Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності icon

Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності
НазваРобоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності
Сторінка1/8
Дата14.12.2012
Розмір1.31 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8

Ч е р н і в е ц ь к и й н а ц і о н а л ь н и й у н і в е р с и т е т

і м е н і Ю р і я Ф е д ь к о в и ч аЮридичний факультет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Перший проректор Чернівецького національного університету ім..Ю.Федьковича

_________________ (Петришин Р.І.)

31 серпня 2012 року


Робоча ПРограма

«Валютне право»


освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права


для спеціальності 7.03040101 «Правознавство»

Спеціалізація: фінансове право

Факультет: юридичний

Кафедра конституційного, адміністративного і фінансового праваНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичних (семінарських) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна

робота (год.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

5

10

72

3,5

12

12

-

-

48

-

-

10

-

Заочна

5

10

72

2

6

4

-

*

62

-

-

-

10
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою юридичного факультету (Протокол №1 від 27.08.2012)


Робоча програма складена ас. Вдовіченою Л.І.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права. Протокол №1, від 27 серпня 2012 року.


Завідувач кафедри конституційного,

адміністративного і фінансового права ___________/ Пацурківський П.С. /


Схвалено методичною радою юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 30 серпня 2012 року.

Голова методичної ради

юридичного факультету ___________/ Cавчук С.В. /

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Активні процеси розбудови суверенної української держави, а також діяльність спрямована на проведення ефективної валютної політики вимагають належного осмислення і дослідження не тільки змісту приписів чинного валютного законодавства, але й основних принципів, ідей, положень, що пронизують його. Ця вимога є найбільш актуальною для осіб, що навчаються у вищих закладах освіти і прагнуть здобути юридичну спеціальність. Для них глибоке знання норм валютного права, теоретичних основ функціонування та розвитку його інститутів, особливостей їх правового статусу є важливою передумовою правильного розуміння сутності економічних процесів, які відбуваються в державі.

Все це викликає необхідність глибокого вивчення основних категорій валютного права і конструкцій, багатого наукового інструментарію. Тим самим «Валютне право» як учбова дисципліна стає необхідним і незамінним компонентом сучасної юридичної освіти.

Програма спецсемінарів «Валютне право» побудована з метою оптимального викладання необхідного навчального матеріалу. В ній визначено основні положення валютного права, а також особливості його фундаментальних інститутів – валютного контролю та регулювання, валютних режимів, відповідальності за порушення валютного законодавства тощо.

Робоча програма спрямована на організацію аудиторного і поза аудиторного вивчення спецсемінарів «Валютне право» на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, а також студентам у самостійному засвоєнні ними даної дисципліни.


^ Мета спецкурсу: досягнення всебічного та глибокого розуміння студентами природи і сутності валютно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.


^ За результатами проведення спецкурсу «Валютне право» студенти повинні:

  1. володіти знаннями у сфері валютного права;

  2. розуміти зміст основних нормативно-правових актів у сфері валютної діяльності;

  3. вміти застосовувати валютно-правові норми до конкретних життєвих ситуацій.

Навчання будується з використанням активних методів сполучення аудиторних занять із самостійною роботою. До аудиторних занять належать лекційні заняття, практичні заняття, консультації. У поняття самостійної роботи входить написання рефератів, робота з літературою і нормативними актами, огляд бібліографії, вирішення практичних завдань та інші форми. Вони носять диференційований характер. Виконання самостійних завдань покликане сприяти розвитку у студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання. Кожна тема супроводжується переліком основних питань і списком нормативно-правових актів.


^ Завдання курсу:

Формування уявлень про предмет:

а) «пасивне» сприйняття і нагромадження інформації;

б) здобуття навичок цілеспрямованого сприйняття валютно-правових явищ;

в) збагачення знань і формування уявлень про еталони, що забезпечують повноцінне сприйняття валютно-правових явищ;

г) розширення обсягу уявлень про конкретні предмети і явища, що входять у сферу валютно-правового регулювання.

Засвоєння основних понять:

а) збагачення словника термінів;

б) оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про валютно-правові предмети і явища з метою формування відповідних понять.

Володіння валютно-правовими знаннями, вміннями і поняттями в практичній діяльності:

а) навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності;

б) навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, сполученню їх з новими поняттями, виробленню нових знань.


1. Кількість кредитів – 2.

Курс складається з 2 модулів, 10 навчальних елементів, 100 балів у десятому семестрі.


2. Загальна кількість годин - 72 годин


3. Кількість годин на тиждень – 2 години


4. Обов’язкова дисципліна чи за вибором – Дисципліна самостійного вибору ВНЗ.


5. Семестр, в якому читається - десятий семестр.


6. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів: лекції – 12 годин, семінари – 12 години, самостійна робота студентів – 48 години.


7. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по спецкурсу «Валютне право» є екзамен у десятому семестрі.


Форми контролю

Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є:

  • самостійні роботи;

  • тестові завдання;

  • реферативні доповіді;

  • підсумкові контрольні роботи;

  • залік.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом, не має невідпрацьованих занять з пропущених тем.

^ Сітка годин і тематичний план дисципліни «Валютне право»


пп

Тема семінару

Денна форма навчання

^ Заочна форма навчання

лекції

семінари

разом

лекції

семінари

разом

Модуль 1. Теретико-методологічні основи валютного праваТеоретичні засади валютного права

2
2

1,5
1,5Предмет та метод валютного права

2

2
0,5

0,5Валютна система: методологічні основи побудови та функціонування

2
2

1,5
1,5Правова природа валютної системи
2

2
Правова природа валютних операцій

2
2

1,5
1,5Основи ліцензування валютних операцій
2

2
0,5

0,5

^ Модуль 2. Правові засади здійснення валютного контролю та відповідальності за порушення валютного законодавстваМетодологічні засади здійснення валютного контролю

4
4

2
2Організація валютного контролю в Україні

4

4
0,5

0,5Теоретико-правові проблеми відповідальності за порушення валютного законодавства

2
2

1,5
1,5Відповідальність за порушення норм валютного законодавства
2

2
0,5

0,5
Всього

12

12

24

8

2

10

^ Укладач Л.І. Вдовічена

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст права для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності iconРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи