Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 icon

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356
Скачати 163.57 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356
Дата05.03.2014
Розмір163.57 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Аудит системи бухгалтерського обліку

О.А. Скорба, канд. екон. наук,
Українська академія банківської справи


Перехід України до ринкових відносин зумовлює необхідність створення незалежного інституту національного економічного контролю – аудиту. Його основна мета – забезпечення контролю достовірності інформації, відображеної у бухгалтерській та податковій звітності.

Значна частина аудиторських перевірок відбувається з ініціативи суб’єктів господарювання, що мають потребу в послугах аудиту. У зв’язку з цим проводяться тематичні та вибіркові аудиторські перевірки найактуальніших питань підприємницької діяльності. Будь-яка підприємницька діяльність неможлива без якісно налагодженого бухгалтерського обліку.

Організацію бухгалтерського обліку в Україні регулюють наступні нормативно-правові акти:

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16.07.99 № 996-ХІV.

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.

 4. Про примітки до річної звітності. Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302.

 5. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356.

 6. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2001.

Аудит починається з перевірки організації обліку на підприємстві. З цієї точки зору на підприємстві обов’язковим є наявність наказу керівника “Про облікову політику на підприємстві”. Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються для складання і надання фінансової звітності підприємства.

Згідно з цим законом визначені наступні принципи: обачності; автономності; безперервності; періодичності; повного висвітлення; нарахування і відповідності доходів і витрат; переважання суті над формою; історичної (фактичної) собівартості; єдиного грошового виміру.

Методи, які застосовуються при складанні фінансової звітності визначені положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

 • метод нарахування амортизації основних засобів П(С)БО 7;

 • метод нарахування амортизації нематеріальних активів П(С)БО 8;

 • метод списання запасів при їхньому вибутті П(С)БО 9;

 • метод нарахування резерву сумнівних боргів П(С)БО 10;

 • метод визначення доходу від надання послуг П(С)БО 15.

На даний час підприємство може самостійно обирати, хто здійснюватиме бухгалтерський облік його господарської діяльності. Але існуюче законодавство передбачає кілька варіантів: штатний бухгалтер; бухгалтерська служба під керівництвом головного бухгалтера; власник підприємства чи його керівник; централізована бухгалтерія; аудиторська фірма; приватний підприємець – фахівець з бухгалтерського обліку.

Для оперативного вирішення питань, пов’язаних з використанням та обліком нематеріальних активів та запасів на підприємстві, повинна бути створена постійно діюча інвентаризаційна комісія.

Також необхідним елементом системи бухгалтерського обліку на підприємстві є робочий план рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстрований у Міністерстві юстиції 21.12.99. Підприємствам дозволяється для обліку специфічних господарських операцій використовувати додаткові субрахунки зі збереженням номерів рахунків діючого плану. Усі застосовані субрахунки повинні бути затверджені наказом по підприємству. Затверджений робочий план рахунків не може змінюватися протягом року. Відступ від нього є порушенням законодавства про ведення бухгалтерського обліку.

Програма аудиту системи бухгалтерського обліку повинна передбачати: вивчення структури облікових підрозділів та розподілу обов’язків; вивчення системи внутрішнього контролю з облікових питань; перевірку відповідності обраної облікової політики діючим нормативним документам; перевірку незмінності або обґрунтованості змін облікової політики протягом звітного періоду; перевірку відповідності вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У процесі виконання програми аудиту, відповідно до міжнародних стандартів аудиту, співробітники аудиторської фірми (аудитори) систематизують інформацію, результати вивчення якої систематизуються в робочих документах (табл. 1, 2) [4]. Відповідь формується на підставі джерел інформації, зазначених у програмі. Правильна відповідь відзначається в тесті умовним знаком. У примітках фіксується посилання на документ. Якщо використовується документ, складений аудитором при аудиті інших розділів, то досить вказати його шифр. Якщо документ формується вперше, то він додається до самого тесту. У випадках, коли використовуються документи підприємства чи третіх осіб, до тесту повинні додаватися їхні копії.

Запропонована методика документування відповідає вимогам міжнародних стандартів аудиту щодо документування аудиторської діяльності. Вона дає змогу проводити аудит системи бухгалтерського обліку з урахуванням процесу реформування бухгалтерського обліку в банках, на підприємствах різних форм власності і галузей діяльності.
Таблиця 1
^

Програма аудиту системи бухгалтерського обліку


пор.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Примітка

1

Вивчення структури облікових підрозділів та розподілу обов’язків2

Вивчення системи внутрішньогосподарського контролю3

Перевірка відповідності обраної облікової політики на підприємстві діючим нормативним документам4

Перевірка незмінності або обґрунтованості змін облікової політики протягом звітного року5

Перевірка відповідності бухгалтерського обліку вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку6

Вивчення робочого плану рахунків7

Складання переліку нестандартних бухгалтерських записів8

Складання переліку помилкових бухгалтерських
записів9

Перевірка облікових реєстрів та Головної книги
на математичну точність10

Опис системи бухгалтерського обліку та недоліків у ній


Таблиця 2
^

Анкета вивчення облікової політики


пор.

Питання, яке перевіряється

Пункт наказу про облікову політику

^ Сфера
застосування


Порушення
та їх вплив на достовірність звітності


1

Наявність наказу про облікову політику

12

Метод оцінки, що застосовується при вибутті запасів:


ідентифікованої собівартості


середньозваженої собівартості

29

крім торгівлі
ФІФО

-

-
ЛІФО

-

-
нормативних розходів

-

-
ціни продажу

35

їдальня, торгівля
3

Визначення одиниці запасів:


найменування

27

у бух. обл.
однорідна група

-

-
інше

-

-
4

Метод визначення суми резерву сумнівних боргів:


за класифікацією дебіторської заборгованості

43

у бух. обл.
за платоспроможністю окремих дебіторів

-

-
5

Метод амортизації основних
засобів:


прямолінійний

13

у бух. обл.
зменшення залишкової вартості

-

-
прискореного зменшення
залишкової вартості

-

-
кумулятивний

-

-
виробничий

-

-
згідно з податковим законодавством

-6

Вартісна межа між основними
засобами та малоцінними необоротними матеріальними активами

7

у бух. обл.
7

Метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів:


прямолінійний

-

-
виробничий

-

-
згідно з податковим
законодавством

-

-
50 % – 50 %

-

-
100 %

24

у бух. обл.
8

Метод нарахування амортизації нематеріальних активів:


прямолінійний

19

у бух. обл.
зменшення залишкової вартості

-

-
прискореного зменшення
залишкової вартості

-

-
кумулятивний

-

-
виробничий

-

-
згідно з податковим законодавством

-

-
9

Метод оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг:


вивчення виконаних робіт

-

-
питомої ваги обсягу виконаних послуг у загальному обсягу
послуг

-

-
питомої ваги обсягу здійснених витрат у загальному обсягу
витрат

-

-
рівномірного нарахування

-

-
10

Наявність та порядок формування резервів для забезпечення майбутніх витрат платежів

-

-

Завищено вели­чину власного капіталу, зани­жено операційні витрати

11

Метод відображення фінансових інвестицій:


за методом участі у капіталі

-

-
за справедливою вартістю

26

у бух. обл.
за собівартістю

-

-
12

Визначена мета суттєвості

-

-
13

Наявність змін у обліковій політиці у періоді, що перевіряється

-

-^

Список літератури


1.Закон України “Про аудиторську діяльність” (з наступними змінами і доповненнями) // Галицькі контракти. – 1993. – № 23.

2.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 9. – С. 3-8.

3.Стандарти аудиту та етики. – К.: ТОВ “Парітет-інформ”, 2003. – 712 с.

4.Аудит: Методика документування / За заг. ред. академіка АЕНУ, д-ра екон. наук, проф. І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 457 с.

5.Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 363 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Схожі:

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconПравила бухгалтерського обліку доходів І витрат банків України, затверджені постановою Правління нбу №255 від 18. 06. 2003 року вкладна (депозитна) операція вклад (депозит)
Правила бухгалтерського обліку доходів І витрат банків України, затверджені постановою Правління нбу №255 від 18. 06. 2003 року
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconПравила бухгалтерського обліку доходів І витрат банків України: правила, затверджені постановою Правління нбу від 18. 06. 2003 р. №255 Фінансовий облік операцій з кредитування юридичних осіб
Правила бухгалтерського обліку доходів І витрат банків України: правила, затверджені постановою Правління нбу від 18. 06. 2003 р....
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 року №239 та експериментально-учбового плану,що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 року №239 та експериментально-учбового плану,що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconМетодичні рекомендації
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти І науки України від 24....
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconПравила бухгалтерського обліку доходів І витрат банків України: правила, затверджені постановою Правління нбу від 18. 06. 2003 р. №255

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconМіністерство освіти І науки україни
України від 12 листопада 1997 року n 1260 та відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 7 квітня 2000 року n 71...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 №356 iconПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
України (затверджені Наказом Міністерства освіти І науки України від 25. 12. 2007 р. № 1172 та зареєстровані в Міністерстві юстиції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи