Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини icon

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Скачати 189.67 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Дата28.12.2012
Розмір189.67 Kb.
ТипПрограма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.05.01 – СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ


Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

28 березня 2001 року (протокол № 8)


^ Голова Вченої ради


______________професор Л.В.Губерський

КИЇВ - 2001Програма підготовлена авторським колективом кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин під керівництвом завідувача кафедри професора А.С.Філіпенка.

Дана програма передбачає глибоке знання матеріалу про сучасний стан розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин та основні проблеми, що існують в цій галузі.

Вступники до аспірантури за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини при складанні вступного іспиту зі спеціальності мають виявити знання предмета та об'єкту міжнародних економічних відносин як науково-дослідницької сфери, показати уміння комплексно аналізувати матеріал та розуміння системності як наукового підходу, що є принципово важливим в пізнанні сутності світового господарства і міжнародних економічних відносин

Іспит зі спеціальності має усну форму проведення.

Критерії оцінки:

 • відмінно” – досконале знання теоретичних і практичних аспектів курсу з обраної спеціальності;

 • добре” – грунтовне знання основних питань курсу з обраної спеціальності;

 • задовільно” – знання ключових питань з обраної спеціальності;

 • незадовільно” – незнання ключових питань з обраної спеціальності, невміння підкріплювати теоретичні викладки прикладами з практики.

Вимоги до реферату: українська мова, друкований (14-й шрифт, через 1,5 інтервали), обсяг – 24-26 стор., 1 стор. – титульний лист, 2-а стор. – зміст, остання – список літератури. Наукова доповідь (реферат) повинен відповідати обраній науковій спеціальності.

ВСТУП


Предмет курсу “Історія міжнародних економічних відносин”. Міжнародні економічні відносини як наука та система знань. Цивілізаційний, формаційний та релігійно-космічний підходи до історії людського суспільства і його економічних відносин.

Системність та об’єктивність міжнародних економічних відносин. Основні поняття та категорії і їх генезис. Загальна характеристика основних форм МЕВ. Субстанціальна основа міжнародних економічних відносин. Сучасності. Зростання єдності світової цивілізації та світового господарства. Необхідність і значення вивчення історії міжнародних економічних відносин. Розвиток світогосподарських зв’язків на території сучасної України.
^

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СИСТЕМА


Міжнародні економічні відносини як наука та система знань. Цивілізаційний, формаційний та релігійно-космічний підходи до історії людського суспільства і його економічних відносин.

Передумови формування індустріальної цивілізації та світового ринку. Роль географічних відкриттів у розвитку світового ринку. Зрушення у сфері виробництва та економічних формах суспільства. Перший промисловий переворот. Первісне нагромадження капіталу та його характерні риси. Зовнішня торгівля як джерело нагромадження капіталу.

Посилення процесу монополізації виробництва і капіталу. Поглиблення процесу інтернаціоналізації господарського життя.

Необхідність відбудови системи світогосподарських зв’язків у повоєнний період. План Маршалла. Участь менш розвинених країн у світогосподарських процесах. Поділ світового господарства на “центр” і “периферію”. Нерівномірності розвитку та загострення суперечностей між ними. Зміни в розстановці сил у світовому господарстві. Бреттон-Вудські угоди як основа функціонування повоєнної світової валютної системи. Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) - їх роль у розвитку міжнародного економічного співробітництва.

Зміни у масштабах, формах і напрямах вивозу капіталу. Створення змішаних компаній пряме зарубіжне інвестування. Формування трьох світових центрів економічної сили. Посилення ролі ТНК у світовій економіці. Стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в повоєнний період.

Місце України в системі світового господарства.

^

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА


Світове господарство і національні економічні інтереси. Структурні рівні міжнародної економічної системи. Суб’єкти й об’єкти світогосподарських зв’язків.

Інтернаціоналізація господарського життя, глобалізація економічного зростання як чинники цілісності міжнародної економічної системи. Критерії і показники цілісності світового господарства.

Інформаційно-технологічний спосіб виробництва, ноосферно-космічна цивілізація в системі світогосподарських зв'язків XXI століття.

Темпи і пропорції всесвітнього господарства. Тенденції формування світового відтворю вального процесу. Проблеми світової економічної рівноваги. Протиріччя як рушійна сила формування світової економічної системи. Шляхи гармонізації міжнародних економічних відносин. Сучасні проблеми міжнародної економічної системи.

^

МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ І КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ


Міжнародний поділ праці як продукт індустріальної цивілізації. Взаємозв'язок світового ринку та міжнародного поділу праці. Міжнародний поділ праці - основа міжнародних економічних відносин. Характеристика основних моделей МПП /теорія абсолютних переваг А.Сміта, порівняльних переваг Д.Рікардо/. Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона. Парадокс Леонтьєва . Аналіз змін в системі МПП під впливом науково-технологічної революції та глобальної соціально-економічної трансформації. Діалектика міжнародного поділу та міжнародної кооперації праці і виробництва. Міжнародна кооперація виробництва як форма міжнародної кооперації праці. Проста, складна та комплексна форми міжнародної кооперації праці.

Міжнародний поділ праці як різновидність територіального поділу праці. Головні фактори розвитку міжнародного поділу праці в сучасних умовах: забезпечення умов зростання; економія національних витрат праці, заміщення матеріальних, фінансових, технологічних, інвестиційних, трудових ресурсів.

Форми і види міжнародного поділу праці, спеціалізація і кооперування виробництва. Економічна ефективність міжнародного поділу праці. Порівняльні і конкурентні переваги економіки України в МПП.


^ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Інтернаціоналізація господарського життя - закономірність розвитку цивілізації, прояв загального прогресу праці, рушійна сила становлення і розвитку системи всесвітнього економічного спілкування. Внутрішні і зовнішні фактори інтернаціоналізації виробництва та обігу. Суть та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя.

Особливості інтернаціоналізації обміну. Нові явища в міжнародному поділі праці. Поглиблення внутрігалузевої спеціалізації у світовому господарстві. Міжнародна виробнича кооперація. Науково-технологічні фактори інтернаціоналізації. Критерії і показники інтернаціоналізації господарського життя. Динаміка експортної квоти в сучасних умовах.

Від інтернаціоналізації обміну до інтернаціоналізації капіталу і виробництва. Головні етапи і стадії інтернаціоналізації господарського життя. Формування міжнародних форм виробництва, інтернаціоналізація головних факторів виробничого процесу. ТНК і розвиток міжнародних виробничих зв'язків. Внутріфірмова міжнародна спеціалізація виробництва в сучасних умовах. Інтернаціоналізація фінансового капіталу.

Екстерналізація та інтерналізація виробництва. Правило інтерналізації Коуза. Проблеми та перспективи мультинаціонального виробництва. Розвиток та диверсифікація форм міжнародних економічних відносин як прояв процесу посилення інтернаціоналізації господарського життя у всесвітньому масштабі.

Інтернаціоналізація процесу зростання. Міжнародні господарські комплекси. Світовий характер сучасних продуктивних сил та його прояв в економіці України. Регіональні та світогосподарській зв’язки України.


^ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Економічні завдання та головні положення Римської угоди про "Спільний ринок". Організаційна структура ЄС. Створення митного союзу і розвиток зовнішньої торгівлі країн ЄС. Суть єдиної промислової політики. Проблеми аграрної інтеграції країн ЄС. Європейська валютна система. Єдиний Європейський акт. Маастрихтські угоди. Шляхи створення економічного і валютного союзу країн ЄС.

Західноєвропейська інтеграція і країни, що розвиваються. Торгово-економічні відносини між ЄС і країнами Африки, що розвиваються. Загальноєвропейське економічне співробітництво. ЄС-ЄАВТ: створення спільного західноєвропейського економічного простору. Середньоєвропейське економічне угруповання Вишеградська "четвірка". Чорноморська економічна зона.

Інтеграційні процеси в Північній Америці /НАФТА/.

Інтеграційні угруповання в країнах, що розвиваються. Південно-Східна Азія - АСЕАН; Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії /СААРК/;

Південноамериканська економічна система /ПАЕС/; Спільний ринок країн Південного конусу /МЕРКОСУР/; економічні союзи в Африці, Магрибське економічне співтовариство, митний і економічний союзи Центральної Африки /ЮДАЕК/ та ін. Причини та особливості інтеграційних процесів в країнах, що розвиваються. Перспективи участі України в міжнародних інтеграційних об'єднаннях.


^ ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ. СВІТОВИЙ РИНОК

Зростання ролі зовнішньої торгівлі в розвитку економіки окремих країн. Обсяг, структура і напрями зовнішньої торгівлі в сучасних умовах. Головні фактори зростання міжнародного товарообміну. Географічний розподіл зовнішньої торгівлі. Зміни в товарній структурі зовнішньої торгівлі. Головні причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі між промислове розвинутими державами. Зниження питомої ваги країн, що розвиваються у міжнародній торгівлі. Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі країн Східної Європи та нових незалежних держав. Місце нових індустріальних держав. Місце нових індустріальних країн у світовій торгівлі.

Сучасні зарубіжні концепції з питань міжнародної торгівлі. Нерівномірність розвитку зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля головних центрів економічної сили: США, ЄС, Японії. Світова торгівля і ТНК. Послуги як найбільш динамічний сучасний фактор сучасної світової торгівлі.

Закономірності ціноутворення на світовому ринку. Ринкова вартість і ціна виробництва, інтернаціональна вартість і світова ціна. Особливості ціноутворення в сучасну епоху. Транснаціональні корпорації та їх вплив на процес ціноутворення. Інформаційні джерела про ціни. Множинність цін. Головні етапи розвитку ціноутворення після П світової війни. Нерівномірність руху цін на світовому ринку. Демпінгові ціни. Умови торгівлі та шляхи їх гармонізації. Методи та способи регулювання міжнародної торгівлі. Оподаткування у зовнішній торгівлі. Неекономічні методи регулювання.

Зовнішня торгівля України. Проблеми поліпшення структури експортно-імпортних поставок. Головні фактори конкурентноздатності та їх реалізація в зовнішній торгівлі України.


^ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інтернаціоналізація капіталу та виробництва в післявоєнний час. Обсяги, динаміка і структура прямих зарубіжних інвестицій. Географічний розподіл прямих зарубіжних інвестицій. Головні потоки міжнародного капіталообміну.

Теорія прямих інвестицій і міжнародного підприємництва. Еклектична парадигма Даннінга. Тенденції розвитку міжнародної підприємницької діяльності. Проблеми і суперечності вивозу капіталу і посилення ролі транснаціональних корпорацій.

Зміна питомої ваги головних економічних центрів у вивозі капіталу, форми і види зарубіжного інвестування. Діяльність міжнародних інвестиційних інститутів у галузі вивозу капіталу. Проблеми страхування та захисту зарубіжної інвестиційної діяльності.

Головні форми спільного міжнародного підприємництва. Транснаціональні корпорації, спільні підприємства, вільні економічні зони та їх роль у сучасному світовому господарстві.

Іноземні інвестиції в економіці України. Створення політико-економічних та нормативно-правових передумов розвитку міжнародної підприємницької діяльності на території України.


^ МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

Рушійні сили розвитку сучасних інтернаціональних продуктивних сил, роль науково-технічного обміну в світовому відтворювальному процесі. Науково-технічна революція і її вплив на розвиток форм міжнародного економічного спілкування. Структуротворча функція НТР в системі всесвітнього господарства. Глобальний характер НТР, її масштаби, темпи. Форми, масштаби і структура міжнародних науково-технічних зв'язків.

Міжнародний обмін ліцензіями, "ноу-хау". Інжинірингові послуги в міжнародних економічних відносинах. Інформаційні ринки.

Основні форми розвитку міжнародної науково-технічної кооперації. Великі міжнародні науково-технічні програми. Науково-технічна програма країн ЄЕС "Евріка". Міжнародна програма "Інформаційна ініціатива". Науково-технічні зв'язки Схід-Захід. Проблеми прискорення науково-технічного прогресу країн, що розвиваються. Міжнародний технологічний обмін. Формування технологічної моделі міжнародного поділу праці. Економічна ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва.


^ МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Світовий ринок робочої сили і міжнародна трудова міграція. Поняття міжнародної трудової міграції. Форми міграції робочої сили. Міграція робочої сили в системі міжнародних економічних відносин. Сучасні концепції міжнародної трудової міграції.

Основні риси і напрямки сучасних міграційних процесів. Роль науково - технічної революції в розвитку міграції робочої сили, наукових і інженерно-технічних кадрів. Міжнародні корпорації і міграція робочої сили. Вплив економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці.

Основні міжнародні ринки робочої сили.

Транснаціональне регулювання ринку робочої сили. Сучасні центри міжнародного притягання робочої сили. Роль мігрантів в економічному розвитку країн імміграції.

Проблеми міждержавного розподілу трудових ресурсів. Боротьба за рівноправність іноземних робітників. Розгляд в ООН, МОП та інших організаціях питань відпливу кваліфікованих кадрів з країн, що розвіваються, до розвинутих країн.

Міжнародна міграція робочої сили і платіжні баланси.


^ МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ І КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини як підсистема світового процесу зростання. Підвищення ролі валютно-фінансових і кредитних інструментів у розвитку сучасних міжнародних економічних відносин. Основні структурні елементи міжнародної валютної системи, її характерні ознаки і головні тенденції розвитку. Основні платіжні засоби. Сутність і структура валютно-фінансової політики.

Режим валютних курсів і паритетів. Умови конвертованості валют. Валютні відносини. Механізм поповнення каналів міжнародного обороту платіжними засобами. Форми міжнародних розрахунків. Міжнародні валютні ринки і ринки золота. Міжнародні валютно-фінансові і кредитні установи і організації.

Основні типи міжнародних валютних систем. Бреттон-Вудська валютна система і її еволюція. Ямайська система. Валютно-фінансова система країн ЄС. Платіжні баланси і валютний курс. Проблеми міжнародної валютної ліквідності. Основні засоби регулювання платіжного балансу.

Суть і основні функції міжнародних кредитних відносин. Джерела і види міжнародних кредитів. Міжнародні ринки позичкових капіталів. Вартість і валюти міжнародного кредиту. Банки і небанківські інститути у міжнародних кредитних відносинах. Регулювання руху капіталу.


^ ВИРОБНИЧА І ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА

СУЧАСНИХ МЕВ

Роль інфраструктури у формуванні цілісної системи сучасних МЕВ.

Проблеми і тенденції функціонування міжнародної транспортної системи і її різних підсистем /морського, автомобільного, залізничного, трубопровідного та інших видів транспорту/. Характеристика ролі міжнародної інформаційної системи, яка забезпечує світовий виробничий процес. Система "Інтернет".

Міжнародна система зв'язку, міжнародні системи статистики, міжнародні системи стандартизації та інші елементи інфраструктурної складової системи МЕВ.

Міжнародні організації в галузі транспорту, зв'язку, інформації та інших галузей інфраструктури. Важливі міжнародні угоди в галузі виробничо-інформаційної інфраструктури. Виробнича і інформаційна інфраструктура України як фактор диверсифікації зовнішньоекономічних зв'язків.


^ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Суть і об'єктивні передумови виникнення глобальних проблем світової економіки. Поняття "глобальні проблеми". Основні підходи до аналізу глобальних проблем. Неоднорідність проблем. Класифікація глобальних проблем світової економіки і причинно-наслідкові фактори їх формування.

Глобальні проблеми і їх вплив на світовий розвиток. Підходи до вирішення глобальних проблем.

Гонка озброєнь як глобальна проблема. Продовольча проблема: масштаби і перспективи. Загострення світової екологічної проблеми на сучасному етапі. Проблема сировини і її вплив на світовий економічний розвиток. Глобальна енергетична проблема і шляхи її вирішення.

Соціально-політичні проблеми. Глобальні проблеми, пов'язані з подоланням наслідків колоніалізму і неоколоніалізму, відсталості, бідності і голоду. Група глобальних проблем техніко-економічного і економічного характеру. Глобальні проблеми світового господарства, які визначаються розвитком науково-технічного прогресу, освіти і культури, зростанням народонаселення, посиленням охорони здоров'я, необхідністю біологічної адаптації людини.

Питання забезпечення національного суверенітету в умовах загострення глобальних проблем світового господарства.


^ ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Поняття загальної проблеми міжнародних економічних відносин. Основні загальні проблеми міжнародних економічних відносин. Єдність і відмінність глобальних проблем сучасності і загальних проблем міжнародних економічних відносин.

Проблеми зовнішньої заборгованості в міжнародних економічних відносинах. Соціально-економічні причини виникнення проблеми зовнішньої заборгованості. Форми, структура, масштаби зовнішньої заборгованості різних груп країн, можливості вирішення проблеми зовнішньої заборгованості. Моделі конверсії зовнішньої заборгованості.

Лібералізація світової торгівлі - загальна проблема сучасних МЕВ.

Основні види тарифних і нетарифних обмежувань у зовнішній торгівлі.

Контроль за діяльністю ТНК. Причини виникнення проблеми; національні рівні і міжнародне співробітництво в сфері контролю за діяльністю ТНК. Форми і методи контролю за діяльністю ТНК.

Концепція нового міжнародного економічного порядку /НМЕП/. Роль ООН у формуванні концепції нового міжнародного економічного порядку.

Позиції різних груп країн з проблем НМЕП. Основні напрямки запровадження НМЕП. Суперечності НМЕП та його еволюція.


^ ПРОГНОСТИЧНІ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ.

Характеристика основних футурологічних концепцій світового господарства. Прогнози розвитку світового господарства і системи міжнародних економічних відносин на середньотермінову /10-15 років/ і довгострокову перспективу.

Динаміка основних світогосподарських процесів на період до 2000 року. Темпи і пропорції розвитку світового господарства. Основні сектори світової економічної системи. Проблеми вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів. Прогнози руху основних видів ресурсів. Основні варіанти і сценарії світового економічного розвитку.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів.

Поняття економіко-математичної моделі. Формалізоване вираження взаємозв'язків між різними елементами системи МЕВ. Методологія і методика економіко-математичного моделювання різних підсистем МЕВ /торгової, валютно-фінансової, кредитної та ін./.

Аналіз існуючих моделей світового господарства.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб.пособие.- М., 1996

 2. Бессмертньй Ю.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе ХІІ-XIII вв. - М., 1969

 3. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. - М.: БЕК, 1996

 4. Брайчевский М.Ю. Производственные отношения у древних славян в период перехода от первобытнообщинного строя к феодализму. - М.: 1969

 5. Брайчевський М.Ю. Походження Русі.-К.:1968

 6. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. т.т. 1-111/ Пер. с франц. - М.: 1986, 1988, 1990

 7. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. - М.: Финансы и статистика, 1996

 8. Бураковський I. Теорія міжнародної торгівлі. -К., 1996

 9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для ВУЗов/Г.Д.Гордеев,Л.Я.Ивашова, С.К. Казанцев и др. Под.ред. проф. Л.Е.Стровского.-М.: закон и право.-ЮНИТИ.-1996

 10. Внешнеэкономические связи Османской империи в новое время (конец XVIII - начло XX в.) -М.: 1989

 11. Всемирная история экономической мысли /Под ред. Черковца В.Н. Т.1-1V.- М.: 1987-1990

 12. ГальчинськийА.С. Сучасна валютна система.-К., 1993

 13. ГАТТ: Цивілізований шлях України до світового ринку.-К.: Міжвідомча комісія з питань приєднання України до ГАТТ.- 1994

 14. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для ВУЗов. М.: Банки и биржи ЮНИТИ.-1996

 15. Грушевський М.С. Ілюстрована іторія України.-К.: 1990

 16. Губський Б.В. Інвестиций процеси в глобальному середовищі.-К., 1998

 17. Дэниелс Дж.Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции /Пер. с англ., 6-е изд.-М.: Дело ЛТД.-1994

 18. Джорфи Г.Изб.соч. в 3 томах. Т.1 Покровительство отечественной промышленности или свободе торговли: Исследование тарифного вопроса. Пер. с англ. М., 1994

 19. Дынкин А.А. и др. Предпринимательство в конце XX века. - М., 1993

 20. Економіка зарубіжних країн/Під ред. Філіпенка А.С. Друге видання.-К.: Либідь, 1998

 21. Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии.-М.:1963

 22. Ершов М.В. Валюты в мировой торговле.-М.: Наука, 1992

 23. 3віт про світовий розвиток. Важке завдання розвитку: показники світового розвитку/Пер. зангл.-К.,1994

 24. Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах.-Л.: 1990

 25. Иностранные капиталовложения: мировая практика и национальные проблемы: сб. обзоров/Под ред. А.И.Безрукова.-М., 1994

 26. Киреев А. Международная экономика.-М.,1997

 27. Коваленко В.П. Всемирное хозяйство: экономическая теория возникновения, становления, развития. -М.,1993

 28. Коссак В.М.Іноземні інвестиції в Україні-Львів, 1996

 29. Коуз Р. Фирма, рынок, право. -Нью-Йорк, 1991

 30. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія

 31. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. -М.: Межд.отношения, 1993

 32. Л индерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей/пер. с англ./Общ.ред. и предисл. О.В.Ивановой.-М.: Прогресс, 1992

 33. Маршалл А. Принципы политической экономии.Т.1, Т.2. - М., 1983,1984

 34. Массон В.М. Первые цивилизации.-Л.,1989 '

 35. Масон В.М. Экономика и социальный строй Древних обществ (в свете данных археологии). - М., 1976

 36. Между народная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги /пер, с англ.-К.: торгово-изд. бюро ВНВ, 1994

 37. Международное предпринимательство: анализ зарубежного опыта -М., 1992

 38. Международные экономические отношения: Учебник. Под ред. В.Е.Рыбалкина.-М., 1997

 39. Международные экономические отношения: Учебник. Под ред. Сутырина С.Ф.: В.Н.Харламовой .-М., 1996

 40. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник/Лук"яненко Д.Г. та ін.-К., 1996

 41. Міжнародні валютно-кредитні відносини. За ред. А.С.Філіпенка.-К.: Либідь,1997

 42. Міжнародш економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін та ін.-К.: 1992

 43. Міжнародні економічні відносини: сучасні мінародні економічні відносини /Філіпенко А.С., С.Я.Боринець, В.А.Вергун та ін.-К.: Либідь, 1992

 44. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин/Філіпенко А.С., Будкін В.С., Бураковський І.В.-К., Либідь, 1994

 45. Николаев Д.С. Международный транспорт и фрахтовые операции: Учеб.пособие.- М., 1990

 46. Оппенгейм А.Л. Торговля на Ближнем Востоке в древности.-М., 1970

 47. Пахомов Ю.М., Лук"яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі.-К., 1997

 48. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения./пер. с франц.-М., 1994

 49. П.Кругман, М. Обстфельд. Международная экономика: теория и политика: Учебник для ВУЗов/пер. с англ.-М., 1997

 50. Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. Внешнеторговый практикум.-М.: ИНФРА,, 1996

 51. Портер М.Е. Стратегія конкуренції/пері з англ.-К., Основи, 1997

 52. Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. Т.Т. 1-2.-М.. 1971

 53. Правила рынка: иностранные инвестиции, внешняя торговля. Трудовая миграция, конкурентоспособность, дипломатия, помощь/А.Н.Аванесов, П.Г.Авдеева, Л.В.Балдин и др.; отв. ред. В.Д. Щетинин.-М.: Межд. отношения, 1994

 54. Раховецкий А.Н. Мировой фрахтовый рынок.-М.: Транспорт, 1992

 55. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения.-М., 1955

 56. Рогач О.І., Шнирков О.І. Країни, що розвиваються, і транснацюналізація світової економіки.-К., 1998

 57. Світовий ринок товарів та послуг. Під ред. Мазаракі.-К., 1994

 58. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.-М.,1962

 59. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина К.: Демос,1995

 60. Социальная и социально-экономическая история Китая.-М., 1979

 61. Сутормша В.Н. Фінанси рабовласницької держави.-К., 1965

 62. Тарловская В.Р. Торговля России периода позднего феодализма (торговые крестьяне во ІІ половине XVII - начале XVIII вв.).-М., 1988

 63. Терехов А.Б. Свобода торговли: анализ опыта зарубежных стран. - Предисловие Н.Шмелева.- М.: Экономика, 1991

 64. Типы общественных отношений на Востоке в средние века.-М., 1982

 65. Україна в Міжнародному валютному фонді: вступ України до МВФ. Статті угоди МВФ.-К., 1997

 66. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы/Под ред Ю.Т. Ермолаева. - М., 1995

 67. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ., 2-е изд.- М.: дело ЛТД. - 1993

 68. Хромов П.А. Очерки экономики докапиталистической России.-М.,1988

 69. Ценообразование: Учебное пособие для ВУЗов /Всерос. заоч. рьн.- эконом. ин-т; И.К.Салимжанова, 2-е изд., доп.-М.: АО "Финстатинформ", 1996

 70. Ценообразование и рынок: Пер с англ. общ. ред. Е.И.Пущина и С.Б.Рычкова.-М.: Прогресс, 1992

 71. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия (методологическое пособие). М.:ИНФА, 1995

 72. Шишков Ю.В., Евстигнеев В.Р. Реинтеграция постсоветского экономического пространства и опыт Западной Европы. - М., 1994

 73. Школа І.М., Козьменко В.М. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник.-Чернівці, 1996

 74. Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития. - М., 1978

 75. Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства.-М., 1989

 76. Щетинин В.Д. Опыт транснациональных корпораций и пути к мировому рынку.-М., 1990

 77. Єнгельс Ф. Происходжение семьи, частной собственности и госудрсва. – М., 1978

 78. World Development Report 1997. – Wass. 1997

 79. International Capital Markets. Development, Prospects and Key Policy Issues/-IMF. 1996

 80. International Financial Statistics/ - IMF. 1997

 81. Glismann H. undand. Weltwirtschafts lehre. –1992

 82. Siebert H. Aubenwirtschaft. – 1991

 83. Wspolczesna Gospodarka Swiatowa. – Gdansk, 1997

 84. Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. – Warszawa, 1997

 85. Soldaczuk J. Historia haudlu miedzynarodowogo. - Warszawa, 1995

 86. Exchange Rates and International Macroeconomics. Chicago: University of Chicago Press, 1983

 87. Strategic Trade Theories and trade policy/ by Peter A.G. van Bergeijk and Dick L.Kabel. – Journal of world trade, - 27 (1993), p. 175-186

 88. Kgrugman P.R. Strategic Trade Policy and New International Economics, Cambridge (Mass), 1986


Схожі:

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 00. 02 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
...
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
...
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconУкраїнський державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини”
Тема Національні економіки в сучасний світогосподарській системі та моделі їх розвитку
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бурміч ольга сергіївна
Спеціальність – 08. 00. 02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
«Міжнародні економічні відносини». Дана програма охоплює основні питання фахової дисципліни «Міжнародні економічні відносини», відповідно...
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю...
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини icon"Затверджую" Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міжнародне право”, „Міжнародні економічні відносини”, „Міжнародний бізнес ”, „Міжнародна інформація”, „Міжнародні відносини”
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Можайкіна Н. В. Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи