\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук icon

"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Скачати 98.26 Kb.
Назва"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Дата28.07.2012
Розмір98.26 Kb.
ТипДокументи

"СХВАЛЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Вченою радою Буковинського Т.в.о. ректора Буковинського

державного медичного державного медичного

університету університету

протокол № 8 від професор О.І.Іващук

"___" ____________ 2010 р. "___" ____________ 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення кандидатських іспитів

у Буковинському державному медичному університеті

1. Положення про порядок проведення кандидатських іспитів у Буковинському державному медичному університеті розроблене на основі Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 1.03.1999 р. № 309 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановами КМУ № 960 від 14.06.2000 р., № 1124 від 27.08.2004 р. та № 254 від 2.03. 2010 р.

2. Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних та наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного світогляду здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук.

3. Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови, української мови (за професійним спрямуванням) та спеціальності.

Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької, іспанської, італійської, французької мов. Складання іншої іноземної мови, якщо це потрібно для дисертації, проводиться з дозволу ректора університету.

Кандидатські іспити з іноземної мови та філософії, складаються за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Кандидатські іспити з української мови (за професійним спрямуванням) складаються вперше з 01.11.2010 року.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з української мови (за професійним спрямуванням) повинно входити не менш як три фахівці з української мови, один з яких має бути доктором або кандидатом філологічних наук.

4. Кандидатський іспит зі спеціальності складається за двома програмами: типовою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, і додатковою, яка розробляється відповідною кафедрою і затверджується Вченою радою університету не пізніше двох місяців до строку складання кандидатського іспиту.

Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень здобувача, враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки та містити список найновішої наукової літератури за останні 5 років.

За рішенням приймальної комісії іспит, в залежності від обсягу матеріалу, може проводитись у два етапи з виставленням загальної оцінки.

5. Університет має право приймати кандидатські іспити тільки за тими спеціальностями, за якими в університеті відкрита аспірантура або функціонують спеціалізовані Вчені ради.

6. Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлена дисертаційна робота, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників.

Повідомлення встановленого зразка про приймання цього іспиту надсилається до ВАК України на бланку установи, при якій функціонує спеціалізована Вчена рада, за підписом голови спеціалізованої Вченої ради та з печаткою установи за місяць до складання іспиту.

7. Комісії для прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються наказом по університету перед кожною сесією у складі голови /ректора, проректора, директора інституту, декана факультету/ і не менше трьох членів з числа кваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників, докторів та кандидатів наук.

До складу комісії зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій-кандидатом наук з цієї спеціальності. Комісія з філософії повинна включати не менше двох викладачів, один з яких повинен бути доктором філософських наук, а інші можуть бути кандидатами філософських наук.

В комісію з іноземної мови включаються викладачі кафедр іноземних мов, а також викладачі спеціальних кафедр, які мають науковий ступінь з тієї галузі науки, до якої відноситься за спеціальністю дисертаційна робота здобувача, і вільно володіють відповідною іноземною мовою.

8. Кандидатські іспити за рішенням комісій проводяться з використанням екзаменаційних білетів, або за переліком екзаменаційних питань, розроблених за типовою програмою профілюючою кафедрою та затверджених рішенням вченої ради університету. Для підготовки до відповіді здобувач використовує екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

9. Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". При складанні кандидатського іспиту зі спеціальності позитивна оцінка ставиться у тому випадку, якщо здобувач виявив глибокі знання у межах основної програми. Якщо хоч одне з двох-трьох запитань, поставлених здобувачу за цією програмою, не одержують належного висвітлення, то здобувач отримує незадовільну оцінку та іспит припиняється. Оцінки "відмінно" та "добре" ставляться тільки у випадку вичерпних відповідей на запитання як за основною, так і додатковою програмою.

10. На кожного здобувача комісією заповнюється протокол кандидатського іспиту. До протоколу вносяться прізвища тільки тих членів комісії, які були присутні на іспитах з обов'язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання, посади, шифру і назви спеціальності за діючою номенклатурою наукових працівників (шифр і назва спеціальності вказується тільки у протоколі кандидатського іспиту зі спеціальності).

Протоколи іспитів разом з екзаменаційними листками подаються головою комісії у відділ докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури для реєстрації та затвердження ректором (проректором) у день прийому іспиту і зберігаються протягом десяти років.

11. Допуск здобувачів до кандидатських іспитів на кожну сесію здійснюється наказом ректора.

У випадку неприбуття здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений ректором /проректором/ до складання іспиту протягом поточної сесії.

У разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну сесію не дозволяється.

Рішення комісії може бути оскаржене здобувачем в терміни, встановлені приймальною комісією.

12. Кандидатські іспити приймаються організовано два рази на рік у формі сесій: весняної та осінньої. Строки сесії встановлюються наказом по університету.

Як правило, весняна сесія проводиться з 10 березня до 10 квітня, осіння – з 10 жовтня до 10 листопада .

13. До складання кандидатських іспитів на безоплатній основі допускаються викладачі, співробітники, аспіранти університету.

14. Запис на кандидатські іспити здійснюється у відділі докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури згідно з поданими документами:

  1. Заява на ім’я ректора університету.

  2. Особовий листок з обліку кадрів (для здобувачів інших вузів).

  3. Лист-клопотання вузу де закріплений аспірант (здобувач).

  4. Копію диплома і додаток про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи та завірені печаткою установи).

  5. Витяг із засідання Вченої ради університету (інституту) про затвердження теми дисертації.

  6. Реферати оформлені згідно вимог.

7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Здобувачам, котрі складатимуть кандидатський іспит з іноземної мови, необхідно погодити на кафедрах іноземних мов з завідувачем кафедри обсяг літератури для перекладу, реферат, який друкується українською мовою на 8-10 стор. та анотації до реферату іноземною мовою на 2-3 стор. До іспиту допускаються здобувачі, які написали реферат та анотацію і підготували викладений іноземною мовою короткий огляд за темою дисертаційного дослідження.

15. Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з філософії є своєчасне написання реферату, що за перевіркою отримав позитивну оцінку. Рекомендації щодо написання реферату та їх орієнтовна тематика розроблені кафедрою філософії, де їх можна одержати для ознайомлення. Обрана тема реферату повинна бути затверджена керівництвом кафедри. Реферат має бути зданий на кафедру для перевірки не пізніше 10 днів до початку екзаменаційної сесії. З метою підготовки до кандидатського іспиту щорічно за встановленим розкладом для здобувачів читаються оглядові лекції.

16. Здобувачам, котрі складатимуть кандидатський іспит зі спеціальності, необхідно подати до початку сесії у відділ аспірантури додаткову программу. Умовою допуску до складання кандидатського іспиту із спеціальності є своєчасне виконання реферату, що за перевіркою отримав позитивну оцінку. Рекомендації щодо написання реферату розроблені кафедрами, де їх можна одержати для ознайомлення. Обрана тема реферату повинна бути затверджена керівництвом кафедри. Реферат має бути зданий на кафедру для перевірки не пізніше 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

При відсутності затвердженої додаткової програми та реферату здобувач до складання іспиту не допускається.

17. При поданні дисертаційної роботи для захисту до спеціалізованої Вченої ради іспит може бути прийнятий поза термінами сесії.

18. Про складання кандидатських іспитів за заявою здобувача видається посвідчення встановленої форми. За місцем складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюються на єдине.

19. Іноземні громадяни складають кандидатські іспиті на загальних підставах.

20. Керівникам (заступникам керівників) університету складання кандидатських іспитів за місцем основної роботи не дозволяється.

21. Приймання кандидатських іспитів у здобувачів, які не передбачені п.13 даного Положення, здійснюється на компенсаційній основі.

22. Відповідальність за дотримання вимог встановленого порядку прийому кандидатських іспитів несе голова відповідної комісії зі складання кандидатського іспиту та ректор університету.

23. Іспити, що прийняті з порушеннями вимог Положення, вважаються недійсними.


Проректор з наукової роботи О.І.Іващук


Завідувач відділу докторантури,

аспірантурою, магістратури

та клінічної ординатури Т.В.Хмара


Юрисконсульт В.С.Гордей

Схожі:

\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
\"схвалено\" \"затверджено\" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Вступні випробування з української мови та літератури до Буковинського державного медичного університету для абітурієнтів проводяться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи