Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад icon

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
НазваМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
Дата13.10.2014
Розмір66 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Криворізький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет»

“ЗАТВЕРДЖУЮ”Голова приймальної комісії університету
______________________Ступнік М.І.
“_____”_____________ 2014 р.

ПРОГРАМАфахового випробування для прийому на навчання за

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»

Кривий Ріг

2014

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 5.01010401 «Професійна освіта. Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 5.01010401 «Професійна освіта. Обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств».
Програму склали:

 1. Бакум З. П., д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

/ _____________/

(підпис)

 1. Тарасова О. В., канд. психол. наук, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

/ _____________/

(підпис)

 1. Сулима Т. С., старший викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

/ _____________/

(підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

Протокол №7 від «18» лютого 2014 р.
Завідувач кафедри д.п.н., професор Бакум З. П. /____________

(підпис)
Узгоджено на засіданні вченої ради факультету інформаційних технологій

Протокол №6 від «19» лютого 2014 р.
Голова вченої ради факультету інформаційних технологій

д.т.н, професор Купін А. І. / ____________

(підпис)
ЗМІСТ

стор.

ВСТУП……………………………………………………………………..4

 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування………4

 2. Порядок проведення фахового випробування………………………4

 3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування……………………………………………………………………..4

 4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності…...5

 5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування……………………………………………………………………...5


ВСТУП
Для студентів, які на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» бажають продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта», передбачено складання фахового випробування. Це випробування є складовою цілісного навчально-виховного процесу у вищій школі і спрямоване на оцінювання професійних знань та умінь майбутнього бакалавра з педагогічної освіти.

Для проведення фахового випробування створюється фахова атестаційна комісія.

Завдання фахового випробування охоплюють знання та вміння студентів із дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також із циклу комп’ютерних дисциплін. 1. ^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ


Дисципліни психолого-педагогічного циклу:

 • Психологія;

 • Теорія педагогіки;

 • Професійна педагогіка;

 • Методики професійного навчання


Комп’ютерна дисципліна:

 • Інформатика та обчислювальна техніка. 1. ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться в письмовій формі. Кожному вступникові пропонується білет, що складається з 24 тестових завдань трьох рівнів складності. На фахове випробування відводиться 1,5 години (90 хвилин).


 1. ^ ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ


Дисципліни психолого-педагогічного циклу:

- «Психологія» охоплює розділи: Природа психіки та мозок людини. Психологія особистості. Пізнавальні процеси особистості. Індивідуальні властивості людини. Психологія спілкування. Емоційна сфера людини. Соціально-психологічна характеристика групи.

- «Теорія педагогіки»: Освіта і педагогічна думка ХХ ст. Загальні основи педагогіки. Теорія виховання. Теорія навчання (дидактика).

- «Професійна педагогіка»: Основи професійної педагогіки. Теоретичні основи підготовки робітників широкого профілю і робітників високої кваліфікації. Державні документи про професійно-технічну освіту Організація процесу професійного навчання.

- «Методики професійного навчання»: Організація процесу професійного навчання. Принципи виробничого навчання. Системи виробничого навчання. Методи професійного навчання. Форми організації професійного навчання.
^ Комп’ютерна дисципліна:

- «Інформатика та обчислювальна техніка». Алгоритмізація. Мови Алгоритмізація. Мови програмування Паскаль. Microsoft Word. Microsoft Excel. Архітектура комп’ютера. Системи числень.

^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ

За правильну відповідь на тестові завдання І рівня складності вступник одержує – 0,8 бала.

За правильну відповідь на тестові завдання ІІ рівня складності вступник одержує – 1 бал;

За правильну відповідь на тестові завдання ІІІ рівня складності вступник одержує – 1,2 бала.

^ 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

 1. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Столяренко Л.Д. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 672 с.

 2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / Варій М.Й. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 968 с.

 3. Цимбалюк І.М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Цимбалюк, О.Ю. Яницька. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 4. Немов Р.С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. / Немов Р.С. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – 688с.

 5. Психологія: підручник / за ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

 6. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: навчальний посібник / Лозниця В.С. – К.: Ексоб, 2001. – 304с.

 7. Дубравська Д. М. Основи психології / Дубравська Д.М. – Львів: Світ, 2001. – 280 с.

 8. Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія: Підручник / Трофімов Ю.Л. – К.: Либідь, 2002. – 264 с.

 9. Савчин М. В. Вікова психологія: Навчальний посібник / М.В. Савчин, Василенко Л.П. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.

 10. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.

 11. Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин / С.Ф. Артюх, Е.Э. Коваленко, Е. К. Белова, Г.В. Изюмская, Е.В. Баликова. – Х.: УИПА, 2001. – 210с.

 12. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Бабанский Ю.К. – М.: Просвещение, 1985.-208 с.

 13. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогіка / Безрукова В.С. . – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 344 с.

 14. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Волкова Н. П. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 576 с.

 15. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – М.: Вища школа, 1995. – 237 с.

 16. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения / Коваленко Е. Э . – Х.: Штрих, 2003. – 480 с.

 17. Васильев И.Б. Профессиональная педагогика: конспект лекций для студентов инженерно-педагогических специальностей / Васильев И.Б. – Харьков, 1999.

 18. Селевко Г. К. Современные образовательные технологи / Селевко Г.К. – М.: Высшая школа,1998.

 19. Хелворсон М. Эффективная работа: Office XP / М. Хелворсон, М. Янг. – СПБ.: Питер. – 2003.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад iconДля пс міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи