Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» icon

Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Скачати 49.54 Kb.
НазваБондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Дата17.04.2013
Розмір49.54 Kb.
ТипДокументи

Бондар-Підгурська О.В., к.е.н., доцент

кафедри менеджменту організацій та ЗЕД ПУЕТ

Виноходова А., магістр ВНЗ Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»


ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Annotation. The innovative activities as an instrument of crises management and their importance are analyzed. The essence of innovation as a tool for company reforms from the crisis is investigated. The most expedient types of innovations in crisis management are determined; among them are process, product, allocate innovations.

Анотація. Розглянуто інноваційну діяльність як ефективний засіб передбачення та подолання кризових явищ. Запропоновано використовувати процесні, продуктові, аллокаційні нововведення як найбільш доцільні види в межах антикризового управління.


У період реформування економіки України менеджери підприємств розв’язують питання виходу з кризи, вирішують проблеми виживання і намагаються зміцнити свої ринкові позиції. При цьому сталий розвиток підприємств ґрунтується лише на основі безперервного оновлення продукції, технологій, способів організації бізнесу, тобто безперервної реалізації процесу нововведень.

Актуальність роботи полягає у дослідження інноваційної діяльності як засобу антикризового управління. Інноваційна діяльність завжди була і залишається важливою складовою розвитку підприємства, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому середовищі країни, роль її посилюється з часу набуття незалежності українською державою, яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах.

Метою дослідження є обґрунтування доцільності застосування інноваційної діяльності як засобу антикризового управління задля попередження кризових явищ та виходу з кризи, якщо підприємство вже потрапило в кризову ситуацію.

Питання управління інноваційною діяльністю розглядали вітчизняні і закордонні вчені: Василенко В. [2], Валдайцев С. [3], Гальчинський А., Геєць В., Друкер П. , Кінах А., Котлер Ф., Семиноженко В., Скібіцький О., Терещенко О. [4], Чернявський А., Шумпетер Й.,, Шкварчук Л. та інші. Проте, теоретико-методологічні та практичні аспекти використання інноваційної діяльності як засобу антикризового управління потребують подальшого поглибленого розгляду з урахуванням тенденцій розвитку нової економіки.

Сучасне розуміння антикризового управління доволі неоднорідне та багатозначне. Так само і до визначення інновації існує маса різних підходів. В Законі України «Про інноваційну діяльність» інновація розглядається як результат, а саме, інновація визначена як новостворена (застосована) і (або) вдосконалена конкурентоспроможна технологія, продукція або послуги, а також організаційно-технічне рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [1]. У відповідності до цього визначення поняття «інновація» охоплює не лише нові товари чи технології, але й послуги, організаційно-технічні  рішення комерційного характеру, тощо.

Щоб економічно вижити в період трансформації економіки потрібно бути успішним, тобто мати конкурентоспроможну продукцію. Практика засвідчує, що досягти необхідного рівня конкурентоспроможності можуть лише ті підприємства, які вчасно реагують на інноваційні вимоги нової економіки, успішно вирішують завдання фінансового забезпечення та якісної інформаційної підтримки відповідних управлінських рішень. Усі інші господарські структури опиняються у стані перманентної боротьби за виживання [4].

Слід зазначити, що для успішної організації управління на рівні підприємства при виникненні кризових явищ і ситуацій необхідні:

  • діагностування й оцінювання параметрів кризи;

  • організація антикризового стратегічного і тактичного планування;

  • постійне відстеження зовнішньої і внутрішньої ситуації, виявлення факторів, здатних викликати кризу;

  • створення резервів фінансових і матеріальних ресурсів;

  • скорочення поточних витрат підприємства;

  • диверсифікованість діяльності;

  • активна інноваційна політика як основний механізм виходу з кризи.

Інноваційна діяльність є одним із заходів по виведенню підприємства з кризи і більшою мірою, ніж інші напрямки підприємницької діяльності, пов'язана з ризиком. Наукові дослідження, дослідно-конструкторські та технічні розробки, інноваційні, фінансові, комерційні та виробничі заходи підпорядковані одній меті - створення і впровадження інновацій. Сталий розвиток підприємств, як показує досвід успішних компаній, забезпечується на основі збалансованої комбінації інновацій. На нашу думку, в антикризовому управлінні підприємством найдоцільніше використовувати такі види інновацій як: процесні, продуктові, аллокаційні.

До процесних інновацій відносяться нововведення в  взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем, процеси управління рухом матеріальних запасів, грошових коштів на підприємстві,  загального менеджменту, а також технологічні процеси випуску продукції.

Продуктові інновації полягають у виборі й освоєнні нових видів діяльності, продуктів. Для їх реалізації підприємству потрібне попереднє розроблення нового продукту та технології його випуску. Такі інновації можуть бути реалізовані власними силами підприємства чи шляхом замовлення у розробника.

Аллокаційні інновації полягають в різних схемах реорганізації підприємства, перерозподілі (реструктуризації) матеріальних, фінансових і нематеріальних активів підприємства, перерозподілі відповідальності працівників підприємства.  Такі нововведення є найдорожчими і найскладнішими в реалізації, які повільно окупаються. Від них можна очікувати як високого і тривалого ефекту, так і радикального всеохоплюючого провалу [3].

Система інноваційного управління повинна бути спрямована на формування ефективної політики нововведень, що дозволяє функціонувати, уникаючи кризових ситуацій і займати лідируючі позиції [2]. Однак, для вибору тієї чи іншої стратегії антикризового інноваційного розвитку необхідно визначити як поточну міру готовності, так і майбутню ступінь ефективності освоєння підприємством нових технологій, тобто величину інноваційного потенціалу.

Отже, в межах даної роботи узагальнено окремі теоретичні аспекти інноваційної діяльності як засобу антикризового управління підприємством в умовах реформування економіки України, а саме: запропоновано найбільш доцільні види нововведень та окреслені умови формування подальшої стратегії розвитку. З метою реалізації обраного Україною нового курсу, що орієнтований на інноваційну модель економічного зростання, а також для подолання кризових явищ в економічній та соціальній сферах необхідним є подальше поглиблене вивчення даної проблеми, що і буде предметом майбутніх досліджень.


Література

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV

2. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. вид. 2-ге, виправл. і доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с.

3. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001. – 232 с.

4. Терещенко О. Антикризовий фінансовий менеджмент – «вимога нової економіки» // Ринок цінних паперів: Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2004.– №9.

Схожі:

Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconУдк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconКарпенко Ю. В. к е. н., доцент Животенко В. О. к е. н., старший викладач, внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Концептуальні підходи управління ціноутворенням на торговельних підприємствах, що використовують інтернет-торгівлю
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнститут української мови Національної академії наук України Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мова І міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10­–11...
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМенеджмент Вороніна В. Л. асистент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Проблеми інформаційного забезпечення управління прибутком торговельних підприємств
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
move to 0-22201976
Бондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи