Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon

Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Скачати 105.09 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Дата13.10.2014
Розмір105.09 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Держаний вищий навчальний заклад
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії
_________________ Ступнік М.І.
«____» ___________________2014 р.


ПРОГРАМА


фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»

Кривий Ріг

2014

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки: 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 5.06010108 «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій», 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».
Програму склав:
ст. викл.__ Рогозін В.В. _____________________

(науковий ступень, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри ТОМБ
Протокол № « 12 » від « 26 » ____лютого___ 2014 р.
Завідувач кафедри к.т.н., проф. Валовой О.І.

(підпис)

Узгоджено на засіданні вченої ради будівельного факультету
Протокол № 6 від « 06 » ______березня______ 2014
Голова вченої ради будівельного факультету
к.т.н., доц. Астахов В.І. ____________________

(науковий ступень, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………4

1.Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування………….…5

2. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на

фахове випробування……………..……………………………………….....5

3. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності………..7

4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування...8

^ ВСТУП
Мета фахового випробування – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання за скороченим терміном навчання в університеті та відбір претендентів до навчання за ОКР «бакалавр» згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодший спеціаліст» з промислового і цивільного будівництва

^ Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики молодший спеціаліст з промислового і цивільного будівництва.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів. До успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра вступники повинні мати неповну вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі дисциплін професійного спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту фахового випробування. Кожен білет має міждисциплінарний синтетичний характер, його зміст відповідає функціям, для виконання яких повинен бути підготовлений вступник – молодший спеціаліст зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». При цьому організаційно поєднуються теоретичні і прикладні питання, що дає можливість виявити знання й уміння, використовувати теоретичні навики з промислового і цивільного будівництва відносно практичних завдань.

Білети складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста з промислового і цивільного будівництва, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». Фахове випробування проводиться в письмовій формі.

1. Перелік дисциплін, що вносяться на фахове випробування для спеціальності «Промислове цивільне будівництво»

1. Технологія будівельного виробництва.

2. Будівельні машини.

2. Організація будівництва.
^ 2. Порядок проведення випробування та критерії оцінювання.
Фахове випробування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводяться у письмовій формі у терміни, затверджені наказом ректора. Кожен з абітурієнтів отримує білет з тестовими завданнями. Під час складання фахового випробування забороняється користуватися мобільними телефонами, іншими допоміжними засобами та будь-якими літературними джерелами. Форма проведення фахового випробування спрямоване на створення сприятливих умов для об’єктивності оцінювання знань абітурієнтів.

Завдання фахового випробування охоплюють знання студентів з дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста з «Промислового і цивільного будівництва».
^ 3. Перелік тем та питань дисциплін, що виносяться на фахове випробування
3.1 Технологія будівельного виробництваз/п

Найменування тем


1.
^

Основні положення будівельного виробництва


Основні положення будівельного виробництва. Капітальне будівництво і його роль у розширеному відтворенні основних фондів. Задачі капітального будівництва. Будівельна продукція, її відмінні особливості. Будівельні процеси, їх зміст і структура. Документи, що регламентують властивості матеріальних елементів. ДБН, ТУ. Нормокомплект технічних засобів. Трудові ресурси будівельних процесів. ЕТКС, підготовка будівельних робочих. Технічне нормування. Норма часу, норма виробітку. Тарифне нормування. Тарифна сітка, тарифні ставки.


2.
^

Підготовчі та транспортні роботи


Підготовка майданчика, робочі місця і технологічні зони. Складування будівельних матеріалів і конструкцій. Контейнеризація та пакетування матеріалів і конструкцій. Транспортування будівельних матеріалів і конструкцій. Комплексна механізація вантажно-розвантажувальних робіт.


3.

Технологія процесів земляних робіт.

Розробка ґрунту одноковшовими та багатоковшовими екскаваторами. Розробка ґрунту скреперами, бульдозерами. Види проходок, використання зворотнього ходу бульдозера для розрівнювання ґрунту. Ущільнення ґрунту. Контроль процесу і якості ущільнення


4.

Технологія кам’яних робіт.

Основні відомості про кам’яні роботи. Кладка із дрібного природного і штучного каменю правильної і неправильної форми. Кладка з великих блоків правильної форми. Виконання кам’яних робіт у зимових умовах. Контроль якості кам’яних робіт.

5.
^

Технологія монтажа будівельних конструкцій


Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій. Загальні положення з технології процесів монтажу будівельних конструкцій. Склад і структура процесів монтажу. Монтажний цикл, технологія монтажу будівельних конструкцій. Класифікаційна схема методів монтажу будівельних конструкцій. Поелементний монтаж блоками, цілими спорудами. Технологічні можливості монтажних механізмів, галузі їх застосування. Вибір монтажного крану за геометричними і вантажовисотними параметрами монтажних елементів.


6.

^

Технологія опоряджувальних робіт.


Призначення та різновиди оздоблювальних поверхонь. Штукатурення поверхонь. Види штукатурок. Підготовка поверхні. Штукатурка звичайними розчинами. Ручні та механічні способи виконання окремих операцій. Комплексна механізація штукатурних робіт. Оздоблення поверхні малярними розчинами, шпалерні роботи Особливості технології улаштування підлог.

^ 3.2 Будівельні машиниз/п

Найменування тем

1.

Машини для земляних робіт

Робочі органи землерийних машин і їх взаємодія з ґрунтом. Класифікація і маркировка екскаваторів. Одноковшеві екскаватори пряма та зворотна лопати, драглайн, грейфер, екскаватор-навантажник. Багатоковшеві траншеєкопателі ланцюгові, роторні. Кар'єрні ланцюгові екскаватори поперечного копання. Бульдозери, скрепери., грейдери. Машини для підготовчих робіт - кусторіз, корчователь, розпушувач, грунтоуплотняючі.

2.

Вантажопідйомні машини

Домкрати, лебідки, талі. Будівельні підйомники. Маштові, баштові, приставні, самопідйомні, самохідні крани. Автокрани. Маркировка баштових і самохідних кранів. Козлові, мостові та кабельні крани. Технічна продуктивність і стійкість кранів. Пристрої безпеки на кранах. Перебазировка та монтаж кранів.


^ 3.3 Організація будівництваз/п

Найменування тем

1.

^ Вступ до дисципліни.

Цілі і задачі дисципліни, учасники будівництва будівель та споруд, література, яка використовується при проектуванні організації будівництва та проведенні будівельних робіт.

2.

^ Проектування організації будівництва і виконання робіт.

Проектування організації будівельного виробництва. Проектування виконання будівельних робіт. Проектування організації будівельних робіт. Техніко – економічна оцінка рішень, які прийняті у ПОБ та ПВР.

3.

^ Потокові методи організації будівництва.

Методи організації будівельного виробництва. Проектування та організація будівельних потоків. Класифікація будівельних потоків. Розрахункові параметри потоку та аналітичний метод ув’язки будівельних потоків.

4.

^ Календарне планування в будівництві

Призначення і види календарних планів. Мета і задачі календарного планування в будівництві. Зміст календарних планів в ПОБ і в ПВР. Календарне планування будівництва окремих будівель та комплексів будівель і споруд. Графік потреби в трудових і матеріальних ресурсах. Техніко – економічні показники календарного плану.

5.

^ Загальні принципи проектування будівельних генеральних планів.

Призначення і види будівельних генеральних планів (БГП). Загально майданчиковий БГП. Об’єктній БГП.

6.

^ Розміщення будівельних кранів та підйомників на будівельному майданчику.

Загальні положення. Прив’язка монтажних кранів. Визначення зон впливу крана. Умови роботи кранів та введення обмежень у роботу кранів.
  1. Критерій оцінювання письмових відповідей вступників


Білет для фахового випробування складається з 24 тестів, трьох рівнів складності?

  • 1 рівень складності – простий (8 тестових завдань);

  • 2 рівень складності – середній (8 тестових завдань);

  • 3 рівень складності – складний (8 тестових завдань).


Оцінюються письмові відповіді вступників за такими критеріями?

  • за правильну відповідь на одне тестове завдання 1 рівня складності вступник отримує 0,8 бала. За неправильну відповідь – 0 балів;

  • за правильну відповідь на одне тестове завдання 2 рівня складності вступник отримує 1,0 бал. За неправильну відповідь – 0 балів;

  • за правильну відповідь на одне тестове завдання 3 рівня складності вступник отримує ^ 1,2 балів. За неправильну відповідь – 0 балів.

Рекомендована література для підготовки до фахового випробування.
1. Литвинов О.О., Беляков Ю.И. Технология строительного производства. – К.: Высшая школа, 1985 – 480с.

2. Ушацький С.А. Організація будівництва. -К.: «Кондор», 2007 – 520с.

3. Черненко В.К. Технологія будівельного виробництва. – К.: Вища школа, 2002 – 475с.

4. Проектування, технологія та організація будівництва. Зведення і ремонт будівель та споруд. Том 3, «Технологія і організація будівництва»”,

Валовой О.І., Кривий Ріг, Мінерал, 2007 – 578с.

5. С.А. Ушацький Організація зведення і реконструкції будівель та споруд –К.: Вища школа, 1992 – 278с.

6. ДБН А.3.1.-5-2009 “Організація будівельного виробництва” –К.: НДІБВ, 2009 – 64с.

7. Посібник з розробки ПОБ і ПВР (до ДБН А.3.1.-5-96) –К.: НДІБВ, 1997– 55с.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад криворізький національний університет
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на основі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійних програм...
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Міністерство освіти І науки україни держаний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи