Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» icon

Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Скачати 156.06 Kb.
НазваПрограма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Дата14.10.2014
Розмір156.06 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

________________М.І. Ступнік

«____»_______________ 2014 р.

ПРОГРАМА

випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»за спеціальностями:8.01010201

«Початкова освіта»

8.01010301

«Технологічна освіта»

8.02020401

«Музичне мистецтво»

8.02020501

«Образотворче мистецтво»

8.02030201

«Історія»

8.02030301

«Українська мова і література»

8.04010101

«Хімія»

8.04010201

«Біологія»

8.04010401

«Географія»

8.04020101

«Математика»

8.04020301

«Фізика»

8.04030201

«Інформатика»


Кривий Ріг

2014

Програма складена на підставі дисципліни «Іноземна (англійська) мова» циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою вищого навчального закладу.
Програму склали:
к. пед. н., доц. Зоренко І.С.

к. пед..н., доц. Кадченко Л.П.


Узгоджено на засіданні кафедри англійської філології

Протокол № 8 від 6 березня 2014 р.

Завідувач кафедри к. пед. н., доц. Зоренко І.С.

Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту

Протокол № 8 від 13 березня 2014 р.

Голова вченої ради Криворізького

педагогічного інституту д. філос. н., проф. Шрамко Я. В.

ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………………………... 4
1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування ………………6
2. Порядок проведення фахового випробування ……………………………….6
3. Перелік тем та питань з дисципліни, що виноситься на фахове

випробування

3.1. Граматика…………………………………………………………………..6

3.2. Лексичний матеріал з тем …………………………………………….......9

3.3. Країнознавчий матеріал……………………………………………….......9
4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності …………..9
5. Рекомендована література для підготовки до фахового

випробування …………………………………………………………………... 11


Вступ
Програма вступного випробування з «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)» (англійська) вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зумовлена вимогами Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законом України «Про вищу освіту», наказів № 961 від 19.10.2010 р. «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України» та № 99 від 10.02.2010 р. «Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні», які передбачають підвищення якості освіти, шляхом структурної перебудови національної освітньої системи, розширення міжнародного співробітництва, що, в свою чергу вимагає знання іноземних мов.

Згідно з положенням про магістратуру, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови.

Метою вступного випробування є комплексна перевірка рівня володіння іноземною мовою, який вступники отримали в процесі вивчення дисципліни згідно вимог, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності освітньо-кваліфікаційному рівню «бакалавр».

Вимоги вступного екзамену до магістратури з іноземної мови базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей.

Програма вступного іспиту з іноземної мови (за професійним спрямуванням) враховує ключові положення «Рамкової програми з англійської мови для професійного спілкування у вищих навчальних закладах України» (2006), яка метою навчання іноземної мови визначає формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Програма вступного випробування з «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)» (англійська) вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» базується на міжнародних рівнях володіння мовою (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти - ЗЄР, 2001р.) і відповідає національним кваліфікаційним рівням навчальних досягнень, визначеним в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі (ОКХ та ОПП).

Завдання вступного випробування з іноземної (англійської) мови- встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з іноземної (англійської) мови.

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра необхідно мати вищу освіту за однойменним напрямом підготовки на рівні «бакалавр» або за відповідною спеціальністю на рівні «спеціаліст» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками, а саме:

- уміти читати та повністю розуміти іншомовні тексти фахової спрямованості;

- володіти навичками добору лексико-граматичних структур під час перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, краєзнавчої та фахової тематик;

- володіти навичками іншомовного писемного мовлення.

^ Характеристика змісту фахового випробування з іноземної (англійської) мови. Програма вступного фахового випробування з дисципліни «Іноземна мова» для здобуття ОКР «магістр» на базі здобутого ОКР «бакалавр» («спеціаліст») грунтується на матеріалі, що вивчався в межах бакалавріату і покликаний перевірити рівень сформованості мовних та мовленнєвих навичок вступників.

^ Для вступу в магістратуру вступники повинні мати робочі знання:

- базової лексики на рівні В2;

- основ граматики іноземної мови, релевантних для розуміння змісту фахових тексів;

- граматичних структур, що є необхідними для розуміння текстів в академічній та професійних сферах.
Фаховий вступний іспит з іноземної (англійської) мови складається із лексико-граматичного тесту, який має тестові завдання трьох рівнів складності на перевірку володіння засвоєного лексичного та граматичного матеріалу.

Максимальна кількість балів —100.

Вступні випробування проводяться в письмовій формі.

^ 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування

На фахове випробування для вступу на навчання за ОКР «магістр» виносяться розділи практичного курсу англійської мови: граматика (морфологія та синтаксис), тематичний та країнознавчий вокабуляр.

^ 2. Порядок проведення фахового випробування
Екзамен проводиться у вигляді тесту, що містить лексико-граматичний та країнознавчий матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» на попередньому освітньо-кваліфікаційному рівні.

Формат вступного екзамену з іноземної мови до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2.

Екзаменаційна робота включає такі лексико-граматичні завдання:

 1. Choose the one option that correctly completes the sentences in the text (час виконання – 30 хвилин).

 2. Choose the one word that best keeps the meaning of the original sentence (час виконання –15 хвилин).

 3. Give your answers to the following (час виконання –15 хвилин).

Лексико-граматичний тест, який включає завдання на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичну і прагматичну компетенцію з використання граматичних структур у реальній мовній комунікації. Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Завдання з країнознавства націлені на перевірку знань фактів з історії, політичного устрою, географії, культури країни, мова якої вивчається.

Час проведення іспиту – 60 хвилин.


^ 3. Перелік тем та питань з дисципліни, що виносяться на фахове випробування

3.1.Граматика

Морфологія
Іменник. Вживання іменників у однині та множині, присвійному відмінку. Вживання іменників у функції означення.

Артикль. Основні функції та вживання неозначеного та означеного артиклів. Вживання артикля перед злічуваними іменниками, назвами речовин, абстрактними іменниками, власними іменниками.

Займенник. Особові, присвійні, зворотні, взаємні, вказівні, питальні, сполучні, неозначені, заперечні, означальні, кількісні займенники.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

Прислівник. Класи прислівників за значенням. Місце прислівників у реченні. Ступені порівняння прислівників.

Числівник. Уживання кількісних числівників, утворених за допомогою суфіксів -teen, -ty, а також числівників a hundred, a thousand, a million.

Уживання порядкових числівників, що утворюються за допомогою суфікса -th.

Дієслово. Граматична категорія часу (Tense), виду (Aspect). Утворення питальних та заперечних форм.

Уживання The Present Indefinite / Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно; дії, притаманної особі чи предмету, вираженому підметом, а також для вираження майбутньої дії.

Уживання ^ The Past Indefinite / Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому, а також з метою викладання послідовних подій.

The Future Indefinite / Simple - для вираження майбутніх дій, а також для відображення природного перебігу подій та дії, що відбувається за певних обставин та умов.

Зворот there is / there are у теперішньому, минулому та майбутньому часах групи.

^ The Present Continuous - для вираження дії в її розвитку; дії, яка відбувається під час розмови, або в такий період, що розглядається як безпосередній момент дії, а також заздалегідь запланованої дії, яка відбудеться у майбутньому, часто у найближчому майбутньому.

Зворот to be going to для вираження наміру в майбутньому, а також упевненості мовця в тому, що дія обов”язково відбудеться у найближчому майбутньому.

^ The Past Continuous - для вираження дії, яка відбулася у певний момент у минулому, а також для опису оточення у певний момент у минулому, з якого починається розповідь, розвиток дії, чи для опису оточення, на фоні якого відбуваються події.

^ The Future Continuous - для вираження дії, яка відбуватиметься у певний період у майбутньому, виражений або обставиною часу, або іншою дією, яка передається дієсловом у Present Indefinite.

^ The Present Perfect - для вираження дії, яка відбувалася до моменту розмови, причому результат цієї дії відчувається зараз і пов’язаний із наступними подіями.

The Past Perfect - для вираження дії, яка вже відбулася до визначеного моменту в минулому, та співвідноситься з цим моментом у минулому, а не з моментом мовлення. Момент у минулому може бути виражений точним зазначенням часу або іншою дією в минулому.

^ The Future Perfect - для вираження дії, яка здійсниться і буде закінчена раніше визначеного моменту в майбутньому.

The Present Perfect Continuous - для вираження дії, яка почалася в певний момент у минулому і триває досі, а іноді й у момент мовлення.

^ The Present Perfect Continuous - для вираження дії, яка почалася раніше певного моменту в минулому і тривала протягом певного періоду аж до цього моменту, а іноді також і під час або після цього моменту.

^ The Present Perfect Continuous - для вираження дії, яка відбуватиметься в майбутньому і триватиме протягом певного майбутнього періоду.

Уживання узгодження часів (Sequence of Tenses).

Уживання The Future-inthe-Past для вираження дії в майбутньому, про яку говорилося в минулому.

Уживання The Passive Voice для вираження дії, коли діюча особа невідома або з будь-яких причин її не згадують, коли предмет дії цікавить більше, ніж діюча особа.

Модальні дієслова та їх еквіваленти (can, may, must, to have, to be, should, ought, shall, will, would, need). Вживання модальних дієслів з різними видами інфінітиву.

Способи дієслова. Наказовий спосіб (The Imperative Mood). Умовний спосіб (The Subjunctive Mood). Вживання умовного способу у простих реченнях, у підрядних додаткових, умовних, обставинних (мети, порівняння).

Неособові форми дієслова. Інфінітив (The Infinitive). Об’єктний інфінітивний комплекс. Суб”єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс. Вживання інфінітивної частки to. Герундій (The Gerund). Вживання герундія. Комплекси з герундієм. Герундій і віддієслівний іменник. Дієприкметник (The Participle). Значення та вживання Present Participle. Значення та вживання Past Participle. Об’єктний дієприкметниковий комплекс. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс. Незалежний дієприкметниковий комплекс.

Прийменник. Класифікація прийменників за значенням. Вираження відмінкових відношень за допомогою прийменників.

Сполучник. Сполучники сурядності та підрядності.
Синтаксис

Просте речення. Головні члени речення: підмет і присудок. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини. Порядок слів у простому поширеному реченні. Типи питальних речень.

Пряма та непряма мова. Питання у непрямій мові. Прохання та наказ у непрямій мові.

Складносурядне речення.

Складнопідрядне речення. Відношення між підрядними реченнями та головним. Типи підрядних речень (Clauses). Типи підрядних умовних речень.

^ 3.2.Лексичний матеріал з тем

-Family life

-Choosing a career

-Interests and hobbies

-My university

-Home

-Holidays and vacations

-Sport

-Travelling

-Man and nature

-Books and writers

-Television
^ 3.3.Країнознавчий матеріал (Great Britain, the USA)

-Geographical position

-Climate and weather

-Political system

-From the history of English-speaking countries

-Cities of English-speaking countries

-Places of interest

-Traditions and holidays

-Outstanding people

-Education

^ 4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності
Фахове випробування складається із завдань трьох рівнів складності:

- 1 рівень складності (15 завдань) – простий;

- 2 рівень складності (10 завдань) – середній;

- 3 рівень складності (5 завдань) – складний.
Максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт за виконання завдань – ^ 100. Мінімальна кількість балів – 30. Відповіді за кожний вид роботи оцінюються від 2 до 6 балів.

Екзаменаційні завдання оцінюються наступним чином:

Завдання І. Кількість тестових питань – 15, кількість балів – 30, тобто цінність правильної відповіді на кожне питання становить 2 бали.

^ Завдання ІІ. Кількість тестових питань – 10, кількість балів – 40, тобто цінність правильної відповіді на кожне питання становить 4 бали.

Завдання ІІІ. Кількість тестових питань – 5, кількість балів – 30, тобто цінність правильної відповіді на кожне питання становить 6 балів.
^ Шкала оцінювання


Кількість балів вступного випробування

Оцінка за національною шкалою

від 1 до 30

2 (два)

31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

3,0 (три)

3,05

3,10

3,15

3,20

3,25

3,30

3,35

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

3,65

3,70
3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

61-62

63-64

65-66

67-68

69-70

71-72

73-74

75-76

77-78

79-80

81-82

83-84

85-86

87-88

89-90

91-92

93-94

95-96

97-98

99

4,0 (чотири)

4,05

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

100

5 (п’ять)


^ 5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування

Основна

 1. English: тексти [підручник для студентів гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів вищих навчальних закладів] // Є. О. Мансі. – К. :Академія, 2004. – 528 с.

 2. Березина О.А. Английский язык для студентов университетов. Упражнения по грамматике. Серия «Изучаем иностранные языки» / О. А. Березина, Е. М. Шпилюк – СПб. : Издательство Союз, 2000. – 254 с.

 3. Великобритания. Лингвострановедческий словарь / Под ред. Е.Ф.Рогова. - М.: Русский язык, 1978. – 480 с.

 4. Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови : [довідник] / Л. Г. Верба, Г. В. Верба – К.: Логос, 2004 р. – 352 с.

 5. Голицинский Ю. Б. Грамматика: [сборник упражнений] / Юрий Борисович Голицинский. – СПб.: КАРО, 2005. – 512 с.

 6. Голіцинський Ю. Б. Граматика: [збірник вправ] / Юрій Борисович Голіцинський. – К.: А.С.К., 2005. – 544 с.

 7. Качалова К. Практическая грамматика английского языка / К. Качалова, Е. Израилевич. – М., 1999. – 717 с.

 8. Національна доктрина розвитку України у XXI столітті // Освіта України – 2001. – № 29. – С.4-6.

 9. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Рада з питань співпраці в галузі культури. Комітет з освіти. Відділ сучасних мов. Страcбург. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 10. Романова Л. И. Английская лексика в тестах / Л. И. Романова. – 2-е изд. – М.: Абрис-пресс, 2004. – 336 с.

 11. Томахин Г.Д. США. Лингвострановедческий словарь / Геннадий Дмитриевич Томахин. – М.: Русский язык, 1999. – 576 с.

 12. Eastwood J. Oxford Practice Grammar / John Eastwood/ - Oxford: Oxford University Press, 2000. – 432 p.

 13. Prodromou L. Crammar and Vocabulary for First Certificate / Luke Prodromou . – London: Longman, 2001. – 319 p.

 14. Swan M. How English Works. A grammar Practice Book / Michael Swan, Catherine Walter // Oxford University Press. – 2002. – 358 p.

Додаткова (словники)

1. Малишев В. Новий англо-український та українсько-англiйський словник / В. Малишев. – Х.: Єдинорог, 2000. – 576 с.

2. Мюллер В. К. Англо-русский словарь / Владимир Карлович Мюллер. – М. : Русский язык, 1992. – 848 с.

3. Уилсон Е. Англо-русский учебный словарь / Е. Уилсон. – М.: Руский язык, 1982. – 720 с.

Завдання І. Кількість тестових питань – 15, кількість балів – 30, тобто цінність правильної відповіді на кожне питання становить 2 бали.

^ Завдання ІІ. Кількість тестових питань – 10, кількість балів – 40, тобто цінність правильної відповіді на кожне питання становить 4 бали.

Завдання ІІІ. Кількість тестових питань – 5, кількість балів – 30, тобто цінність правильної відповіді на кожне питання становить 6 балів.

^ Шкала оцінювання

Кількість балів вступного випробування

Оцінка за національною шкалою

від 1 до 30

2 (два)

31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

3,0 (три)

3,05

3,10

3,15

3,20

3,25

3,30

3,35

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

3,65

3,70
3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

61-62

63-64

65-66

67-68

69-70

71-72

73-74

75-76

77-78

79-80

81-82

83-84

85-86

87-88

89-90

91-92

93-94

95-96

97-98

99

4,0 (чотири)

4,05

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

100

5 (п’ять)Схожі:

Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма іспиту з англійської мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Українська мова і література. Додаткова спеціальність: 02030302 Моваілітература (англійська)
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Назва дисципліни: ”Англійська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей Доннту освітньо-кваліфікаційного...
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів з англійської мови як другої іноземної....
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю...
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Загальноєвропейські рекомендації до навчання іноземним мовам І розрахована на те, що вивчення іноземної мови в Доннту для більшості...
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ”
Назва дисципліни: ”Англійська мова” для студентів усіх спеціальностей Доннту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів та спеціалістів
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма вступного випробування з іноземних мов для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Програма випробування з іноземної (англійської) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма вступного випробування з іноземних мов для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи