Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств icon

Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
НазваНаціональна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
Сторінка1/4
Дата22.04.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ


Рогоза Микола Єгорович


УДК 658.1:519:303.73:339.138


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація
і управління підприємствами


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук


Донецьк – 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Полтавському університеті споживчої кооперації України УКООПСПІЛКИ (м. Полтава) на кафедрі економічної кібернетики.


Науковий консультант - доктор економічних наук, професор

^ Ткаченко Володимир Андрійови,

Науково-дослідний інститут розвитку економіки і суспільства Дніпропетровського університету економіки та права (м. Дніпропетровськ), головний науковий співробітник.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

^ Берсуцький Яків Григорович, Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), заступник директора;


доктор економічних наук, професор

Ілляшенко Сергій Миколайович, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України (м. Суми), завідувач кафедри маркетингу;


доктор економічних наук, професор

^ Тян Рево Борисович, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ), завідувач кафедри фінансів.


Провідна установа - Харківський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Харків), кафедра економіки, організації і планування діяльності підприємства.


Захист відбудеться “21” червня 2006 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий 17 травня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В Україні підприємство як форма господарювання, що заснована на принципах самостійності у виборі шляхів діяльності та повної відповідальності за результати роботи, набуває особливого значення. Однак результати діяльності підприємств є низькими, що не задовольняє інтересам держави і безпосередньо підприємців.

У цих умовах є актуальним вирішення проблем створення організаційно-економічних механізмів забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств, управління підприємством взагалі та його розвитком, що забезпечує динамічне зростання економіки. Процес реалізації такого підходу вимагає ефективного використання потенціалу підприємства, що в свою чергу дає можливість оцінки наявних ресурсів для впровадження інновацій як фактора, який забезпечує розвиток підприємства і адаптацію до особливостей діяльності в макросередовищі.

Важливими у цьому напрямі є дослідження вітчизняних учених О.І. Амоші, О.М. Алимова, Я.Г. Берсуцького, І.П. Булєєва, Г.К. Губерної, В.М. Гейця, В.Г. Герасимчука, В.М. Гриньової, В.А. Забродського, С.М. Іл­ляшенка, М.О. Кизима, Ю.В. Макогона, М.Д. Прокопенка, С.К. Рамазанова, А.А. Садєкова, В.А. Ткаченка, Р.Б. Тяна, М.Г. Чумаченка, Л.Г.Червової; зарубіжних – Г.Л. Багієва, В.А. Винокурова, О.С. Віханського, А.П. Градова, Е.М. Короткова, В. Г. Крижанівського.

Високий ступінь невизначеності ринкового середовища ускладнює застосування критеріїв і методів прийняття управлінських рішень, що використовуються в зарубіжній практиці, а вітчизняні розробки перебувають у стадії становлення. Тому проблема забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств за допомогою організаційно-економічних механізмів як сукупності методів, технологічних прийомів, засобів впливу на ефективність функціональних систем управління, інформаційного взаємозв’язку суб’єктів і об’єктів виробничих відносин, використання потенціалу потребує подальших досліджень. Практично відсутні теоретичні дослідження, які доведені до рівня розробки інструментарію, недостатньо досліджені особливості впливу зовнішнього середовища на ринкові можливості розвитку підприємств на основі інновацій. Потребують вирішення питання щодо врахування факторів ризику при обґрунтуванні стратегій для варіантів інноваційного розвитку, ресурсного забезпечення та оцінки потенціалу підприємства.

Актуальність зазначених проблем, їх недостатня розробленість, теоретичне й практичне значення обумовили вибір теми дослідження, його мету та задачі.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер­таційну роботу виконано у Полтавському університеті споживчої кооперації України за темами: “Методологія та практика управління сучасною соціально-еко­номічною системою” (номер держреєстрації 0105U003905, 2005-2009 рр.), в якій автором розроблено методологію формування ресурсного забезпечення при інноваційному розвитку господарюючих суб’єктів та ефективного використання потенціалу підприємства; “Резерви підвищення економічної ефективності діяльності ринків споживчої кооперації” (номер держреєстрації 0104U009950, 2004-2005 рр..), у рамках якої запропоновано методику вибору ефективних напрямків розвитку господарюючого суб’єкта; “Удосконалення оплати праці на підприємствах споживчої кооперації” (номер держреєстрації 0104U009951, 2004-2005 рр.), де автором запропоновано методологію розробки систем управління мотивацією персоналу на основі визначення важливості чинників його мотиваційної поведінки.

^ Мета й задачі дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-методологічних і методичних основ концепції управління промисловими підприємствами як складними соціально-економічними системами через упровадження організаційно-економічних механізмів забез­печення їхньої ефективності на основі інноваційного розвитку в умовах динамічності ринкового середовища.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі задачі:

виконано комплексний аналіз передумов і проблем адаптації підприємств до ринкових умов у динамічному середовищі трансформаційної економіки;

визначено механізми і особливості впливу держави і регіону (та їх складових) на фактори зовнішнього середовища господарювання підприємства, що створюють конкурентні переваги для вітчизняних підприємств;

розроблено методику оцінки сценаріїв розвитку відносин під­приємства зі складовими зовнішнього середовища його господарювання;

поглиблено теоретико-методологічні основи управління промисловим підприємством та вдосконалено систему управління ним на основі інноваційного розвитку;

обґрунтовано систему принципів формування і функціонування ефективного організаційно-економічного механізму управління інно­ваційним розвитком підприємств у ринкових умовах, визначено структуру й склад елементів такого механізму;

розроблено організаційно-економічний механізм ефективності ви­користання потенціалу підприємства як підґрунтя розвитку;

поглиблено теоретико-методологічні положення формування механізму адаптації підприємств через реструктуризацію;

визначено роль виробничо-економічних систем у структурах орга­нізаційно-економічних механізмів управління забезпеченням концентрації інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки промислового підприємства у нестабільному ринковому середовищі;

розроблено методику оцінки проектів для прийняття управлінських рішень у на­прямку інноваційного розвитку;

удосконалено науково-методичний апарат якісної оцінки стратегії підприємства для управління ефективним інноваційним розвитком підпри­ємств у ринковому середовищі;

проаналізовано теоретичні аспекти принципів формування необхідної мотиваційної поведінки персоналу в механізмах забезпечення інноваційного розвитку підприємств;

розроблено методику визначення кількісної значущості чинників мотиваційної поведінки персоналу у системах управління забезпеченням інно­ваційного розвитку підприємств;

сформульовано теоретичні аспекти й удосконалено методи визначення необхідного і достатнього рівня інформації для обґрунтованого прийняття рішень у варіантах розвитку;

регламентовано процедури вибору варіантів розвитку промислового підприємства та запропоновано методику аналізу таких варіантів;

запропоновано теоретико-методологічні й методичні основи прогнозування діяльності підприємства для реалізації його потенціалу;

удосконалено методичні підходи до формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів, позичкових і власних коштів для забезпечення розвитку промислових підприємств.

^ Об'єктом дослідження є процеси забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств різних форм власності та господарювання.

Предмет дослідження – організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств.

^ Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційної роботи становить сукупність загальнонаукових і спеціальних принципів, методів та прийомів наукового дослідження, використання яких зумовлене поставленою метою і завданнями. Методологічними засадами дослідження є системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, фундаментальні положення загальної економічної теорії, сучасні кон­цепції управління економічним розвитком промислових підприємств.

Для вирішення поставлених у дисертації задач було використано такі методи: системно-логічний аналіз (для визначення впливу характеристик зовнішнього середовища на стан функціонування основних його складових, дослідження систем управління розвитком); статистико-економічний аналіз (визначення стану і результатів діяльності суб’єктів господарської діяльності); економіко-математичний (методика знаходження зон ефективного використання власного і позичкового капіталу, методика прогнозування діяльності промислового підприємства); факторний аналіз (методика оцінки ефективності використання потенціалу підприємства, визначення основних параметрів впливу для розробки механізмів управління діяльністю підприємства); методи теорії нечітких множин (методика процесу вибору інвестиційного проекту інноваційного розвитку промислового підприємства); метод аналізу ієрархій (моделі сценаріїв формування і розвитку відносин між складовими зовнішнього середовища, методика вибору напряму розвитку промислового підприємства, методика визначення ступеня впливу чинників мотивації поведінки працюючих); метод експертних оцінок (оцінка впливу характеристик зовнішнього середовища на стан відносин основних його складових, оцінка параметрів для розробки методики визначення ваги впливу чинників мотивації поведінки працюючих, методика прогнозування діяльності промислового підприємства).

Інформаційну та фактологічну базу дослідження становлять основні положення і результати теоретичних розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників, а також офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Дніпропетровського та Полтавського обласних управлінь статистики, матеріали недержавних інформаційних органів, а також законодавчі й нормативні документи Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, матеріали українських та зарубіжних періодичних видань, результати власних досліджень.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному вирішенні проблеми створення та удосконалення методологічного апарату розробки механізмів забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Ступінь наукової новизни результатів, одержаних автором, полягає у такому:

уперше:

на основі теоретичного обґрунтування та експертних оцінок впливу зовнішнього середовища на промислове підприємство розроблено концепцію, структуру та основні підсистеми організаційно-економічного механізму управління підвищенням ефективності його діяльності як складної соціально-економічної системи, основними чинниками якої є постійний пошук, моделювання та використання керуючих та забезпечувальних систем для реалізації власного потенціалу підприємств;

визначено критерії, сформульовано критеріальну базу прогнозування стратегій розвитку промислових підприємств на основі розробки методологічного забезпечення оцінки та формування складу ресурсного потенціалу, оптимізації технологічних витрат і мотиваційних чинників (як необхідних умов трансформації) та концептуально окреслено механізм прийняття управлінських рішень щодо багатокритеріального вибору інвестиційного забезпечення проектів інноваційного розвитку промислових підприємств, в основу якого покладено розроблені моделі та методики оцінки і оптимізації процесів господарювання;

розроблено механізм вибору оптимальної стратегії розвитку промислових підприємств на основі моделювання функціональних залежностей між елементами підсистем управління та визначення принципів оцінки ефективності використання власного потенціалу;

удосконалено:

методологію визначення необхідного та достатнього рівня інформації на етапах розробки ієрархічних моделей впливу складових зовнішнього середовища на діяльність підприємства та методик обґрунтування варіантів інноваційного розвитку;

методологію формування організаційно-економічного механізму управління розвитком промислових підприємств у ринковому середовищі з урахуванням оцінки багатокритеріальності потенціалу підприємства, методів організації та управління виробничими процесами;

дістали подальшого розвитку:

теоретико-методологічні та методичні підходи до кількісної оцінки інвестиційних проектів інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів, що надає можливість ураховувати дієвість кожного фактора та їх інтегральний вплив;

зміст та суть поняття організаційно-економічного механізму управління діяльністю підприємства та забезпечення її ефективності в умовах невизначеності зовнішнього середовища господарювання підприємства, а саме поняття невизначеності;

система принципів формування організаційно-економічного механізму управління в напрямі їх інноваційного розвитку як відкритої, адаптивної, динамічної структури, що функціонує у ринковому середовищі;

механізм управління мотиваційною поведінкою персоналу як однією з основних складових, що забезпечує стратегічний інноваційний розвиток в умовах складного динамічного середовища.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення дисертації доведено здобувачем до рівня конкретних методик і пропозицій щодо ефективної організації, забезпечення стійкого функціонування і розвитку промислових підприємств у ринкових умовах.

Результати дисертаційних досліджень упроваджено у вигляді методичних положень і пропозицій з оцінки і діагностики фінансового стану й стійкості функціонування суб'єктів господарської діяльності: ВАТ “Полтавський турбомеханічний завод” (акт упровадження від 08.06.2005 р.), АТ “Полтавський завод газорозрядних ламп” (акт упровадження від 17.05.2005 р.), ТОВ “Дніпропетровський дослідний ремонтно-механічний завод” (акт упровадження від 18.04.2005 р.), ВАТ “Електромотор” (акт упровадження від 22.08.2005 р.), ВАТ “Тепловозоремонтний завод” (акт упровадження від 20.04.2005 р.), Полтавський ГЗК (акт упровадження від 26.05.2005 р.), ДПВО “Знамя” (акт упровадження від 12.08.2005 р.), ДП “Армапром-Б” (акт упровадження від 18.06.2005 р.).

Результати досліджень використовуються також у навчальному процесі Полтавського університету споживчої кооперації України при викладанні дисциплін “Управління підприємствами”, “Економічний ризик і методи його виміру”, “Інформаційні системи підприємств”, “Економічне обґрунтування господарських рішень” (довідка від 01.06.2005 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Автору належать наукові ідеї роботи, теоретичні розробки і узагальнення, результати обробки інформації, вибір методів дослідження, висновки і рекомендації. Внесок автора в колективні опубліковані роботи конкретизовано у списку публікацій.

^ Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і практичні результати доповідались і були схвалені на 15 наукових конференціях. Основні з них: Всеукраїнська науково-практична конференція “Економічні проблеми регіонів та підприємств на початку ХХІ століття” (2001 р., Полтава); Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб’єкта” (2002 р., Дніпропетровськ); Міжнародна науково-практична конференція “Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації” (2003 р., Дніпропетровськ); Всеукраїнська науково-практична конференція ”Розвиток менеджменту в Україні: реалії, проблеми, перспективи” (2004 р., Житомир); Всеукраїнська науково-практична конференція “Інвестиційні стратегії сталого розвитку” (2004 р., Дніпропетровськ); Всеукраїнська науково-практична конференція ”Актуальні проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні” (2004 р., Полтава); Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний і національний аспекти” (2005 р., Запоріжжя); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України” (2005 р., Дніпропетровськ); Х науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики” з нагоди 40-ї річниці економічної кібернетики в Україні (2005 р., Донецьк); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами” (2005 р., Харків – Алушта).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 41 науковій праці, з яких особиста монографія, 21 стаття у фахових наукових жур­налах і збірниках наукових праць, 15 матеріалів наукових конференцій, 4 статті в інших наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій 30,75 д.а., з них особисто автору належить 25,65 д.а.

^ Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків, містить 43 таблиці, 22 рисунки, 43 формули. Список використаних літературних джерел становить 371 найменування. Загальний обсяг роботи – 389 с. комп’ютерного тексту.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У першому розділі “Соціально-економічні засади та організаційні проблеми розвитку підприємств в умовах трансформації зовнішнього середовища” розглянуто передумови й проблеми адаптації підприємств до ринку в умовах трансформації зовнішнього середовища, визначено значення держави та регіону у створенні конкурентних переваг для вітчизняних підприємств, досліджено вплив складових зовнішнього середовища на місію підприємства.

Розглядаючи промислове підприємство як керовану складну соціально-економічну систему в постійному русі і розвитку, встановлено, що ефективність ринкової діяльності залежить від того, наскільки в його системі управління контролюються економічні процеси, що відбуваються на рівні регіону (мезорівень) та держави (макрорівень), адже кризи, які мають місце у зовнішньому середовищі господарювання підприємства (як у надсистемі), мають не тільки руйнівний характер, але й несуть у собі потенціал позитивних змін. Тому з теоретичної і практичної точок зору дуже важливо визначити характер попередніх економічних криз та сучасних трансформаційних процесів в економіці для окреслення факторів адаптації під­приємств до ринку.

Підприємство як складна соціально-економічна система є одночасно суб’єктом і об’єктом, володіє різноманітними можливостями реагування на дію зовнішніх факторів та впливає на внутрішні фактори, що виникають у результаті діяльності самого підприємства. У зв’язку з цим запропоновано управління підприємством розглядати як управління динамічною системою через взаємодію його внутрішніх соціальних і економічних процесів із зовнішнім середовищем на основі їх комплексного дослідження та нової мето­дології вибору стратегії комплексного управління ними.

Оскільки в Україні реалізація програм стабілізації економіки відбувається в регіонах, то набуває актуальності необхідність виявлення можливих методів позитивного впливу на розвиток економіки промислового підприємства (системи) в умовах взаємовпливу складових регіону (надсистеми) як одного з рівнів зовнішнього середовища. З огляду на це в дисертаційній роботі прогнозування розвитку економічних процесів конкретного регіону виконано за декількома сценаріями, що включають у себе такі напрями: стратегія збереження статусу-кво (держава за такої стратегії надає відчутну підтримку неефективним підприємствам); стратегія протекціонізму (захист підприємств, галузей, територій від конкурентів і зосередження зусиль на стимулюванні національного виробника); стратегія створення конкурентного середовища, яке надає усім виробникам рівні шанси на успіх та сприяє ефективному використанню ресурсів держави та її регіонів, але перевага надається стратегії конкурентоспроможності, адже саме конкурентна спроможність підприємств, галузей може забезпечити сталий розвиток на найближчу та далеку перспективу.

Визначено, що на сучасному етапі розвитку в Україні об'єктивні інтеграційні процеси на рівні регіонів стають дедалі актуальнішими для вітчизняної економіки, а різноманітність механізмів інтеграції підприємств у корпоративні об'єднання має особливе значення для інтенсифікації розвитку промислового сектору національної економіки. Враховуючи це, виконано системно-логічне дослідження факторів впливу зовнішнього середовища на підприємство як представника виробничої сфери через взаємодію з представниками фінансово-банківської та податкової системи і на основі цього спрогнозовано варіанти співпраці за розробленими сценаріями розвитку відносин між ними.

З метою обґрунтування доцільності та можливості досягнення цілей, які були сформульовані в сценаріях розвитку співпраці між складовими середовища господарювання, було зроблено оцінку сильних та слабких сторін даних сценаріїв розвитку відносин основних суб’єктів економічної діяльності в регіоні (державі), виконано ідентифікацію причинно-наслідкових зв’язків при змінах у ринкових відносинах, сформовано та досліджено трансформаційні процеси в умовах невизначеності зовнішнього середовища господарювання підприємства (ЗСГП).

Дослідженням впливу фінансово-банківської системи на розвиток підприємства встановлено, що необхідна нова модель співпраці – економічна система, розвиток якої відбуватиметься під впливом цілеспрямованого стимулювання інноваційно-інвестиційної моделі відносин між цими суб’єктами діяльності з метою раціонального управління грошовими потоками для розвитку підприємства.

Для вивчення впливу податкової системи на вирішення проблеми побудови взаємовідносин між суб'єктами економічної системи (у даному випадку – підприємство) і податковою адміністрацією, які задовольняли б усі сторони найбільшою мірою та служили цілям розвитку суспільства, було проведено системно-логічне дослідження на підставі розробленої ієрархічної моделі взаємовідносин між суб’єктами економічної системи (рис. 1). Оскільки взаємовідносини між підприємством і податковою адміністрацією залежать від факторів економічного, фінансового, політичного, юридичного, соціального характеру, сукупність яких є проблемоутворюючим середовищем для аналізованої проблеми таких відносин, то вирішення проблеми запропоновано в рамках гармонізації таких факторів для діючих суб’єктів. З метою дослідження взаємин між підприємствами і податковою адміністрацією, що є фокусом у розробленій моделі досліджуваної проблеми, було визначено цілі їхньої діяльності з урахуванням впливу зазначених факторів та запропоновано декілька варіантів відносин. На підставі такої моделі методом системного аналізу визначено в узагальненому сценарії відносин частку кожного із запропонованих сценаріїв відносин між зазначеними суб’єктами господарювання після реалізації їхніх цілей.


Рис. 1. Ієрархічна модель взаємовідносин між суб’єктами
економічної системи

У результаті встановлено, що частка відносин С1 становить 32%, С2 – 47%, а С3 (рис. 1) – 21% від узагальнених відносин між податковою системою і підприємством. У зв'язку з цим визначено, що з метою ефективного розвитку підприємства і національної економіки податкова система в період розвитку (трансформації) ринкових відносин повинна впливати на діючу законодавчу систему на основі інноваційних методів відносин із суб’єктами економіки для формування нових понять податкової політики, її змісту та створення умов, за яких можливе ефективне її використання в напрямку розвитку позитивного впливу на промислове підприємство через використання економічних важелів, зменшення ставок оподаткування, посилення стимулюючої функції, спрощення системи адміністрування, усунення суперечливості і двозначності у законодавстві.

У другому розділі “Теоретичні основи та методологічна база організаційно-економічного механізму розвитку в системах управління промисловими підприємствами в умовах невизначеності” досліджено методологічні основи механізмів функціонування промислових підприємств, особливості інноваційного розвитку підприємства та організаційно-еконо­мічні механізми ефективного використання його потенціалу.

Внутрішнє середовище підприємства складається із засобів виробництва, фінансових і трудових ресурсів, інформації щодо їх використання та взаємодії, у результаті чого створюється готова продукція або надаються послуги, що й визначає його потенціал. Для створення механізму реалізації потенціалу промислового підприємства було проведено аналіз бізнес-проце­сів на підприємстві, завдяки якому систематизовано функції управління інформаційним забезпеченням, використання потенціалу (табл. 1) та запропоновано концепцію побудови системи збору й обробки інформації. Ця система здатна виконати сформульовані завдання через визначення горизонту діяльності, вивчення достатнього інформаційного простору, необхідного для управлінських рішень, розробку методології синтезу обробки інформації, створення форм подання інформації про рекомендовані управлінські рішення та обґрунтування рекомендацій.

Останнє підтверджується дослідженням вітчизняного досвіду реалізації управління, коли поряд з управлінням фінансовими, матеріальними ресурсами необхідно виокремити питання інформаційного забезпечення, що є визначальним фактором зниження чи підвищення ефектив­ності механізмів функціонування підприємств у зовнішньому середовищі, що має певний рівень невизначеності. Тож під невизначеністю розуміємо стан цього середовища із сукупністю факторів, які мають ще невідому кількість апріорної інформації та складають цю невизначеність на даний період діяльності. З огляду на це пріоритетне місце посідає аспект достатності інформації для прийняття відповідних рішень з метою ефективних змін, які забезпечуються інноваційним розвитком.

Установлено, що головною необхідністю і актуальністю розвитку національних підприємств є інноваційна складова у механізмах забезпечення

^ Таблиця 1

Функції управління, їх тип та фази прийняття управлінських рішень


Функції управління

Тип функції

Фази діяльності

Виявлення параметрів та проблем, що впливають на результат діяльності підприємства

Діагностична

1


Розробка планів діяльності підприємства за результатами об-
робки в реальному масштабі часу фактичних параметрів, які відображають роботу структурних одиниць підприємства

Планування

3

Аналіз результатів планування з метою виявлення відхилень від параметрів, що визначають результат діяльності підприємства

АналітичнаВибір вищою ланкою управління із альтернативних оптимального плану діяльності

Оптимізація

4

Затвердження вищою ланкою управління оптимального плану діяльності

Прийняття рішення

Розробка, доведення до виконавців документів, що регламентують виконання управлінських рішень і визначають діяльність структур підприємства та організацію їх виконання

Постановка завдань

5
  1   2   3   4

Схожі:

Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconНаціональна академія наук україни інститут регіональних досліджень кравець Анна Володимирівна удк 368: 339. 13 Становлення та перспективи розвитку кептивного страхування в Україні
Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти І науки України
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconУкоопспілка полтавський університет споживчої кооперації україни кафедра менеджменту та організацій зовнішньоекономічної діяльності
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації україни
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconНаціональна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович удк 338. 242. 2 (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconНаціональна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович удк 338. 242. 2 (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: синергія взаємодії
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconМетоди забезпечення інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами промислових підприємств Автономної Республіки Крим)
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України,...
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconГригорович світлана Володимирівна
Соціально-економічний механізм забезпечення захищеності працівників промисловості україни
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconКиївський національний економічний університет трухан олександр Леонідович удк 65. 014. 12: 338. 439 Внутрішньогосподарська структуризація промислових підприємств
Робота виконана на кафедрі економіки Житомирського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України, м....
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconУдк 330. 341 Ю. Б. Слободяник Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки україни
Б. Проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки України [Текст] / Ю. Б....
Національна академія наук україни інститут економіки промисловості рогоза Микола Єгорович удк 658. 1: 519: 303. 73: 339. 138 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств iconУдк: 336. 714: 339. 924 Васильєва Т. А. доктор економічних наук, професор, зав кафедрою банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Розвиток методології підвищення ефективності контролю за об’єктами інвестування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи