Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат icon

Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат
НазваОбов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат
Дата28.07.2012
Розмір61.9 Kb.
ТипРеферат
Додаток Д (довідковий)

Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці)

РЕФЕРАТ

Текстова частина випускної роботи: 38 с., 12 рис., 8 табл., 2 додатки,
7 джерел.

Об’єкт дослідження – бібліотеки м. Одеси.

Мета дослідження – проектування корпоративної мережі, вибір та обґрунтування технології та обладнання мережі.

Метод дослідження – техніко-економічний із використанням комп’ю-терних технологій.

Для розроблюваної мережі проведено обґрунтування використання технології локальної мережі Ethernet/FastEthernet, а також технології глобальної мережі Frame Relay. Розроблено кабельну систему комп'ютерної мережі бібліотеки ім. М. Горького, а також вибране необхідне обладнання для побудови корпоративної мережі. Розглянуто магістральне з’єднання об’єктів проектування на прикладі конкретно існуючих бібліотек міста Одеси.

КОРПОРАТИВНА МЕРЕЖА, ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА, ТЕХНОЛОГІЯ ETHERNET/FASTETHERNET, ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА, ТЕХНОЛОГІЯ FRAME RELAY, КАБЕЛЬНА СИСТЕМА КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ, ЕКОНОМІЧНІ ВИТРАТИ НА ПОБУДОВУ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ

Умови одержання випускної роботи: за дозволом проректора з навчальної роботи ОНАЗ iм. О.С. Попова.


^ Взірець

ЗМІСТ
С.

Визначення, позначення та скорочення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 Концепція побудови корпоративних мереж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1 Мета і системні вимоги до корпоративної мережі . . . . . . . . . .

7

1.2 Види топології локальних мереж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.3 Види топології глобальних мереж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132 Визначення локальної та глобальної мережі . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.1 Вибір технології локальної мережі . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

18

2.2 Вибір технології глобальної мережі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223 Вибір необхідного устаткування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

3.1 Конфігурація серверів та робочих станцій . . . . . . . . . . . . . .. . .

26

3.2 Програмне забезпечення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

3.3 Маршрутизатор Frame Relay. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31Висновки та пропозиції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Перелік посилань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35Додаток А. Витяг із постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р. № 1352 щодо інформатизації бібліотек. . . . . . . .

36

Додаток Б. План-схеми кабельної системи двох поверхів бібліотеки. . .

38


^ Взірець

ВСТУП

На сьогодні в Україні сформувалася тенденція до створення сприятливих умов для забезпечення всіх учасників інформаційних відносин нашої країни (громадян, підприємств і організацій) своєчасною, достовірною і повною інформацією, необхідною для підтримки їхньої діяльності (освіти, лікування, відпочинку, виробництва, управління) на основі широкого використання комп'ютерних технологій.

Завдяки наявності в Україні одного з провідних світових центрів кібернетики народилася ідея глобального системного підходу до вирішення проблеми створення інформаційного суспільства, інформаційної інфраструктури. Ця ідея знайшла втілення в запропонованій Інститутом кібернетики Національній програмі інформатизації (НПІ) України і в 1998 р. були прийняті закони «Про Національну програму інформатизації» та «Про концепцію Національної програми інформатизації». У НПІ є окремий проект з інформатизації системи бібліотек. Крім того, Міністерство культури має галузеву програму інформатизації, основна увага в який приділена саме створенню електронних інформаційних ресурсів бібліотек, музеїв, галерей.

Впровадження корпоративної мережі дозволяє забезпечити підвищення продуктивності праці за рахунок більш ефективної взаємодії співробітників, економію часу, можливість одержання необхідної інформації завдяки єдиній базі даних, на основі якої створена універсальна довідкова служба, тощо.

У випускної роботі розглядається принцип побудови корпоративної мережі бібліотек м. Одеси.

У роботі, згідно з існуючими вимогами щодо побудови корпоративних мереж, мають бути розроблені загальні технічні вимоги до проектованої мережі, а також проаналізовані сучасні технології побудови корпоративних мереж і обґрунтований вибір найбільш придатного варіанту, що задовольняє поставленим цілям та задачам перед цією корпоративною мережею. Слід провести необхідні розрахунки і вибрати потрібне обладнання, а також оцінити ефективність впровадження корпоративної мережі.


^ Взірець

ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ

Розроблення та впровадження корпоративної мережі будь-якого підприємства чи закладу – це багатоступенева задача, розв’язання якої потребує знання новітніх комп’ютерних технологій. У цій випускній роботі розроблена корпоративна мережа бібліотек м. Одеси. Результати роботи такі.

1) Впровадження корпоративної мережі дозволяє забезпечити надання високоякісних послуг читачам бібліотек та зекономити час, підвищити продуктивність праці співробітників бібліотеки та їхню оперативність.

2) Параметри системи вибрані з урахуванням сучасних тенденцій комп’ютерних технологій на світовому ринку.

3) Розроблена кабельна система комп’ютерної мережі на прикладі провідної бібліотеки ім. М. Горького м. Одеси.

4) Вибране обладнання найбільш ефективне з точки зору капіталовкладень.

5) Розроблений у ВРБ проект корпоративної мережі бібліотек м. Одеси може слугувати основою для розробки технічної документації проекту мережі бібліотек.
^

Взірець

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


1. Волощук Ю. І. Сигнали та процеси у радіотехніці : підруч. [для вищ. навч. закл.] – Том 2 / Ю.І. Волощук. – Харків : “Компанія СМІТ”, 2003. – 444 с.

2. Стеклов В.К. Теорія електричного зв’язку : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. за напрямом “Телекомунікації”] / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман; за ред. В.К. Стеклова. – К. : Техніка, 2006. – 392 с.

3. Теория электрической святи : учебн. [для вузов] / [А.Г. Зюко,
Д.Д. Кловский, В.И. Коржик, М.В. Назаров]; под ред. Д.Д. Кловского. – М. : Радио и связь, 1998. – 432 с.

4. Rueppel R.A. Stream Ciphers in Contemporary Cryptology: The Science of Information Integrity, G. Simmons, ed., IEEE Press, 1993. – 232 p.

5. Трегубова И. А. Компьютерная графика и проектирование в электросвязи : учебн. пособ. / И. А. Трегубова, В. А. Клименко, М. А. Полудень.
– Одесса : УГАС им. А.С. Попова, 2000.– 63 с.

6. Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 23.02.1995. Введений наказом Держстандарту України 23.02.1995. № 58]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 38 с.
– (Національний стандарт України).

7. Ящук Л.О. Оптимізація обласних маршрутів перевезення пошти :
/ Л. О. Ящук // Зв'язок. – 2001. – № 5. – С. 46 – 48.

8. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. – [Чинний від 01.07.2007. Уведений наказом Держспоживстандарту України]. http://www.radio.ntu-kpi.kiev.ua. – (Національний стандарт України).

У цьому переліку надано такі випадки написання літератури.

[1] – один автор; [2] – два, три автори;

[3] – чотири і більше авторів; [4] – англомовне видання;

[5] – навчальний посібник; [6] – національний стандарт;

[7] – стаття в журналі [8] – документ з Інтернету (електронні ресурси).

Примітки.

1. ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 надає деяке різноманіття оформлення бібліографічного опису, оскільки в описі можуть бути обов’язкові та факультативні елементи. Наприклад, прізвище і. б. автора можна писати прямими літерами, курсивом, напівжирним шрифтом.

2. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і прописаної пунктуації.

3. У бібліографічному описі досить широко використовуються скорочення.

4. Електронні ресурси (у тому числі Інтернет) оформлюється за всіма правилами ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006, тільки замість видавництва вказується електронна адреса.

Демонстраційні аркуші та їхній кутовий штамп

Загальний обсяг: 1 – 2 креслення чи плакати формату А1. Усе, що подається на цих кресленнях чи плакатах, повинне бути відбите в розрахунково-пояснювальній записці.

Приклади назв демонстраційних плакатів.

Аркуш 1 – Структурна чи функціональна схема пристрою (системи).

Аркуш 2 – Результати розрахунків параметрів корпоративної мережі,


Кутовий штамп демонстраційних аркушів
(1) – тема випускної роботи;

(2) – назва аркуша;

(3) – усього демонстраційних аркушів;

(4) – номер аркуша.

Схожі:

Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconОсновні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат)
Випускна робота (реферат) повинна виконуватися відповідно до поставленого завдання І методичних вказівок наукового керівника
Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи бакалавра та відбір...
Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра
Організація і регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Сумській області”
Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconВипускної роботи обговорена і затверджена на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № від 201 р
Прошу затвердити мені тему випускної роботи у наступній редакції
Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра, напрямок 050901 «Радіотехніка» хаі. 501. 546 номер залікової книжки без позначки

Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconПам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов
У клітинках, що відповідають датам проведення уроків виставляються бали за обов’язкові поточні роботи, усні або письмові
Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconПоложення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки
Рецензенти: Іваницький А. М., д-р техн наук, професор; заслужений діяч науки І техніки України
Обов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат iconТип модуля: обов’язковий Семестри: 5,6 Обсяг модуля
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити І кореквізити): фізика, вища математика, фізична хімія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи