Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon

Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Скачати 147.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Дата13.10.2014
Розмір147.75 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальноїкомісіїуніверситету

__________________Ступнік М.І.

«____»________________2014 р.)


ПРОГРАМА
фахових випробувань для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

за спеціальністю «Шахтне і підземне будівництво»

за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво»

Кривий Ріг

2014

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю «Шахтне і підземне будівництво».

Програму склали:

1.

д.т.н., професор Андрєєв Б.М.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)

2.

к.т.н., доцент Бровко Д.В.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)

3.

к.т.н., доцент Нестеренко О.С.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)

4.

к.т.н., доцент Козаріз В.Я.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)Узгоджено на засіданні кафедри будівельних геотехнологій

Протокол №6від «18» березня 2014 р.


Завідувач кафедри

д.т.н., професор Андрєєв Б.М.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)


Узгоджено на засіданні вченої ради гірничого факультету

Протокол №8від «19»березня 2014р.


Голова вченої ради гірничого факультет

д.т.н., професор Андрєєв Б.М.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)

Зміст

Стор.


Вступ 4

1.Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 4

2.Порядок проведення фахового випробування. 4

3.Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування 5

Провітрюваннявибою 5

Технологіяспорудженнястволів 8

Буровибуховіроботи 8

Провітрювання забою 8

Навантаження породи 8

Зведенняпостійногокріплення 8

Водовідлив 8

Допоміжнеобладнання 8

Спорудженнясполуковихвиробок з стволом 8

Армуваннявертикальнихстволів 8

5.Рекомендована література для підготовки до фахового випробування 10


Вступ


Мета випробування–виявлення рівня базової професійної підготовки та підбір претендентів для навчання за ОКР «бакалавр» згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодший спеціаліст» спеціальність «Шахтне і підземне будівництво» за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво».

Завдання програми фахових випробувань зорієнтувати вступників щодо вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені тестові завдання.
 1. ^

  Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробуванняПрограми фахових вступних випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» за спеціальністю «Шахтне і підземне будівництво» розроблена на основі наступних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

1. Технологія будівництва гірничих підприємств.
 1. ^

  Порядок проведення фахового випробування.Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» за спеціальністю «Шахтне і підземне будівництво» відповідно до Правил прийому Криворізького технічного університету у формі тестового письмового випробування зі спеціальності.

Для проведення випробування на ОКР «бакалавр» створюється атестаційна комісія. Проведення тестового випробування здійснюється за наказом по університету.

Вступні випробування на ОКР «бакалавр» проводяться за тестами, які містять 24тестових завдань трьох рівнів складності, складених за Програмою вступних випробувань напряму підготовки 6.050301 «Гірництво».

Для виконання письмової роботи фахового випробування відводиться 80 хвилин.

 1. ^

  Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування


Найменування тем здисциплін, що виносяться на фахове випробування, представлені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Перелік тем та питань з дисципліни «Технологія будівництва гірничих підприємств»з/п

Назви тем

Питання теми

1

2

3

1

Визначення розмірів поперечного перетину виробки та його кріплення

Прояви гірничиго тиску на сучасних глибинах шахт Кривбасу. Визначення проявів гірничого тиску на вибір типу кріплення та його матеріалів. Форми і розміри поперечного перетину гірничих виробок.

2

БВР

Буровибухові роботи.Вимоги до БВР. Вибір ВР і ЗП. Кількість, глибина і схема розташуванняшпурів. КВШ і КИС. Особливостірозрахунку БВР при проведеннівиробки з підривної породи. Бурінняшпурів. Устаткуваннядлябуріння. Заходи щодозменшеннявібрації шуму і пилеутворень. Заряджання і підриванняшпурів. ТБ.

3

Провітрюваннявибою


Схеми вентиляції, устаткування, розрахунок вентиляції. Огляд забою і приведення його в безпечний стан. Тимчасове кріплення.

4

Навантаженняпороди

Навантаження породи машинами первинної і безупинноїдії машинами.Вибірнавантажувальних машин. Навантаженнясамохідними установками. Основирозрахунку часу і продуктивностінавантаження породи. Привибійний транспорт.Конвеєрні перевантажувачі. Обмін вагонетки в одноколійних і двухколійних виробках. Бункер-поїзди, самохідні вантажно-транспортні машини.

5

Прохідницькікомплекси. Допоміжніроботи

Прохідницькі комплекси устаткування. Основи вибору устаткування. Допоміжні роботи. Водовідливні канавки. Настилка рейкових шляхів. Монорельсові дороги. Монтаж трубопроводів і кабелів. Освітлення.

6

Проведення гірничих виробоку неодноріднихпородах

Проведення гірничих виробок у неоднорідних породах вузьким і широким вибоєм. Технологічні схеми робіт. Закладка породи в розкіску. Устаткування для проходки штреків широким вибоєм.

7

Зведенняпостійногокріплення

Виробництво робіт із зведенням рамного кріплення. Зведення монолітного бетонного кріплення. Вимоги до бетонної суміші. Опалубки.Устаткування для готування і транспортування бетонної суміші. Контроль якості бетонного кріплення. Зведення кріплення з залізобетонних тюбінгів і бетонних блоків.Тампонаж закріпного простору.

Продовження табл. 3.1

1

2

3

8

Зведення набризгбетонного та анкерного кріплення

Зведення набризгбетонного кріплення. Устаткування для зведення набризгбетонного кріплення. Зведення анкерного кріплення.Устаткування для буріння шпурів. Виконання робіт із зведення кріплення.

9

Організація циклічної проходки

Організація робіт і техніко-економічні показники. Основи циклічної організації робіт. Швидкість проходки. Продуктивність праці. Основні напрямки підвищення ТЕП.

10

Проведеннявиробоккомбайнами

Комбайновий засіб проходкигоризонтальних виробок. Об’єм робіт. Класифікація прохідницьких комбайнів по типах виконавчих органів та умови їхнього застосування. Технологія будівництва виробок із застосуванням комбайнів виборчої дії. Руйнування та навантаження породи. Зведення тимчасового і постійного кріплення Особливості проходки при застосуванні комбайнів роторним (буровим) органом. Розрахунок і обгрунтування параметрів прохідницького циклу. Швидкісні проходки. ТЕП.

11

Технологія будівництва похилих та підняттевих виробок

Технологія будівництва похилих виробок з верху вниз. Роботи підготовчого періоду при будівництві похилів. Руйнування, навантаження та транспортування породи. Водовідведення, провітрювання. Зведення кріплення. Охорона праці. Будівництво похилих стволів. Технологія будівництва похилих виробок знизу нагору. Технологія проведення виробок, що повстають.

12

Будівництвоприствольногодвору

Техніка і технологія проходки протяжних виробок і камери приствольного двору. Проходка і кріплення виробок, які сполучаються.

13

Будівництвовиробоквеликогопоперечногоперерізу

Форми і розміри туннелів. Схеми спорудження туннелів. Будівельна база. Вентиляція. Навантаження і транспортування породи. Технологічні комплекси. Освітлення. Тимчасові дороги. Зведення монолітного бетонного кріплення - готування і транспортування бетонної суміші. Опалубка. Зведення анкерного і набризгбетонного кріплення. Організація робіт із графіка циклічності. Технологія будівництва туннелів у м'яких породах. Будівництво тунелів із разубоженням забою на повний перетин засобом обпертого склепіння й опорного ядра. Область застосування різноманітних засобів

14

Технологіябудівництвакамер

Форми, розміри і призначення камер. Обсяги робіт.Будівельні підходи. Будівництво камер у міцних породах .Розробка склепіння камер, розробка основного масиву. Зведення постійного кріплення камер: монолітного, бетонного, анкерного і набризгбетонного.

Продовження табл. 3.1

1

2

3

15

Підготовчий період

Форми і розміри поперечного перетину стволів.

16

Технологіяспорудженнястволів


Класифікація технологічних схем. Послідовна схема, паралельна схема, сумісна схема, спорудження стволів з паралельним армуванням.

17

Буровибуховіроботи


Буровибухові роботи. Вибір ВР і ЗП. Кількість, глибина і схеми розташування шпурів. Розрахунок шпурів та їх розміщення в забої ствола. Механізація буріння ствола. Заходи щодо зменшення вібрації, шуму і пилоутворень.

18
^

Провітрювання забою


Схеми вентиляції, устаткуваннярозрахуноквентиляції. Огляд забою і приведення його вбезпечний стан.

19
^

Навантаження породи


Навантаження породи машинами ручного управління грейфера, механічногокерування грейфера та самохідними установками. Основирозрахунку часу і продуктивностінавантаження породи. Фазинавантаження породи. Баддя для підйому породи. ТБ.

20

Зведенняпостійногокріплення


Постійне та тимчасове кріплення.Виробництво робіт із зведенням монолітного, бетонного, залізобетонного, тюбінгового кріплення та набризг-бетонного. Схеми доставки кріплення в забій ствола. Опалубки. Тампонаж закріпного простору ствола. ТБ.

21

Водовідлив


Водовідлив баддями, насосами. Видиводоуловлення. Схемивідкачки води із забою ствола.

22

Оснащення стволів механізмами для їх спорудження

Копри. Підйомні машини та прохідницькі лебідки для спорудження стволів. Причіпні пристрої, бадді, направляючи рамки.

23

Допоміжнеобладнання


Підвісні полки. Освітлення, зв'язок та сигналізація. Геодезично-маркшейдерськеобслуговування. Рятувальнадрабина.

24
^

Спорудженнясполуковихвиробок з стволом


Сполуки з приствольним двором. Дозаторні камери. Камери транспортерів

25

Армуваннявертикальнихстволів


Елементи армування стволів. Технологія ведення армувальних робіт. Прогресивні конструкції жорсткого армування.

26

Організація та економіка робіт по будівництву стволів

Визначення чисельного складу бригади. Тривалість прохідницьких операцій. Графік циклічності Продуктивність праці.

27

Будівництво підземних споруд з використанням огороджуючих кріплень

Варіантиспособів, їх характеристика та умовивикористання. Конструкціїшпурових загородок та їх характеристика. Забійкашпунтів. Процеспогруженняшпунтів, розробкапорід і зведенняпостійнихкріплень.

28

Будівництво підземних споруд за допомогою опускних кріплень

Сутність способу конструкціїопускнихкріплень. Схемипроведенняробіт. Схемипогруженняопускнихкріплень.


Продовження табл. 3.1

1

2

3

29

Будівництво підземних споруд з використанням водопониження. Сутність способу.

Схеми водопониження. Обладнання для водопониження з використанням погружних і артезіанських установок. Конструкції глибинних водопонизуючих свердловин. Конструкції фільтрів. Буріння свердловин. Типи бурових станків. Проведення робіт по водопониженню. ТБ. Розрахунок параметрів способу водопониження

30

Будівництво підземних споруд під стисненим повітрям

Умовивикористання способу ТБ. Будівництвовертикальнихстволівпідстисненимповітрям. Будівництвогоризонтальнихвиробокпідстисненимповітрям. Схемипроведення робіт, їхоцінка і умовизастосування. Вибіробладнання : шлюзовіапарати, шлюзові труби, лікувальний шлюз. Гідроізоляційніроботи.

31

Будівництво підземних споруд з застосування заморожування гірничих порід

Проведенняробіт по заморожуваннігірничихпорід. Буріннязаморожуючихсвердловин. Спорудженнявертикальнихстволів і горизонтальнихвиробок з застосуванням способу заморожуваннягірничихпорід. ТБ. Схемизаморожування :одноступінчаті, багатоступінчасті, зональні.

32

Будівництво підземних споруд з застосуванням тампонажу гірничих порід


Тампонажні матеріали та вимоги до них. Вибір та умови застосування тампонажного обладнання. Схеми тампонажу із поверхні та із забою. Тампонаж гірничих порід з поверхні землі. Схеми розміщення свердловин та їх кількість. Бурове обладнання та проведення бурових робіт. Способи нагнітання розчинів в породу. Тампонаж гірничих робіт із забою. Тампонажні подушки, їх форма та розміри. Проведення робіт при спорудженні горизонтальних виробок.

33

Інші різновиди тампонажу

Бітумізація. Глинізація. Силікатизація. Смолізація. Матеріали і обладнання. Технологія робіт, контроль якості укріплення порід синтетичними смолами.

34

Буріння стволів шахт і свердловин великого діаметру

Класифікація бурових установок. Характеристика процесів при спорудженні стволів бурінням. Погружне та секційне кріплення. Тампонаж порожнин за кріпленням. Особливості руйнування і транспортування зруйнованої породи. Конструкції і технологія зведення постійного кріплення. Колонкове буріння. Способи підрізання кернів та транспортування їх у відвали.

35

Проведення горизонтальних виробок прохідницькими щитами і способом продавлювання

Конструктивна схема щита. Схема немеханізованого щита. Схема механізованого щита. Розробка забою. Навантаження породи. Переміщення щита. Зведеннякріплення. Тампонаж пустот за кріпленням. Проведеннявиробок способом продавлювання.


 1. ^ Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності.


Екзаменаційний білет складається із 24 тестів по 8 із різних рівнів складності.

Правильна відповідь на тестове завдання І рівня складності оцінюється у 0,8 бала, ІІ рівня складності – у 1,0 бала, ІІІ рівня складності – у 1,2 балів.

 1. ^

  Рекомендована література для підготовки до фахового випробування1. Насонов И.Д., Федюкин В.А., Щуплик М.Н. Технология строительства подземных сооружений. Часть П. Строительство горизонтальных и наклонных выработок.- М., Недра.- 1983.- 265 с.

2. Смирняков В.В., Вихарев В.И. Очкуров В.И. Технология строительства горных предприятий.- М., Недра.- 1989.- 246 с.

3. Справочник инженера-шахтостроителя. Том 1, 2 .- М., Недра. 1983.- 439 с.

4.Баклашов И.В., Борисов. Горнотехнические здания и сооружения. Строительные конструкции.- М., Недра.- 1990.- 365 с.

5. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель : Навчальний посібник для вузів.- К.:Кондор.- 2003.- 102 с.

6. Веселов Ю.А., Задорожний А.М. Углубкастволовшахт.- М., Недра,1989.- 239 с.


Схожі:

Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за всіма...
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад криворізький національний університет
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на основі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Міністерство освіти І наукиукраїни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійних програм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи