Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства icon

Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства
Скачати 79.34 Kb.
НазваУдк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства
Дата17.04.2013
Розмір79.34 Kb.
ТипДокументи

УДК 657.92-047.64

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА


Я. А. Фидря, магістр спеціальності «Фінанси і кредит»

В. В. Карцева, к.е.н., доцент – науковий керівник

Ключові слова: вартість підприємства, управління вартістю підприємства, вартісно-орієнтоване управління, середньозва­жена вартість капіталу, концепція економічної доданої вартості , структура капіталу, ринкова вартість підприємства.

Постановка проблеми. В сучасному швидкоплинному світі, коли ринкова конкуренція стає все жорстокішою в Україні загострюються процеси банкрутства та поглинання найбільш слабких підприємств. Така ситуація вимагає вирішення нових специфічних завдань, серед яких важливе місце займає управ­ління процесом зростання ринкової вартості підприємства.

^ Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням управ­ління вартістю підприємства з позицій концепції економічної доданої вартості присвячено багато наукових праць. У зарубіж­ній науковій літературі даною проблематикою займалися Ф. Еванс, Д. Бішоп, С. Рід, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Мурін, Е. Джонс, М. Скотт та інші. Аспекти оцінювання вартості були у колі дослідницьких зацікавлень таких українських учених, як В. Аранчій, Н. Брезіцька, І. Корольова, Г. Крамаренко, О. Менд­рул, О. Терещенко, Г. Філіна та і т. д.

^ Формулювання мети. Метою статті є визначення ринкової вартості підприємства на основі концепції EVA з врахуванням показників структури капіталу та середньозваженої вартості капіталу.

^ Виклад основного матеріалу дослідження. Управління вар­тістю підприємств розуміється як система менеджменту, що трансформує вартісні цілі власників підприємств в конкретні дії найманих менеджерів, які мають усвідомлювати своє пріо­ритетне завдання у збільшенні вартості підприємств і підпоряд­ковувати йому інші цілі.

В концепції управління вартістю О. Мендрул розглядає під­приємство з позиції власників у вигляді інвестиції; саме ж управління носить стратегічний інноваційний характер, підпо­рядковується процесу створення вартості, ґрунтується на ураху­ванні виділених пріоритетних типів вартості. Воно не протис­тавляється загальній теорії менеджменту, а доповнює систему цілей підприємств ціллю його власників, виділяє процеси управління, для яких критерій вартості є головним, уточнює для них функції [2, c. 45].

Важливим елементом оцінки вартості підприємства є визна­чення вартості капіталу, який є в його розпорядженні. Це поняття характеризує ціну залучення підприємством фінансових ресурсів. Згідно із сучасними тенденціями в теорії і практиці фінансової діяльності О. Терещенко вартість капіталу підпри­ємства рекомендує розраховувати на основі використання так званої моделі середньозваженої вартості капіталу (WACC):

(1)

де тачастки відповідно позикового і власного капіталу у загальній його сумі;

та – вартість відповідно позикового і власного капіталу.

Структура капіталу відіграє провідну роль у формуванні ринкової вартості підприємства. В свою чергу, цей зв’язок опосередковується показником середньозваженої вартості капіталу (рис. 1) [4].

Рис. 1. Система взаємозв’язку показників структури
капіталу, середньозваженої вартості капіталу та
ринкової вартості підприємства

Актуальність управління вартістю підприємства зростає через посилення конкурентної боротьби організацій за капітал інвесторів та акціонерів. Необхідність управління вартістю підприємства продиктована сучасними вимогами до ведення бізнесу, які висуваються до топ-менеджерів підприємств. В цьому контексті уваги набуває концепція, яка отримала назву вартісно-орієнтоване управління – VBM (Value Based Manage­ment). VBM дозволяє фінансовим менеджерам здійснювати планування, моніторинг та управління діяльністю підприємств, забезпечуючи підвищення акціонерної вартості [1].

Альтернативними показниками ефективності діяльності ком­панії є показники, які враховують вартість інвестованого капі­талу (EVA, SVA, CFROI, CVA, MVA тощо). Серед них най­частіше використовують метод «економічної доданої вартості» (Economic Value Added – EVA).

Концепція економічної доданої вартості (EVA) – це результат еволюційного розвитку визначення інтегрованих оціночних по­казників ефективності бізнесу. Дана концепція була розроблена в 1980-х роках американською компанією «Stern Stewart & Co».

Показник EVA застосовується для оцінки ефективності діяльності підприємства з позиції його власників, на думку яких, діяльність підприємства має для них корисний ефект у випадку, якщо підприємство заробило більше, ніж становить дохідність альтернативних вкладень. Таким чином, сутність концепції EVA проявляється в тому, що цей показник відображає величину доданої вартості до ринкової вартості підприємства і оцінку ефективності діяльності підприємства з урахуванням останньої. Визначається EVA за такою формулою:

(2)

де ^ ЧП – чистий прибуток підприємства;

К – загальна величина капіталу;

WACC – середньозважена вартість капіталу.

Розрахунок ринкової вартості підприємства на основі концепції EVA можна представити наступною формулою:

(3)

де ^ РВП – ринкова вартість підприємства;

ЧА – балансова вартість чистих активів підприємства;

EVA – економічна додана вартість майбутніх періодів, величина якої приведена до теперішнього часу.

Розглянемо застосування вищезазначених показників на прикладі ПАТ «Полтавакондитер». Для наочного подання мате­ріалу побудуємо табл. 1, де відобразимо показники фінансової діяльності підприємства, а саме: середньозважена вартість капі­талу та економічна додана вартість, на підставі яких визначимо ринкову вартість підприємства за період, що досліджується.

Згідно даних табл. 1, слід зазначити, що протягом періоду дослідження найменша середньозважена вартість капіталу 13,4 % припадає на 2008 рік. Дане зменшення зумовлене най-нижчою вартістю власного капіталу. Зростання показника WACC до 20,7 % у 2009 році відбулося за рахунок збільшення вартості як власного, так і позикового капіталу, а також за ра­хунок збільшення суми чистого прибутку. У 2010 році ситуація змінилася в бік погіршення, а саме: середньозважена вартість капіталу знизилася до 14,7 %, що зумовлено зменшенням вар­тості власного капіталу та значним зменшенням чистого при­бутку підприємства майже в п’ять разів.

^ Таблиця 1

Розрахунок ринкової вартості ПАТ «Полтавакондитер»
за 2008–2010 роки


Показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Позиковий капітал, %

22

19

25

Власний капітал, %

78

81

75

Середньорічна вартість позикового капіталу, тис. грн

43 349,5

40 609,5

48 172,0

Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн

135 291

157 187

171 905,5

Середньорічна вартість капіталу, тис. грн

178 640,5

197 796,5

220 077,5

Вартість власного капіталу, %

11,9

20,2

13,3

Вартість позикового капіталу, %

18,7

22,6

19

Чистий прибуток, тис. грн

19 452

24 340

5 097

WACC, %

13,4

20,7

14,7

EVA, тис. грн

1 280,5

–8 301,3

–20 257

Ринкова вартість підприємства, тис. грн

136 571,5

148 885,7

151 648,5

Щодо економічної доданої вартості, то як видно з вище­наведеної таблиці позитивний результат спостерігається лише у 2008 році за рахунок найнижчої, порівняно з іншими роками дослідження, середньозваженої вартості капіталу. Це означає, що ПАТ «Полтавакондитер» у 2008 році збільшило свою рин­кову вартість на 1 280,5 тис. грн, що є позитивним моментом (рис. 2).Рис. 2. Динаміка економічної доданої вартості та ринкової вартості ПАТ «Полтавакондитер» за 2008–2010 роки

Протягом 2009–2010 років ситуація протилежна, тобто показ­ник економічної доданої вартості має від’ємне значення. У 2009 році дане зменшення відбулося за рахунок збільшення середньозваженої вартості капіталу до 20,7 %, а у 2010 році – за рахунок значного зниження обсягу чистого прибутку з 24 340 тис. грн у 2009 році до 5 097 тис. грн у 2010 році (рис. 2).

Отже, можна сказати, що незважаючи на від’ємне значення економічної доданої вартості у 2009–2010 роках, ринкова вар­тість підприємства збільшується протягом усього періоду оці­нювання (рис. 2). Даний результат зумовлений, перш за все, зростанням розміру чистих активів підприємства у 2008–2010 роках, обсяг яких має вагоме значення при визначенні ринкової вартості підприємства.

Висновки. Результати дослідження дозволяють констату­вати, що в умовах ринку для будь-якого підприємства динаміка оцінок вартості є одним з основних критеріїв якості управлін­ських рішень, що приймаються. Встановлено, що формування ринкової вартості підприємства перебуває під впливом таких чинників, як структура капіталу підприємства, середньозважена вартість капіталу та економічна додана вартість підприємства. Тому, можна сказати, що моніторинг та контроль за значенням ринкової вартості підприємства, в сучасних умовах господарю­вання, є певним способом боротьби за виживання в конку­рентному середовищі.

Список використаної літератури

  1. Афанасьєва Т. А. Управління вартістю підприємства [Елект­ронний ресурс] / Т. А. Афанасьєва. – Режим доступу : http://intkonf.org/afanaseva-ta-upravlinnya-vartistyu-pidpriemstva/

  2. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник
    / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.

  3. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств : моно­графія / О. Г. Мендрул. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.

  4. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій / А. М. Поддєрьогін. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/645/32/

  5. Терещенко О. О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту / О. О. Терещенко, М. В. Стецько
    // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 91–99.

Схожі:

Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconСтратегічні альтернативи в управлінні вартістю підприємства
Формування ефективної системи стратегічного управління підприємством стає чи не найголовнішою передумовою його успішної діяльності....
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
В чому на Ваш погляд, полягає стратегічний аспект управління розвитком конкретної організації? Які конкретні позиції для розвитку...
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconФормат опису модуля
Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом...
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconУдк 003. 37. 378 І. С. Кондіус кен., доц каф. Економічної кібернетики сібс уабс нбу
Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку І контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку І контролю як функцій...
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку І контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку І контролю як функцій...
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку і контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку і контролю як функцій...
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconКонтролінг в системі управління вартістю підприємства
Основною метою власників підприємств є підвищення їх вартості. Для інформування власниківщодо результатів, служба контролінгу повинна...
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
move to 213-161064
Удк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства iconУправ ління вартістю підприємства як інструмент формування конкурентних переваг
Передумовами формування та розвитку конкурентних переваг підприємства є зовнішні та внутрішні фактори середовищ підприємства. Однак...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи