Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності icon

Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
НазваРобоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Сторінка1/8
Дата14.12.2012
Розмір1 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8

Ч е р н і в е ц ь к и й н а ц і о н а л ь н и й у н і в е р с и т е т

і м е н і Ю р і я Ф е д ь к о в и ч аЮридичний факультет

“ ЗАТВЕРДЖУЮ ”


Перший проректор Чернівецького національного університету ім..Ю.Федьковича

_________________ (Петришин Р.І.)

31 серпня 2012 року


Робоча ПРограма

«ІНФОРМАЦІЙНЕ право України»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


для спеціальності: ” Право ”.

Факультет: юридичний.

Кафедра: конституційного, адміністративного і фінансового права.
Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичних (семінарських) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна

робота (год.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

3

VI

72

2

-

36

-

-

36

-
6

-

Заочна

3

VI

72

2

2

8

-

-

64

-

-

6

-
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою юридичного факультету (Протокол №1 від 27.08.2012)


^ Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Струтинською-Струк Л.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права. Протокол №1, від 27 серпня 2012 року.

Завідувач кафедри конституційного,

адміністративного і фінансового права ___________ / Пацурківський П.С. /


^ Схвалено методичною радою юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 30 серпня 2012 року.

Голова методичної ради

юридичного факультету ___________ / Cавчук С.В. /

^ Пояснювальна записка

Інформація виступає на даний час основним об’єктом відносин, що формуються в он тесті розвитку інформаційного суспільства і її роль сьогодні важко переоцінити. Відображаючи реальну дійсність, вона інтегрується в усі напрямки діяльності держави, суспільства, громадянина. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організацій, окремих громадян тощо. Інформаційне право являє собою правову основу інформаційного суспільства, яке активно формується за допомогою глобальних інформаційних мереж та інших новітніх інформаційних технологій.

Концепція спецкурсу передбачає проходження студентом у період навчання наступних стадій: формування уявлень про предмет спецкурсу “Інформаційне право” та, як наслідок, знань про зміст інформаційно-правових відносин, підстави їх виникнення, зміни та припинення, а також оволодіння вміннями практичного застосування набутих знань.

^ Метою курсу є формування у студентів розуміння ролі інформації у розвитку сучасного суспільства, місця інформаційних прав і свобод людини у системі прав особи і особливостей виникнення, розвитку та припинення інформаційно-правових відносин у різних сферах життєдіяльності, підготовка до практичної діяльності в якості кваліфікованих фахівців у сфері правового регулювання створення, передачі, використання інформаційних ресурсів.

^ За результатами вивчення курсу “Інформаційного права” студенти повинні:

знати:

сутність основних понять інформаційного права (“інформаційне право”, “інформаційні права та свободи”, “інформаційне суспільство”, “інформаційне законодавство”, “інформаційні ресурси”, “інформаційна безпека”, “інформаційно-правове забезпечення”, “інформаційні послуги” та ін.);

якою є роль інформаційного права та законодавства у сучасному інформаційному суспільстві;

зміст нормативно-правових актів у сфері регулювання інформаційних правовідносин;

організацію в Україні інформаційно-правового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб;

свої інформаційні права та свободи.

вміти: відшукувати необхідні нормативно-правові акти та інформаційно-правові норми в системі чинного законодавства і застосовувати ці акти або їх окремі норми при здійсненні практичної діяльності.

Навчання будується з використанням активних методів: поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Кожна тема доповнена переліком основних питань для самоперевірки і списком літератури. Виконання завдань покликане сприяти розвитку у студентів аналітичного мислення, вміння самостійно працювати з нормативно-правовими актами, систематизувати отримані знання з метою вироблення навичок подальшого застосування їх на практиці.


Форми контролю

Серед основних форм контролю, які застосовуються при перевірці та оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є:

  • усні опитування;

  • термінологічні диктанти;

  • самостійні письмові роботи;

  • тестові завдання;

  • вирішення задач;

  • залік.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом та не має невідпрацьованих занять з пропущених тем.


^ Сітка годин і тематичний план дисципліни “Інформаційне право”


№ пп

Тема лекції

Тема семінару

Денна форма

навчання

Заочна форма навчання

Лекції

Семіна-

ри

Разом

Лекції

Семіна-ри

Разом

ЗМ 1. Загальна теорія інформаційного праваНЕ 1.1. Інформаційне суспільство і право
2

-

2

1

-

1.

НЕ 1.2. Інформація як об’єкт правовідносин

-

2

2

-

1

1НЕ 1.3. Інформаційне право як галузь права
2

-

2

-

-

-НЕ 1.4. Джерела інформаційного права
2

-

2

-

-

-НЕ 1.5. Інформаційні права та свободи особи

НЕ 1.5 Правове регулювання доступу до інформації

2

2

4

-

1

1


НЕ 1.6. Документована інформація як об’єкт інформаційних правовідносин

-

2

2

1

-

1НЕ 1.7. Інформаційні та комунікаційні технології та засоби їх забезпечення як об’єкти інформаційних правовідносин
2

-

2

-

-

-


НЕ 1.8. Правові основи забезпечення інформаційної безпеки

-

2

2

1

-

1

ЗМ 2. Особливості правового регулювання в окремих сферах обігу та використання інформаціїНЕ 2.1. Правове регулювання інформаційних відносин при створенні та поширенні масової інформації

НЕ 2.1. Правове регулювання інформаційних відносин при створенні та поширенні масової інформації

2

6

8

-

1

1НЕ 2.2. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі обігу інформації з обмеженим доступом

НЕ 2.2. Правові засади обігу інформації, що становить державну таємницю

2

2

4

1

-

1

НЕ 2.3. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі персональних даних

-

2

2

-

1

1НЕ 2.4. Правове регулювання інформаційних відносин у галузі архівної та бібліотечної справи
2

-

2

-

-

-НЕ 2.5. Правове регулювання обігу інформації в Інтернет-мережі
2

-

2

-

-

-
Всього
18

18

36

4

4

8

Укладач Струтинська-Струк Л. В.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма " земельне право україни" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Для спеціальності: право
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма «екологічне право україни» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма «Правова статистика» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма «Митне право» освітньо-кваліфікаційного рівня с пеціаліст права для спеціальності 03040101 «Право»
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча програма «Юридичний механізм захисту прав людини» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Для спеціальності " Правознавство " 030401
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи