Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу icon

Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу
Скачати 94.85 Kb.
НазваУдк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу
Дата04.03.2014
Розмір94.85 Kb.
ТипДокументи

УДК 336.77:334.72

Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу

Дутченко О.М., Домбровський В.С.


Постановка проблеми. Економічні реформи, які здійснюються в нашій державі, у значній мірі повинні впливати на зміцнення та розвиток підприємств малого бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва, що є суб’єктами ринкової економіки, мають значні переваги: дуже швидко адаптуються до місцевих умов господарювання; мають велику свободу дій; оперативно та гнучко приймають і здійснюють рішення; мають відносно незначні витрати на виробництво.

Беззаперечно те, що для розвитку малого бізнесу необхідні вільні грошові кошти, які повинні бути спрямовані в найбільш привабливі сфери бізнесу. Але за сучасних умов важко відшукати такі ресурси підприємствам будь-яких розмірів незалежно від галузі. Таким чином можна стверджувати, що застосування банкового кредиту є необхідним елементом процесу функціонування ринкової економіки, а також чи не єдиним джерелом вирішення проблеми забезпечення стабільної, ритмічної роботи малого підприємництва.

^ Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів свідчать, що створення засад багатоукладної ринкової економіки в значній мірі залежить від сприяння розвитку малого підприємництва та формування його внутрішніх конкурентних переваг.

Результати досліджень свідчать, що мале підприємництво відіграє значну роль у забезпеченні належного функціонування економічних систем усіх розвинених країн. Це пов'язано з його мобільністю у виборі пріоритетних напрямків діяльності, гнучкістю та раціональністю організаційних факторів.

Водночас діюча підтримка малого підприємництва на Україні здійснюється без чіткої координації як в середовищі органів державного управління всіх рівнів, так і їх взаємодії з об’єктами інфраструктури, науковим потенціалом областей.

^ Метою статті є виявлення особливостей фінансового стану малих підприємств в залежності від виду економічної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позикового капіталу. Використання позикового капіталу дозволяє суттєво розширити обсяги господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фондів, а в кінцевому підсумку – підвищити ринкову вартість підприємства. Господарська практика свідчить, що ефективність використання залучених коштів, зазвичай, більша ніж ефективність використання власного капіталу.

На початку 90 років для вирішення проблеми неплатежів більшість підприємців звернулося до бартеру як форми розрахунків. Однак бартер не тільки не вирішив проблеми відсутності обігових коштів , а навіть поглибив її - у країні всі розраховувались товаром за товар і гроші майже не використовувались, через це найти кошти для розвитку виробництва було практично неможливо. В такій ситуації, коли в країні всі гроші зосередились в основному в банківській системі, єдиним шляхом вирішення проблеми пошуку обігових коштів стало банківське кредитування.

Фінансування підприємства за рахунок позикового капіталу здійснюється у різноманітних формах, основними з яких, є: банківське кредитування, комерційне кредитування, державне кредитування, факторингове кредитування, лізингове кредитування, залучення коштів за рахунок випуску облігацій та інші.

На сьогоднішній день основним джерелом позикових ресурсів для підприємств є банківський кредит.

Одним із принципів кредитування комерційними банками суб'єктів господарської діяльності є принцип диференційованості. Принцип диференційованості кредитування полягає у наданні кредиту на різних умовах у залежності від характеру позичальника, направленості кредиту, кредитного ризику, строку кредитування та інших обставин. Комерційні банки не повинні однозначно підходити до питання про надання кредиту своїм клієнтам, що претендують на його отримання. Кредит має бути наданий тільки тим господарюючим органам чи фізичним особам, які здатні його повернути у визначений час.

Диференціація кредитування повинна здійснюватися на основі аналізу показників кредитоспроможності підприємства-позичальника. Під кредитоспроможністю розуміється здатність позичальника забезпечити своєчасне та повне виконання умов кредитного договору (сплату основної суми боргу та відсотків). Ці якості потенційних позичальників оцінюються шляхом аналізу їх балансу на ліквідність, забезпеченість господарства власними джерелами коштів, рівня рентабельності на поточний момент i у перспективі тощо.

Однак більшість існуючих методик оцінки кредитоспроможності підприємств ґрунтуються на порівнянні розрахункових показників діяльності підприємства з їхніми нормативними значеннями. При цьому не враховуються ні розміри бізнесу, ні галузеві особливості.

У рамках проведеного дослідження нами були проведені розрахунки коефіцієнтів платоспроможності підприємств малого бізнесу в розрізі видів економічної діяльності. Базою для розрахунків послужила статистична інформація про фінансові результати діяльності підприємств малого бізнесу за 2000 – 2003 роки.

У таблиці 1 приведені результати розрахунків за окремими показниками фінансового стану і платоспроможності суб'єктів господарської діяльності: коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт власності, коефіцієнт фінансової залежності і коефіцієнт забезпеченості власними коштами.


Таблиця 1. - Коефіцієнти платоспроможності у 2003 році.

Види економічної діяльності

Коефіцієнт термінової ліквідності

Коефіцієнт власності

Коефіцієнт фінансової залежності

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

^ Всього по економіці

0,765

0,530

0,859

0,002

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

0,485

0,455

1,161

-0,202

Промисловість

0,747

0,541

0,828

0,044

Будівництво

0,881

0,434

1,209

0,122

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

0,708

0,210

3,693

-0,080

у тому числі:

 


торгівля транспортними засобами та їх ремонт

0,912

0,368

1,706

0,270

оптова торгівля і посередництво у торгівлі

0,722

0,156

5,320

-0,108

роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

0,410

0,491

1,021

-0,027

Готелі та ресторани

0,540

0,545

0,809

-0,192

Транспорт і зв‘язок

0,907

0,475

1,081

0,049

Фінансова діяльність

1,360

0,536

0,840

0,298

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

0,767

0,816

0,210

0,044

Державне управління

0,807

0,757

0,099

0,211

Освіта

1,102

0,737

0,320

0,293

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

0,727

0,339

1,678

-0,138

Колективні, громадські та особисті послуги

0,750

0,719

0,357

-0,042

Норматив

>1,0

>0,6

>1,0

>0,1


Аналіз отриманих показників платоспроможності підприємств за видами економічної діяльності свідчить, по-перше, про незадовільне фінансове становище як в цілому по економіці, так і в різних видах економічної діяльності. По-друге, різкі відмінності у показниках платоспроможності зумовлені специфікою певних видів діяльності. Так, коефіцієнт забезпечення власними коштами (при нормативі 0,1) має наступні значення: по економіці – 0,002; максимальне – у фінансовій діяльності (0,298); мінімальне – у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві (-0,202). Це певним чином реально характеризує стан справ у цих галузях економіки. Проте, від'ємне значення цього показника в оптовій, роздрібній торгівлі, готелях та ресторанному бізнесі цілком природне, так як підприємства цих видів діяльності, як правило, працюють на позикових коштах.

Існує проблема необхідності додаткового аналізу фінансового стану і аналізу платоспроможності підприємств, тому що в залежності від видів економічної діяльності вони мають як свої специфічні технологічні особливості, так і фінансові.

Висновки. Діюча на практиці система підтримки малого бізнесу в Україні‚ що здійснюється через механізми реалізації державних‚ регіональних та галузевих програм‚ спрощену систему оподаткування‚ визначення галузевих та регіональних пріоритетів‚ неспроможна забезпечити комплексне та адекватне потребам малого підприємництва стимулювання розвитку. Тому одним з основних реальних інструментів підтримки малого бізнесу залишається банківське кредитування. Запропонований нами підхід до визначення платоспроможності підприємств малого бізнесу дозволить дати об'єктивну оцінку їхньої діяльності та вдосконалити існуючи методики аналізу кредитоспроможності.

Список використаних джерел:

  1. Батковський В. Проблеми кредитування малого підприємництва // Вісник Національного банку України (укр.).- 2005.- № 4.- C.28-33

  2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 528 с.

  3. Бондар І.К. Підприємництво в Україні як економічна основа становлення середнього класу // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. - №3. – С. 62-65

  4. Дуборкин В.И., Кириченко Е.Г. Малый и средний бизнес - важнейший партнер и клиент региональных банков // Финансы и кредит (рус.).- 2004.- № 9.- C.29-36

  5. Дутченко О.М., Домбровський В.С. Банківське кредитування малих підприємств // Вісник УАБС. – 2003. – №1. – С. 51-53

  6. Ибадова Л.Т. Государственная финансово-кредитная поддержка малого бизнеса // Финансы и кредит (рус.).- 2005.- № 16.- C.46-58

  7. Малі підприємства в Україні у 2002 році / Державний комітет статистики України / За ред. О.О.Васєчко; Відп. за вип. І.Ф.Книшенко. – Київ, 2003

  8. Малі підприємства в Україні у 2003 році / Державний комітет статистики України / За ред. О.О.Васєчко; Відп. за вип. І.Ф.Книшенко. – Київ, 2004

Схожі:

Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу iconУдк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу
Дприємств малого бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва, що є суб’єктами ринкової економіки, мають значні переваги: дуже швидко...
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу iconУдк 336. 77: 334. 73. 2 Дадашев Бадирхан Абдулмуталімович, д е. н, доцент кафедри менеджменту, двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу iconЗакарпатський державний університет
«Проблеми, шляхи та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу Закарпатської області»
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу iconВиговський В. Г., асистент Житомирський державний технологічний університет методики оцінки кредитоспроможності позичальника: закордонний досвід
Аналіз кредитоспроможності є одним із чинників, який дозволяє зменшити кредитний ризик для банківської установи. Але комерційні банки...
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу iconІнформації про доходи. Формування балансу суб’єктами малого бізнесу. Формування звіту про фінансові результати малого підприємства. Особливості спрощеної системи оподаткування обліку і звітності для юридичних осіб
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу iconТема 1 основи організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах
«Як засвідчує світовий досвід розвитку малого бізнесу, під час найважчих станів економічного становлення історія віддає жезл ліде­ра...
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу iconУдк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції
Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств України займається...
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу icon«маркетинг» за 2007 рік № п/п
Методичні підходи щодо аналізу розвитку малого та середнього бізнесу на регіональному рівні
Удк 336. 77: 334. 72 Шляхи вдосконалення методик аналізу кредитоспроможності підприємств малого бізнесу icon«маркетинг» за 2007 рік № п/п
Методичні підходи щодо аналізу розвитку малого та середнього бізнесу на регіональному рівні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи