4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів icon

4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів
Скачати 161.42 Kb.
Назва4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів
Дата23.04.2013
Розмір161.42 Kb.
ТипДокументи

обсяги контрактів з деривативами скоротилися. В подальшому при нестачі фінансування в учасників ринку, після фінансової кризи бажання хеджувати фінансові, у тому числі і цінові, ризи­ки, на нашу думку, зростатиме. Державна комісія з цінних папе­рів та фондового ринку поступово формує правову базу функ-ціонування ринку похідних цінних паперів, що сприятиме зростанню ролі деривативів у розвитку фондового, товарного, валютного ринків та їх стабілізації.

На думку заступника голови Держінвестицій Москвіна С., ринку похідних фінансових інструментів в Україні у розумінні Директиви 2004/39/ ЄС «Про ринки фінансових інструментів» взагалі не існує, тому немає органу чи організації, що регулю­вали б ринок деривативів в Україні. Також відсутній строковий ринок товарно-сировинних ресурсів1, який є одним із важливих інструментів стабілізації економіки.

Ринок похідних фінансових інструментів є дуже розвинутим у світі. У світовій практиці існують безліч типів деривативів, які б дали поштовх до розвитку фондового ринку України, її регіо­нів та стратегічно важливих галузей. Проте законодавча база України не передбачає можливостей використання більшості похідних інструментів, які успішно обертаються на ринках зарубіжних країн.

Отже, стан фондового ринку Полтавської області протягом 2007–2009 років значно погіршився. Визначним фактором цього стало погіршення фінансового стану акціонерних товариств та зниження платоспроможного попиту громадян, недосконалість, складність та витратоміскість механізму реєстрації випуску цінних паперів, відсутність з боку органів влади стимулювання активізації діяльності суб’єктів і розбудови інфраструктури фон­дового ринку Полтавської області та державної підтримки діяльності акціонерних товариств.

^ 4.3. Пріоритетні напрямки розвитку
регіонального ринку цінних паперів


Систематизуючи дослідження провідних науковців (Т. О. Си­дорова, Т. В. Польова, І. П. Котелевська, С. С. Ніколенко,


О. М. Шевченко, В. I. Міньков, А. М. Желіхівська, М. I. Назар­чук, А. С. Криклій, Р. В. Пікус, О. В. Мельникова, А. Федоренко та інші), можемо зробити робимо висновок, що фондовий ринок в Україні знаходиться на стадії становлення, та виділяємо голов­ні його характерні особливості і проблемні питання:

 • переоціненість та спекулятивний характер багатьох цін­них паперів, низька їх ліквідність, низька дохідність багатьох цінних паперів;

 • низька частка організованого та вторинного ринку;

 • високі диспропорції у рівнях розвитку інфраструктури за регіонами в Україні;

 • наявність значних переваг для банків у здійсненні опера­цій з цінними паперами;

 • недосконалість облікової, клірингової, депозитарної, реєстраторської та інформаційної системи на фондовому ринку в Україні;

 • відсутність стандартизації звітності учасників фондового ринку, стандартизації діяльності торгових систем, стандарти­зації розкриття інформації на ринку відповідно до світових та регіональних вимог;

 • низький рівень відповідності законодавчої та нормативно правової бази відповідно до світових та регіональних стан­дартів;

 • низький рівень захисту прав власності на цінні папери;

 • високий рівень системних, політичних, економічних, технічних та фінансових ризиків на фондовому ринку;

 • ускладнений механізм ціноутворення, що не відповідає реальному співвідношенню попиту та пропозиції, та визначення дохідності цінних паперів;

 • формальний характер фондових індексів;

 • відсутність повноважень Державної комісії з цінних папе­рів та фондового ринку щодо впливу на професійних учасників ринку шляхом заборони їх діяльності, заморожування рахунків, стягнення штрафів; необґрунтоване створення труднощів діяль­ності суб’єктів ринку з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; незначна роль держави у діяльності бірж; недосконалість державного регулювання фондового ринку, низький рівень розвитку саморегулювання організованого ринку цінних паперів, порушення прав ділової етики;

 • невисокі штрафи за порушення законодавства на ринку цінних паперів, порівняно із прибутками порушників;

 • переважання на фондовому ринку великих стратегічних інвесторів та промислово-фінансових груп, низька частка недержавних пенсійних фондів та страхових компаній;

 • доступність системоутворюючих елементів інституційної інфраструктури ринку цінних паперів (фондових бірж, клірин­гового депозитарію, Національного депозитарію України) для іноземного капіталу.

Для вирішення численних проблемних питань функціону­вання фондового ринку в Україні провідні науковці пропо­нують: підвищити суми штрафів за порушення законодавства, встановити повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо заборони їх діяльності, заморожування рахунків, стягнення штрафів із професійних учасників фондово­го ринку1, посилити регулювання та контроль державою за від­носинами на фондовому ринку, передати частку повноважень регулювання відносин фондового ринку у конкретних питаннях саморегулівним організаціям2, сприяти розвитку інвестиційної складової суду фондового ринку3, звільнити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку від сплати державного мита за позовами щодо захисту учасників фондового ринку4, оптимі­зувати законодавчі механізми первинного розміщення акцій українськими інвесторами, зокрема, запровадити обов’язковий продаж частки акцій на внутрішньому фондовому ринку.5


Фондовий ринок Полтавської області також знаходиться на стадії становлення, а протягом 2007–2009 років спостерігається тенденція до зниження його активності. Поліпшення у 2009 році економічного середовища фондового ринку Полтавської облас­ті, яке відображається у зростанні обсягів валового регіональ­ного продукту та виробництва, позитивному сальдо зовнішньої торгівлі, зростанні реальних доходів населення, спадання індексу споживчих цін, позитивно впливає на фондовий ринок регіону. Перспективи розвитку фондового ринку Полтавської області є, але не дають надії на стабільний розвиток довгий час – доки не сформується та не буде стабільною його правової бази. На нашу думку, обсяги емісії у наступних роках можуть зрости за рахунок активних прибуткових та перспективних акціонерних товариств, але кількість акціонерних товариств, що здійснюють емісію, буде стрімко зменшуватися. Значна частка великих акціонерних товариств перспектив розширення своєї емісії та виходу на фондові біржі не бачитимуть, тому перетво­ряться на товариства з обмеженою відповідальністю. Тому органам державної та місцевої влади необхідно стимулювати розвиток фондового ринку на регіональному рівні.

Значно покращили б стан фондового ринку запровадження податкових пільг підприємствам та їх об’єднанням, що іні­ціюють створення інвестиційних компаній та фондів, інститутів спільного інвестування. Активізації ринку сприятиме запрова­дженню пільгового оподаткування суб’єктів, що є елементами інфраструктури фондового ринку (застосовувати пільги на податок на прибуток та податок на додану вартість суб’єктів, що здійснюють купівлю-продаж цінних паперів, не оподатковувати дохід, отриманий у результаті володіння цінними паперами, застосовувати пільгове оподаткування для суб’єктів сільського господарства). Пільги на податки можна запровадити хоча б у частині податку, що надходить до місцевого бюджету.

Вітчизняні науковці прогнозують після фінансової кризи 2008 року, навіть за умов збереження низької довіри підпри­ємств та населення до банків, зростання їх ролі на фондовому ринку, а також та уповільнення розвитку інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів.1 На думку Желі­


хівської А. М., саме банки у майбутньому можуть стати най­більш активними учасниками фондового ринку, проте як для фондового ринку, так і для банківської системи буде краще, якщо діяльність банків щодо операцій з цінними паперами носитиме не другорядний, а основний характер.2

Для вирішення цієї проблеми Огородник В. наголошує на необхідності масової агітації підтримки фондового ринку Украї­ни, кваліфікованого інформування населення через засоби масо­вої інформації щодо переваг інвестування саме за допомогою інструментів фондового ринку.3

Позитивно б вплинуло на розвиток фондового ринку регіону створення на сайті Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку сторінки «Звітність», «Аналіз звітності підприємств області та інші ана­літичні матеріали», де розмістити процедуру придбання цінних паперів, роз’яснювальний матеріал, коментарі, конкретні суб’єк­ти інфраструктури фондового ринку, правила їх співпраці між собою, з інвесторами, емітентами. Матеріали на сайті необхідно розміщувати доступно та зрозуміло для пересічного громадя­нина, таким чином, щоб кожен інвестор, який не розуміється у фінансових інструментах, не вміє аналізувати звітність, але має кошти, скориставшись сайтом, став більш впевнений у пра­вильності свого рішення. Такий матеріал, у якому достовірність аналізу гарантується місцевими органами влади, дозволить ефективніше залучати вільні кошти фізичних та юридичних осіб у підприємства області, допоможе місцевим органам влади направляти вільні фінансові ресурси у виробничий сектор еко­номіки. Суб’єкти інвестування за умов підтримки місцевих органів влади (зокрема, податкових пільг у межах надходження до місцевого бюджету, інші пільги та стимули) активніше інвестуватимуть капітал у вітчизняний бізнес та розвиток інфра­структури регіону. Розшириться коло інвесторів за рахунок зростання економічної активності населення, адже населення більш охоче вкладатимуть вільні кошти у розвиток вітчизняних підприємств.


Запровадження Єдиної біржової фондової системи України (ЄБФС), Інформаційного центру загальноукраїнського біржово­го ринку цінних паперів та Центрального депозитарію і розгалу­женої мережі пов’язаних із ним локальних депозитарних уста­нов1 позитивно вплине на фондовий ринок, особливо на прибут­кові, перспективні великі підприємства. Але запровадження виключно біржового ринку для публічних акціонерних това­риств, сприяє значному зменшенню публічних підприємств та обмеженню у можливості недорого залучити вільні кошти. Це сприяє зниженню інноваційного оновлення підприємств та розширенню виробництва малоприбуткових підприємств, адже кредитні ресурси є дорогими, а держава та місцеві органами влади не мають коштів на впровадження інвестиційних проектів у багатьох галузях економіки.

Багато науковців акцентують увагу на перевагах функціо­нування виключно бездокументарних випусків цінних паперів як на якісному етапі розвитку національного фондового ринку.2 Систематизуючи дослідження багатьох науковців, на нашу дум­ку, головними з переваг необхідно виділити прискорення обігу та ліквідності цінних паперів на вторинному ринку, зростання прозорості, надійності фондового ринку захищеності учасників ринку від головних технічних ризиків на ньому, зростання надходжень до бюджету. Проте це потрібно поєднувати із запровадженням стандартизації звітності учасників фондового ринку, документообігу та удосконалення законодавства вітчиз­няного фондового ринку у відповідності із міжнародними та


регіональними вимогами1, зі створенням центрального депози­тарію, центрального фонду гарантування електронних рахунків у цінних паперах, розробка національного страхового продукту для депозитарних установ (зокрема страхування від електрон­них і комп’ютерних злочинів, ураження вірусами, шахрайських розпоряджень про виконання операцій з цінними паперами)2, створення Єдиної біржової фондової системи.3

Багато науковців перспективи розвитку фондового ринку України вбачають у розширенні видів та зростанні частки похід­них цінних паперів, якщо обов’язково буде законодавчо перед­бачено всі види деривативів, визначено вправа та обов’язки сто­рін, механізм захисту інтересів та вимоги до учасників ринку, механізм їх обліку та розрахунків за похідними цінними папе­рами.4

Експерти передбачають, що у найближчому майбутньому з’являться опціони на фінансові послуги1, а сталий розвиток де­ривативів має позитивний ефект у довгостроковій перспективі.2

Москвін С. пропонує сформувати законодавчу базу строко­вого ринку товарних ф’ючерсів та створити їх державного регу­лятора, визначити його функції, зобов’язання, права та повно­важення.3

За дослідженнями Іванової К. В., після світової фінансової кризи нові ринки для іноземних інвесторів стали неприваб­


ливими та більш ризиковими. Тому зростання активності на українському фондовому ринку та притік іноземних інвесторів до України відбудеться тільки після відновлення ринку акцій у США та в Європі.4

У перспективі в Україні висока ймовірність погіршення макроекономічного середовища у зв’язку з зниженням конку­рентоздатності вітчизняної продукції при зростанні ціни на газ та зростанні дисбалансу державного бюджету.5 Висока ймовір­ність дисбалансу державного та місцевого бюджету перекриває шлях Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до можливості стимулювати розви­ток фондового ринку регіону. А прийняття Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.08 р. спричинить ситуацію на фондовому ринку регіону, коли залишаться лише стійкі до кризових явищ, прибуткові та перспективні акціонерні товариства. Серед них залишаться і всі експортно-орієнтовані акціонерні товариства, адже вони можуть хеджувати валютні ризики та є привабливими для іноземних інвесторів. Високі відсоткові ставки на кредити та зростання інтересу іноземних інвесторів6 сприятимуть великим компаніям виходити на бір­жовий ринок, можливо, навіть, іноземний, адже чим більші обсяги емісії, тим меншими є витрати по розміщен­ню цінних паперів (наприклад, у Сполучених Штатах Америки).1

Оскільки частина акціонерних товариств, що належить до посередницьких, а не виробничих підприємств, то необхідно обмежити можливості залучення такими підприємствами віль­них коштів, та направити їх у виробничий сектор економіки. Одним із методів спрямування коштів до виробничого сектору Полтавської області та інших регіонів необхідно використо­


вувати систематичне встановлення на законодавчому рівні та регулювання і максимальної кінцевої ціни реалізації продукції, значну частку якої здійснюють посередники, і мінімальної ціни продажу такої продукції виробником, адже вважаємо, що за дея­кими видами продукції (наприклад, у галузі сільського госпо­дарства) виробники змушені продавати за заниженими цінами.

Для забезпечення можливості місцевих органів влади та держави втрутитись в галузь, яка працює неефективно, але має стратегічне значення, необхідно запровадити на державному та місцевому рівні впровадження такого виду цінних паперів як «золота акція»2, яка надає право органам влади зберігати за собою одну акцію, яка не голосує та обмежує можливості продажу капіталу та реорганізації.

Позитивно вплинула б на фондовий ринок регіону мініміза­ція вартості емісії цінних паперів, особливо для підприємств галузі сільського господарства.

Значну увагу органів влади варто приділити кадровому та інформаційному забезпеченні розвитку фондового ринку Пол­тавської області. На рівні місцевих органів влади варто форму­вати загальнодоступну базу даних, де висвітлювати інформацію щодо обсягів емісії цінних паперів, стану фондового ринку та окремих його елементів, статистичні дані, роз’яснення для зацікавлених суб’єктів та населення (де та як можна придбати цінні папери вітчизняних підприємств), розміщувати рекламну інформацію по регіону, надавати консультації з купівлі-продажу цінних паперів. Наявність такої бази даних надасть фондовому ринку регіону прозорості, активізує його, сприятиме його динамічності та відновленні довіри населення до операцій на ньому.

Не менш актуальними залишаються проблеми залучення іноземних інвестицій. Згідно досліджень Федоренко А., допуск іноземних інвесторів до українського ринку цінних паперів загрожує уповільненні національного фондового ринку, поси­ленню витоку капіталу за межі України, втраті конкуренто­здатності учасників національного фондового ринку, містить

потенційну загрозу для інституційної інфраструктури національ­ного ринку цінних паперів.1 Ще тривалий час фондовий ринок буде розвиватися та залишатиметься мізерним, порівняно із рин­ками зарубіжних країн. Розвиток фондового ринку не «ринко­вим», а примусовим методом не додасть конкурентоспромож­ності та значного досвіду роботи на ринку учасникам вітчиз-няного фондового ринку, порівняно із колосальним досвідом операторів фондового ринку США, Європи, Росії та міжнарод­ного ринку цінних паперів. Щодо лібералізації національного фондового ринку Федоренко А. пропонує обережні, зважені та помірковані такі головні заходи:

  • обмежити обсяг розміщення цінних паперів українських емітентів на закордонних фондових ринках у обсязі 30 % від загальної суми емісії;

  • законодавчо та практично впроваджувати визнання квалі­фікаційних сертифікатів міжнародного зразка для фізичних осіб вітчизняною атестаційною комісією;

  • внести зміни до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо обмеження прямого та опосередкованого (через пов’язаних осіб) володіння корпоративними правами організа­тора торгівлі (фонової біржі) будь-якою юридичною чи фізич­ною особою в обсязі 5 % від статутного капіталу;

  • внести зміни до Закону «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» щодо обмеження права прямого чи опосередкованого (через пов’язаних осіб) володіння корпоративними правами системо утворюючих депозитарних інститутів Національної де­позитарної системи України (Центрального депозитарію Украї­ни, Національного депозитарію України, ВАТ «Міжрегіональ­ний фондовий союз») будь-якою юридичною чи фізичною особою (крім української держави) в обсязі 5 % від статутного капіталу;

  • встановлення неприбуткового статусу базових інститутів ринкової інфраструктури, що здійснюють облік та сприяють обігу цінних паперів (фондових бірж, Центрального депози­тарію України, Національного депозитарію України тощо).2 Такі заходи, разом із формуванням досконалої правової бази фондо­вого ринку, не лише забезпечать безпеку національного фондо­вого ринку, а і сприяють його стабілізації.

Отже, щоб забезпечити стійкий розвиток фондового ринку у перспективі, органи державної влади повинні всіма засобами стимулювати діяльність суб’єктів на фондовому ринку регіону, створення нових елементів його інфраструктури, розвиток вто­ринного та первинного ринку цінних паперів у Полтавській області та сприяти розвитку більш прозорого фондового ринку регіону, жорстко контролювати фінансову безпеку на фондо­вому ринку, відповідно до інтересів національної економіки.


1 Інвестиційний ринок України та проблеми його державного регулювання / Москвін С. // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 2 (76). – C. 7.

1 Щодо проблем державного регулювання фондового ринку України / Т. О. Сидорова, Т. В. Польова, І. П. Котелевська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Вип. 1. Ч. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – C. 32.

2 Оптимальне поєднання ринкового саморегулювання та державного регулювання фон­дового ринку – важливий напрям удосконалення господарського механізму / Шевченко О. М. // Науковий вісник ПУСКУ. – № 4 (31). – 2008. – С. 9.

3 Особливості регулювання біржового фондового ринку в Україні / С. С. Степанчук, І. В. Кравцова // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 60.

4 Фондовий ринок України: становлення, проблеми та етапи розвитку / А. С. Криклій, Р. В. Пікус, О. В. Мельникова // Економіка та держава : Міжнародний науково – прак­тичний журнал. – М. : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2006. – № 8. – С. 3–5.

5 Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / О. І. Савицька, А. А. Фурсова // Економіка і регіон. – 2009. – № 2. – С. 138.

1 Світові фінансові ринки: посткризові виклики та загрози для України / Жупаненко В.
// Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 5–6. – С. 25, 26.

2 Роль банків у розвитку інфраструктури фондового ринку України / А. М. Желіхівська
// Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 22. – C. 46.

3 Фондовий ринок України:аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку / Огородник В. // Економіст. – Фірма «Колегіум», 2008. – № 8. – С. 32.

1 Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України / М. I. Назарчук
// Фінанси України. – Міністерство фінансів України. – 2007. – № 12. – С. 83–96.

2 Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О. I. Давидов, Т. В. Лапшина // Фінанси України. – Міністерство фінансів України. – 2008. – № 4. – С. 68–75.

Деякі особливості розвитку фондового ринку України / В. I. Міньков // Фінанси України. – Міністерство фінансів України. – 2005. – № 12. – С. 104–114.

Щодо проблем державного регулювання фондового ринку України / Т. О. Фінансово-економічні механізми інноваційного розвитку України : колективна наукова монографія / Кириченко О. А., Єрохін С. А. та ін. ; під Сидорова, Т. В. Польова, І. П. Котелевська
// Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Вип. 1. Ч. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – С. 35.

1 Деякі особливості розвитку фондового ринку України / В. I. Міньков // Фінанси України. – Міністерство фінансів України. – 2005. – № 12. – С. 104–114.


2 Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О. I. Давидов, Т. В. Лапшина // Фінанси України. – Міністерство фінансів України. – 2008. – № 4. – С. 68–75.

3 Визначення ефективності функціонування інститутів інфраструктури фондового ринку України / А. М. Желіхівська // Інвестиції: практика та досвід : журнал. – М. : Соло-Фінанс ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України ; ДКС Центр, 2009. – № 14. – С. 24–27.

4 Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України / Косова Т. Д. // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 2. – С. 92.

1 Опціонні сертифікати відкривають нові можливості / Фінансовий ринок України. – 2009. – № 11 (73). – С. 16.

2 Деривативи та управління інформаційними ризиками / Фінасовий ринок Украхни. – 2009. – № 11 (73). – С. 16.

3 Інвестиційний ринок України та проблеми його державного регулювання / Москвін С. // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 2 (76). – C. 7.

4 Стан фондового ринку в період світової фінансової кризи і його подальший розвиток
/ К. В. Іванова // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. – Нац. академія управління. – 2009. – № 4. – С. 178.

5 Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / О. І. Савицька, А. А. Фурсова // Економіка і регіон. – 2009. – № 2. – С. 138.

6 Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні
/ Г. В. Карпенко // Фінанси України. – Міністерство фінансів України. – 2007. – № 6. – С. 90–96.

1 Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. Монографія / Лютий І. О., Грищенко Т. В., Любкіна О. В. [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 133.

2 Щодо проблем державного регулювання фондового ринку України / Т. О. Сидорова, Т. В. Польова, І. П. Котелевська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Вип. 1. Ч. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – С. 34.

1 Шляхи інтеграції національного фондового ринку України в світові ринки капіталу
/ А. Федоренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 3. – С. 17.

2 Шляхи інтеграції національного фондового ринку України в світові ринки капіталу
/ А. Федоренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 3. – С. 18.
Схожі:

4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconНавчальна програма дисципліни „правове регулювання ринку цінних паперів в україні” Тема Цінні папери, як об’єкти цивільного права та фінансові інструменти
Поняття цінних паперів. Характеристика цінних паперів як фінансових інструментів, форми фіктивного існування капіталу та як товару....
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconО. В. Гарагонич правові проблеми функціонування ринку цінних паперів в сучасних умовах
Розвиток національного ринку цінних паперів стримується низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників, Серед таких чинників...
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconКонспект лекцій з курсу „діяльність підприємств на фондовому ринку зміст вступ. Тема Сутність ринку цінних паперів, інфраструктура ринку
Тема Фондовий ринок як складова частина ринку цінних паперів, суб`єкти фондового ринку та види їх діяльності
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconРішення 03. 01. 2003 n 2
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) Державна комісія з цінних паперів та
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconЕкономіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів дрозд Ю. С., студентка 3 курсу 2 групи, фам
Аналіз І прогноз характеристик випуску й обігу цих цінних паперів, що визначається особливостями економіки країни та динамікою розвитку...
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconСтан та перпективи розвитку регіонального фондового ринку теоретичні аспекти формування та розвитку регіонального фондового ринку
Забезпечуючи взаємодію позичальників і реципієн­тів капіталу, фінансові ринки виступають високоефективним механізмом перерозподілу...
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconРекуненко І.І., асистент кафедри фінансів Української академії банківської справи, м. Суми. «Road show»
Ом для всіх нас, що на сучасному етапі розвитку нашої країни необхідно змінювати підхід до розвитку фінансового ринку, а особливо...
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconРекуненко І.І., асистент кафедри фінансів Української академії банківської справи, м. Суми. «Road show»
Ом для всіх нас, що на сучасному етапі розвитку нашої країни необхідно змінювати підхід до розвитку фінансового ринку, а особливо...
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconЦінні папери 1 Назарчук, М
Про деякі особливості розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні / М. Назарчук, Л. Карпенко // Економіка України. – 2005....
4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів iconК. Г. Гриценко, канд техн наук, доц., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” побудова ефективного портфеля цінних паперів на основі генетичного пошуку
У цьому зв’язку виникає необхідність удосконалення методології оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів і побудови ефективного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи