Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності icon

Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності
Скачати 100.96 Kb.
НазваЕкономічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності
Дата03.03.2014
Розмір100.96 Kb.
ТипДокументи


Розділ

ІНВЕСТИЦІЙНА
ТА ІННОВАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

УДК 339.187.62

Осецький В.Л., к.е.н., лізингова компанія "Енерголізинг",
Макаренко М.І., к.е.н., доцент, Українська академія банківської справи


ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО
РОЛЬ В АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


У статті йдеться про значення інвестиційної діяльності для переходу української економіки до інноваційної моделі
зростання, про роль та місце лізингу в процесі активізації вітчизняного та зарубіжного інвестування. Автори обґрунто-
вують необхідність розвитку лізингу, показують причини його недостатнього поширення в країнах з перехідною економі-
кою, розкривають сутність цієї порівняно нової форми інвестування, економіко-правові засади її здійснення в Україні,
з'ясовують переваги лізингу над орендою.


^ Ключові слова: лізинг, інвестиційна діяльність, оренда.

Сучасна економіка за своєю структурою, взаємо-
зв'язками, регулюванням та іншими параметрами є
досить складною системою. У цій системі, як свідчить
світовий та вітчизняний досвід, дуже важливе місце
посідає інвестиційна діяльність господарських
суб'єктів. Її активізації сприяє запровадження лізинго-
вих схем.

Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаю-
чи формування лізингового ринку в СНД, обумовлена,
насамперед, незадовільним станом парку устаткуван-
ня, який характеризується значною часткою морально
застарілого обладнання при низькій ефективності його
використання, незабезпеченістю запасними частинами
тощо. Одним із варіантів вирішення цих проблем може
бути лізинг, що об'єднує елементи зовнішньоторгове-
льних, кредитних та інвестиційних операцій.

Поки що у нас не вдалося створити достатньо ефе-
ктивного механізму залучення інвестиційних коштів
для активізації діяльності підприємств та втілення
інноваційно-інвестиційної моделі економічного зрос-
тання. У той же час, за висновками уряду, вкрай важ-
ливим е відтворення інвестиційної функції держави
шляхом розробки і запровадження лізингових схем. Із

середини 90-х років в українській економіці формуєть-
ся новий, реальний спектр відносин, пов'язаних з учас-
тю лізингових компаній у функціонуванні ринку. Те,
як будуть розвиватися лізингові відносини, вирішаль-
ним чином залежить від належного рівня еконо.міко-
правового забезпечення. Актуальною залишається
проблема стабільності законодавства та практики ро-
боти органів Державної податкової адміністрації, Лі-
цензійної палати, адміністративних органів та низки
інших органів державної влади, які надзвичайно скла-
дно сприймають і реагують з великим запізненням на
такі економічні реалії як лізинг. Недостатній розвиток
фінансового ринку також є одним із чинників, які
стримують інвестиційний процес в цілому і розвиток
лізингу зокрема. Лізингові операції розглядаються
діловим світом як альтернатива кредитуванню, що
важливо для України, де кожний четвертий кредит не
повертається. Привабливість лізингу як форми
інвестування визначається його роллю в фінансовому
забезпеченні виробничих програм і зменшенні ризиків
при здійсненні банками кредитних операцій. Поши-
рення лізингових угод пояснюється перевагами, які він
надає як виробнику, так і користувачу.

Вісник Української академії банківської справи 1(8)/2000

33


^ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Формування необхідних передумов для досягнення
прийнятного рівня інвестиційної активності лізингових
компаній на ринку послуг та його підтримки потребує
суттєвого розширення і поглиблення наукових до-
сліджень зазначених відносин, розкриття економічної
сутності лізингу, визначення методичних засад вибору
видів лізингу в залежності від специфіки
інвестиційного клімату на макро- і мікрорівні.

Становлення та розвиток лізингового бізнесу без-
посередньо пов'язані з історичною еволюцією еко-
номіко-правових форм підприємницької діяльності.
Фахівці, які досліджують історію економіки, вважа-
ють, що лізинг (оренда) відомий людині з давніх часів.
Поява лізингу мала конкретну локальну мету - залучи-
ти великі за розмірами інвестиції для реалізації певних
підприємницьких проектів. Батьківщиною лізингу як
виду фінансової індустрії є США. Початок його поши-
рення відносять до 1952 року, коли компанія "Юнай-
тед Стейтс Лізинг Корпорейшн" організувала
спеціальне лізингове товариство. Але тільки в травні
1988 року в Оттаві було прийнято Конвенцію ООН про
міжнародний фінансовий лізинг, яку підписали 13 кра-
їн. Цей документ став актом правового забезпечення
міжнародного лізингу.

У світовій економіці лізинг набув широкого розви-
тку. Його частка у приватних інвестиціях становить у
США 25%, у країнах Західної Європи - 12-19%, в
Японії - 8 %, Австралії - 31 %, а в Росії цей показник в
1998 році становив 5 % [1]. Незважаючи на всю склад-
ність економічних процесів для лізингових відносин в
Україні характерні позитивні зрушення. І це зрозуміло.
Хоча Україна ще не приєдналася до Оттавської кон-
венції, але сучасні процеси інтеграції вимагають невід-
кладного вирішення цього питання. Адже в умовах
дефіциту власних фінансових коштів і високої вартості
банківського кредиту лізинг є одним з основних ва-
желів, що дає змогу модернізувати, диверсифікувати
чи реструктуризувати виробництво і адаптувати його
до вимог ринку.

Світовий досвід свідчить, що через лізингові опе-
рації фінансується одна восьма приватних інвестицій в
економіку. Популярність лізингу зростає досить швид-
ко завдяки тому, що він полегшує інвестування в
інтенсивне оновлення основних фондів. Крім того,
переваги лізингу не обмежуються кращим доступом до
фінансів. Одночасно сприяючи широкому залученню
іноземних інвестицій відповідно до визначених
пріоритетів внутрішнього ринку, лізингові компанії
допомагають передачі та використанню перспективних
технологій у різних галузях національної економіки.

На сьогодні єдиного, міжнародно визнаного понят-
тя "лізинг" (від англійського "to lease", що означає
"брати в оренду", "наймати"), не існує. Це обумовлено
як складним змістом, що відбиває даний термін, так і
відмінностями в законодавстві, системі звітності та
оподаткуванні в різних країнах. У Законі України "Про
лізинг" від 16 грудня 1997 року зазначається, що
лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована
на інвестування власних чи залучених фінансових
коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне
користування на визначений строк

лізингоодержувачеві майна, що є власністю
лізингодавця або набувається ним у власність за дору-
ченням і погодженням з лізингоодержувачем у
відповідного продавця майна, за умови сплати,
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
В широкому розумінні лізинг виступає своєрідною
проміжною формою фінансування між кредитуванням
і прямим інвестуванням. Лізинг - це вид інвестиційної
діяльності з придбання майна і передачі його на основі
договору лізингу юридичним особам. З урахуванням
усіх існуючих обставин можна визначити, що лізинг -
це комплекс інвестиційно-майнових відносин, направ-
лених на активізацію освоєння підприємствами нових
технологій та інновацій, система захисту та ефектне-1
ного використання власності. Європейська федерація
національних асоціацій (ЬеаБеигире) визначає це по-
няття так: "Лізинг - це договір оренди заводу, промне-1
лових товарів, обладнання, нерухомості для викорис-
тання їх у виробничих цілях орендатором, тоді як то-
вари купуються орендодавцем і він зберігає за собою
право власності".

Більшість представників економічної науки визна-
чають лізинг як довгострокову оренду майна. Тобто
здійснюється передача майна, що є власністю
лізингодавця, на умовах визначеної терміновості, зво-
ротності та платності. Проте суть лізингу та оренди
відрізняються. Зокрема, оренда дає можливість
підприємцю лише тимчасово розв'язати ряд таких
проблем як неможливість покриття затрат на придбан-
ня обладнання та устаткування власними силами, нео-
бхідність збільшення випуску продукції тощо. Тимча-
совість полягає у тому, що після закінчення терміну
оренди підприємство залишається з тими самими про-
блемами. Головними відмінностями лізингу є на-
явність посередника та можливість оновити та отрима-
ти основні фонди у власність. Таким чином, лізинг
виступає як метод оновлення виробництва
підприємствами. Інтенсивне оновлення основних
фондів являє собою реальну передумову економічного
зростання виробничого потенціалу, що працюватиме
на економіку країни в майбутньому.

В розвинутих країнах світу багато проблем,
пов'язаних з оновленням виробництва та впроваджен-
ням новітніх технологій, вирішується завдяки застосу-
ванню лізингових механізмів. У нашій країні, як
зазначалося, через низку причин лізинг як вид
інвестиційної діяльності не отримав широкого
розвитку. Серед причин такого стану можна назвати
наступні:

 • для лізингодавців не передбачено інвестиційних
  пільг;

 • встановлено високі процентні ставки за кредитами
  від Національного банку;

 • лізинговим компаніям бракує власних коштів;

 • не відрегульоване правове та ринкове середовище;

 • не створено умов для широкого впровадження ме-
  тодів прискореної амортизації;

 • низький платоспроможний попит ринку, де будь-яке
  підвищення ціни може серйозно вплинути на своє-
  часність сплати лізингових платежів.

34

Вісник Української академії банківської справи 1(8)/2000 34


^ ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток лізингу в Україні неможливий без
поліпшення його умов для належного здійснення цього
виду діяльності. Насамперед, треба розробити держав-
ну програму розвитку лізингу, провести консультації
та навчання спеціалістів, підприємців, які обслугову-
ють ринок цих послуг. До того ж, в умовах ринку ви-
никає нагальна потреба підтримки лізингових ком-
паній, оскільки фінансово вони слабкі, у них постійно
існує необхідність залучення додаткових грошових
коштів для придбання саме того майна, яке зацікавило
лізингоодержувачів. Варто зазначити, шо найбільший
потенційний попит на лізинг у нашій країні сконцент-
рований у таких сферах як транспорт та агропромис-
ловий комплекс. Сьогодні одна одиниця засобу транс-
порту коштує десятки тисяч доларів США, трактор чи
комбайн дія сільського господарства - 100-150 тисяч
доларів, лінія для виробництва скляної тари - мільйони
доларів. При такій вартості техніки більшість
вітчизняних компаній, що працюють у сфері
лізингового бізнесу, не мають ресурсів дтя її купівлі.

Таким чином, економічні умови, шо склалися в
Україні, не дають можливості повноцінно розвиватися
справжній лізинговій індустрії, реалізувати стратегію
вдосконалення виробничих процесів на підприємствах.
Саме тому головним завданням становлення та розви-
тку лізингових відносин є поліпшення умов застосу-
вання лізингових механізмів у країні та задоволення
потреби лізингових компаній в інвестиційних коштах.
Для вирішення останньої проблеми можливі два шля-
хи: по-перше, формування значного стартового
капіталу; по-друге, використання залучених
інвестиційних коштів. І перший і другий варіанти в
умовах гострого дефіциту вільних коштів потребують
залучення зовнішніх джерел фінансування. Водночас
треба зазначити, шо використання цих джерел можли-
ве лише в тому разі, коли одержаний прибуток від ви-
користання вкладених коштів перекриває витрати та
існує реальний механізм страхування інвестицій.

Вирішуючи проблеми, пов'язані з інтенсифікацією
інвестиційної діяльності, лізингові компанії в розвину-
тих країнах можуть обрати будь-який з варіантів вико-
ристання позикових коштів, серед яких переважають
банківські кредити, кошти спеціальних фондів, діючих
за підтримки урядів та муніципальної влади, позики
інвестиційних фондів, франчайзинг тощо, оскільки
цивілізований ринок фінансових послуг має розвинуту
інфраструктуру. У цих умовах інвестиційні можли-
вості лізингових компаній значно зростають.

За умов українського інвестиційного ринку кількість
фінансових посередників, в тому числі лізингових ком-
паній, налаштованих на співпрацю з підприємствами,
досить обмежена. Для них головним джерелом
інвестиційних коштів залишається банківський кредит.
Та й для комерційних банків кредитування лізингових
компаній - вигідна сфера надання позик. Адже останні
переважно акуратні при виконанні своїх боргових зо-
бов'язань. Саме лізингові компанії та інші посеред-
ницькі структури виступають найбільш активними по-
зичальниками на інфляційному ринку.

На ринку капіталів лізингові компанії відіграють до-
сить важливу роль. Вони як фінансові посередники при-
водять боргові зобов'язання та активи у відповідність із
попитом лізингоодержувачів, створюють особливий
механізм заощадження коштів з метою зменшення ри-
зику шляхом диверсифікації вкладення позик, зменшу-
ють витрати обігу за рахунок впровадження
спеціалізації за окремими видами фінансових операцій.
Найбільш важливою їх функцією, з огляду на
мікроекономічні процеси, є звільнення
лізингоодержувача від одноразової сплати за необхідне
обладнання і надання йому довготермінової інвестиції.

Отже, фінансовий ринок в Україні перебуває у
стадії формування, тому лізингові компанії, як і інші
фінансові посередники, на ньому представлені дуже
обмежено. Найбільш розвинутою посередницькою
структурою на сьогодні залишається банківська сис-
тема, яка обслуговує близько 90 відсотків клієнтів
грошового ринку нашої країни. Для стрімкого розви-
тку лізингового бізнесу необхідна низка чинників, які
в цілому впливають на інвестиційну активність еко-
номічних суб'єктів. Серед інших чинників слід звер-
нути увагу, насамперед, на зниження ставки процента
за позичені кошти, зростання попиту на лізингові
послуги, пільгове оподаткування інвестиційних про-
ектів, помірні темпи інфляції тощо. Головним стиму-
лом, що змусить активізувати інвестиційний процес,
можуть стати лише майбутні прибутки лізингових
компаній, які будуть отримані внаслідок здійснення
інвестицій. А відтак завдання полягає в тому, щоб
через застосування лізингових схем забезпечити сти-
мулювання процесів нагромадження й ефективного
використання інвестиційних ресурсів відповідно до
визначених пріоритетів економічного зростання, зок-
рема, перспектив інноваційного розвитку [2].

Список літератури

  1. Акціонерні товариства: Залучення інвестицій. - Київ: Редакція "Української інвестиційної газети", 1997. - С. 351-352.

  2. Україна: поступ у XXI століття (стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 pp.). Послання Президента
   України до Верховної Рали України 2000 р. (проект) // Урядовий кур'єр. - 2000. - 28 січня. - № 16. - С. 7.

Summary

This article reflects importance of the investment activity in the innovative model of growth, and emphasizes on the
role of lease in the activization of national and foreign investments.

The author proves necessity of the lease development, shows the reasons of its in - sufficient extention in the
countries with transitional economies. He describles the economic and legislative principles of lease realization, and
defines advantages of this relatively new form of investment activity.

Вісник Української академії банківської справи 1(8)/2000

35

Схожі:

Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності iconПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Тема Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності iconСтаття 806. Договір лізингу За договором лізингу
Сфера застосування договору лізингу визначається з урахуванням умов придбання лізингового майна та особливостей здійснення лізингових...
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності iconМіжнародна економічна діяльність Питання теми Сутність, види та форми міжнародної економічної діяльності
Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності icon16-17 лютого 2011 р
Регіональні аспекти інноваційної й інвестиційної діяльності І їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності icon20-21 лютого 2013 р
Регіональні аспекти інноваційної й інвестиційної діяльності І їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності icon25-26 січня 2012 р
Регіональні аспекти інноваційної й інвестиційної діяльності І їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності iconТема Міжнародна економічна система Предмет курсу "міжнародна економіка". Міжнародна економічна система: сутність та структура
Середовище розвитку міжнародних економічних відносин, його структуризація та характеристика
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060105 „Менеджмент інвестиційної діяльності” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060105 „Менеджмент інвестиційної діяльності” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Економічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності iconО. В. Кравченко можливості застосування бенчмаркінгу як інструмента активізації управління підприємством
Розглянуто сутність бенчмаркінгу, його основні етапи. Проаналізовано іноземний та вітчизняний досвід щодо застосування бенчмаркінгу....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи