Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни icon

Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни
Скачати 131.15 Kb.
НазваПоложення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни
Дата15.12.2012
Розмір131.15 Kb.
ТипПоложенняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні Вченої ради

НПУ імені М.П.Драгоманова

“____ “ ______________2011 р.

Протокол №__________

Голова Вченої ради, ректор

академік В.П.Андрущенко

________________________


ПОЛОЖЕННЯ

про електронний архів (репозитарій)

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова


1. Загальні положення та терміни


1.1. Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (далі - РЕПОЗИТАРІЙ) визначає основні поняття, склад, призначення та завдання і регламентує основні засади організації та управління електронним репозитарієм університету.

^ Основні терміни:

 • Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про авторське право та суміжні права”, іншого закону чи договору.

 • Твори - створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: літературно письмові твори - книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп’ютер (ст. 433 Цивільного.кодексу України, ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права”).

 • Репозитарій (електронний архів) - це місце, де зберігаються і підтримуються різні дані.

 • Інституційний депозитарій відкритого доступу – мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та поширення творів в цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам.

 • ^ Відкритий доступ (ВД) - розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволений правовласниками. Технічне здійснення доступу всім охочим надається у будь-який час і без обмежень.

 • ^ Договір приєднання - договір, умови якого встановлені Університетом, і який може бути укладений лише шляхом приєднання автора до договору в цілому. Автор не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст.634 Цивільного кодексу України).

 • Інтелектуальні права на твір включають виняткове право і особисті немайнові права.

 • Особисті немайнові права автора включають право авторства, право на ім’я, право на

  недоторканність твору, право на обнародування твору.

 • ^ Виняткове (виключне) право - це майнове право. Виняткове право може належати одному або декільком фізичним чи юридичним особам (правовласникам). Правовласник може на свій розсуд вирішувати або забороняти іншим особам використання результату інтелектуальної діяльності.

1.2. Репозитарій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (далі eNPUIR) це інституційний репозитарій (електронний архів), що накопичує документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, аспірантами чи студентами університету, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет. Репозитарій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова є частиною загальної електронної колекції Наукової бібліотеки.

1.3. Назва репозитарію eNPUIR є скороченням повної назви електронного Інституційного репозитарію Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; англійською мовою: electronic National Pedagogic University Institutional Repository. Адреса репозитарію в Інтернете: http://enpuir.npu.edu.ua


1.4. Репозитарій формується та функціонує відповідно до наступних документів:

 • Положення про Наукову бібліотеку університету;

 • Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

 • Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”;

 • Закон України “Про авторське право і суміжні права”; що встановлює авторське право на комп’ютерні програми для ЕОМ, електронні видання, бази даних, літературні письмові твори;

 • Закон України “Про Національну програму інформатизації” та Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки”, які визначають стратегію розв’язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, національно-культурної та іншої діяльності;

 • Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”, який поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів;

 • Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”, який встановлює основи регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України на інформацію та права доступу до неї;

 • ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиогорафическое описание (міждержавний стандарт);

 • ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов (міждержавний стандарт).  ^ 2. Призначення, мета, завдання та функції репозитарія 1. Основне призначення eNPUIR - накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

^ 2.2. Мета та завдання eNPUIR :

 • забезпечення місця і способу централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів;

 • сприяння зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі;

 • збільшення цитованості наукових публікацій працівників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою Інтернету;

 • створення надійної і доступної системи обліку публікацій наукових робіт Інститутів і окремих працівників.

2.3.Репозитарій eNPUIR, орієнтований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів,

виконує наступні функції:

 • навчальну, що спрямована на сприяння навчальному процесу;

 • наукову, що спрямована на сприяння науково-дослідницькому процесу;

 • довідково-інформаційну, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з різних галузей знань;

 • поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань та їх збереження.  ^ 3.Управління репозитарієм 1. Загальне управління eNPUIR здійснює Координаційна рада з роботи над університетським репозитарієм, до якої входять Перший проректор, директор Наукової бібліотеки, завідувач відділу глобальних і локальних мереж Центру комп’ютерних технологій університету, заступник директора Наукової бібліотеки з наукової роботи, завідувач відділу інформаційно-комунікаційних технологій Наукової бібліотеки, системний адміністратор Наукової бібліотеки.

 2. Наукова бібліотека університету виступає координатором і основним виконавцем процесу створення репозитарію.

 3. Технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів забезпечує відділ інформаційно-комунікаційних технологій Наукової бібліотеки та відділ глобальних і локальних мереж Центру комп’ютерних технологій університету.

 4. За збереження електронних документів репозитарію відповідає відділ інформаційно-комунікаційних технологій Наукової бібліотеки.

 5. Усі суперечливі питання щодо включення або вилучення документів із репозитарію, коло осіб, які можуть розміщувати свої документи, перелік документів і порядок їх розміщення вирішує Координаційна рада.

 6. За потребою до роботи з університетським репозитарієм долучаються працівники будь-якого відділу Наукової бібліотеки або Центру комп’ютерних технологій університету, Перші проректори університету, директори Інститутів.
^ 4. Склад репозитарія


 1. Університетський репозитарій eNPUIR є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура університетського інституційного репозитарію складається із спільнот (фондів) Інститутів та науково-дослідницьких університетських установ в кореневому каталозі. Кожна спільнота може мати колекції: “Наукові роботи”, “Навчальні видання”, “Наукові роботи студентів” та інші. Особлива спільнота, що включена до кореневого каталогу – “Alma Mater” – зібрання з історії університету (сучасні твори, електронні копії рідкісних видань з фондів Наукової бібліотеки, що стосуються історії університету, копії рукописів видатних учених університету та інше). Якщо необхідно - за рішенням Координаційної ради можуть створюватись інші спільноти та колекції.

 2. Тематичний склад визначається Інститутами відповідно до наукового та навчального процесів університету. До репозитарію можуть бути залучені:

 • статті, монографії, підручники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти);

 • наукові публікації працівників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в репозитарії з боку видавництв;

 • автореферати дисертацій, що захищені працівниками Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

 • інші матеріали наукового, освітнього або методичного призначення за бажанням їх автора.

 1. За видами електронних ресурсів репозитарій не має обмеження. Це можуть бути будь- які електронні текстові дані, електронні числові дані, електронні картографічні дані, електронні зображення (відео, презентації), електронні звукові дані, електронні інтерактивні мультимедіа.

 2. Хронологічні рамки для репозитарію не встановлюються.

 3. За рівнем доступності документи в репозитарії можуть бути у відкритому доступі або за бажанням автора у авторизованому доступі.^ 5. Принципи створення і функціонування репозитарія


5.1. eNPUIR є веб-орієнтована, кумулятивна та постійна база даних (цифрових копій документів), що визначена однією організацією – Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова.

5.2. Репозитарій створюється за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу DSpace, розробки Массачусетського технологічного інституту, що підтримує протокол обміну метаданими ОАІ-РМН (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати електронний репозитарій у міжнародні реєстри ROAR, OpenDOAR та інші.

5.3. Репозитарій поповнюється документами шляхом самоархівування твору автором або шляхом передачі документу до Наукової бібліотеки. Для отримання можливості самоархівування автори повинні зареєструватись та отримати відповідні права для роботи. Адміністратор репозитарію реєструє авторів, надаючи їм права депозитора.

5.4. Депозитором може бути як автор, так і уповноважений працівник бібліотеки. За бажанням автора його роботу може розміщувати у репозитарії депозитор-бібліотекар. При цьому автор надає у бібліотеку (вул.Пирогова, 9, кімн. 157) електронну версію роботи в будь-якому форматі, що читається машиною, і набір ключових слів трьома мовами: українською, російською та англійською.

5.5. Підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. Однак, рекомендуються для використання певні формати у кожному з видів:Формати, що рекомендуються для застосування, при розміщенні матеріалів

Матеріал

Назва формату

Розширення

Текст

Adobe PDF, Microsoft Word

pdf, doc

Презентація

Microsoft Powerpoint

ppt

Таблиці

Microsoft Excel

xls

Зображення

JPEG, GIF

jpg, gif

Аудіо

WAV, MP3

wav, mp3

Відео

MPEG

mpeg, mpg, mpe5.6. Роботи студентів, аспірантів будуть розміщені за наявності рекомендації наукового керівника, який реєструється у репозитарії і підтверджує свою рекомендацію.

5.7. На прохання автора електронна публікація вилучається з відкритого доступу або замінюється прихованою формою повного тексту, це здійснюється бібліотекарем.

5.8.Якщо Інститут (Вчена рада Інституту) визнають низький рівень роботи, що представлена автором в Інститутській спільноті репозитарію, Координаційна рада дає доручення адміністратору eNPUIR вилучити цей документ.

5.9. Публікації, що передаються у репозитарій, забезпечуються заголовками, прізвищами авторів, анотацією (якщо вона є) мовою оригіналу та ключовими словами українською, російською та англійською мовами.


^ 6.Авторський договір

6.1 .Відкритий доступ не відміняє авторського права. Особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виняткове право на твір автор реалізує, добровільно приймаючи рішення про представлення своєї публікації в Інтернет і підтверджуючи це у Авторському договорі в електронному або паперовому вигляді.

6.2.Твір не може бути розміщений у eNPUIR, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоду громадському порядку, здоров’ю та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.

6.3.Підписуючи Авторський договір автор передає університету на безоплатній основі невиняткові права на використання твору:

 • на внесення твору у базу даних eNPUIR;

 • на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту;

 • на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;

 • на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;

 • на надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

6.4.У Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу у eNPUIR, він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв).

6.5.Авторським договором автор підтверджує, що на момент розміщення твору у eNPUIR лише йому належать виняткові майнові права на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

6.6.Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

6.7.У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з авторів приймає умови цього договору розміщуючи такий твір в eNPUIR.

6.8.Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

6.9.Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора. Тоді він сам або за допомогою адміністратора вилучає роботу з репозитарію.


ПОГОДЖЕНО:


Начальник юридичного відділу ___________________ К.А.Постол


“____” ___________________2012 р.

Схожі:

Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни icon1. Загальні положення та терміни
Положення про Науковий репозитарій (електронний архів) Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (далі репозитарій)...
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПоложення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету визначає основні поняття,...
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПоложення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету визначає основні поняття,...
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПоложення про Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 2011 Загальні положення
Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПоложення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв
Положення про інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету (далі – Репозитарій) визначає основні...
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного...
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПро arrchNU arrchnu – (Academic Research Repository at the ChNU)
Науковий репозитарій (електронний архів) Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, що накопичує, зберігає, розповсюджує...
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПоложення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов 2011 Загальні положення
Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманов
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни iconПоложення про Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 2011
Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи