Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» icon

Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет»
Скачати 79.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет»
Дата14.10.2014
Розмір79.96 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
«Затверджую»

Голова приймальної комісії університету
_______________________Ступнік М.І.
«___»_______________________2014 р.
ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних

конструкцій, виробів та матеріалів»


Кривий Ріг

2014
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 6.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Програму склав:

докт. техн. наук, професор Шишкін О.О. _____________________

Узгоджено на засіданні кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій
Протокол № 7 від 21 лютого 2014 р.
Завідувач кафедри докт. техн. наук, професор Шишкін О.О. ________________

Узгоджено на засіданні вченої ради будівельного факультету
Протокол № 6 від 6 березня 2014 р.
Голова вченої ради будівельного факультету
канд. техн. наук, доцент Астахов В.І. _________________________


Зміст
стор.

Вступ……………………………………………………………

4

1. Перелік дисциплін, що виносяться на

фахове випробування………………………………………..


4

2. Порядок проведення фахового випробування…………….

4

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що

виносяться на фахове випробування……………..……...…


4

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних

рівнів складності………………………………………...…..


6

5. Рекомендована література для підготовки

до фахового випробування………………...………………..


6


Вступ

Програму фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» з метою визначення рівня знань, які засвоєно бакалавром, та спроможності його до подальшого навчання з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр».
^ 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
На фахове випробування виносяться питання з таких дисциплін: «В'яжучі речовини», «Бетони і будівельні розчини», «Технологія кераміки», «Технологія бетонних та залізобетонних виробів».
^ 2. Порядок проведення фахового випробування
Фахове випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» проводиться згідно до Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» в 2014 р. та Положення про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр».

Фахове випробування проводиться фаховою атестаційною комісією.

Фахове випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» проводиться у формі виконання тестових завдань.

Білет фахового випробування містить 45 тестових завдань, які охоплюють основні дисципліни циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів». Тестові завдання мають три рівня складності.

Відповіді на питання тестового завдання здійснюються в письмовій формі. Для виконання тестових завдань надається 120 хвилин.
^ 3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове

випробування

Дисципліна: «В'яжучі речовини».

Питання: Види в'яжучих речовин. Загальні властивості повітряних в'яжучих речовин. Загальні властивості гідравлічних в'яжучих речовин. Фізико-механічні властивості: будівельного гіпсу, повітряного та гідравлічного вапна, портландцементу. Технологія виготовлення: будівельного гіпсу, вапна, портландцементу. Вплив домішок на властивості будівельного гіпсу та вапна. Види портландцементу. Мінералогічний склад портландцементного клінкера і його вплив на властивості портландцементу. Хімічний склад портландцементного клінкера і його вплив на властивості портландцементу. Технологічні властивості портландцементу: вплив його складу та домішок. Механізм гідратації портландцементу. Мінеральні добавки, які застосовуються при виготовленні портландцементу. Органічні добавки, які застосовуються при виготовленні портландцементу. Шляхи поліпшення якості портландцементу.

^ Дисципліна: «Технологія кераміки».

Питання: Види будівельної кераміки. Складові будівельної кераміки: пластичні, не пластичні матеріали, добавки. Види глин. Підготовка сировини для виготовлення кераміки. Методи формування виробів із керамічних мас. Пластичне формування: підготовка маси, технологічні операції, контроль якості операцій та виробів. Напівсухе формування: підготовка маси, технологічні операції, контроль якості операцій та виробів. Шлікерне лиття: підготовка маси, технологічні операції, контроль якості операцій та виробів. Методи поліпшення якості будівельної кераміки. Отримання виробів з ніздрюватої кераміки.

^ Дисципліна: «Бетони і будівельні розчини»

Питання: Види, властивості, вплив виду в'яжучої речовини, заповнювачів, домішок та складу. Методи підвищення якості. Методи визначення якості. Технологічні операції отримання бетону. Дозування компонентів бетону. Перемішування компонентів бетону: технологічні параметри. Транспортування бетонної суміші: види, умови, застосування транспортних засобів, вимоги для забезпечення якості при транспортуванні. Укладання бетонної суміші: методи, правила, умови застосування. Догляд за покладеним бетоном. Чинники, які обумовлюють довговічність бетону: щільність, міцність, хімічна стійкість, морозостійкість, термічна стійкість, стійкість до стирання. Чинники, що впливають на довговічність бетону: вид в'яжучої речовини, склад бетону, зовнішні фактори, внутрішні фактори. Методи забезпечення довговічності бетону. Методи підвищення довговічності бетону. Методи визначення якості та регулювання нею.

^ Дисципліна: «Технологія бетонних та залізобетонних виробів»

Питання: Технологічні процеси і операції виготовлення збірних конструкцій і виробів: види, послідовність виконання. Підготовка форм. Армування. Види зварювання: умови застосування, вимоги до якості. Види, властивості, умови застосування. Укладання бетонної суміші: методи, технологічні режими. Прискорення твердіння бетону у виробах: види, режими. Оздоблення виробів. Методи визначення якості та регулювання нею. Технологічні процеси і операції монолітних конструкцій: види, послідовність виконання. Підготовка опалубки. Армування. Укладання бетонної суміші: методи, технологічні режими. Прискорення твердіння бетону у виробах: види, режими. Вплив негативних температур на властивості бетонної суміші і бетону. Методи забезпечення якості бетону в умовах зимового бетонування: застосування гарячих бетонних сумішей, застосування теплового захисту, прогрівання. Умови застосування гарячих бетонних сумішей. Умови застосування теплового захисту Умови застосування прогрівання бетонної суміші. Методи підвищення якості.
^ 4. Критерії оцінювання тестових завдань різного рівня складності
Фахове випробування складається з 45 тестових завдань трьох рівнів складності. Правильні відповіді на питання, віднесені до тестових завдань до І рівня складності, оцінюються у 0,8 бали; ІІ рівня – 1,0 бал; ІІІ рівня – 1,2 бали.

^ 5. Рекомендована література для підготовки до фахового

випробування
1. Будівельні матеріали: Підручник / П.В. Кривенко, В.Б. Барановський, М.П. Безсмертний та ін.; За ред. П.В. Кривенка. - К.: ТОВ УВПК «Ексоб», 2004 – 389 с.: іл.

2. Шишкін О.О., Хільченко О.П. Технологія будівельних матеріалів та виробів: Підручник для студентів ВНЗ – Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007 – 320 с.

3. Горчаков Г.І., Баженов Ю.М. Будівельні матеріали: М.: Высш. шк. – 1986. – 356 с.

4. Комар А.Г. Будівельні матеріали та вироби: Підручник для інж. – екон. спец. буд. вузів. – М.: Вища шк.,1988. – 527 с., іл.

5. Баженов Ю.М. Технология бетона. - М.: Высш. шк., 1978 г. - 412 с.

6. Волженский А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества- М.: Высш. шк., 1981. – 332 с.

7. Рояк С.М., Рояк Г.С. Специальные цементы. - М.: Стройиздат, 1983. - 278 с.

8. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ. Навч. посіб. для студ. ВНЗ. Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2000. – 113 с.

9. Шишкин А.А. Вяжущие вещества на основе отходов горнорудной промышленности. Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001. - 67 с.

10. Шишкин А.А., Астахова Н.В. Активированные вяжущие вещества и бетоны на их основе. Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001.- 104 с.

11. Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Кочевих М. О. «Заповнювачі для бетону». Київ ТОВ «ФАДА, ЛТД» 2001, 399с.

12. Шишкін О.О., Коверніченко Л.М. Технологія будівельної кераміки. Навчальний посібник для ВНЗ. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2008. – 259 с.

13. Шишкін О.О., Машкін Л.І., Хільченко О.П. Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів. Підручник для студентів ВНЗ. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 312 с.

14. Пшінько О.М., Нікіфоров О.П., Шишкін О.О., Приходько А.П. Довговічність бетону. Підручник для студентів ВНЗ. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2009.–312с.

15. Управління якістю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Шишкін, О.О. Шишкіна, В.А. Ковальчук, О.П. Хільченко. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького технічного університету, 2010. - 320 с.— (ВО: Вища освіта).

16. Шишкін О.О., Іванов Є.Г., Хільченко О.П. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів. Навчальний посібник для ВНЗ. Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2002. – 115 с.

17. Шишкін О.О., Машкін Л.І. Випробування залізобетонних будівельних конструкцій. Навчальний посібник для ВНЗ. Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2006. - 175 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconДодаток 9 до правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
Освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви...
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconV. Порядок прийому заяв І документів для вступу до двнз «Криворізький національний університет» Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
Двнз «Криворізький національний університет» в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто...
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
Двнз «Криворізький національний університет» та її розгляду (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу...
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconПоложення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Умовами прийому до вищих навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 07. 05. 2014р....
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconПоложення про апеляційну комісію Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційних оцінок, отриманих на вступних випробуваннях у двнз «Криворізький національний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України...
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconЗатверджено наказ ректора двнз «Криворізький національний університет» №273 від 30. 05. 2012 р. Тарифи на основні платні освітні послуги двнз «Криворізький національний університет»

Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconЗатверджено наказ ректора двнз «Криворізький національний університет» №273 від 30. 05. 2012 р. Тарифи на основні платні освітні послуги двнз «Криворізький національний університет»
move to 1453-6243
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів у двнз „Криворізький національний університет
Аспірантура та докторантура двнз „Криворізький національний університет” (далі – Університет) є структурним підрозділом університету,...
Міністерство освіти І науки України двнз «криворізький національний університет» iconV. Порядок прийому заяв І документів для вступу до двнз «Криворізький національний університет» Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
move to 0-17125805
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи