Аналіз останніх досліджень і публікацій icon

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Скачати 121.04 Kb.
НазваАналіз останніх досліджень і публікацій
Дата04.03.2014
Розмір121.04 Kb.
ТипДокументи


Серпенінова Ю. С. Методичний підхід до впровадження моніторингу ліквідності банку / Серпенінова Ю. С. // Економічний простір : зб. наук. пр. – Вип. 28 (1). – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 224–228.


УДК 336.71

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

Серпенінова Юлія Сергіївна

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», аспірантка

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

У статті обґрунтовано необхідність впровадження і розглянуто методичний підхід до удосконалення моніторингу ліквідності банку. Також запропоновано систему якісних і кількісних показників моніторингу ліквідності банку.

^ Ключові слова: ліквідність, моніторинг ліквідності банку, якісні і кількісні показники моніторингу ліквідності банку.


Постановка проблеми. Нестабільність загальноекономічної ситуації, посилення конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання, швидкий розвиток грошово-кредитних відносин вимагають використання і розвитку сучасного інструментарію управління, який здатний адекватно і своєчасно оцінити ситуацію з метою оперативного прийняття управлінських рішень. В свою чергу, прийняття управлінських рішень повинно базуватись на детальному аналізі, розробці і використанні ефективних систем контролю і моніторингу.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти банківської ліквідності є предметом наукових робіт багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, дослідження ліквідності можна зустріти в роботах таких вітчизняних економістів, як О. В. Васюренко, І. Б. Івасів, А. О. Єпфіанов, М. І. Савлук, І. В. Сало, О. І. Лаврушин та ін. [1, 2, 3, 4]. Серед зарубіжних економістів дослідження ліквідності банку можна зустріти в роботах Пітера С. Роуза, Джозефа Ф. Сінкі та ін. [5, 6].

Необхідність та доцільність впровадження контролю і моніторингу ліквідності банку затверджено «Принципами ефективного управління ліквідністю у банківських установах» [7], розроблених Базельським комітетом та затверджено відповідною постановою Національного банку [8], яка зобов’язує банки встановити моніторинг за рівнем ліквідності банку та забезпечити контроль за дотриманням розроблених графіків щодо приведення рівнів невідповідностей активів та пасивів за строками погашення до прийнятних розмірів.

^ Не вирішені раніше частини проблеми. Провідними вітчизняними та іноземними фахівцями досліджено різні аспекти банківської ліквідності. Високо оцінюючи вклад науковців, варто відзначити, питання організації моніторингу ліквідності банку залишається не достатньо дослідженим, що також потребує визначення складу системи якісних і кількісних показників моніторингу ліквідності банку.

^ Метою статті є обґрунтування необхідності впровадження моніторингу ліквідності і розробка системи якісних і кількісних показників моніторингу ліквідності банку.

^ Виклад основного матеріалу. Рівень організації контролю і моніторингу ліквідності банку визначає ефективність впроваджуваної банком політики, забезпечує концентрацію уваги на пріоритетних питаннях управління ліквідністю, сприяє удосконаленню функціонування фінансового механізму управління ліквідністю банку.

Контроль управління ліквідністю банку полягає у спостереженні за процесом управління ліквідністю, прийнятті управлінських рішень залежно від ступеня відхилення фактичних показників від планових, коригуванні задач управління ліквідністю при відповідній зміні ситуації, використанні отриманої інформації для діагностики і прогнозування.

Для здійснення контролю необхідно проведення постійного моніторингу ліквідності, що полягає у зборі, систематизації, обробці й аналізі інформації щодо стану ліквідності, виявленні відхилень фактичних показників від планових, з’ясування причин виявлених відхилень.

Проведене дослідження (шляхом вибіркового анкетування банків) свідчить, що на сьогодні в практиці управління ліквідністю банку відсутня єдина методика контролю і моніторингу даного процесу. Така ситуація ускладнює процес аналізу, планування і прогнозування ліквідності банку, наражає банки на додаткові ризики у зв’язку з недостатньою оцінкою негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на ліквідність. Отже, впровадження моніторингу ліквідності банку сприятиме підвищенню ефективності функціонування фінансового механізму управління ліквідністю та забезпечить мінімізацію ризику ліквідності.

Розробка і впровадження моніторингу ліквідності банку передбачає побудову системи якісних і кількісних показників ліквідності банку. До кількісних показників включаються показники ліквідності, показники структури активів і зобов’язань, стабільності ресурсної бази, достатності капіталу. До якісних показників доцільно включити наступні: якість системи менеджменту банку, наявність/відсутність зловживань і порушень, дотримання і актуалізація положень з управління ліквідністю банку, своєчасність і точність управлінської інформації, доступ до зовнішніх джерел залучення коштів, наявність антикризового плану управління ліквідністю.

Отже, щоб визначити ефективність процесу управління ліквідністю банку за допомогою кількісних показників, необхідно, насамперед, визначити склад даних показників та їх характеристики, що є невід’ємною частиною організації системи моніторингу ліквідності банку.

Розроблена система показників (табл. 1) включає три основні групи показників, що характеризують структуру і динаміку активів і пасивів, що дозволяє оцінити як поточний так і перспективний стан ліквідності банку, комплексно підійти до контролю процесу управління ліквідністю.

Таблиця 1

Система показників моніторингу ліквідності банку

№ п/п

Порядок розрахунку показника

Економічний зміст

1

Показники аналізу ліквідності пасивів банку

1.1

Показник залежності банку від міжбанківського кредитування НБУ (К1)

К1 = залишки на рахунках отриманих кредитів від НБУ

Оскільки Національний банк виконує функції кредитора останньої інстанції, то позитивна динаміка на рахунках отриманих кредитів від НБУ свідчить про недостатність ресурсів банку. Тобто банк не спроможний розраховуватись за своїми зобов’язаннями за рахунок власних та залучених ресурсів, що свідчить про втрату стійкості ресурсної бази банку.

1.2

Показник затримки погашення заборгованості перед клієнтами банку (К2)

К2 = дебетові обороти за позабалансовим рахунком 9804 «Розрахункові документи, що несплачені в строк з вини банку»

Позитивне значення і зростаюча динаміка даного показника протягом певного періоду свідчить про значні проблеми з ліквідністю банку. Якщо даний показник має позитивні значення на окремі дати, то можна зробити висновок, що якість управління ліквідністю банку знаходиться на незадовільному рівні.

1.3

Показник залежності банку від одного кредитора (К3)

К3 = відношення коштів найбільшого кредитора до загальних зобов’язань банку

Суттєва залежність банку від одного кредитора (понад 10% від загального обсягу зобов’язань банку) свідчить про зростання ризиків банку у зв’язку з можливістю відпливу коштів даного кредитора, що потребує розробки плану дій на випадок відтоку коштів даного кредитора або виникнення інших непередбачених обставин.

1.4

Показники стабільності депозитного портфеля (К4)

К41 = обсяги депозитів банку, залучених за ставками, вищими за ринкові

К42 = обсяги достроково вилучених депозитів

К43 = відношення депозитів до запитання до депозитного портфелю банку

К44 = відношення середнього залишку коштів на рахунках до запитання до загальної суми коштів на рахунках до запитання

Позитивні значення і зростаюча динаміка показників К41, К42 дозволяють зробити висновок про неспроможність банку забезпечити стабільність ресурсної бази, що наражає банк на додаткові ризики і сприяє виникненню кризи ліквідності.

Показник структури залучених коштів (К43) показує частку зобов’язань до запитання у загальному обсязі депозитного портфеля банку. Позитивна динаміка даного показника свідчить про поліпшення ліквідної позиції банку.

Значення показника К44 надає інформацію про незнижуваний залишок коштів на рахунках до запитання. Зниження даного показника, не пов’язане з циклічними коливаннями свідчить про зростання недовіри клієнтів до банку.

2

Показники аналізу ліквідності активів банку

2.1

Показники динаміки залишків і оборотів на коррахунку в НБУ та готівкових коштів в касі (К5)

К51 = Залишок коштів на коррахунку в НБУ та готівкових коштів в касі

К52 = Кредитовий оборот на коррахунку в НБУ та готівкових коштів в касі

Дані показники характеризують найбільш ліквідні активи, які безпосередньо використовуються для погашення зобов’язань банку. Негативна динаміка зниження даних показників свідчить про наростаючі проблеми ліквідності. Зниження динаміки показника К52 свідчить про суттєве скорочення операцій, які реально проводяться через коррахунок банку в НБУ

2.2

Показник співвідношення найбільш ліквідних і сукупних активів (К6)

К6 = відношення коштів в касі та на коррахунку в НБУ до сукупних активів банку

Значення даного показника повинно бути не менше 3-5%. Недотримання рекомендованого значення даного показника наражає банк на додаткові ризики, що може призвести до неспроможності банку розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

2.3

Показник достатності портфеля цінних паперів банку (К7)

К7 = відношення вільних від застави цінних паперів, придбаних банком до сукупних активів банку

При недостатності високоліквідних коштів банку для погашення зобов’язань банку потрібно залучати додаткові ресурси. Значення даного показника показує спроможність банку залучити ресурси на фінансовому ринку для покриття дефіциту ліквідності.

2.4

Показники якості і структури кредитного портфеля банку (К8)

К8 = відношення відповідної групи кредитів до кредитного портфеля банку

Дані показники розраховуються шляхом відношення певної групи кредитів (у розрізі строків, груп клієнтів, галузей економіки, валют, проблемних кредитів) до загального обсягу кредитно портфеля банку. Зростання ризиковості кредитного портфеля зменшує ліквідність банку, відповідно, з метою аналізу ліквідності активів доцільно аналізувати диверсифікованість кредитного портфеля банку

3

Показники ліквідності банку та показники співвідношення активів і пасивів банку за строками

3.1

Додаткові показники ліквідності (К9)

Коефіцієнт загальної ліквідності (К91)

К91 = відношення зобов’язань до активів банку

Коефіцієнт генеральної ліквідності (К92)

К92 = відношення високоліквідних активів і іммобілізації до зобов’язань

Коефіцієнт співвідношення виданих кредитів та залучених депозитів (К93)

Коефіцієнт загальної ліквідності (К91) характеризує можливість банку в погашенні всіх зобов’язань всіма активами, орієнтовне значення не менше 100%

Коефіцієнт генеральної ліквідності (К92) характеризує можливість банку в погашенні всіх зобов’язань високоліквідними активами і шляхом реалізації майна

Коефіцієнт співвідношення виданих кредитів та залучених депозитів (К93) характеризує здатність банку залучати депозити для підтримки кредитних операцій, орієнтовне значення 70 – 80%


3.2

Показники збалансованості активів і пасивів за строками (К10)

Показники розраховуються шляхом відношення активів до пасивів з відповідними строками: місяць, квартал, півріччя, рік. Дані показники розраховуються з метою виявлення розривів між активами і пасивами для виявлення дефіциту чи надлишку ліквідності. Допустиме значення розриву не повинно перевищувати 10% (тобто рекомендоване значення даних коефіцієнтів 0,9)

3.3

Обов’язкові нормативи ліквідності, встановлені НБУ (К11)

Проводиться щоденний моніторинг показників миттєвої ліквідності, щомісячний моніторинг поточної та короткострокової ліквідності, показників достатності капіталу з метою дотримання нормативних значень даних показників

Джерело: власна розробка


Отже, запропонована система показників для моніторингу ліквідності банку включає одинадцять показників, що всебічно характеризують ліквідність банку. Дані показники дають змогу проаналізувати стан ліквідності активів і зобов’язань, що дозволяє передбачити можливість виникнення ризику ліквідності та завчасно вжити необхідних заходів для попередження негативних наслідків.

Поряд із розрахунком і аналізом розглянутих показників, також доцільно проводити аналіз форм статистичної звітності банку за декілька останніх періодів. Метою аналізу є визначення обсягу активів і зобов’язань за ступенем ліквідності, простеження динаміки активів і зобов’язань для виявлення негативних тенденцій.

Висновки. Таким чином, контроль і моніторинг ліквідності банку є необхідною умовою стабільного функціонування фінансового механізму управління ліквідністю, подальшого планування і прогнозування, покращення показників діяльності банку. Результати, отримані в процесі контролю і моніторингу ліквідності банку є основою для прийняття адекватних управлінських рішень відповідними підрозділами банку та коригування планів при зміні ситуації.

Впровадження моніторингу ліквідності банку передбачає розробку системи якісних і кількісних показників. Запропонована система показників включає одинадцять показників, що дозволяють всебічно оцінити банківську ліквідність, виявити негативні тенденції, завчасно вжити заходів для попередження кризи ліквідності. Крім розрахунку і аналізу показників ліквідності, контроль і моніторинг ліквідності повинен включати аналіз основних форм статистичної звітності банку, виявлення чинників, що впливають на ліквідність банку, відстеження ознак виникаючої кризи ліквідності.

Список літератури

  1. Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. / О. В. Васюренко. – К. : Академія, 2001. – 313, [7] с.

  2. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2007. – 522, [6] с.

  3. Івасів І. Б. Ліквідність банку в умовах маркетингоорієнтованого менеджменту / Івасів І. Б. // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 109–116.

  4. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 313, [7] с.

  5. Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Дж. Ф. Синки, мл. – пер. с англ. 4-го изд. – М. : Gatallaxy, 1994. – 937, [25] с.

  6. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Питер С. Роуз. – пер. с англ. – М. : Дело, 1997. – 743, [1] с.

  7. Принципи ефективного управління ліквідністю у банківських установах [Електронний ресурс] / Базельський комітет з Банківського Нагляду. – Базель. – Лютий 2000 р. Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Risks/index.htm

  8. Про окремі питання діяльності банків [Електронний ресурс] : постанова Правління Національного банку України від 04.12.2008 № 413. – Режим доступу : http://www.investadviser.com.ua/ukr/news/426.html^ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД КО ВНЕДРЕНИЮ МОНИТОРИНГА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА

Серпенинова Юлия Сергеевна

В статье обоснована необходимость внедрения и рассмотрен методический подход к усовершенствованию мониторинга ликвидности банка. Также предложена система качественных и количественных показателей мониторинга ликвидности банка.

Ключевые слова: ликвидность, мониторинг ликвидности банка, качественные и количественные показатели мониторинга ликвидности банка.


^ METHODICAL APPROACH TO IMPROVEMENT OF BANK LIQUIDITY MONITORING

Serpeninova Yuliya

In article necessity of introduction and methodical approaches to improvement of bank liquidity monitoring are considered. Also it is offered the system of qualitative and quantity indicators of bank liquidity monitoring.

Key words: liquidity, bank liquidity monitoring, qualitative and quantity indicators of bank liquidity monitoring.


Відомості про автора


ПІБ Серпенінова Юлія Сергіївна

Посада Аспірант, асистент кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

Місце роботи ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Поштова адреса 40034, м. Суми, вул. Черепіна, буд. 82-а, кв.20

Контактний телефон 8-(0542)-63 98 61 (дом.)

8-050-909 88 76 (моб.)Схожі:

Аналіз останніх досліджень і публікацій iconМетою даної статті є аналіз існуючих підходів до розуміння поняття “державна казна” та виведення узагальнення щодо його теоретичних положень. Аналіз останніх досліджень і публікацій
О. А. Швагер, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconУскладнених екзематизацією аль-Хатіб Омар, асп
Аналіз останніх досліджень І публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconАналіз останніх досліджень і публікацій
Питання формування національної художньої культури майбутніх інженерів-педагогів засобами мистецтва (декоративної символіки)
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconАктуальність даної публікації. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Шляхи удосконалення методики навчання комп’ютерним мережам студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconАналіз останніх досліджень і публікацій
Серпенінова Ю. С. Розвиток державного регулювання ліквідності банків / Серпенінова Ю. С. // Вісник снау. Серія «Економіка І менеджмент»....
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconАналіз останніх досліджень і публікацій
Одним з перспективних напрямів підвищення ефективності практичної підготовки сучасних спеціалістів є використання спеціальних дидактичних...
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconАналіз останніх досліджень і публікацій
З великої кількості нововведень після порівняльного аналізу з традиційними системами навчання відбираються найкращі та впроваджуються...
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconМоделі представлення знань про предметну галузь технічних дисциплін постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне підґрунтя цієї роботи складали науково-практичні дослідження М.І. Лазарєва [1;...
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconПостановка проблеми та аналіз останніх досліджень
Узагальнено особливості еволюції Основних засад грошово-кредитної політики в контексті трансформації визначення монетарного та валютного...
Аналіз останніх досліджень і публікацій iconМетодичні проблеми викладання психології у вищій школі постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень. Сьогодні психологія як навчальна дисципліна викладається у навчальних закладах різного типу. Оглянемо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи