Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» icon

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Скачати 125.44 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Дата13.10.2014
Розмір125.44 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Криворізький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет»

“ЗАТВЕРДЖУЮ”Голова приймальної комісії університету
______________________ Ступнік М.І.
“_____”_____________ 2014 р.


ПРОГРАМАфахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

за спеціальністю 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»

з галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»

Кривий Ріг

2014
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» з галузі знань 0101 «Педагогічна освіта».
Програму склали:

 1. Бакум З. П., д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

/ _____________/

(підпис)

 1. Тарасова О. В., канд. психол. наук, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

/ _____________/

(підпис)

 1. Сулима Т. С., старший викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

/ _____________/

(підпис)

4. Бурнасов П. В., старший викладач кафедри інформатики, автоматики та систем управління

/ _____________/

(підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки

Протокол №7 від «18» лютого 2014 р.
Завідувач кафедри д.п.н., професор Бакум З. П. /____________

(підпис)
Узгоджено на засіданні вченої ради факультету інформаційних технологій

Протокол №6 від «19» лютого 2014 р.
Голова вченої ради факультету інформаційних технологій

д.т.н, професор Купін А. І. / ____________

(підпис)

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП……………………………………………………………………..4

 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування………4

 2. Порядок проведення фахового випробування………………………5

 3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування……………………………………………………………………..5

 4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності…...8

 5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування……………………………………………………………………...8

ВСТУП
За навчальними планами для фахівців, які навчалися за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» з галузі знань 0101 «Педагогічна освіта», передбачено складання фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр». Це випробування є складовою цілісного навчально-виховного процесу у вищій школі і спрямоване на оцінювання професійних знань та умінь майбутнього фахівця з педагогічної освіти.

Завдання фахового випробування охоплює перевірку знань та вмінь студентів з дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також з циклу комп’ютерних дисциплін. Навчальні дисципліни є нормативними, їх включено до професійно-орієнтованого та фундаментального циклу дисциплін вищого навчального закладу при підготовці бакалаврів.

Вимоги до знань і вмінь студентів під час фахового випробування:

- знання понятійного апарату психології, вікової та педагогічної психології, психології праці, теорії та історії педагогіки, професійної педагогіки, методики викладання технічних дисциплін і виробничого навчання, інформатики, прикладного програмування та інших комп’ютерних дисциплін;

- знання основних проблем, пов’язаних із реформою професійної школи;

- знання теоретико-педагогічних аспектів, методів, форм і прийомів навчально-виховного процесу;

- знання та навички у програмуванні на мовах Паскаль, Visual FoxPro;

- знання та вміння з проектування додатків для Microsoft Windows та баз даних;

- уміння розв’язувати задачі з комп’ютерних дисциплін. 1. ^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ


Фахове випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» спрямоване на перевірку знань та вмінь студентів з наступних дисциплін:

^ Дисципліни психолого-педагогічного циклу:

- Психологія;

- Дидактичні основи професійної освіти;

- Методика професійного навчання.
Комп’ютерні дисципліни:

 • Прикладне програмування;

 • Основи автоматизованого проектування складних систем;

 • Комп'ютерні технології у навчальному процесі.


^ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Для проведення фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» створюється фахова атестаційна комісія.

Фахове випробування проводиться у відповідності з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2014 р. та Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр».

Фахове випробування на одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» проводиться в письмовій формі. Кожному вступникові пропонується білет, що складається з 45 тестових завдань трьох рівнів складності. На фахове випробування відводиться 3 години (180 хвилин).
^ 3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
Дисципліни психолого-педагогічного циклу

Психологія

Поняття про психологію як науку. Об’єкт, предмет та структура психології. Основні методи психології. Місце психології в системі наук. Мозок і людська психіка. Активність психіки. Співвідношення між свідомим та несвідомим. Розвиток психіки в онтогенезі. Індивід, людина, особистість, індивідуальність. Основні психологічні підходи до визначення сутності особистості. Психологічна структура особистості. Формування, розвиток та виховання особистості. Загальна характеристика пізнавальних процесів та їх взаємозв’язок. Відчуття та сприймання – як активні процеси пошуку та обробки інформації. Характеристика процесу уваги. Властивості та види уваги. Природа уяви, її функції, творча уява. Поняття про мислення. Мислення та інтелект. Поняття про пам’ять. Загальна характеристика емоцій та почуттів. Емоційні стани: стрес, дістрес, афект, настрій, фрустрація. Поняття про темперамент. Психологічна характеристика типів темпераменту. Загальне поняття про характер і його природу. Формування та структура характеру. Характер і його акцентуації. Поняття здібностей та їхнього розвитку. Поняття волі та її функції. Вольова регуляція поведінки. Модель творчої особистості. Творчі здібності. Поняття про діяльність та її психологічну структуру. Саморегуляція діяльності. Поняття про спілкування. Спілкування як комунікація. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Загальна характеристика процесу соціалізації: її особливості, умови й механізми. Закономірності функціонування малих груп. Поняття про психологічний клімат в групі. Міжособистісні стосунки. Типи міжособистісних стосунків. Поняття про керівництво і лідерство. Функції керівника. Лідер у групі.

Дидактичні основи професійної освіти

Дидактика як галузь педагогічної науки і її категорії. Адекватність змісту цілям професійної освіти. Принципи відбору змісту професійної освіти. Структура змісту освіти та характеристика її компонентів. Державні документи, які визначають зміст освіти. Навчально-методичне забезпечення процесу підготовки фахівців у закладах різного рівня професійної освіти. Методологічні засади навчання. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками. Мотивація навчальної діяльності учнів (студентів). Функції та принципи навчання. Поняття про методи навчання і підходи до їх класифікації. Характеристика традиційних і активних методів теоретичного навчання. Дидактичні вимоги до вибору і застосування методів навчання в закладах професійної освіти. Сутність поняття «засоби навчання» і їх класифікація. Характеристика засобів навчання. Вимоги до застосування засобів навчання. Поняття «форма навчання», «форма організації навчання». Класифікація форм навчання та їх загальна характеристика. Урок як основна форма теоретичного навчання в професійно-технічних навчальних закладах. Види, типи і структура уроків. Види нетрадиційних уроків. Лекція як одна із основних форм організації теоретичної підготовки у ВНЗ, її види і структура. Інші форми професійної підготовки: семінар, колоквіум, консультація, навчальна екскурсія, самостійна робота тощо та їх структура. Вимоги до застосування форм навчання. Поняття діагностики і педагогічного контролю, їх співвідношення. Поняття системи виробничого навчання, види систем. Складові систем виробничого навчання. Характеристика методів виробничого навчання: показ прийомів трудових дій, вправи, письмове інструктування, спостереження. Активні методи виробничого навчання. Види виробничого навчання. Типи і структура уроків виробничого навчання. Типи занять на виробництві та їх характеристика. Нормування навчально-виробничих робіт. Характеристика методів виробничого навчання.
Методика професійного навчання

Основні передумови виникнення курсу «Методика професійного навчання. Системний підхід у навчанні та його реалізація під час аналізу педагогічної діяльності. Загальна характеристика дидактичного проектування. Методика аналізу професійної діяльності фахівця. Методика формування навчального плану підготовки гуманітарного, фундаментального і соціально-економічного циклу. Методика формування змісту дисциплін професійної (спеціальної підготовки). Методика формування програм професійної підготовки студентів технічних спеціальностей. Методика навчання окремим дисциплінам технічного профілю. Методика конкретизації мети навчання по окремим темам і розділам. Загальна характеристика рівнів засвоєння навчального матеріалу. Методика аналізу організаційно-педагогічних характеристик учнів. Загальна характеристика діяльності щодо конструювання й аналізу навчальних матеріалів. Методика аналізу навчальної літератури. Методика вибору джерел навчальної інформації. Методика конструювання дидактичних матеріалів для теоретичного та практичного навчання. Основні типи систем організації теоретичного навчання. Методика створення поурочного плану навчання з певної теми. Загальна характеристика діяльності по конструюванню і аналізу навчальних матеріалів. Методика аналізу навчальної літератури. Методика конструювання навчально-змістовних матеріалів. Поняття технологій навчання в сучасній педагогічній теорії та практиці. Загальна структура діяльності викладача по розробці технологій навчання. Поняття навчальної мотивації. Дидактичні характеристики навчальної мотивації і способи її здійснення. Мета та задачі проектування технології формування нових знань. Сутність поняття орієнтовна основа діяльності. Дидактичні характеристики технології формування нових знань. Методика формування діяльності в теоретичному навчанні. Формування розумових дій в теоретичному навчанні. Методика формування діяльності в практичному навчанні.
^ Комп’ютерні дисципліни

Прикладне програмування

Засоби та задачі прикладного програмування. Програмні продукти та їх основні характеристики. Інструментарій технології програмування. Теоретичні основи систем управління базами даних. Реляційні бази даних. Аналіз та проектування додатків баз даних у Visual FoxPro. Основи програмування у Visual FoxPro. Мова запитів до баз даних SQL. Клієнт-серверні СУБД. Візуальне об’єктно – орієнтоване програмування. Проектування програм та програмування в Visual Studio для Windows. Мова програмування С++. Дистрибуція та розповсюдження програмних продуктів.
Основи автоматизованого проектування складних систем

Системний підхід до проектування. Стадії проектування. Концептуальне проектування. Основні принципи САПР. Збільшення надійності системи. Імітаційне моделювання системи. Програмування життєвого циклу (ЖЦ). CAE – системи. CAD – системи. CAM – системи. PDM – системи. ERP – системи. MRP-2 – системи. Загальний опис системи AutoCAD. Проектування і конструювання за допомогою пакету AutoCAD. Створення креслення. Створення ескізу. Створення функціональних та структурних схем АСУ за допомогою Microsoft Office Visio. Створення діаграм за допомогою Microsoft Office Visio, Excel. Автоматизація інженерних розрахунків. Автоматизація креслярсько-графічних робіт. Логічна схема експерименту поведінки об’єкта проекту. Технологічний аспект САПР. Технічне завдання на розробку САПР. Концептуальний аспект САПР. Методологічний аспект САПР. Теоретичний аспект САПР. Алгоритми побудови моделей складних систем на основі самоорганізації (МГУА). Case – системи проектування програмного забезпечення. Zelio Soft як Case – система. PL-7 Pro як Case – система. Схема процесу проектування. Системи CRM. Системи електронного документообігу. Матричний підхід до автоматизованого управління організаційними системами. ІСО 9000 і інформатизація підприємств. Інформаційне забезпечення САПР.

Комп'ютерні технології у навчальному процесі

Загальна характеристика ІКТ навчання. Управління учбовою діяльністю в умовах ІКТН. Інтелектуальні навчаючі системи. Штучний інтелект як теоретична основа інтелектуальних навчаючих систем. Особливості інтелектуальних навчаючих систем. Мікросвіти (комп’ютерні навчальні середовища). Системи сократичного діалогу. Адаптивні системи підтримки процесу розв’язування задач. Гіпермедіальні та гіпертекстові навчаючі системи. Діалогова взаємодія учня з комп'ютером. Індивідуалізація навчання. Основні форми використання засобів і методів ІКТ в навчальному процесі. Нові інформаційні технології як засоби навчання. Комп’ютерна підтримка універсальних видів діяльності. Організаційні форми навчальної роботи учнів з комп’ютером. Переваги і недоліки комп’ютерних навчаючих систем. Інформаційна культура вчителя. Сучасні програми підготовки вчителів до застосування ІКТН. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій (апаратні засоби, навчальні комп’ютерні програми). Технології соціального конструктивізму. Технології дистанційного навчання. Технології мобільного навчання. Мобільне програмне забезпечення навчання інформатичних дисциплін у вищій школі. Автоматизовані системи педагогічної діагностики. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання математики. Умови та перспективи розвитку використання засобів ІКТ в навчальному процесі.
^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ

За правильну відповідь на тестові завдання І рівня складності вступник одержує – 0,8 бала.

За правильну відповідь на тестові завдання ІІ рівня складності вступник одержує – 1,0 бала;

За правильну відповідь на тестові завдання ІІІ рівня складності вступник одержує – 1,2 бала.
^ 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

 1. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 672 с.

 2. Варій М. Й. Загальна психологія: Підручник / Варій М. Й. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 968 с.

 3. Цимбалюк І. М. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / І. М. Цимбалюк, О. Ю. Яницька. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 4. Немов Р. С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. / Немов Р. С . – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – 688с.

 5. Психологія: підручник / за ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

 6. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: навчальний посібник / Лозниця В. С. – К.: Ексоб, 2001. – 304с.

 7. Дубравська Д. М. Основи психології / Дубравська Д.М. – Львів: Світ, 2001. – 280 с.

 8. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Бабанский Ю.К. – М.: Просвещение, 1985.-208 с.

 9. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогіка / Безрукова В.С. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 344 с.

 10. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Волкова Н. П. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 576 с.

 11. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В М. Галузинський, М. Б. Євтух. – М.: Вища школа, 1995. – 237 с.

 12. Коваленко Е Э. Методика профессионального обучения / Коваленко Е. Э. – Х.: Штрих, 2003. – 480 с.

 13. Селевко Г. К. Современные образовательные технологи / Селевко Г. К.– М.: Высшая школа,1998.

 14. Хелворсон М. Эффективная работа: Office XP / М. Хелворсон, М. Янг. – СПБ.: Питер. – 2003.

 15. Базиян Использование Visual FoxPro 6. Специальное издание: пер. с англ / Базиян, Менахем и др. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 928с.

 16. Каратыгин С. А. Visual FoxPro 6 / Каратыгин С. А. , Тихонов А. Ф., Тихонова Л. Н. – М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 1999. – 784с.

 17. Хансен Гери Базы данных: разработка и управление: пер. с англ. / Гери Хансен, Джеймс Хансен. – М. ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1999.

 18. Столлингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем: пер. с англ. / Столлингс В. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 896с.

 19. Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях / под ред. В. Сытника. – Х.: Сроки. – К.: – Техника. – 1991. – 231c.

 20. Джесс Либерти. С++ за 21 день / Джесс Либерти. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005.

 21. Давыдов В.Г. Visual C++. Разработка Windows-приложений с помощью MFC и API-функций / Давыдов В.Г. – Спб.: БХВ-Петербург, 2008.

 22. Мейерс С. Эффективное использование С++. 50 рекомендаций по улучшению ваших программ и проектов: пер. с англ. / Мейерс С. – М.: LVR Пресс; Спб.: Питер, 2006.Схожі:

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на основі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма складена на підставі вивчення дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів напряму 050503 «Машинобудування»
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною програмою...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»: спеціальності 090401, 090401, "Металургія...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи