Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» icon

Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Скачати 67.22 Kb.
НазваУдк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Дата22.04.2013
Розмір67.22 Kb.
ТипДокументи

УДК 027.7:377.44

Лисенко Л.В., головний бібліотекар бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ БІБЛІОТЕКАРЯ ВНЗ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ


Зміни в технології виконання традиційних бібліотечних процесів, суспільно-економічні зміни та психологічні особливості в поведінці користувачів висувають високі вимоги до професійної компетенції бібліотекаря ВНЗ.

Словник іноземних слів тлумачить поняття «компетенція» як коло повноважень якогось органу чи посадової особи [3]. Компетенція включає кілька складових: 1) когнітивну компетенцію, що допускає використання теорії і понять, а також "приховані" знання, набуті з досвідом; 2) функціональну компетенцію (уміння і ноу-хау), а саме те, що людина повинна уміти робити в трудовій сфері, у сфері навчання або соціальної діяльності; 3) особистісну компетенцію, що допускає поведінкові уміння в конкретній ситуації; 4) етичну компетенцію (наявність певних особистісних і професійних цінностей). Тобто компетенція розуміється як інтегроване поняття і виражає здатність людини самостійно застосовувати в певному контексті різні елементи знань і умінь [4].

Відповідно «компетентний» – той, що знає, володіє необхідною інформацією, авторитетний у чомусь [3].

Як свідчить практика, бібліотеки ВНЗ поєднують у собі функції, притаманні юнацьким, шкільним, масовим і науковим бібліотекам. Така функціональна різноманітність пояснюється неоднорідним складом користувачів бібліотеки. Контингент користувачів бібліотеки ВНЗ становлять студенти, аспіранти, викладачі, обслуговуючий персонал. Кожна з названих груп має власні інтелектуальні потреби та психологічні особливості, тому професійна компетенція бібліотекаря ВНЗ, який працює в умовах інноваційної діяльності знаходяться на перетині чотирьох важливих сфер: бібліотечна справа, психологія, педагогіка, інформаційні технології.

На жаль, сучасна політика щодо підготовки фахівців з бібліотечної справи та бібліографії не сприяє забезпеченню бібліотек ВНЗ висококваліфікованими фахівцями, адже єдиний у країні профільний факультет, що функціонує як самостійний структурний підрозділ вищого навчального закладу III–IV рівня акредитації – факультет бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури щорічно готує не більше 25 спеціалістів і 5 магістрів денного відділення, які зобов’язані відпрацювати за отриманою спеціальністю в державних бібліотеках країни не менше трьох років [2]. Такий стан речей призводить до поступового «професійного старіння» і залучення до роботи в бібліотеках людей без систематичної фахової освіти. За таких умов виявлення рівня професійної компетенції бібліотекарів ВНЗ, потреби її удосконалення здебільшого покладається на керівників бібліотек.

Усвідомлюючи, що виявлення рівня професійної компетенції у працівників бібліотеки є запорукою успішної роботи, бібліотекою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі бібліотека ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ) у рамках наукового дослідження «Функціонування єдиного інтегрованого автоматизованого комплексу бібліотеки ВНЗ в умовах трансформаційних суспільних змін» було проведено соціологічне опитування «Бібліотекар – фахівець в умовах інноваційної діяльності». До опитування залучено 35 співробітників (увесь колектив бібліотеки).

Метою даного соціологічного опитування було виявлення рівня професійної компетенції співробітників бібліотеки та їх відповідності вимогам, що висуваються до персоналу організації, яка здійснює інноваційну діяльність.

Запропонована анкета містила 27 питань, які умовно можна розділити на кілька блоків:

  • питання загального характеру (освіта, стаж роботи);

  • питання щодо особистісної компетенції (оцінка власного ставлення та ставлення суспільства до професії);

  • питання щодо комунікаційної компетенції бібліотекарів;

  • питання щодо функціональної компетенції;

  • питання щодо оцінки організації підвищення кваліфікації в бібліотеці (оцінка ефективності роботи клубу «Професіонал»);

  • питання стосовно пропозицій про актуальні напрямки підвищення кваліфікації.

Отримані дані про освіту та стаж роботи персоналу бібліотеки ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ показали, що лише третина працівників є бібліотекарями з вищою та середньою фаховою освітою. Незважаючи на це 50 % респондентів мають значний стаж роботи в бібліотеці від 16 до 20 років. Тобто працівники, які не мають фахової освіти і тривалий час працюють за фахом «бібліотекар» не поспішають здобувати спеціальну освіту через низький соціальний статус професії і вважають, що для практичної діяльності досить мати вищу гуманітарну освіту та вміти виконувати певні технологічні операції.

Одним із основних напрямів роботи бібліотеки ВНЗ є комунікація з користувачами. При цьому комунікація в бібліотеці виконує різні функції: інформаційно-комунікативну, регулятивно-комунікативну, афективно-комунікативну [1].

За результатами соціологічного дослідження з’ясувалося, що в процесі професійної діяльності переважна більшість бібліотекарів ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ (77,14 %) контактує з користувачами безпосередньо. Основним напрямом комунікації бібліотекаря з користувачами є інформаційно-комунікативний, що реалізується в процесі повсякденного надання бібліотечно-інформаційних послуг. Регулятивно-комунікативна й афективно-комунікативна функції тісно пов’язані з виховними функціями бібліотек ВНЗ.

Дослідження комунікаційної компетенції працівників бібліотеки ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ показало, що переважна більшість бібліотекарів здійснює ефективну комунікацію, вміє прислухатися до думок і побажань користувачів, відрізняючи конструктивні побажання та критику від необґрунтованих претензій.

Праця в бібліотеці ВНЗ, яка впроваджує в практику інновації, потребує від бібліотекарів уміння працювати з автоматизованими бібліотечно-інформаційними системами (АБІС), бути грамотними користувачами ПЕОМ. За результатами відповідей співробітників бібліотеки ВНЗ укоопспілки ПУЕТ на запитання анкети про рівень володіння програмами Microsoft office можна зробити висновок про те, що 63 % респондентів оцінюють себе як «грамотний користувач», у 37 % учасників анкетування виникають певні труднощі в роботі з програмами Excel, Power Point, Photoshop, і вони б бажали удосконалити навики роботи саме з цими програмами.

Щодо рівня володіння АБІС Absotheque Unicode, з якою працює бібліотека ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ, то більша частина респондентів (94 %), визнали, що мають добрий рівень володіння програмою AbsothequeUnicode (в межах виконуваних технологічних операцій), лише у 6 % виникає потреба більш ретельно вивчити окремі процеси, здебільшого це стосується окремих нюансів пошуку інформації в електронному каталозі.

Бібліотекарям було запропоновано оцінити діяльність професійного клубу «Професіонал», який тривалий час є основним джерелом підвищення кваліфікації в бібліотеці ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ. Отримані відповіді показали, що 46 % опитаних вважають інформацію, отриману на засіданнях професійного клубу, корисною для покращення якості роботи бібліотеки, натомість 32 % вважають отриману інформацію цікавою, але такою, що не впливає на якість роботи, 21 % співробітників взагалі утримався від оцінки роботи клубу «Професіонал». Аналіз відповідей на це питання та аналіз пропозицій респондентів щодо актуальних напрямів підвищення кваліфікації дозволили скорегувати план роботи професійного клубу, збільшити кількість тем, які мають практичний а не теоретичний характер. Перш за все це стосується більш ретельного вивчення ГОСТ ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і проведення практичних занять зі складання бібліографічних описів, тренінги з удосконалення навичок роботи з пошуковим апаратом АБІС Absotheque Unicode, тренінги з роботи з зарубіжними фаховими журналами через мережу URAN.

Таким чином, удосконалення професійної компетенції працівників бібліотеки ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ відбувається через організацію внутрішньоорганізаційної освіти і спрямоване на вдосконалення функціональної компетенції кожного бібліотекаря.

Без сумніву, проведене соціологічне дослідження дозволило об’єктивно оцінити рівень професійної компетенції бібліотекарів ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ та виявити напрями їх удосконалення.

Проведення подібних соціологічних досліджень в окремо взятій бібліотеці ВНЗ дозволяє визначити та вирішити питання з підвищення кваліфікації співробітників, які притаманні окремо взятій бібліотечній установі,

однак вони не можуть кардинально впливати на стан організації освіти бібліотечних кадрів у країні.

Робота з підвищення кваліфікації співробітників бібліотек на рівні окремої бібліотеки може бути більш ефективною лише за наявності трьох складових: фахова освіта працівника, систематична самоосвіта, систематично організована внутрішньоорганізаційна робота з підвищення кваліфікації.

Для працівників, що не мають фахової освіти, доцільно було б організувати навчання на бібліотечних довготермінових та короткотермінових курсах.

Навчальна програма з підвищення кваліфікації на бібліотечних довготермінових та короткотермінових курсах має носити чітко диференційований характер: курси для бібліотекарів ВНЗ, курси для бібліотекарів масових бібліотек тощо.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування [Електронний ресурс] / Т. Б. Гриценко. – Режим доступу:

http://pidruchniki.com.ua/15210215/menedzhment/funktsiyi_spilkuvannya

  1. Соляник А. А. Библиотечное образование и практика: направления консолидации [Електронний ресурс] / А. А. Соляник // Бібліотекар ХХІ століття: нові стандарти професії : матеріали Міжнар. наук.-практ. віртуал. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. А. Л. Шалиганова]. – Х. : [б. в.], 2008. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/bibliotekar%2021%20veka_2009.htm.

  2. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / О. I. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.

  3. Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект [Електронний ресурс] / Л. Філіпова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/2009_1/st5.pdf.

Схожі:

Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнститут української мови Національної академії наук України Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мова І міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10­–11...
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
move to 0-22201976
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Марчишинець Ольга Володимирівна удк 334. 732. 3 (477)
Робота виконана на кафедрі економічної теорії внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconБондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Нноваційна діяльність як засіб антикризового управління підприємством в умовах реформування економіки україни
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМенеджмент Вороніна В. Л. асистент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Проблеми інформаційного забезпечення управління прибутком торговельних підприємств
Удк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconКарпенко Ю. В. к е. н., доцент Животенко В. О. к е. н., старший викладач, внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Концептуальні підходи управління ціноутворенням на торговельних підприємствах, що використовують інтернет-торгівлю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи