Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків icon

Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
Скачати 120.46 Kb.
НазваУдк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
Дата05.03.2014
Розмір120.46 Kb.
ТипДокументи


УДК: 336.71:005.962.131](477)


МЕТОД ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

У статті виявлено проблеми використання методу фінансових коефіцієнтів в якості інструмента оцінки ефективності діяльності українських банків. На прикладі аналізу найбільш поширених показників рентабельності – ROE, ROA, моделі Дюпона та CIR, автором визначена необхідність подальших досліджень, присвячених розвитку методичного апарату оцінки ефективності.

Ключові слова: ефективність, банківська діяльність, коефіцієнтний метод, модель Дюпона, ROE.


^ МЕТОД ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КАК ИНСТУРМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ БАНКОВ

В статье выявлены проблемы использования метода финансовых коэффициентов в качестве инструмента оценки эффективности деятельности украинских банков. На примере анализа наиболее распространенных показателей рентабельности – ROE, ROA, модели Дюпона и CIR, автором определена необходимость дальнейших исследований, посвященных развитию методического аппарата оценки эффективности.

Ключевые слова: эффективность, банковская деятельность, коэффициентный метод, модель Дюпона, ROE.


^ FINANCIAL RATIO ANALYSIS IS ONE OF THE WAY OF UKRAINIAN BANKS’ PERFORMANCE MEASUREMENT

The article is about problems of using the financial ratios as a tool for performance measurement of Ukrainian banks. To the analysis of the most common indicators of profitability - ROE, ROA, the DuPont model, CIR, the author identified the need for further research on the performance’s measurement development.

Keywords: performance, banking, financial ratio analysis, the DuPont model, ROE.


^ Постановка проблеми. Останнім часом діяльність банків зазнала суттєвих змін. Наслідки світової фінансової кризи, зокрема перегляд стандартів банківського капіталу (Базель III), підвищення вимог до банків, криза на кредитних ринках, обмежені можливості отримання прибутку та поширення процесів злиття та поглинань – все це призводить до зміни поглядів на подальший розвиток банківського бізнесу в цілому. Актуальною проблемою та пріоритетним напрямом сучасного бізнесу стають питання управління його ефективністю. Одним із ключових етапів успішного управління є своєчасна та достовірна оцінка ефективності банківської діяльності. Для вітчизняної практики характерним є ототожнення оцінки ефективності банківської діяльності з визначенням показників рентабельності, та застосування методу фінансових коефіцієнтів як основного інструменту оцінки. Виникає питання адекватності використання традиційних показників ефективності сучасним умовам ведення банківського бізнесу та здатності враховувати суттєві фактори впливу на ефективність банківської діяльності.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростання протягом останніх років кількості робіт, присвячених питанням оцінки ефективності банківської діяльності та вибору інструментарію оцінки, лише підтверджує актуальність даного напрямку. До теоретико-методичних та організаційних питань оцінки ефективності в банківській сфері зверталися такі українські вчені як Мертенс О., Карчева Г., Примостка О., Пілявський А. та Маців Ю., Галайко Н., Мещеряков А., Герасимович А., Парасій-Вергуненко І., Васюренко О., Кочетков В., Буєвич С. та закордонні – Аллен Л., Бергер А., Деянг Р., Хемпфрі Д., Местер Л., Коеллі Т., Фаррел М., Пастор Дж., Толчин К., Пересецький А., Моїсеєв С., Бєлоусова В.

Узагальнення та аналіз наукових результатів, отриманих вище зазначеними та іншими науковцями, дозволили визначити об’єктивну необхідність більш детального дослідження методу фінансових коефіцієнтів в якості інструмента оцінки ефективності банківської діяльності на прикладі українських банків.

^ Метою статті є аналіз традиційних показників оцінки ефективності банківської діяльності та визначення можливостей їх подальшого використання з урахуванням сучасних умов розвитку банківського бізнесу в Україні.

^ Основні результати дослідження. Сформований на сьогоднішній день методичний апарат оцінки ефективності в банківській сфері характеризується різноманітністю існуючих підходів та методів оцінки. В українській банківській практиці характерним є застосування методу фінансових коефіцієнтів, заснованого на даних бухгалтерської звітності [1-6]. Сутність методу полягає у визначенні ефективності через систему відносних показників, головним критерієм якої є прибутковість банківської діяльності.

Аналіз становлення та розвитку банківської системи України дозволяє стверджувати, що використання показників прибутковості в якості критерію ефективності є історично обумовленим. На початку створення української банківської системи однією з першочергових задач було стимулювання кількісних характеристик розвитку банків. Вирішення цього питання заохочувалося Національним банком України шляхом застосування заходів щодо збільшення статутних капіталів комерційних банків [7]. У період економічного зростання з 2000 по 2008 рр. та можливостей прибуткового функціонування банківського бізнесу показники рентабельності також відповідали всім вимогам критерію ефективності на мікроекономічному рівні.

Світовий досвід свідчить, що зміна умов ведення банківського бізнесу потребує перегляду традиційних методів оцінки ефективності. Зокрема необхідно з’ясувати питання щодо адекватності методу фінансових коефіцієнтів як інструменту оцінки ефективності банківської діяльності у сучасних умовах.

Узагальнюючим показником прибутковості прийнято вважати рентабельність капіталу (ROE – return on equity), який дозволяє визначити рівень віддачі коштів акціонерів. Рентабельність активів (ROA – return on asset), у свою чергу, є складовою ROE та відображає ефективність внутрішньої політики менеджменту банку з точки зору отриманих доходів та понесених витрат.

Аналіз рентабельності капіталу банків України за останні п’ять років дозволяє виділити два часових горизонти – докризовий (з 1.10.2006 по 1.01.2009 рр.) та кризовий (з 1.01.2009 по 1.07.2011 рр.), які відрізняються спрямованістю та інтенсивністю розвитку (рис.1). Слід зазначити, що для періоду дослідження характерною є сезонність банківської діяльності, що має прояв у циклічних коливаннях показника рентабельності капіталу – найменшого значення він набуває саме на початок року. Традиційно перший квартал фінансового року є «пасивним» з точки зору активності як фізичних, так і юридичних осіб на ринку банківських послуг .

У докризовому періоді спостерігається висока гомогенність (однорідність) показника ROE, що підтверджується симетричним розподілом ROE відносно середнього значення та незначним міжквартильним розкидом. Починаючи з першого кварталу 2009 року тенденція змінюється – показник ROE набуває від’ємного значення.


*розраховано за даними фінансової звітності банків України (bank.gov.ua)[8]

Рис. 1. Динаміка рентабельності капіталу (ROE) за період з 01.10.2006 по 01.07.2011 рр., %

Різке зниження прибутковості діяльності супроводжується високою волатильністю ROE внаслідок виникнення значних сум збитків у банках України (переважно 3 та 4 групи за класифікацією НБУ) у період розгортання фінансово-економічної кризи в країні. Незважаючи на використання міжквартильного розкиду в якості статистичної характеристики мінливості ROE (що дозволяє охопити 50% спостережень вибірки та відкинути максимальні та мінімальні значення), для періоду з 01.04.2009 по 01.04.2010 роки характерним є значний розкид у значеннях ROE у зв’язку з аномально від’ємними значеннями рентабельності капіталу «банків-аутсайдерів». Наприклад, станом на 01.01.2010 р. націоналізованим «Укргазбанком» зафіксовано збитків на суму 4 415,6 млн. грн. (значення ROE на рівні -4627 %), «Діалогбанком» – на суму 205,8 млн. грн. (значення ROE на рівні -457 %), «Імпромбанком» – на суму 114,9 млн. грн. (значення ROE на рівні -2858 %).

Аналогічні тенденції характерні і для динаміки рентабельності активів банків України.

З метою більш детального аналізу оцінка ефективності банківської діяльності може бути доповнена детальним вивченням факторів прибутковості капіталу шляхом декомпозиційного аналізу, тобто за допомогою формулою Дюпона [9, 10]. Схематично факторну модель можна представити наступним чином (рис. 2).Рис. 2. Схема декомпозиційного аналізу прибутковості капіталу (модель Дюпона)

Відповідно до чотирьох факторної моделі, показник ROE може бути представлений наступними факторами:

– маржа прибутку, розраховується як співвідношення чистого прибутку та балансового прибутку (прибутку до оподаткування) і дозволяє визначити ефективність податкового менеджменту в банку;

– операційна маржа, розраховується як співвідношення балансового прибутку та доходів, характеризує операційну ефективність діяльності банку;

– доходність активів, розраховується як співвідношення доходів та сукупних активів банку, і визначає доходність розміщення активів;

– мільтиплікатор капіталу (співвідношення активів та власного капіталу) дозволяє оцінити політику банку в сфері джерел фінансування банківської діяльності, зокрема фінансовий леверидж.

Незважаючи на суттєве зниження рентабельності капіталу по банківській системі України в цілому, результати декомпозиційного аналізу, представлені на рисунку 3, демонструють незмінність тенденцій щодо динаміки основних факторів як у докризовий, так і кризовий періоди. Збереження доходності активів на докризому рівні відбулося за рахунок як зростання обсягу активів (у зв’язку з високою часткою активів в іноземній валюті в умовах девальвації національної одиниці), так і зростання процентних ставок за умов масової реструктуризації кредитів у 2009 році.

Основним фактором негативної динаміки рентабельності капіталу у першому кварталі 2009 року та надалі є зниження операційної ефективності – про що свідчать від’ємні темпи зростання операційної маржі, викликані значними витратами банків через відрахування у резерви за активними операціями.

Результати декомпозиційного аналізу, що був здійснений за групами банків (за класифікацією НБУ), свідчать про схожість тенденцій щодо факторів зниження рентабельності капіталу. Виключення становить лише той факт, що динаміка факторів другої та четвертої групи банків характеризувалася найбільшою волатильністю – діапазон зміни темпів становив від +200 до -300%. Це пояснюється концентрацією банків, що мали значні збитки і, як наслідок, які знаходяться в стадії ліквідації та в яких введена тимчасова адміністрація, саме в другій та четвертій групах банків.
Рис. 3. Динаміка рентабельності капіталу (права шкала) та темпів приросту його факторів (ліва шкала) за період з 01.10.2006 по 01.07.2011 рр, %

Не дивлячись на можливість моделі Дюпона ідентифікувати основні фактори впливу на прибутковість банківської діяльності, оцінити ступінь їх впливу та тенденції зміни, вона має суттєві недоліки. Зокрема, у докризовий період дослідження не зафіксовано погіршення хоча б одного з факторів прибутковості, як передумови настання кризи. Показник фінансового левериджу, що є традиційно індикатором рівня ризикованості банківської діяльності, не дозволив виявити занадто ризиковану політику українських банків протягом 2007-2008 років.

На підставі результатів аналізу рентабельності капіталу (ROE) та активів (ROA), у тому числі використання поглибленого аналізу прибутковості капіталу – моделі Дюпона, в якості інструмента оцінювання ефективності банківської діяльності, слід відзначити основні їх недоліки.

По-перше, це обмежені можливості врахування ризиків, які займають одне з центральних місць у банківській діяльності. Фінансовий леверидж в якості індикатора ризикованості не дозволяє порівняти рівень ризикованості політики декількох банків. У період кризи ключовими факторами зниження ефективності банківської діяльності, а й відповідно рентабельності капіталу/активів, стали якість активів та рівень концентрації ризиків (особливо валютного та процентного). Навіть поглиблений аналіз рентабельності капіталу за допомогою моделі Дюпона обмежується лише чотирьома факторами прибутковості, яких недостатньо для пояснення ефективності діяльності. Відтак інструмент оцінки повинен забезпечувати врахування основних детермінант ефективності та відстежувати їх динаміку з метою попередження настання кризових ситуацій.

По-друге, це ретроспективний та короткостроковий характер оцінки. Результати дослідження доводять нездатність показників ROE та ROA визначити «ефективні» та «неефективні» банки. В останній квартал докризового періоду (01.01.2009 року) ROE характеризувався високою гомогенністю, що свідчило про приблизно однаковий рівень ефективності для всієї сукупності банків, однак вже наступний квартал засвідчив різні результати банківської діяльності, а й відтак й ефективності, в банках України.

Проаналізовані вище показники ROE та ROA можуть бути використані в якості оцінки прибутковості лише в короткостроковому періоді, оскільки не в змозі оцінити стабільність потоків доходів, що генеруються банківською діяльності, в майбутньому.

Поряд із вищезгаданими показниками ефективності у розрізі методу фінансових коефіцієнтів, заслуговує на увагу коефіцієнт, який характеризує операційну ефективність діяльності банку. Даний показник у вітчизняній літературі має назву коефіцієнту дієздатності (у закордонній – cost to income ratio, або CIR) та розраховується шляхом визначення співвідношення операційних витрат та операційних доходів банку. До операційних витрат, як правило, відносять витрати, пов’язані із утриманням інфраструктури банку – заробітна плата, податки, витрати на рекламу, орендні платежі та інші. Процентні та комісійні витрати не входять до складу таких витрат. Структуру операційних доходів складають процентні та непроцентні доходи. Іншими словами, визначаючи яку кількість грошових одиниць необхідно для генерації 1 грошової одиниці доходу, CIR є показником витратності – виший рівень коефіцієнту означає нижчу ефективність і навпаки.

Операційні витрати, які традиційно займають найбільшу питому вагу у структурі загальних витрат банку, є контрольованими з позиції менеджменту. Відповідно показник CIR використовується з метою визначення ефективності менеджменту банку мінімізувати операційні витрати, що за умови незмінності рівня доходів, призведе до збільшення прибутку.

Результати оцінки операційної ефективності діяльності українських банків за допомогою показника CIR представлені на рисунку 4 поряд із динамікою прибутку по банківській системі України.Рис. 4. Динаміка ефективності діяльності українських банків за 2004-2010 рр.

Незважаючи на загальну тенденцію зниження операційних витрат банків України за останні сім років, можна спостерігати невідповідність рівня операційної ефективності фінансовому результату (прибутку), як найбільш загальному індикатору ефективності в банківській сфері, особливо у 2009 році.

Водночас слід зазначити суперечливість характеру отриманого зв’язку між показником витратності CIR та рентабельністю капіталу ROE, а саме він є тісним та прямо пропорційним (коефіцієнт кореляції Пірсона становить 0,82). Тобто, чим вищою є операційна ефективність (нижчий рівень CIR), тим нижчою є прибутковість банківської діяльності (нижчий показник ROE). Це означає, що існують інші суттєві фактори впливу на прибутковість діяльності банку, які не враховані показником CIR.

Так, для СIR притаманним є абстрагування від суттєвих аспектів банківської діяльності, зокрема рівня ризикованості. Зниження рівня CIR відбувалося за рахунок підвищення операційних доходів, які водночас характеризувалися високою ризикованістю банківської діяльності, що в кінцевому результаті, призвело до значних витрат банків через відрахування до резервів за активними операціями. Отримані емпіричні дані свідчать про обмежені можливості CIR як показника оцінки ефективності діяльності банку.

Висновки. Таким чином, основними перевагами методу фінансових коефіцієнтів як інструменту оцінки ефективності банківської діяльності є оперативність та простота розрахунків, обумовлена доступністю та відкритістю даних фінансової звітності банків. Проведений аналіз засвідчив, що традиційні показники рентабельності капіталу (ROE) та активів (ROA), розраховані на основі балансових даних, характеризуються високою гомогенністю, та відповідно, нездатністю ідентифікувати «ефективні» та «неефективні» банки. Зважаючи на відсутність можливостей оцінити стабільність потоків доходів, що генеруються банківською діяльності в майбутньому, використання розглянутих показників доцільним є лише в короткостроковому періоді. За результатами розрахунків, модель Дюпона, розроблена у 20-х роках ХХ ст. та призначена для визначення впливу чотирьох факторів впливу на рентабельність капіталу (маржі прибутку та операційної маржа, доходності активів, мультиплікатору капіталу), має обмежений характер при оцінці ефективності в сучасних умовах банківського бізнесу. Зокрема, висока концентрація різних видів ризиків у банківській діяльності потребує застосування якісно нових інструментів оцінки, здатних враховувати ключові детермінанти ефективності та відстежувати їх динаміку з метою попередження кризових ситуацій.

Література.

1. Кочетков, В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: монография [Текст]/ В. Н. Кочетков. – К.: МАУП, 1999. - 192 с. - ISBN 966-608-010-9

2. Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 c. – ISBN 966-574-453-4.

3. Кириченко, О. Банківський менеджмент [Текст] : навчальний посібник / О. Кириченко, І. Гиленко, А. Ятченко. – К. : Основи, 1999. – 671 c. – ISBN 966-500-186-8.

4. Примостка, Л. О. Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : навчальний посібник / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. – ISBN 966-574-626-х.

5. Криклій, О. А. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навчальний посібник / О. А. Криклій, І. В. Сало. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 314 с. – ISBN 978-966-680-312-5.

6. Карчева, Г. Т. Системний аналіз ефективності діяльності банків України [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2006. – N 11. – C.12-17.

7. Сенищ, І. П. Еволюція банківської системи України [Текст] //Регіональна економіка. - 2007. - N 2. - C.209-216.

8. Дані фінансової звітності [Електронний ресурс] : // Національний банк України. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm. – Загл. з екрану.

9. Роуз, Пітер С. Банківський менеджмент [Текст] : пер. з англ. з 2-го вид. / Пітер С. Роуз. – М. : Дело, 1997. – 768 с. – ISBN 5-7749-0048-7.

10. Синки, Д.Ф. Управление финансами в коммерческих банках [Текст] : англ. – 4-е изд. перераб. – Москва: Саtаlaху, 1994. – 820 c. – ISBN 5-86366-045-7.

Схожі:

Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconУдк 005. 57: 336. 717(043. 2) Public relations performance in the context of forming of positive bank’s reputation
Представлені основні методи та інструменти щодо здійснення вище зазначеної оцінки. Досліджувалася можливість вдосконалення методики...
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconУдк 005. 57: 336. 717(043. 2) Public relations performance in the context of forming of positive bank’s reputation
Представлені основні методи та інструменти щодо здійснення вище зазначеної оцінки. Досліджувалася можливість вдосконалення методики...
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconУдк 336. 71 021. 387 (477) Бєлова І. В., Греченок М. В. Оцінка фінансової стійкості банків україни за допомогою методики z-score постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями
Всі відомі підходи відрізняються системою показників та їх допустимими значеннями. В таких умовах підвищується актуальність проведення...
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconГриценко О.І., к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Величина витрат істотно впливає на формування фінансових результатів, з також є основою для оцінки ефективності діяльності підприємства....
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconУдк 330. 46 Нечітко-множинна модель оцінки ефективності персоналу страхової компанії Костянтин Григорович Гриценко
Представлена нечітко-множинна модель оцінки ефективності персоналу, що дозволяє отримати інтегральну оцінку на основі лінгвістичних...
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconАналіз моделей оцінки ефективності філіальної мережі банків постановка проблеми
Не слід недооцінювати той факт, що детальне дослідження ефективності діяльності структурних підрозділів банку може сприяти розвитку...
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconА. Ф. Бондаренко, канд техн наук, доц., С. В. Дубовик
Визначена концептуальна лінія в діяльності банків, де маркетингові заходи оцінюються з точки зору їх ефективності та впливу на підвищення...
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconУдосконалення моделей рейтингового оцінювання діяльності банків постановка проблеми
Також рейтингова оцінка діяльності банків є одним із невід’ємних елементів у системі управління ризиком. Однак більшість методик...
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconСутність та особливості формування інтегрованих фінансових посередників
Сучасною тенденцією розвитку інвестиційного ринку є тісна співпраця банків з іншими фінансовими установами та створення інтегрованих...
Удк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків iconУдк 336. 71 Ольга Борисівна Афанасьєва
З іншого боку, мінливість та нестабільність вітчизняного ринку банківських послуг ще більше ускладнює ефективність функціонування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи