Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» icon

Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство»




НазваРобоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство»
Сторінка1/8
Дата14.12.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


юридичний факультет

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Перший проректор Чернівецького

національного університету

ім.Ю.Федьковича

_________________ (Петришин Р.І.)

31 серпня 2012 року


Робоча ПРограма

«Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права

для спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

Спеціалізація: фінансове право
^

Факультет: юридичний

Кафедра: конституційного, адміністративного і фінансового права



Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг

год./

кредитів

Всього аудит. (год.)

У тому числі (год.):

Само-стійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінарські

Денна

V

10

54/1,5

24

-

-

24

30

-

-

-

10

-

Заочна

V

10

54/1,5

8

-

-

8

46

-

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою юридичного факультету (Протокол №1 від 27.08.2012)


^ Робоча програма складена Вдовіченим В.А.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права. Протокол №1, від 27 серпня 2012 р.

Завідувач кафедри ___________________/Пацурківський П.С./

Схвалено методичною радою юридичного факультету 30 серпня 2012 року.


Голова методичної ради

юридичного факультету ___________________ / Савчук С.В. /

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Фінансове право, як самостійна, а нині й найважливіша галузь українського права, одержало значний імпульс свого розвитку. Воно покликано забезпечити подальше вирішення питань переходу від адміністративно керованої економіки до ринкової, соціально орієнтованої й заснованої на свободі волевиявлення. Реалізація й удосконалення конституційно встановлених гарантій для нових економічних прав і свобод є актуальними завданнями сучасності. Для цього потрібні фундаментальні дослідження, у тому числі в сфері правового примусу за порушення порядку здійснення фінансової діяльності й дотримання при цьому конституційних прав і свобод людини й громадянина й забезпечення їх вільного розвитку.

Фінансово-правова відповідальність є розвитком, продовженням матеріального фінансового правовідношення, яке реалізується за посередництвом процесуальної форми. Відповідальність за порушення фінансового законодавства складає частину механізму правового регулювання фінансових відносин і проявляється у вигляді накладення заборон. Забороняючи порушувати фінансове законодавство, держава покладає на суб’єктів фінансового права обов’язок утримуватися від здійснення певних дій або навпаки – активно реалізовувати покладені на них обов’язки.

Програма курсу «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» побудована з метою найбільш оптимального дослідження необхідного навчального матеріалу. В основу дисципліни покладено вихідні положення теорії держави та права, фінансового права, адміністративного права, вироблені і перевірені багаторічною практикою основні юридичні інститути і категорії, а також науковий аналіз їх законодавчого оформлення.

Метою курсу є досягнення знання та розуміння студентами природи і сутності фінансово-правової відповідальності, підготовка до практичної діяльності в якості висококваліфікованих фахівців.

Процес навчання з курсу «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» включає три етапи:

І. Формування уявлень про предмет курсу «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності».

ІІ. Формування знань про поняття та сутність фінансово-правової відповідальності та його специфіку.

ІІІ. Оволодіння вмінням практичного застосування набутих знань.

Навчання будується з використанням активних методів: сполучення аудиторних занять із самостійною роботою. До аудиторних занять належать семінарські заняття, консультації. У поняття самостійної роботи входить робота з літературою і нормативними актами, огляд бібліографії та інші форми. Кожна тема супроводжується переліком основних питань і списком літератури. При підготовці до занять студент не повинний обмежуватися списком літератури, зазначеної в посібнику, але й здійснювати пошук самостійно.


^ ЗАВДАННЯ КУРСУ:


1) формування уявлень про еволюцію поглядів на проблематику щодо «фінансово-правової відповідальності»;

2) розгляд основних підходів та наукових засад щодо фінансово-правової відповідальності;

3) збагачення знань про зміст понять і термінологію навчальної дисципліни «теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності»;

4) розкриття питання щодо сутності та значення фінансово-правової відповідальності;

5) ознайомлення із умовами та підставами виникнення фінансово-правової відповідальності;

6) з’ясування сутності примусу у фінансовій сфері;

7) розгляд основних фінансових заходів попередження та припинення;

8) ознайомлення з порівняльним аналізом фінансово-правової відповідальності з деякими іншими видами юридичної відповідальності.

Вивчення курсу дозволяє студентові сформувати знання про доктринальні підходи до розуміння фінансово-правової відповідальності. «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» як навчальна дисципліна слугує інструментом з’ясування студентами особливостей фінансово-правової відповідальності; вивчення та дослідження фактичних, нормативних та процесуальних підстав фінансово-правової відповідальності; правових основ фінансово-правової відповідальності та підготовка їх до можливого застосування цих знань в науковій та практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості.


Кількість кредитів – 1,5 кредита.

Курс складається з 2 модулів, 10 навчальних елементів, 100 балів у десятому семестрі.

 1. Загальна кількість годин - 54 години.

 2. Кількість годин на тиждень – 2 години.

 3. Обов’язкова дисципліна чи за вибором – дисципліна для підготовки магістра права.

 4. Семестр, в якому читається - десятий семестр.

 5. Кількість годин відведених на семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Семінари – 24 години, самостійна робота студентів – 30 годин.

 1. Вид підсумкового контролю. Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» є залік у десятому семестрі.


Форми контролю

Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є:

- усні опитування;

- фронтальні опитування;

 • контрольні роботи;

 • тестові завдання;

 • реферативні доповіді;

 • підсумкові контрольні роботи;

 • залік.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом та не має невідпрацьованих занять з пропущених тем.

Сітка годин і тематичний план дисципліни «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності»


№ пп

Тема лекції

Тема семінару

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

Семінари

Разом

Лекції

Семінари

Разом




Модуль 1.



н/п

Об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності та її правова природа

-

2

2

-

1

1



н/п

Умови та підстави виникнення фінансово-правової відповідальності

-

4

4

-

1

1



н/п

Примус у фінансовій сфері

-

2

2

-

1

1



н/п

Особливості фінансово-правової відповідальності

-

2

2

-

0,5

0,5



н/п

Фінансові заходи попередження та припинення

-

2

2

-

0,5

0,5




Модуль 2.



н/п

Порівняльний аналіз фінансово-правової відповідальності з деякими іншими видами юридичної відповідальності

-

4

4

-

1

1



н/п

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення

-

2

2

-

1

1



н/п

Відповідальність за порушення податкового законодавства

-

2

2

-

1

1



н/п

Відповідальність за порушення банківського законодавства

-

2

2

-

0,5

0,5



н/п

Відповідальність за порушення валютного законодавства

-

2

2

-

0,5

0,5



Всього

-

24

24

-

8

8




Укладач


В.А. Вдовічен



^ ЗМІСТОВНО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


№НЕ



Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)



Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю



Кількість балів за вид роботи

Індз

(за вибором)



Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ



Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль 1.

НЕ 1..1


Об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності та її правова природа.


Поняття юридичної відповідальності

Об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності

Поняття та правова природа фінансово-правової відповідальності






2







Контрольна робота; термінологічний диктант;



2


1

Доктринальні підходи до розуміння фінансово-правової відповідальності

5



3

НЕ 1.2

Умови та підстави виникнення фінансово-правової відповідальності

Умови виникнення фінансово-правової відповідальності.

Підстави виникнення фінансово-правової відповідальності.

Фактична підстава виникнення фінансово-правової відповідальності.

Нормативна підстава виникнення фінансово-правової відповідальності.

Процесуальна підстава виникнення фінансово-правової відповідальності





4







Контрольна робота; термінологічний диктант;

усне опитування



3


1


2



Повноваження Верховної ради України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Повноваження Рахункової палати за дотриманням бюджетного законодавства.

10



6

НЕ 1.3

Примус у фінансовій сфері

Поняття фінансового примусу

Зміст фінансового примусу

Види заходів примусу




2







Контрольна робота;

Усне опитування


3


3

Повноваження Міністерства фінансів України за дотриманням бюджетного законодавства

5



6

НЕ 1.4

Особливості фінансово-правової відповідальності

Структура фінансово-правової відповідальності

Характерні риси фінансово-правової відповідальності

Види фінансово-правової відповідальності

Ознаки фінансово-правової відповідальності




2







Тестування; фронтальне опитування;

термінологічний диктант


2

2


2


Повноваження Державного казначейства України за дотриманням бюджетного законодавства.

Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби України за дотриманням бюджетного законодавства.

10



6

НЕ 1.5

Фінансові заходи попередження та припинення

Особливості фінансових заходів попередження та припинення

Фінансові заходи попередження та припинення в податковій сфері

Фінансові заходи попередження та припинення в бюджетній сфері

Фінансові заходи попередження та припинення в кредитній сфері




2







Контрольна робота;

тестування


3

1

Повноваження виконавчих органів відповідних рад по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

5



4






Всього за модулем 1

25

Модуль 2.

НЕ 2.1

Порівняльний аналіз фінансово-правової відповідальності з деякими іншими видами юридичної відповідальності

Порівняльний аналіз фінансово-правової відповідальності з кримінальною, адміністративною, цивільною, дисциплінарною відповідальністю.




4







Тестування; фронтальне опитування;



2

3



Концептуальні підходи до розуміння фінансово-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.

5



5

НЕ 2..2

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення

Поняття бюджетного правопорушення.

Підстави для призупинення бюджетних асигнувань.

Нецільове використання бюджетних коштів.

Зупинення операцій з бюджетних коштів.

Відповідальність за бюджетні правопорушення.

Відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення бюджетного законодавства.




2







Усне опитування;

контрольна робота


3


2



Заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення.

5



5

НЕ 2.3

Відповідальність за порушення податкового законодавства

Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових норм.

Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

Класифікація податкових правопорушень.

Види відповідальності за порушення податкових норм.




2







Усне опитування;

контрольна робота


2


3

Роль та місце ДПА при притягненні до відповідальності за порушення податкового законодавства.

5



5

НЕ 2.4

Відповідальність за порушення банківського законодавства

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком.

Застосування письмового застереження.

Видача Національним банком розпоряджень.

Особливості застосування заходів впливу до банків за порушення, виявлені в діяльності філій банків.

Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку




2







Тестування; усне опитування;

термінологічний диктант

2


2


1

Процедурний порядок ліквідації банку.

5



5

НЕ 2.5

Відповідальність за порушення валютного законодавства

Заходи відповідальності комерційних банків за порушення валютного законодавства.

Порядок застосування санкцій за порушення валютного законодавства.





2







Реферативні доповіді;

усне опитування;

тестування


2


2

1


Специфіка відповідальності за порушення валютно-обмінних операцій

5



5





Всього за модулем 2

25




Підсумковий модульний контроль

50




Всього балів

100



^ Компетенції з навчальних елементів


Н Е

Назва

навчального елементу

Компетенції

Розуміти

Вміти

Знати

НЕ

1.1

Об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності та її правова природа

Поняття юридичної відповідальності.

Об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності.

Поняття та правова природа фінансово-правової відповідальності.



Застосовувати поняттєво-категоріальний апарат фінансового права

Поняття юридичної відповідальності

Об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності

Поняття та правова природа фінансово-правової відповідальності


НЕ 1.2

Умови та підстави виникнення фінансово-правової відповідальності

Умови виникнення фінансово-правової відповідальності.

Підстави виникнення фінансово-правової відповідальності.

Фактична підстава виникнення фінансово-правової відповідальності.

Нормативна підстава виникнення фінансово-правової відповідальності.

Процесуальна підстава виникнення фінансово-правової відповідальності


Визначати склад фінансово-правової відповідальності. Тлумачити і застосовувати норми фінансового права

Умови виникнення фінансово-правової відповідальності.

Підстави виникнення фінансово-правової відповідальності.

Фактична підстава виникнення фінансово-правової відповідальності.

Нормативна підстава виникнення фінансово-правової відповідальності.

Процесуальна підстава виникнення фінансово-правової відповідальності


НЕ 1.3

Примус у фінансовій сфері

Поняття фінансового примусу

Зміст фінансового примусу

Види заходів примусу

Використовувати власні права та обов’язки у фінансових правовідносинах

Поняття фінансового примусу

Зміст фінансового примусу

Види заходів примусу

НЕ 1.4

Особливості фінансово-правової відповідальності

Структуру фінансово-правової відповідальності

Характерні риси фінансово-правової відповідальності

Види фінансово-правової відповідальності

Ознаки фінансово-правової відповідальності

Застосовувати норми бюджетного, податкового та валютного законодавства

Структуру фінансово-правової відповідальності

Характерні риси фінансово-правової відповідальності

Види фінансово-правової відповідальності

Ознаки фінансово-правової відповідальності

НЕ

1.5

Фінансові заходи попередження та припинення

Особливості фінансових заходів попередження та припинення

Фінансові заходи попередження та припинення в податковій сфері

Фінансові заходи попередження та припинення в бюджетній сфері

Фінансові заходи попередження та припинення в кредитній сфері

Застосовувати норми фінансового законодавства

Особливості фінансових заходів попередження та припинення

Фінансові заходи попередження та припинення в податковій сфері

Фінансові заходи попередження та припинення в бюджетній сфері

Фінансові заходи попередження та припинення в кредитній сфері

НЕ

2.1

Порівняльний аналіз фінансово-правової відповідальності з деякими іншими видами юридичної відповідальності

Порівняльний аналіз фінансово-правової відповідальності з кримінальною, адміністративною, цивільною, дисциплінарною відповідальністю.

Розмежовувати різні види юридичної відповідальності

Порівняльний аналіз фінансово-правової відповідальності з кримінальною, адміністративною, цивільною, дисциплінарною відповідальністю.

НЕ 2.2

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення

Поняття бюджетного правопорушення.

Підстави для призупинення бюджетних асигнувань.

Нецільове використання бюджетних коштів.

Зупинення операцій з бюджетних коштів.

Відповідальність за бюджетні правопорушення.

Відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення бюджетного законодавства.

Застосовувати норми бюджетного законодавства. Визначати склад бюджетного правопорушення.

Поняття бюджетного правопорушення.

Підстави для призупинення бюджетних асигнувань.

Нецільове використання бюджетних коштів.

Зупинення операцій з бюджетних коштів.

Відповідальність за бюджетні правопорушення.

Відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення бюджетного законодавства.

НЕ 2.3

Відповідальність за порушення податкового законодавства

Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових норм.

Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

Класифікація податкових правопорушень.

Види відповідальності за порушення податкових норм.

Застосовувати норми податкового законодавства. Визначати склад податкового правопорушення.

Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових норм.

Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

Класифікація податкових правопорушень.

Види відповідальності за порушення податкових норм.

НЕ 2.4

Відповідальність за порушення банківського законодавства

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком.

Застосування письмового застереження.

Видача Національним банком розпоряджень.

Особливості застосування заходів впливу до банків за порушення, виявлені в діяльності філій банків.

Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

Застосовувати норми банківського законодавства

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком.

Застосування письмового застереження.

Видача Національним банком розпоряджень.

Особливості застосування заходів впливу до банків за порушення, виявлені в діяльності філій банків.

Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

НЕ 2.5

Відповідальність за порушення валютного законодавства

Заходи відповідальності комерційних банків за порушення валютного законодавства.

Порядок застосування санкцій за порушення валютного законодавства.

Застосовувати норми валютного законодавства

Заходи відповідальності комерційних банків за порушення валютного законодавства.

Порядок застосування санкцій за порушення валютного законодавства.



Теми і плани семінарських занять


Модуль I


Н.Е. 1.1. Об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності та її правова природа

 1. Поняття юридичної відповідальності

 2. Об’єктивна зумовленість фінансово-правової відповідальності

 3. Поняття та правова природа фінансово-правової відповідальності

Література:


 1. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управле­нии: (Социально-правовой аспект). - Л.: ЛГУ, 1990.

 2. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 2. – М., 1964.

 3. Александров Н.Т. Законность и правоотношение в советском обществе. – М., 1955.

 4. Арсланбекова А.З. Налоговые санкции в системе мер финансово-правовой ответственности: автореф. дисс. на соис­кание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Адми­нистративное право, финансовое право, информационное пра­во» / А.З. Арсланбекова. — М., 2006.

 5. Венедиктов Ю.А. Финансовые санкции в системе управ­ления / Ю.А. Венедиктов, А.М. Черепахин. — М.: Финансы и статистика, 1985.

 6. Ефремова Е.С Ответственность за налоговые правона­рушения: понятия, признаки, функции / Е.С. Ефремова // Пра­воведение. - 2002. - № 2.

 7. Зимин А.В. Специфика налоговой ответственности рос­сийских организаций / А.В. Зимин // Правоведение. — 2001. — № 6.

 8. Кислухин В.А. Виды юридической ответственности: Дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В.А. Кислухин — М., 2002.

 9. Кролис Л.Ю. Административная ответственность за налоговые правонарушения : автореф. дисс. на соискание уче­ной степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституционное право, муниципальное право» / Л.Ю. Кролис. Екатеринбург, 1996.

 10. Лившиц Р.З. Теория права / Р.З. Лившиц. — М. : БЕК, 1994.

 11. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответствен­ности / Д.А. Липинский; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Р.Л. Хачатурова. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003.

 12. Малиновская В.М. Ответственность за нарушение тамо­женного законодательства Российской Федерации (финансово-правовые аспекты) : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституционное право, му­ниципальное право» / В.М. Малиновская. — М., 1997.

 13. Озеров И.Х. Основы финансовой науки : курс лекций / И.Х. Озеров. - М. : Сытин, 1911. - Вып. 2.

 14. Репецкий В.Н. К вопросу об ответственности по совет­скому финансовому праву / В.Н. Репецкий // Вопросы усовер­шенствования правового регулирования. — Л. : Изд-во Львов, гос. ун-та, 1982.

 15. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского фи­нансового права/Е. А. Ровинский.—М.:Госюриздат, 1960.

 16. Свиридов В.А. Становление налоговой ответственности / В.А. Свиридов // Проблемы теории и практики правового ре­гулирования : сб. тр. Самар. гуманитар, акад. — Самара, 2000. - Вып. 7.

 17. Фінансове право : навч. посіб. для студ. юрид. вузів та фак. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.К- Воронової. — К. : Вентурі, 1998.

 18. Финансовое право / под ред. Н.И. Химичевой. — М. : Юристь, 1999.

 19. Усенко Р.А. Фінансові санкції за законодавством Украї­ни: монографія / Р.А. Усенко ; відп. ред. Д.М. Лук'янець. — К. : Дакор, КНТ, 2007.



НЕ. 1.2. Умови та підстави виникнення фінансово-правової відповідальності

 1. Умови виникнення фінансово-правової відповідальності

 2. Підстави виникнення фінансово-правової відповідальності:

  1. Фактична підстава виникнення фінансово-правової відповідальності

  2. Нормативна підстава виникнення фінансово-правової відповідальності

  3. Процесуальна підстава виникнення фінансово-правової відповідальності

Література:


 1. Богданова М.С. Юридическая ответственность: основа­ние, виды, субъекты: автореф. дисс. на соискание ученой сте­пени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве» / М.С. Богданова.- М., 1998.

 2. Гогин А.А. Теоретико-правовые вопросы налоговой
  ответственности / А.А. Гогин. — Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2003.

 3. Іванський А.Й. Казус та об'єктивне зобов'язання у фі­нансовому праві: верифікація гіпотези / А.Й. Іванський // Дер­жава і право: зб. наук. пр. Серія «Юридичні і політичні науки». К - Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. - Вип. 29.

 4. Карасева М.В. Финансовое право / М.В. Карасева. — М.: Юристъ, 2000.

 5. Курылев С.В. Санкция как элемент правовой нормы // Советское государство и право. - 1964. - № 8.

 6. Кучинский В.А. Юридические аспекты ответственности личности. // Актуальные проблемы теории соц. Гос-ва и права., 1974.

 7. Кролис Л.Ю. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства. Дис… канд. юр. наук. Екатеринбург, 1996.

 8. Лейст 0.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М.: МГУ, 1981.

 9. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. – М.: Госюриздат, 1962.

 10. Лившиц Р.З. Теория права / Р.З. Лившиц. — М.: БЕК, 1994.

 11. Лук'янець Д.І. Про кваліфікаційні ознаки юридичної відповідальності // Право України. - 1999. - № 7.

 12. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответ­ственность / Н.С. Малеин. — М. : Юрид. лит., 1985.

 13. Музика О.А. Фінансове право : навч. посіб. / О.А. Му­зика. - К. : Паливода, 2004.

 14. Репецкий В.Н. К вопросу об ответственности по совет­скому финансовому праву / В.Н. Репецкий // Вопросы усовер­шенствования правового регулирования. — Л.: Изд-во Львов, гос. ун-та, 1982.

 15. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 16. Черных Е.В. О нормативном характере юридической ответственности / Е.В. Черных // Вопр. теории гос. и права. - Саратов : СГАП, 1998. - Вып. 1(10).



  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство»,...
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство»,...
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconРобоча програма «Митне право» освітньо-кваліфікаційного рівня с пеціаліст права для спеціальності 03040101 «Право»
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство» iconРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи