Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М icon

Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М
Скачати 99.96 Kb.
НазваУдк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М
Дата05.03.2014
Розмір99.96 Kb.
ТипДокументи

УДК 339.727

Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни

Кремень В.М., к.е.н.

Кремень О.І., к.е.н.

ДВНЗ „Українська академія банківської справи НБУ” , м. Суми


У статті проведено аналіз науково-методичних підходів щодо оцінювання фінансової інтегрованості країни та запропоновані шляхи їх удосконалення на основі використання міжнародної інвестиційної позиції. Авторами проведена апробація запропонованого науково-методичного підходу щодо оцінювання рівня відкритості економічної системи країни для потоків капіталу, оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни в міжнародні ринки акцій і боргових інструментів для України.

The article presents the analysis of scientific and methodological approaches for assessing the financial integrity of the country and the ways of their improvement through the using of international investment position. The authors carried out testing of the proposed approach to the evaluating the openness the economic system of the country to capital flows, the financial integrity of countries in international markets of equities and debt instruments for Ukraine.

Ключові слова: фінансова інтегрованість країни, рівень фінансової інтегрованості.

Key words: financial integrity of the country, the level of financial integration.


^ Актуальність проблеми. Включення вітчизняного фінансового ринку в світову фінансову систему стає важливим фактором прискорення економічного розвитку в Україні, проте водночас зростання фінансової інтегрованості нашої країни посилить залежність тенденцій на внутрішньому ринку від кон'юнктури на міжнародних фінансових ринках, збільшить загрозу дисбалансів та дестабілізуючих процесів у фінансовому секторі, підвищить ймовірність фінансових криз та нестабільності, може спровокувати відтік капіталу. Актуальність цієї проблеми також зумовлена тим, що розвиток інтегрованості фінансового ринку в міжнародну фінансову систему підвищує вимоги до регулятивної ролі держави, передусім з позиції можливості мінімізації негативних аспектів, пов’язаних із фінансовою інтеграцією і глобалізацією.

^ Аналіз останніх наукових досліджень. Найпоширенішим підходом є оцінювання взаємозалежності між вітчизняним фондовим ринком і зарубіжними фондовими ринками на основі фондових індексів. Прибічники цього підходу, серед яких варто виділити І. О. Школьник [9], Л. М. Волощенко [1], фахівців Національного рейтингового агентства „Рюрік”, виходять з того, що взаємний рух індексів різних країн є достатнім доказом інтеграції фінансового секторів цих країн. Одним із методичних підходів, що певним чином враховує інтегрованість країни у міжнародний фінансовий ринок, є індекс транснаціональності країни, методичний підхід щодо розрахунку якого наводить Ю. Г. Козак [6]. У своїх наукових дослідженнях Н. В. Cтукало, намагаючись вирішити науково-практичну проблему вимірювання фінансової глобалізації, запропонувала систему показників, яка враховує ступінь фінансової глобалізації на різних рівнях фінансової системи: фінанси домогосподарств, фінанси підприємств, державні фінанси, міжнародні фінанси та глобальні фінанси [8]. Науковець Н. Б. Демчишак, досліджуючи фінансовий потенціал інвестиційної діяльності економіки України, пропонує визначати індекс інтегрованості фінансового потенціалу інвестиційної діяльності економіки, який, на думку автора, дозволяє врахувати залежність процесу його формування від міжнародних фінансових потоків, зокрема коштів іноземних інвесторів та боргових ресурсів [2].

Високо оцінюючи наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних вчених, слід підкреслити, що на сьогоднішній день не розроблено науково-методичних підходів, які б дозволяли сформувати цілісне та об’єктивне уявлення про рівень інтегрованості країни у міжнародні фінансові ринки та міжнародну фінансову систему. З огляду на це, метою статті є удосконалення і розробка науково-методичних підходів щодо оцінювання фінансової інтегрованості країни.

^ Викладення основного матеріалу дослідження. На нашу думку, з метою оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни у міжнародний фінансовий простір може бути використано дані міжнародної інвестиційної позиції. Міжнародна інвестиційна позиція згідно Керівництва з платіжного балансу Міжнародного валютного фонду – це статистичний звіт, що відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни – всі фінансові вимоги та зобов’язання резидентів країни щодо нерезидентів [10].

Міжнародна інвестиційна позиція відображає стан зовнішніх вимог та зобов’язань резидентів на звітну дату [5]. Характеристику фінансових компонентів міжнародної інвестиційної позиції – портфельних, прямих, інших інвестицій, резервних активів, та джерела статистичних даних щодо цих компонентів наведено у табл. 1. Використання міжнародної інвестиційної позиції для вимірювання рівня фінансової інтегрованості країни було обґрунтовано у працях зарубіжних науковців Ф. Лейна та Д.-М.Мілезі-Ферретті [11] і вітчизняного науковця О. Кириченка [3]. На основі даних міжнародної інвестиційної позиції країни можна оцінити рівень її міжнародної фінансової інтеграції як відкритість національної економіки для потоків капіталу – чим вища відкритість, тим вищий ступінь міжнародної фінансової інтеграції, й навпаки [11].

Так, міжнародна інвестиційна позиція країни дозволяє обчислити такий показник міжнародної фінансової інтеграції країни як рівень відкритості економічної системи країни для потоків капіталу [3]:

, (1)

де – рівень фінансової інтегрованості країни в міжнародний фінансовий ринок;

і – запаси валових іноземних фінансових активів і зобов’язань країни відповідно.

У якості показників і можна використати обсяги активів і пасивів, які відображаються у міжнародній інвестиційній позиції країни.

Дані міжнародної інвестиційної позиції дозволяють визначити рівень фінансової інтеграції країни в міжнародний ринок акцій [11]:

, (2)

де – рівень міжнародної фінансової інтегрованості країни на міжнародному ринку акцій;

і – валові іноземні активи й зобов’язання по прямих інвестиціях в акціонерний капітал відповідно;

і – валові іноземні активи й зобов’язання по портфельних інвестиціях в акціонерний капітал відповідно.

Сутність показників і в межах прямих інвестицій, що відображаються у міжнародній інвестиційній позиції, відображає показник „Акціонерний капітал та реінвестовані доходи”, а сутність показників і – „Цінні папери, що дають право на участь у капіталі”, що виокремлюються у складі портфельних інвестицій.

На нашу думку, оцінювання рівня міжнародної фінансової інтеграції може бути доповнене таким показником як рівень фінансової інтеграції країни в міжнародний ринок боргових інструментів:

, (3)

де – рівень міжнародної фінансової інтегрованості країни на міжнародному ринку боргових інструментів;

і – валові іноземні активи й зобов’язання по облігаціям та інших боргових цінних паперах.

Проведені дослідження рівня міжнародної фінансової інтеграції розвинених країн та країн, що розвиваються, засвідчили, що протягом 1970-2004 р. ступінь міжнародної фінансової інтеграції розвинених країн збільшився в сім разів, з 50% від ВВП у 1970 р. до рівня понад 300% від ВВП у 2004 р., а країн, що розвиваються, – з 45% від ВВП у 1970 р. до рівня понад 150% від ВВП у 2004 р.

Таблиця 1. Особливості фінансових компонентів міжнародної інвестиційної позиціїпор.

Компонент

Характеристика

Інформаційна основа

1

Прямі інвестиції

Поділяються на акціонерний капітал і реінвестовані доходи та інший капітал (кредити підприємств прямого інвестування)

Статистика прямих інвестицій в частині акціонерного капіталу формується за даними квартальних обстежень підприємств, які проводить Державна служба статистики України, та системи поопераційного обліку (ITRS). Додатково використовується інформація Фонду державного майна України про надходження від приватизації, дані НБУ щодо індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

2

Портфельні інвестиції

До цієї компоненти належать цінні папери, що дають право на участь у капіталі, та боргові цінні папери

Статистичні дані за цією категорією формуються з використанням даних банківської звітності щодо міждержавного руху капіталу у формі портфельних інвестицій та фінансового лізингу, системи ITRS, даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інформації Міністерства фінансів України про обсяги зовнішніх зобов’язань Уряду за борговими цінними паперами.

3

Інші інвестиції

Складаються з торгових кредитів; позик, включаючи кредити та позики МВФ і міжнародних фінансових організацій; угод про фінансовий лізинг; валюти та депозитів; а також інших вимог та зобов'язань

Моніторинг інших інвестицій здійснюється з використанням

інформації Міністерства фінансів України про всі компоненти державного зовнішнього боргу, звітності банків про залучення та обслуговування кредитів, отриманих від нерезидентів, балансів банків, системи ITRS, даних обстежень Державної служби статистики України щодо дебіторської та кредиторської заборгованості суб’єктів господарської діяльності, бази даних Банку міжнародних розрахунків (BIS)

4

Резервні активи

Включають зовнішні активи країни, що знаходяться під контролем органів грошово-кредитного регулювання та в будь-який час можуть бути використані для прямого фінансування дефіциту платіжного балансу країни

Джерелом є інформація Національного банку України про обсяги міжнародних резервів України, що розраховуються за методикою Міжнародного валютного фонду

За цей же період рівень показник фінансової інтеграції країни в міжнародний ринок акцій для розвинутих країн перебував у межах 15-140%, а для країн, що розвиваються,– 10-60% [11].

Використовуючи статистичні дані Національного банку України та Державної служби статистики України, нами було розраховано вищенаведені показники для України (рис. 1).
^ Рисунок 1. Рівень фінансової інтегрованості України у 2000-2010 рр., %


Результати розрахунків рівня міжнародної фінансової інтеграції України засвідчили, що на сьогоднішній день цей показник складає 222%, у той час як у 2004 році – 102%, тобто можна стверджувати, з одного боку, про посилення рівня фінансової інтегрованості України, водночас слід звернути уваги і на певне її відставання порівняно із іншими країнами. Така ж ситуація є характерною і для інтегрованості України у міжнародний ринок акцій – протягом 2000-2004 рр. відносний показник коливався на рівні 15,1-15,6%, проте не сьогодні він складає 45,55, що вочевидь є недостатнім для фінансового розвитку країни. Зовсім невисоким є рівень фінансової інтегрованості України у міжнародний ринок боргових інструментів – його рівень протягом досліджуваного періоду підвищився з 15 до 46%. Очевидною є залежність показників фінансової інтегрованості України від фази економічного циклу.

Висновки. Підводячи підсумок проведеного дослідження, можна зробити такі висновки:

1. Проблема оцінювання рівня фінансової інтегрованості України в умовах сьогодення є вкрай актуальною, оскільки врахування цих аспектів є підґрунтям розуміння причин коливань і нестабільності у вітчизняному фінансовому секторі.

2. Аналіз науково-методичних підходів щодо оцінювання рівня інтегрованості країни у міжнародний фінансовий ринок засвідчив їх неоднозначність та необхідність їх розвитку та подальшого удосконалення. Передусім основою цього може стати статистичний звіт, що відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни – всі фінансові вимоги та зобов’язання резидентів країни щодо нерезидентів – міжнародна інвестиційна позиція країни, на основі якої може бути розраховано цілий ряд показників фінансової інтегрованості країни.

3. Рівень фінансової інтегрованості України є нижчим порівняно із країнами, що розвиваються, недостатнім для соціально-економічного і фінансового розвитку країни і залежить від фази економічного циклу.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Волощенко, Л. М. Стан та наслідки інтегрованості фінансового ринку України у світову фінансову систему // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – С. 201-204.

 2. Демчишак, Н. Б. Моделювання та оцінка динаміки формування і використання фінанового потенціалу інвестиційної діяльності економіки України / Н. Б. Демчишак // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2 (8). – С. 222-228.

 3. Кириченко, О. Аналіз міжнародної інвестиційної позиції як показника міжнародної фінансової інтеграції [Текст] / О. Кириченко // Схід. – 2009. – №2(80).

 4. Кремень, О. І. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

 5. Методичний коментар до міжнародної інвестиційної позиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71153

 6. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 560 с.

 7. Міжнародні фінанси / О. І. Рогач, А. С. Філіпченко, Т. С. Шемет та ін.; за ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 8. Стукало, Н. В. Оцінювання стану розвитку фінансової глобалізації: особливості для України / Н. В. Стукало // Міжнародна економічна політика. – 2006. – Вип. 4. – Серпень. – С. 81-100.

 9. Школьник, І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія / І. О. Школьник. – Суми: Мрія-1, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

 10. Balance of Payments and International Investment Position Manual [Електронний ресурс]. – 6 BPM. – International Monetary Fund, 2009. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf.

 11. Lane, Ph. and G. M. Milesi-Ferretti. „The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970-2004” // IMF Working Papers.– 2006. – Issue 06/69. – 48 р.

Схожі:

Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconАдаманова зейнеб османівна удк 339. 727. 22+330. 341. 1
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconУдк 339. 727. 22 Пряме іноземне інвестування в стратегії економічного зростання України
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconОсобливості оцінювання розвитку фінансового сектора україни
Систематизовано підходи до оцінювання фінансової глибини як узагальнюючої характеристики розвитку фінансового сектору. Проведено...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconУдк 339. 727. 22: 631. 15 (477) особливості залучення іноземних інвестицій до аграрного сектору України
Україні зайняти гідне місце серед інших країн. На жаль, існує ряд причин, які відштовхують закордонних інвесторів від українського...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconУдк 336. 71: 339. 5 Л.І. Хомутенко, канд екон наук, доц., Т. В. Мазило
Тому не випадковим є те, що своє відношення до формування міжнародної фінансової системи прагнуть визначити економічні, юридичні...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconУдк 339. 727. 22: 330. 341. 1 Войнова Є.І. Порівняльна характеристика впливу іноземного капіталу на інноваційний розвиток країн снд
Аннотация. У статті проведене порівняння показників впливу іноземного капіталу на інноваційний розвиток країн cнд, за допомогою використання...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconУдк 339. 543: 339. 9012. 24(477) Митно-тарифне регулювання зовнішньої діяльності України
Його мета – ретельно аналізувати зовнішньоекономічну діяльність України І якомога відчутніше сприяти розвиткові торговельних відносин...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconІ.І. Мечникова методика визначення рівня залежності інноваційного розвитку країни від іноземного капіталу
На сучасному етапі розвитку світової економіки одними з головних факторів, які формують імідж країни та забезпечують високу її конкурентоздатність...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconВасильковський Д. О. магістрант, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Однією з ключових умов ефективного функціонування банку будь-якої країни є забезпечення належного рівня його ліквідності. Наявність...
Удк 339. 727 Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни Кремень В. М iconДячек С. М., к е. н., доц. Житомирський державний технологічний університет проблеми оцінки рівня фінансової безпеки держави та шляхи їх вирішення
Таким чином, з метою діагностики рівня фінансової безпеки для своєчасного виявлення загроз та подолання їх наслідків, постає потреба...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи