Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Скачати 10.15 Mb.
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Сторінка1/78
Дата06.03.2014
Розмір10.15 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ”


МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ


Навчальний посібник


За редакцією

доктора економічних наук, професора М. І. Макаренка,

доктора економічних наук, доцента І. І. Д’яконової


Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів


«Видавництво

«Центр учбової літератури»

Київ – 2013

УДК 339.7(075.8)

ББК 65.268я73

М58

Гриф надано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(лист від 06.02.2012 № 1/11-1594)


Рецензенти:

О. М. Сазонець – доктор економічних наук, професор кафедри
міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

^ С. А. Циганов – доктор економічних наук, професор кафедри
міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

^ С. В. Лєонов – доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів ДВНЗ “Українська академія
банківської справи Національного банку України”


М
М58
іжнародні
фінанси [Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.] ; за ред.
д-ра екон. наук, проф. М. І. Макаренка та д-ра екон. наук, доц. І. І. Д’яконової. – Київ : «Центр учбової літератури», 2012. – 548 с.

ISBN 978-617-673-118-4

У посібнику розглянуто сутність міжнародних фінансів, розвиток та сучасний стан світової валютної системи, глобалізацію світового
фінансового середовища, діяльність міжнародних валютних, фондових, кредитних ринків, особливості діяльності транснаціональних компаній на світових фінансових ринках та ін.

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі міжнародних фінансових відносин.


УДК 339.7(075.8)

ББК 65.268я73

ISBN 978-617-673-118-4


© Д’яконова І. І., Макаренко М. І.,
Журавка Ф. О. та н.., 2013

© «Видавництво «Центр учбової літератури», 2013

ЗМІСТ


Передмова 7

ЗМІСТ 3

ПЕРЕДМОВА 4

РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 7

РОЗДІЛ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО
ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА.
СВІТОВІ ФІНАНСОВІ КРИЗИ 25

РОЗДІЛ 3. ЗАБОРГОВАНІСТЬ
У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 51

РОЗДІЛ 4. СВІТОВА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЕТАПИ ЇЇ ЕВОЛЮЦІЇ 87

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ 142

РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 174

РОЗДІЛ 7. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС КРАЇН СВІТУ 203

РОЗДІЛ 8. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА 225

розділ 9. валютні ринки
та валютні операції 258

РОЗДІЛ 10. МІЖНАРОДНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК 283

РОЗДІЛ 11. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ 332

РОЗДІЛ 12. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 360

РОЗДІЛ 13. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів) 387

РОЗДІЛ 14. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 415

РОЗДІЛ 15. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА
СПРАВА 436

РОЗДІЛ 16. МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ 460

РОЗДІЛ 17. МІЖНАРОДНЕ СТРАХУВАННЯ 491

РОЗДІЛ 18. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ
ФІНАНСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 512ПЕРЕДМОВА


Міжнародні фінанси на сучасному етапі – це галузь формування економічних відносин, що найбільш динамічно розвиваються. Очевидним фактом сьогодення є тотальна глобалізація фінансового ринку. Крім того, фондові ринки, банківська справа, фінансова діяльність н.прокональних корпорацій, державні фінанси – це ті сфери діяльності, які н.годні перебувають не тільки в постійній взаємодії та взаємозалежності, але і відчувають на собі значний вплив інтеграційних, н.прокатію процесів. Спеціалісту з фінансів чи міжнародного бізнесу, будь-якому суб’єкту господарювання неможливо зрозуміти події, що відбуваються на ринку, якщо він не володіє достатнім рівнем підготовки у галузі світових фінансів. Ознайомившись з матеріалами даного навчального посібника, читач зможе розуміти та оцінювати матеріали стосовно світових фінансів, що публікуються в засобах масової інформації, світових рейтингових агенціях, робити власні виважені висновки та приймати обґрунтовані рішення щодо ефективності власних інвестицій та управління боргів, а також оцінювати якість та зміст національної та міжнародної економічної політики.

Головною перевагою даного видання є дослідження міжнародних фінансових процесів у період останньої світової фінансової кризи.

Метою розробки навчального посібника є формування знань з міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію при­н. рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях в межах навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси”.

Основні завдання дисципліни “Міжнародні фінанси” спрямовані на:

  • вивчення сутності та елементів системи міжна­родних фінансів;

  • набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових документів;

  • набуття вмінь здійснювати міжнародні розрахунки;

  • дослідження особливостей фінансів транснаціо­нальних корпорацій;

  • визначення ролі України у світовій фінансовій сфері;

  • окреслення проблеми заборгованості в системі міжнародних фінансів.

У навчальному посібнику “Міжнародні фінанси” увага приділена основним галузям світової фінансової інфраструктури.

Опанування поданим у тексті матеріалом базується на знаннях економічної теорії, теорії фінансів, грошей та кредиту, міжнародної економіки та багатьох інших дисциплін. Дисципліна “Міжнародні фінанси” є однією з основних дисциплін бакалаврської підготовки студен­тів. У свою чергу, вона створює базу для майбутнього засвоєння ба­н.п дисциплін магістерського рівня підготовки.

Викладення матеріалу ґрунтується на теоріях, розроблених видатними вітчизняними та зарубіжними науковцями в галузі ринкової економіки, валюти та валютних курсів, фінансового ринку, фінансового менеджменту тощо.

В ході написання навчального посібника автори намагались послідовно вивчати всі аспекти діяльності суб’єктів світового ринку, що виникають у процесі міжнародної фінансової діяльності.

Загальна послідовність тем визначалася вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напрямку 0501 – “Економіка і підприємство” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Перша тема видання присвячена визначенню сутності системи міжнародних фінансів. У другій темі розкривається зміст глобалізації світового фінансового середовища та світових фінансових криз. Третя тема висвітлює питання оцінки та управління боргом у системі міжнародних фінансів. У четвертій та п’ятій темах відповідно приділяється увага характеристиці елементів світової валютно-фінансової системи, етапам її еволюції, а також фінансовій та монетарній політиці Європейського валютного союзу. Шоста та сьома теми присвячені міжнародним розрахункам та особливостям формування та оцінки платіжного балансу країни. У восьмій-тринадцятій темах вивчається світовий фінансовий ринок, його основні структурні елементи та інструменти, що використовуються на цих ринках. Чотирнадцята тема висвітлює питання типологізації та організації фінансових аспектів функціонування транснаціональних корпорацій. П’ятнадцята тема звертає особливу увагу на аналіз ситуації, що склалася на міжнародній банківській арені та в Україні у кризовий та посткризовий періоди. Шістнадцята тема вивчає міжнародні податкові відносини, зокрема роз­криває сутність, еволюцію та специфічні риси податкових систем країн світу. Сімнадцята тема значну увагу приділяє аналізу тенденцій розвитку та функціонування міжнародного страхового ринку. В останній, вісімнадцятій, темі розглядаються сучасні тенденції розвитку валютного ринку, ринку банківських металів, стан платіжного балансу та зовнішньої заборгованості України в рамках інтеграційних та н.прокатію процесів.

Навчальний посібник підготували колектив авторів: д-р екон. Наук, н.. І. І. Д’яконова (передмова, розд. 1, 6, 8, 11, 15), д-р екон. Наук, н.. М. І. Макаренко (передмова, розд. 2), д-р екон. Наук, н.. О. М. Костюк, (розд. 14), д-р екон. Наук, н.. Ф. О. Журавка (розд. 9, 13), д-р екон. Наук, н.. І. О. Школьник (підрозд. 8.4, 8.5), н.. Екон. Наук, н.. О. В. Костюк (розд. 5), н.. Екон. Наук, н.. Л. І. Хомутенко (розд. 4), н.. Екон. Наук, н.. І. І. Рекуненко (розд. 10), н.. Екон. Наук, н.. Т. Г. Савченко (розд. 7), н.. Екон. Наук В. В. Федірко (розд. 18), н.. Екон. Наук, н.. Ю. В. Чала (розд. 17), н.. Екон. Наук В. Ю. Дудченко (розд. 3, 12), асистент О. С. Квачан (розд. 16); аспіранти: М. М. Бричко (підрозд. 14.4), А. О. Мірошниченко (підрозд. 15.3), Я. І. Мозговий (підрозд. 14.5), Є. Ю. Мордань (підрозд. 15.4).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ Видавництво "Істина" 2008 ббк 67. 7я7(4укр) Ю20
Ю20 Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — Вид четверте, пєрероб. і допов. — К.: Істина, 2006....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 248 с. (У співавторстві Лях М. С.)
Визначення суті категорії «фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств». // Науковий вісник Національного аграрного університету....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconМ. М. Поколодна, Л. Д. Божко туристське краєзнавство навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Ч – 75 Проектний аналіз: Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2003. Рис. 17. Табл. 27. Бібліогр.: 37 назв. — 228 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18. 2-1562 від 1 жовтня 2003 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України й як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи