Острозька...
І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconЛекція Теоретичні основи процесу читання
Зміст понять: швидке, динамічне, інтенсивне, раціональне читання. Правильна стратегія смислового сприймання тексту, оптимальність,...
І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconJournal of Ukrainian Studies Canadian Association of Slavists (cas) / Канадская ассоциация славистов
Канадской федерации гуманитарных и социальных наук (cfhss), а также членом таких организаций, как Международный совет центральных...
І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconРеєстраційна форма симпозіум з канадознавства Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна, 25-26 лютого 2011
Просимо заповнити реєстраційну форму І відправити її за адресою zvistochka@yahoo com
І канадські наукові читання canadian studies conference І острог, 20 – 21 лютого, 2013 р iconМіжнародна науковО-практична конференція «сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників медичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи