Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень icon

Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень
Скачати 166.26 Kb.
НазваБакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень
Дата28.12.2012
Розмір166.26 Kb.
ТипДокументи

БАКАЛАВРИ


НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Основи наукових досліджень

Дисципліна передбачає вивчення історії становлення, сучасного стану, тенденцій та проблем розвитку вітчизняної і світової науки, в тому числі й економічної, найбільш перспективних напрямків наукових досліджень, їх методології, організаційного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Теорія статистики

«Теорія статистики» передбачає системне вивчення статистичних методів дослідження закономірностей розвитку соціально-економічних явищ та процесів, формування теоретико-методологічних засад статистичного забезпечення управління та розробки управлінських рішень за результатами статистичного аналізу.

^ Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України

Дисципліна «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» передбачає вивчення основних особливостей та соціально-економічних умов господарювання в перехідний період на межі двадцятого та двадцять першого століть в Україні. Особлива увагу приділена в рамках курсу формуванню сучасної економічної системи в Україні: об’єктивна необхідність, зміст, умови, системні перетворення, суперечності та антагонізми.

Історія економічних вчень

Пізнання та усвідомлення змісту й закономірностей еволюції світової політичної й економічної думки сприяє глибшому осмисленню актуальних політичних та економічних проблем минулого й сучасності. Опанування курсу підвищує теоретичний рівень та розширює світогляд студентів, допомагає їм оволодіти культурою й технікою економічного мислення, прищеплює навич­ки творчого осмислення складних соціально-економічних проблем.

^ Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі

Адаптація в Україні світового досвіду ризик–менеджменту є передумовою інтеграції України у світову економіку і міжнародні систему цивілізованого захисту від ризиків у постіндустріальної епоху. З огляду на це доцільним є викладання найбільш придатного до впровадження досвіду зарубіжних країн на різних етапах становлення ринку послуг ризик-менеджменту з урахуванням сучасної національної специфіки української економіки.

«Менеджмент і маркетинг» (частина – 1, менеджмент)

Дисципліна включає теоретичні знання про реальні економічні процеси, форми, види й типи, організацію й управління міжнародними комерційними операціями та компаніями. Вона відображає певний бік об’єктивної, конкретної економічної діяльності та сукупність відносин між господарськими суб’єктами з приводу тієї чи іншої форми реалізації міжнародної підприємницької, бізнесової діяльності.

^ Менеджмент та маркетинг (частина – 2, маркетинг)

Курс покликаний дати системний та максимально наближений до реалій вітчизняного сьогодення виклад суті основних положень маркетингу; забезпечити розуміння засад розробки та імплементації рішень щодо управління маркетинговою діяльністю; ознайомити майбутніх економістів-міжнародників з технологіями та засобами маркетингових досліджень і впливу на споживача та попит.

^ Маркетингові дослідження та аналіз інформації

Курс присвячений теоретико-методологічним, методичним, технологічним і змістовним аспектам планування, організації і проведення маркетингових досліджень, якісного аналізу й прогнозу ринкової ситуації підприємства чи організації та подальшого використання результатів дослідження у процесі маркетингової діяльності.

^ Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Дисципліна передбачає вивчення та розгляд таких важливих аспектів роботи підприємства , як розробка стратегічних напрямків зовнішньоекономічної політики і поведінки фірми на зарубіжних ринках, складання планів зовнішньої торгівлі і формування оптимальної структури органів управління зовнішньоекономічною діяльністю, її координація з іншими видами робіт на фірмі, облік і контроль ефективності операцій на зовнішніх ринках.

^ Основи логістики

Курс висвітлює основні напрями використання логістики в ринкових умовах при управлінні матеріальними інформаційними, грошовими та трудовими потоками.

Основним завданням даної дисципліни є навчання студентів методів та прийомів використання логістики в сучасному міжнародному бізнесі.

Методологічною основою курсу є сучасні концепції логістичної діяльності при виконанні ділових операцій.

^ ДИСЦИПЛІНИ САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВНЗ:

Економічна історія

Економічна історія передбачає вивчення основних особливостей та соціально-економічних умов господарювання в провідних країнах світу від найдавніших часів до кінця двадцятого століття. Особлива увага в рамках курсу приділена вивченню конкретно-історичних аспектів господарського життя в країнах та регіонах, аналізу процесу формування міжнародного поділу праці, світового господарства та світового ринку.

^ Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес»

Курс «Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес» передбачає вивчення категоріально-понятійного апарату міжнародного бізнесу як навчальної дисципліни, основних етапів становлення і розвитку міжнародного бізнесу як сфери діяльності, його інституціонально-функціонального механізму, нових форм прояву в умовах глобалізації.

^ Бухгалтерський облік

Курс спрямований на викладення основних теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням основного плану рахунків у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У курсі передбачається поєднання як вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, так і вимог податкового і правочинного законодавства.

Кон’юнктура світових товарних ринків

Навчальна дисципліна «Кон’юнктура світового товарного ринку» входить до циклу дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Курс передбачає вивчення методології та методики дослідження кон’юнктури і прогнозування світової економіки, міжнародних товарних ринків і окремих ключових товарів з використанням міжнародних інформаційних джерел і програм.
^

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку


Курс спрямований на викладення основних теорій міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та порядок подання фінансової звітності згідно з МСФЗ.

У курсі розглядається особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності як в Україні, так і в усьому світі та перспективи їхнього розвитку на пострадянському просторі.

^ Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі

Курс передбачає викладення теорії та практики розрахунків, що включаючи способи та методи платежу, загальні вимоги до засобів платежу та їх класифікацію. Особливу увагу приділено характеристиці інструментів забезпечення платежів та інструментів забезпечення виконання договірних зобов’язань. Розглядаються ризики і гарантій при здійсненні міжнародних угод.. Дається огляд основних методів фінансування експортно-імпортних операцій в сучасних умовах.

^ Ділові переговори в міжнародному бізнесі

Практична орієнтація дисципліни базується на поєднанні теоретичних концепцій переговорного процесу з конструктивними реальними прикладами переговорів комерційних двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних. Програма навчання розроблена таким чином, щоб надати основні і головні навички переговорів, щоб зрозуміти: важливість підготовки і планування переговорів, власне процес та кроки переговорного процесу, важливість комунікаційної складової, яким чином сконцентруватися на інтересах, а не на позиціях, важливість перемоги на переговорах, як розвивати творчі альтернативи, важливість крайніх строків і як час впливає на результат, як розвинути BATNA, як уникнути напруги на переговорах. Головне завдання навчальної дисципліни полягає у комплексному аналізі практики переговорного процесу та особливостях підготовки і проведення переговорів на комерційному, урядовому і міжнародному рівнях.

^ Ціноутворення на світових товарних ринках

Навчальна дисципліна присвячена дослідженню сучасної теорії та практики ціноутворення, аналізові закономірностей формування структур внутрішніх та зовнішньоторговельних цін у межах світової торгівлі. Як відомо, процес ціноутворення відноситься до числа найважливіших проблем економічних досліджень, характеризує динаміку суттєвих явищ економічної діяльності, є виразником основних тенденцій і закономірностей розвитку будь якої країни. Основна увага у даній дисципліні концентрується на дослідженні закономірностей і методів ціноутворення на мікро- (фірми та організації) та макроекономічному (національному та міжнародному) рівнях, особливостей побудови найважливіших економічних індексів, що переважно застосовуються у сучасній світовій практиці.

^ Управління людськими ресурсами

Основними об’єктами розгляду є: основні напрямки державної політики; організація служб кадрового менеджменту та діловодства; регулювання соціально-трудових відносин; основні етапи управління персоналом, такі як: набір, адаптація, оцінка, атестація кадрів тощо; методи визначення ефективності управління людськими ресурсами; трудові конфлікти; міжнародне співробітництво в галузі управління людськими ресурсами.

^ Страхування у міжнародному бізнесі

Інтегрування України до світової економічної системи вимагає від господарських суб’єктів, що здійснюють експортні - імпортні операції, реалізують кредитні або інвестиційні угоди зважати на визнану міжнародну практику забезпечення страхового захисту від ризиків, які існують в сфері міжнародного бізнесу.

^ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

Управління міжнародним бізнесом

Дисципліна «Управління міжнародним бізнесом» включає теоретичні знання про економічні форми, види й типи, організацію й управління міжнародними комерційними операціями та компаніями. Вона відображає об’єктивну, конкретну економічну діяльність та сукупність відносин між господарськими суб’єктами з приводу тієї чи іншої форми реалізації міжнародної підприємницької, бізнесової діяльності.
^

Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу


Курс передбачає вивчення основ дипломатичного забезпечення міжнародного бізнесу в контексті реалізації зовнішньоторговельної політики держави; впливу системи дипломатичного забезпечення міжнародного бізнесу на інформаційно-аналітичну діяльність, фінансово-кредитну та інвестиційну сфери; забезпечення національної економічної безпеки з застосуванням методів дипломатичної підтримки міжнародного бізнесу.
^

Управління якістю в міжнародному бізнесі


Навчальна дисципліна присвячена дослідженню сучасної теорії та практики менеджменту якості як самостійної дисципліни і сфери бізнесу (у т.ч. міжнародної), аналізові закономірностей практики оцінки і контролю якості. Процес контролю якості відноситься до числа найважливіших проблем економічних досліджень, характеризує динаміку суттєвих явищ економічної діяльності, є виразником основних тенденцій і закономірностей розвитку будь якої країни. Основна увага у даній дисципліні концентрується на практичному дослідженні методів управляння якістю на мікро- (фірми та організації) та макроекономічному (національному та міжнародному) рівнях, особливостях побудови стратегії корпоративних переваг через постійно діючу систему контролю, регулювання і прогнозування якості на основі міжнародних стандартів, що застосовуються у сучасній світовій практиці.

^ Управління міжнародним маркетингом

Навчальний курс передбачає набуття студентами теоретичних і практичних знань з основ міжнародного маркетингу та маркетинг менеджменту, а також інструментів, що їх пов’язують при розв’язанні основних маркетингових задач, що постають в процесі ведення міжнародної діяльності.
^

Рекламний менеджмент


У навчальній дисципліні досліджуються та розкриваються питання теорії реклами з метою її практичної реалізації при проведенні рекламної роботи, поняття самої реклами, її місця у системі маркетингу, основних засобів розповсюдження реклами, планування та управління рекламною діяльністю, ролі та функції рекламних відділів та спеціалізованих рекламних організацій. Аналізується побудова рекламних кампаній, визначаються їх активні і пасивні елементи, методи пристосування виробництва до споживацького попиту та комплексна організація ринку для товарів або послуг. Детально аналізуються короткострокова та довгострокова стратегії фірми у сфері реклами в залежності від сегментації ринку та вибору маркетингової політики.

Інформаційні технології у маркетингу

Навчальна дисципліна «Інформаційні технології у маркетингу» передбачає вивчення студентами особливостей та принципів побудови ефективних маркетингових систем з використанням сучасних інформаційних технологій з метою вирішення актуальних маркетингових задач різного типу.
^

Техніка банківських операцій


Дисципліна належить до прикладних дисциплін з підготовки фахівців у галузі міжнародного бізнесу. Курс посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки дає методичні знання і практичне вміння виконувати найбільш поширені банківські операції. У структурі курсу особливу увагу приділено характеристиці банківської системи України та її рівнів, розглядаються особливості комерційного банку як фінансового інституту, основні види банківських операцій. Важливе місце відведено питанням національній та міжнародній практиці регулювання банківської діяльності та забезпечення надійності банківської системи.

^ Фондові ринки та операції з цінними паперами

Дисципліна розглядає питання організації і структури фондового ринку, механізми його функціонування, види цінних паперів, порядок їх емісії та обігу, діяльність професійних учасників ринку цінних паперів. На основі даної дисципліни студенти, які поступлять у магістратуру, будуть продовжувати поглиблене вивчення проблематики функціонування ринку цінних паперів.

^ Менеджмент банківських операцій

Дисципліна належить до прикладних управлінських дисциплін з підготовки фахівців у галузі міжнародного бізнесу. Курс посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки дає методичні знання і практичне вміння приймати управлінські рішення щодо функціонування банківських інститутів та виконувати найбільш поширені банківські операції. У структурі курсу особливу увагу приділено характеристиці банківської системи України та її рівнів, розглядаються особливості управління комерційним банком як фінансовим інститутом, основні види банківських операцій. Важливе місце відведено питанням національній та міжнародній практиці регулювання банківської діяльності та забезпечення надійності банківської системи.

Бізнес-комунікації

Предмет навчальної дисципліни є взаємовідносини між учасниками бізнес-комунікацій, а також система чинників, які впливають на їх ефективність. Основними завданнями курсу є формування знань про систему міжособового спілкування в бізнес-комунікаціях; характеристика основних напрямів та завдань ділової комунікації в сучасному бізнесі; дати технології управління бізнес-комунікаціями.

^ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Теоретичний семінар «Актуальні проблеми наукових досліджень»

Дана дисципліна передбачає поглиблене вивчення, аналіз, теоретичне узагальнення актуальних проблем сучасного міжнародного бізнесу, обговорення із залученням представників наукових, ділових, дипломатичних кіл України начальних не лише теоретичних, а й практичних проблем розвитку різноманітних форм бізнесу в Україні, вироблення практичних рекомендацій по пошуку отриманих шляхів їх вирішення.

^ Макроекономічна політика і моделювання

Курс належить до нормативних дисциплін, які покликані забезпечити професійну підготовку магістрів і спеціалістів за спеціальністю «Міжнародний бізнес» і є продовженням дисципліни «Макроекономіка», яку студенти вивчали на третьому курсі. На відміну від дисципліни «Макроекономіка», котра дає уявлення про основи макроекономічної теорії, дисципліна «Макроекономічна політика і моделювання» зорієнтована на вивчення питань, спрямованих на практичне застосування макроекономіки.

^ ДИСЦИПЛІНИ САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВНЗ

Аудит у міжнародному бізнесі

«Аудит в міжнародному бізнесі» включає основні засади ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах, теоретичне обґрунтування методології проведення аудиторських перевірок, досвід застосування нормативних та ринкових регуляторів аудиторської діяльності. Всі положення аудиту, що вивчаються, ілюструються практичною реалізацією на конкретних прикладах діяльності окремих компаній.

Інноваційне підприємництво та науково-технічна політика

Інноваційно-венчурна діяльність є найбільш прогресивною формою підприємництва у рамках ринкових відносин, оскільки ринок створює реальні можливості для розвитку науково-технічного прогресу. Основою цієї діяльності є цикл «дослідження – розробка – споживання». Країни з розвиненими ринковим системами накопичили достатній досвід у галузі управління інноваційною діяльністю та венчурним бізнесом. Запозичення та вміле використання цього досвіду дасть можливість за менш короткий час пройти країнам з ринковою орієнтацією той шлях, на який промислово розвинені країни втратили десятки років. Інноваційний та венчурний бізнес – це не лише економічні категорії і форми реалізації підприємницької діяльності, але й інструмент впливу на весь господарський процес.

Міжнародний стратегічний маркетинг

Навчальна дисципліна входить до дисциплін спеціальної професійної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». У навчальному курсі розглядаються як загальні основи стратегічного маркетингу, так і їх особливості в міжнародній та зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Метою дисципліни є реалізація знань щодо специфіки формування маркетингових стратегій та маркетинговий аналіз існуючих стратегій підприємства.

^ Міжнародний інвестиційний менеджмент

Мета та завдання дисципліни - поглибити знання студентів проблем сучасного міжнародного бізнесу, зокрема форм, умов, особливостей діяльності в галузі міжнародних інвестицій. В рамках спецкурсу розглядається суть міжнародного інвестиційного менеджменту, сфери і напрямки діяльності корпорацій на ринку інтелектуального продукту, розкриваються особливості корпоративної стратегії, менеджмент та маркетингова діяльність компаній на ринку інтелектуального продукту. Особлива увага приділяється проблемам комерційних операцій на ринку інтелектуального продукту, регулювання діяльності корпорацій, можливостям використання міжнародного досвіду для підприємств України.

^ Міжнародний фінансовий інжинірінг

Інтегрування України до світової економічної системи вимагає від господарських суб’єктів, що здійснюють операції на фондових ринках експортні - імпортні операції, реалізують кредитні або інвестиційні угоди зважати на визнану міжнародну практику забезпечення страхового захисту від ризиків, які існують в сфері міжнародного бізнесу.
^

Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу

Дисципліна «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» передбачає вивчення та розгляд соціальних, правових, політичних, економічних, етичних та екологічних проблем, з якими стикається бізнес сьогодні.


^ Похідні фінансові інструменти

Курс передбачає вивчення основних різновидів похідних фінансових інструментів (ф'ючерсні, форвардні, опціонні угоди та свопи) та особливостей їх застосування (управління ризиком, прогнозування цін, операційні переваги, ринкова ефективність та спекуляція).

^ Управління ЗЕД (антикризове управління)

Антикризове управління передбачає вивчення основних особливостей та соціально-економічних заходів господарювання підприємства в унікальних специфічних умовах ведення бізнесу.

Особлива увага в рамках курсу приділена вивченню концептуальних положень механізму розгортання кризи на рівні окремого підприємства, що є підґрунтям науково обґрунтованого підходу до організації протидії появі та поширенню кризових яви, розглянута типологія фаз розгортання кризи, розкрито основні фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства.

^ Управління ЗЕД (менеджмент проектів)

Концепція управління проектами ґрунтується на погляді на проект як на потенційну зміну вихідного стану будь-якої системи, пов’язану з витратами часу та коштів. Процес такого роду змін, здійснюваних за раніше розробленими правилами у рамках бюджету, часових та інших обмежень, - це й є управління проектами. Управління проектами – синтетична дисципліна: поряд зі спеціальними знаннями, що відбивають особливість тієї галузі діяльності, до якої належить проект (будівельні, інвестиційні, екологічні), вона потребує й таких, що стосуються загальних закономірностей, властивих проектам у всіх сферах діяльності.

^ Податковий менеджмент (теорії менеджменту)

Курс передбачає вивчення основних теоретичних шкіл менеджменту, їх виникнення та еволюцію (особливості школи наукового управління, класичної школи - школи «адміністративно-бюрократичного підходу», школи людських стосунків, школи наук поведінки та сучасні концепції менеджменту).

^ Податковий менеджмент (податкові системи зарубіжних країн)

Курс передбачає вивчення сучасних особливостей податкових систем країн світу (країн СНД, Західної та Північної Європи, ЦСЄ, країн Північної та Латинської Америки, арабських держав, країн Африки, Азії і Тихого океану), в т.ч. формування податкової політики в зарубіжних країнах.

^ ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ»

Порівняльний менеджмент

Навчальна дисципліна «Порівняльний менеджмент» зосереджена на вивченні методологічних основ організаційної психології, корпоративної поведінки і ділової культури у міжнародному бізнесі. В програмі курсу розглядаються методики аналізу різноманітних типів корпоративної поведінки менеджерів багатонаціональних компаній, а також їх практичну приналежність до реальних країн і регіонів.

^ Персональні фінанси

Дисципліна «Персональні фінанси» розглядає питання побудови особистої інвестиційної стратегії, що дозволить досягнути фінансової незалежності. На основі даної дисципліни студенти, які вступлять до магістратури, будуть продовжувати поглиблене вивчення проблематики функціонування фінансового ринку в контексті оптимізації управління персональними фінансами

^ Управління міжнародними компаніями

Дисципліна «Управління міжнародними компаніями» розглядає питання корпоративного менеджменту в ринкових умовах, що в сукупності мають стратегічно цілеспрямований і доцільний характер. В рамках вивчення матеріалу висвітлюється широкий діапазон проблем, що включає як аспекти класичного управління – фінансами, кадрами, виробництвом, ресурсами, інвестиціями і т.д., так і нові для української практики питання цивілізованих взаємовідносин в сфері міжнародного бізнесу. На основі даної дисципліни студенти, які навчаються у магістратурі, будуть продовжувати поглиблене вивчення проблематики корпоративного управління..

^ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»

Банківський маркетинг

Курс передбачає вивчення діяльності банків в ринкових умовах, спрямовану на ефективне залучення та розміщення як власних, так і запозичених фінансових ресурсів з метою отримання прибутку; розгляд найбільш вигідних ринків банківських послуг з урахуванням реальних потреб клієнтів та ринку, а також опанування елементами системи планування та просування банківських послуг.

^ Маркетинг послуг

Навчальна дисципліна «Маркетинг послуг» передбачає вивчення необхідного понятійного апарату та теоретичних знань в сфері маркетингу послуг. Даний курс включає в себе комплексне дослідження методологічно-практичних основ планування маркетингу та стратегічних принципів організації надання конкурентоспроможних послуг в сучасних економічних умовах на мікро- та макрорівнях.

^ Паблік рілейшнз у бізнесі

Завдання курсу ознайомити студентів з історією і сучасними підходами до вивчення основних закономірностей, механізмів і стратегій управління комунікативним простором організації і суспільства. Предметом паблік рілейшнз (PR) є аналіз, побудова і управління комунікативними потоками будь-якої господарської структури з метою налагодження позитивних відносин між певною структурою і громадськістю.

Комерційна логістика

З розвитком ринкової економіки постійно зростає пропозиція у порівнянні з попитом. У зв'язку з цим постійно розширюються та ускладнюються функції підприємства як виробничо-господарської одиниці. Тому виникає необхідність у виході на рівень здійснення інтеграції планування й контролю операцій з організації виробництва з операціями маркетингу, збуту, постачання та фінансів, організації єдиної логістичної системи, яка має охоплювати усі підрозділи фірми.

^ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Регулювання діяльності корпорацій

Курс «Регулювання діяльності корпорацій» спрямовано на опрацювання сучасних положень щодо базових основ, принципів та стратегій існування міжнародних корпорацій з метою формування ефективного апарату впливу та регулятивного корегування діяльності цих суб’єктів світової економіки. Курс передбачає вивчення відповідної категоріально-понятійної бази, а також дослідження еволюції правових та економічних інструментів регулювання діяльності корпорації та умов їх існування.

^ Сучасні економічні системи

Дисципліна «Сучасні економічні системи» передбачає поглиблене вивчення студентами теоретичних і прикладних аспектів функціонування різноманітних систем (командно-адміністративних, ринкових, змішаних), оцінку їх ефективності, компаративний аналіз.

Міжнародний ринок праці та міграції

Курс «Міжнародний ринок праці та міграції» передбачає вивчення теоретичних засад функціонування ринку праці та його загальної характеристики, інфраструктури ринку праці, сучасної міграційної політики та нормативно-правового регулювання міграційних процесів. Розглядає проблеми формування ринку праці в сучасних умовах.
Схожі:

Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconБакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень
Дисципліна передбачає вивчення історії становлення, сучасного стану, тенденцій та проблем розвитку вітчизняної і світової науки,...
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом...
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconНормативні навчальні дисципліни
Дисципліна передбачає вивчення історії становлення, сучасного стану, тенденцій та проблем розвитку вітчизняної і світової науки,...
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconРобоча програма з курсу «Основи наукових досліджень»
Самойленко В., Навчальна програма з дисципліни «Основи наукових досліджень». – К.: Ніка-Центр, 2003. – 12 с
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „основи наукових досліджень”
Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 090603 – „Електротехнічні системи...
Бакалаври нормативні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень iconНавчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень»
«Основи наукових досліджень» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи