Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» icon

Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
НазваВищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Сторінка1/30
Дата23.04.2013
Розмір6.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»


На правах рукопису


Оніпко Тетяна Володимирівна


УДК 322.12 : 334.735 (477) «1920/1928»


ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

(1921–1928 рр.)


Спеціальність 07. 00. 01 – історія України


Дисертація

на здобуття наукового ступеня

доктора історичних наук


Науковий консультант:

Нестуля Олексій Олексійович,

доктор історичних наук, професор


Полтава – 2011

ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………….......4


ВСТУП…………………………………………………………………………………6


РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………......18

1.1. Історіографічний аналіз проблеми………………………………..18

1.2. Джерельна база……………..………………………………….......90

1.3. Методологія і методи дослідження……………………………...106


РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ……………………………………………………………118

2.1. Державна політика відродження торговельної діяльності споживчої кооперації в перші роки непу……………………………118

2.2. Споживча кооперація України в контексті нової торговельної політики в 1924–1925 рр……………………………………………...149

2.3. Торговельна галузь вітчизняної споживчої кооперації в останні роки непу………………………………………………………………173


РОЗДІЛ 3. ЗАЛУЧЕННЯ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ПРОБЛЕМ ТА ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ………………………………………………200

3.1. Заготівельна діяльність споживчої кооперації в 1921–
1922 рр.………………………………...................................................200

3.2. Посилення регулюючого впливу держави на заготівельну галузь споживчої кооперації в середині 1920-х років……………………...222

3.3. Особливості заготівельної діяльності споживчої кооперації в останні роки непу……………………………………………………..244

3.4. Внесок організацій споживчої кооперації у розширення експорту України………………………………………………….......................273


РОЗДІЛ 4. ПРОМИСЛОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УСРР В УМОВАХ НЕПУ……………………………………………………...302

4.1. Налагодження промислової діяльності споживчої кооперації в першій половині 1920-х років…………………………………..........302

4.2. Діяльність промисловості споживчої кооперації під час розгортання індустріалізації (1926–1928 рр.)……………………….320

4.3. Політика держави щодо хлібопекарської галузі споживчої кооперації в умовах непу………………………………………..........339


РОЗДІЛ 5. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ……………………360

5.1. Роль кооперативного громадського харчування у подоланні голоду та його наслідків (1921–1923 рр.)……………………………360

5.2. Місце закладів громадського харчування споживчої кооперації в продовольчому забезпеченні населення в 1924–1928 рр…………...377


ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….398


ДОДАТКИ…………………………………………………………………………411


СПИСОК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………….......421


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ………………………514


^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


ВНК

Всеросійська надзвичайна комісія

Внуторг

місцевий відділ Наркомату внутрішньої торгівлі
^ ВРНГ

Всенархарч

Вища рада народного господарства

пайове товариство «Всеросійське народне харчування»
^ Вукопспілка (ВУКС)

ВУРПС

Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств

Всеукраїнська рада професійних спілок
ВУЦВК

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет
ВЦВК

Всеросійський центральний виконавчий комітет
ВЦРПС

Головкооперком
Всесоюзна центральна рада професійних спілок

Головний кооперативний комітет при РНК УСРР
Губвнуторг

губернський відділ внутрішньої торгівлі
Губкоопернарада

Губпродком

губернська кооперативна нарада

губернський продовольчий комітет
Губробкооп

губернський робітничий кооператив
Губспілка

губернська спілка споживчих товариств
Губфінвідділ

губернський фінансовий відділ
^ ДПУ

Електрохліб

Державне політичне управління

пайове товариство, створене на Україні 1926 р. з метою

механізації хлібопечення
ЄСТ

єдине споживче товариство
^ Комфракція ВУКС

Комуністична (більшовицька) фракція Вукопспілки
Кооператнарада

кооперативна нарада
Міжкооператфракція


фракція при Вукопспілці, яка займалася координацією

діяльності всіх видів кооперації
^ Наркомпрод УСРР

Народний комісаріат продовольства УСРР
Наркомфін УСРР

Народний комісаріат фінансів УСРР
НКЗТ

Народний комісаріат зовнішньої торгівлі
НКВС

Народний комісаріат внутрішніх справ
НКВТ

Народний комісаріат внутрішньої торгівлі
Окрвнуторг

окружний відділ Наркомату внутрішньої торгівлі
Окрспілка

окружна спілка споживчих товариств
Продкомгуб

Губернський комітет продовольства –

відділення Наркомпроду УСРР
Райспілка

районна спілка споживчих товариств
РДАЕ (РГАЭ)

Російський державний архів економіки
РПО

Рада праці й оборони
Робкооп

робітничий кооператив
РСІ

робітничо-селянська інспекція
Соробкооп

Київський центральний робітничий кооператив
Союздонбасейн

спілка споживчих товариств Донецької губернії
ТСТ

транспортне споживче товариство
^ УЕР

Укрмут (Укрборошно)


Укрнархарч

Українська економічна рада

Український мукомольний трест, який здійснював

заготівлю і переробку зерна

пайове товариство «Українське народне харчування»
УП НКВТ

Уповноважений Наркомату внутрішньої торгівлі
УРНГ

Українська рада народного господарства
Уцеробкооп

Уцеробсекція

(УЦРС)

Український центральний робітничий кооператив

Всеукраїнська центральна секція робітничої кооперації

при Вукопспілці
^ ЦДАВО України

Центральний державний архів вищих органів влади

та управління України
^ ЦДАГО України

Центральний державний архів громадських

об’єднань України
Центроспілка


ЦК Допомоги (Помгол) України

Центральна спілка споживчих товариств РСФРР

(СРСР)

Центральна комісія допомоги голодуючим при

РНК УСРР
^ ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Світовий та вітчизняний досвід засвідчує, що кооперацію по праву можна назвати однією з найефективніших соціально-економічних систем у державі. Споживчій кооперації як господарсько-громадській організацій належить помітна роль у вирішенні складних завдань, пов’язаних із задоволенням різноманітних потреб населення.

Реформування України у напрямку ринкових перетворень триває не один рік. З огляду на це стає зрозумілим, що становлення ринку – процес складний і неоднозначний. Світова фінансово-економічна криза, на жаль, лише поглибила його проблеми. Повільно і непросто триває пошук виходу із нинішнього важкого соціально-економічного становища. Соціально-економічні реалії сьогодення, характерними ознаками яких стали низький рівень доходів населення, спекуляція, фальсифікація товарів, відсутність доступу дрібних товаровиробників до ринків збуту і постачання та інші, вказують на існування невикористаного поля для застосування кооперативних засад господарської діяльності, необхідність їх якнайширшого використання. Відтак постає потреба осмислення і популяризації в суспільстві основоположних принципів кооперації, засвоєння наукових знань з питань попередньої кооперативної практики. Через це надзвичайно важливо узагальнити і творчо використати історичний досвід господарювання споживчої кооперації України в умовах ринку 1920-х років, коли протягом короткого часового проміжку їй вдалося задіяти свої потенційні можливості і стати конкурентоспроможною у гострій боротьбі за споживача.

Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена такими чинниками: 1) глибокими змінами в соціально-економічній структурі сучасного українського суспільства та необхідністю розробки науково обґрунтованої концепції оптимізації споживчої кооперації в умовах поглиблення ринкових процесів; 2) необхідністю відродження кооперації в аграрному секторі економіки України, в якому, як засвідчує практика двох останніх десятиріч, невпинно зростають кризові явища, що викликають деградацію українського села і загрожують його існуванню; 3) потребою у підтримці державою ініціатив кооперативних організацій щодо соціальної перебудови села та розвитку сільських територій; 4) зростанням конкуренції на ринку товарів та послуг, а відтак ускладненням завдань щодо задоволення матеріальних потреб споживачів, які може вирішити споживча кооперація; 5) доцільністю залучення споживчої кооперації до вирішення продовольчої проблеми з метою випуску якісної продукції харчування; 6) посиленням соціальної місії та соціальної підтримки членів кооперації, включаючи забезпечення робочими місцями; 7) необхідністю зміцнення демократичних основ суспільства і формування громадянського суспільства шляхом залучення різних верств населення до членства у споживчій кооперації як добровільній громадсько-господарській організації; 8) розширенням міжнародного кооперативного співробітництва, інтеграцією у міжнародні економічні зв’язки та адаптацією до глобалізаційних процесів; 9) і, нарешті, важливістю використання досвіду 20-х років ХХ ст., оскільки вивчення здобутків споживчої кооперації в ринково-конкурентних умовах непу в історичній ретроспективі має перспективність із точки зору визначення її місця в сучасній структурі економіки України.

Актуальність теми дослідження обумовлена не лише сучасними потребами українського суспільства, але й теоретико-пізнавальними потребами української історичної науки. Загалом вітчизняний досвід перетворень у системі споживчої кооперації в ринкових умовах не узагальнений, а надбання пострадянських країн надзвичайно контрастні, оскільки пов’язані з національними особливостями кооперативного руху. Таким чином, об’єктивно виникає необхідність розробки науково-теоретичних засад і методологічних підходів трансформації споживчої кооперації в ринкових умовах, обґрунтування оптимізації кооперативного сектора економіки й активізації національного кооперативного руху.

Недостатнє розкриття в історичній науці вітчизняного досвіду споживчої кооперації щодо вирішення соціально-економічних проблем, зокрема, і в 1920-х роках, спричинило необхідність вивчення цієї теми. Актуальність дисертації визначається цінністю історичного досвіду господарської діяльності споживчої кооперації в період непу та уроків тогочасної практики для сьогодення, в тому числі для формування сучасної соціально-економічної політики держави щодо вдосконалення ринку товарів і послуг, а також поліпшення їх якості й урізноманітнення асортименту.

В українській історичній науці на сьогодні бракує праць, які б розкривали досвід споживчої кооперації України щодо завоювання ринку в ході конкурентної боротьби з іншими виробниками товарів у період непу. Вивчення практики співпраці кооперативних організацій і радянської влади в роки нової економічної політики, на наше переконання, дасть можливість запровадити ряд заходів для сталого розвитку, раціональної взаємодії органів центральної та місцевої влади з кооперативним сектором економіки. Інтерес науковців і доцільність проведення історичних паралелей для осмислення як позитивного, так і негативного досвіду минулого, що передбачає врахування попередніх помилок і недопущення їхнього повторення у майбутньому, робить комплексний і об’єктивний аналіз господарської діяльності споживчої кооперації України у добу нової економічної політики актуальним.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи «Проблеми та перспективи розвитку кооперативного сектору національної економіки» (номер державної реєстрації 0111U000627), яка розробляється регіональним центром досліджень і сприяння розвитку кооперації, що діє на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

^ Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз історичного досвіду господарської діяльності споживчої кооперації України в період нової економічної політики (1921–1928 рр.), виявити позитивні надбання і складнощі у співпраці радянської влади і кооперативних організацій у процесі вирішення тогочасних соціально-економічних проблем.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:

– визначити рівень наукової розробки проблеми та перспективи для подальших досліджень досвіду господарювання споживчої кооперації в конкурентній боротьбі за споживача з приватними і державними підприємствами в ринковій економіці 1920-х років;

– охарактеризувати основні групи джерел;

– обґрунтувати методологічну основу дослідження;

– на основі комплексного аналізу різних груп джерел і введення у науковий обіг нових або маловідомих документів дослідити внесок споживчої кооперації УСРР у вирішення соціально-економічних проблем у роки непу;

– проаналізувати особливості політики радянської держави щодо торговельної галузі споживчої кооперації у процесі її еволюції від товарообміну в перші роки непу до монопольного становища на внутрішньому ринку наприкінці 1920-х років;

– показати суть та результати політики більшовиків щодо регулювання торговельних взаємовідносин споживчої кооперації з державною промисловістю;

– охарактеризувати причини і наслідки впливу держави на ціноутворення торговельної галузі споживчої кооперації;

– висвітлити внесок торговельної галузі споживчої кооперації у забезпечення членів кооперативів продуктами харчування і товарами першої необхідності в роки непу;

– розглянути особливості заготівельної діяльності споживчих товариств та їх спілок щодо забезпечення внутрішнього ринку продуктами харчування та промисловості сировиною;

– виявити причини посилення регулюючого впливу держави на заготівельну галузь споживчої кооперації впродовж другої половини 1920-х років;

– з’ясувати позицію більшовиків щодо оптимізації експортних заготівель споживчої кооперації України у 20-і роки ХХ ст.;

– розкрити значення виробничого потенціалу споживчої кооперації в економіці України в контексті промислової політики радянської держави на різних етапах непу;

– дослідити хлібопекарську промисловість споживчої кооперації УСРР та її роль у завоюванні кооператорами хлібного ринку протягом 1920-х років;

– висвітлити досвід налагодження споживчою кооперацією України громадського харчування з метою подолання голоду та його наслідків упродовж 1921–1923 років;

– показати внесок закладів громадського харчування споживчої кооперації у продовольче забезпечення міського населення та працівників промислових новобудов в умовах запровадження госпрозрахунку (1924–1928 рр.);

– сформулювати відповідні практичні рекомендації щодо оптимізації господарської діяльності споживчої кооперації України для вдосконалення внутрішнього ринку, поліпшення обслуговування населення і посилення позицій у міжнародній торгівлі.

^ Об’єкт дисертаційного дослідження – споживча кооперація України в контексті соціально-економічної політики держави в 1920-і роки.

Предметом дослідження є господарська діяльність споживчої кооперації України в умовах нової економічної політики.

^ Вибір хронологічних меж дослідження (1921–1928 рр.) визначається такими обставинами: початок періоду пов’язаний із переходом від воєнного комунізму до непу, кінцева дата – останній рік існування непу і запровадження п’ятирічних планів. Саме в цих історичних хронологічних межах споживча кооперація України змогла задіяти свій господарський потенціал. Нижня межа пов’язана із відновленням елементів ринкового господарювання, що дало поштовх до розгортання діяльності всіх галузей споживчої кооперації. Верхньою межею є той період, коли радянська влада посилила одержавлення споживчої кооперації, підпорядкувавши виконанню більшовицьких проектів створення планової економіки, що, без сумніву, призвело до обмеження її господарської ініціативи, перетворення на придаток державного сектора народного господарства.

^ Територіальні межі дисертації охоплюють територію Української Соціалістичної Радянської Республіки, яка на початку 1920-х років складалася з 12 губерній, а з 1925 р. адміністративно поділялася на 41 округу.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації вперше в історичній науці представлено комплексне дослідження господарської діяльності споживчої кооперації УСРР у період непу. У роботі вона постає громадсько-господарською організацією, яка була змушена адаптуватися до нових умов життя, тобто була не лише суб’єктом історичних процесів вказаного періоду, а й об’єктом впливу різноманітних факторів, що з нових методологічних позицій та на основі широкого кола опублікованих і неопублікованих документів та матеріалів, які залучені до наукового обігу дисертанткою, досліджується вперше.

Дослідниця зосередила увагу на комплексному підході до поняття
«господарська діяльність споживчої кооперації». На відміну від попередніх історичних досліджень досвіду кооперативних організацій, які більшою мірою були присвячені їх торговельній діяльності, у дисертації вперше зроблена спроба провести узагальнюючий історико-економічний аналіз діяльності таких галузей споживчої кооперації, як торгівля, заготівлі, промислове виробництво, хлібопечення, громадське харчування та розкрити їх внесок у соціально-економічне життя республіки у 20-і роки минулого століття.

Авторкою значно поглиблено історіографічний аналіз висвітлення господарського досвіду споживчої кооперації в ринковому середовищі непу завдяки опрацюванню маловідомих та практично невідомих у наукових колах розробок вітчизняних та закордонних авторів, у тому числі російських дослідників кооперативного руху, а також представників української діаспори.

Дисертанткою не лише узагальнена теоретична база кооперації, яка визначала розвиток вітчизняної споживчої кооперації впродовж 1920-х років, але й представлене авторське бачення окремих положень праць відомих у той період теоретиків кооперації марксистського напряму і класичної кооперативної школи.

Уперше у вітчизняній історіографії узагальнено обсяжний термінологічний апарат, пов’язаний із специфікою висвітлюваної проблеми, а також проведено уточнення змісту окремих понять. Зокрема, це стосується поняття «кооперативна торгівля». Звернута увага на той факт, що не варто ототожнювати поняття
«кооперативна торгівля» і «торговельна діяльність споживчої кооперації», оскільки торгівлю здійснювали й інші види кооперації, у тому числі сільськогосподарська та кустарно-промислова. Те ж стосується понять «кооперативна промисловість» і «промисловість споживчої кооперації». У першому випадку поняття може включати промислові підприємства різних форм кооперації, у тому числі кустарно-промислової, ремісничої, сільськогосподарської чи інвалідної.

Авторкою здійснений поглиблений аналіз суперечливої політики радянської влади, яка, з одного боку, сприяла господарським ініціативам споживчої кооперації в УСРР щодо завоювання внутрішнього ринку, а з другого – обмежувала її діяльність і самостійність, перетворюючи у беззаперечного виконавця партійно-державних рішень. Відтак у дисертації більш повно, порівняно з попередніми вітчизняними дослідженнями історичного досвіду торгівлі, представлена еволюція торговельної галузі споживчої кооперації: від контрольованої більшовиками участі у державному товарообміні на початку непу до перетворення на монополіста оптового та роздрібного ринку наприкінці 1920-х років, що сталося завдяки втручанню тодішньої влади.

Дослідниця, частково поділяючи відомі раніше положення про те, що фінансова підтримки споживчій кооперації України з боку влади була одним із вирішальних чинників її торговельної діяльності, обґрунтовувала тезу, що основним джерелом фінансування кооперативних організацій були внутрішні ресурси системи, де помітне місце займали пайові внески.

На відміну від традиційних наукових висновків про те, що конкурентом кооперативного сектора економіки України був приватний виробник, у даній роботі більш глибоко аналізується історичний досвід боротьби за споживача організацій споживчої кооперації не лише з приватним, але і з державним сектором виробництва товарів і продуктів харчування. Водночас дисертантка удосконалила висвітлення попередніми авторами питання щодо конкуренції підприємств різних форм власності в роки непу, вказавши на суперництво між споживчою, сільськогосподарською та кустарно-промисловою кооперацією.

Авторкою роботи вперше обґрунтовано висновок про утилітаризм радянської влади щодо спрямування коштів і потенціалу споживчої кооперації України на механізацію та реконструкцію кооперативних промислових, передусім хлібопекарських, підприємств і підготовку широкомасштабної індустріалізації країни.

Дисертанткою встановлено, що у роки непу і самими кооператорами, і дослідниками кооперативного руху громадське харчування відносили не до торговельної, а до виробничої галузі споживчої кооперації, відтак у дослідженні воно аналізується в контексті промислової діяльності кооперативних організацій.

У роботі істотно доповнено наукові уявлення про місце і значення кооперативних закладів харчування для порятунку не лише членів кооперації, але й некооперованої частини населення під час голоду 1921–1922 років. Уперше охарактеризовано участь закладів громадського харчування споживчої кооперації у справі підтримки безробітних, студентів, учнів, забезпеченні Червоної армії, лікарень, дитячих будинків тощо. Набуло подальшого розвитку висвітлення питання про залучення споживчої кооперації до організації громадського харчування робітників промислових новобудов у період розгортання індустріалізації країни.

Дисертанткою доведено, що практично без державної допомоги, передусім завдяки пайовим внескам членів кооперації та отриманим коштам від господарської діяльності, споживча кооперація УСРР упродовж 1920-х років змогла закласти потужну матеріально-технічну базу громадського харчування, яка використовувалася владою для вирішення продовольчих проблем як у роки непу, так і в подальші роки.

Обґрунтовано твердження про внутрішню самодостатність споживчої кооперації, що виражалась у всебічному розвитку її різноманітних галузей в роки непу, оскільки заготівлі забезпечували діяльність промислових підприємств, а ті, у свою чергу, сприяли поповненню товарних ресурсів кооперативних організацій. Водночас завдяки заготівельній галузі та переробним підприємствам кооператори змогли розвинути мережу закладів громадського харчування. Крім цього, експортні заготівлі, які здійснювала споживча кооперація, сприяли інтенсифікації сільського господарства та закупівлі за кордоном промислових товарів, яких бракувало на селі.

Значною мірою поглиблено висвітлення питання про залучення споживчої кооперації до експорту з України з метою отримання валютних надходжень для закупівлі промислового устаткування. Якщо в попередніх дослідженнях здебільшого акцентувалося на важливості кооперативних експортних хлібозаготівель, подекуди – на доцільності м’ясоекспорту і продуктів птахівництва, то в представленій дисертації з’ясовано внесок кооператорів у забезпечення країни валютними ресурсами шляхом реалізації за кордоном як вищезгаданої продукції, так і інших статей сільськогосподарського експорту, зокрема, городини, фруктів, лікарських рослин, промислової сировини, а також продукції переробних підприємств.

Новизною вирізняється висновок про те, що в період непу споживча кооперація завдяки господарській діяльності не лише вміла заробляти кошти, але й використовувати їх на доброчинність (включаючи добровільні заходи і директивні державні акції), у тому числі на культурно-просвітницькі цілі.

Дисертанткою вперше залучено низку маловивчених або практично не вивчених архівних документів, статистичних збірників і періодичних кооперативних видань 1920-х років.

^ Практичне значення основних положень та одержаних результатів зводиться до того, що вони мають науково-теоретичне і прикладне застосування при написанні узагальнених праць з історії України та історії народного господарства, в науково-дослідницькій роботі при вивченні специфіки нової економічної політики, подальшій розробці обраної теми.

Введені в науковий обіг документи і матеріали, фактичний матеріал і висновки дослідження можуть бути використані у навчальному процесі у вищих навчальних закладах економічного спрямування при підготовці і викладанні лекційних курсів з історії України ХХ століття, спецкурсів з історії кооперативного руху, історії споживчої кооперації, історії торгівлі, історії міжнародних відносин, аграрної історії України тощо. Результати дослідження, які викладені в монографіях і статтях, у тому числі електронний варіант, використовуються в навчальному процесі та науковій діяльності викладачами і студентами Полтавського університету економіки і торгівлі, Львівської комерційної академії та Вінницького кооперативного інституту.

На нашу думку, осмислення результатів господарської діяльності споживчої кооперації України в ринковій економіці непу допоможе існуючій владі переконатись у потенціалі споживчої кооперації з тим, щоб ефективніше сприяти розкриттю можливостей кооперативного сектора господарювання. Матеріали дисертації можуть бути корисними для державних і громадських установ та організацій, особливо при формуванні принципів і напрямів соціально-економічної політики

Результати проведеного дослідження, включаючи пропозиції та рекомендації щодо оптимізації діяльності споживчої кооперації і гармонізації її відносин з органами центральної та місцевої влади, без сумніву, стануть у нагоді вітчизняним кооператорам, можуть бути предметом обговорення в засобах масової інформації з метою пропаганди ідеї кооперативної самоорганізації, посилення соціальної активності пайовиків шляхом участі в кооперативному русі. Концептуальні підходи, задіяні в роботі, становитимуть інтерес для істориків, економістів, управлінців, соціологів, політологів, дослідників проблем соціально-економічного минулого і майбутнього України.

^ Особистий внесок здобувачки полягає у постановці наукової проблеми й самостійному її вирішенні. Представлена дисертація є викладом власних положень та обґрунтованих висновків авторки щодо внеску споживчої кооперації у вирішення загальнодержавних соціально-економічних проблем України в період непу, пов’язаних із забезпеченням населення товарами широкого вжитку та продуктами харчування. Наукові результати, викладені у дисертаційній роботі, здобуті авторкою самостійно. Усі публікації у наукових фахових збірниках і доповіді на конференціях є одноособовими.

^ Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були обговорені на засіданнях кафедри культурології та історії вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Окремі положення дослідження пройшли апробацію на 12 міжнародних, 4 всеукраїнських і 1 регіональній наукових конференціях: ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в євроінтеграційних процесах» (Київ, 21–22 лютого 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри», присвяченій 65-й річниці визволення Одеси від окупантів (Одеса, 10–11 квітня 2009 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції «Прогресивні технології харчових виробництв та готельного господарства», присвяченій 35-річчю технологічного факультету Полтавського університету споживчої кооперації України (Полтава, 23–24 квітня 2009 р.); Міжнародній інтердисциплінарній конференції, присвяченій 165-річчю з часу заснування Уманського державного аграрного університету та 150-річчю його перебування в Умані (Умань, 21–23 травня 2009 р.); Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (Чернівці, 27–28 листопада 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика» (Полтава, 15–16 квітня 2010 р.); Третій Міжнародній конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки» (Луганськ, 21 квітня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Потребительская кооперация: теория, методология, практика» (Казань, 22 квітня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього» (Вінниця, 27–28 травня 2010 р.); Международной научно-практической конференции «Кооперация : история и современность», посвященной 180-летию российской потребительской кооперации (Новосибирск, 12 апреля 2011 г.); ІІІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій 70-й річниці героїчної оборони Одеси «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» (Одеса, 15–16 квітня 2011 р.); Международной научно-практической конференции «Потребительская кооперация: история, традиции, современность» (Гомель, 26–27 мая 2011 г.); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» (Полтава, 24 листопада 2009 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Людина в структурах повсякдення в історії України» (Луганськ, 26 листопада 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири» (Київ, 12 жовтня 2010 р.); Другій Всеукраїнській науковій конференції «Людина у структурах повсякдення в історії України» (Луганськ, 24–25 листопада 2010 р.); Гуржіївських історичних читаннях (Черкаси, вересень 2009 р.).

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження опубліковані у 2 монографіях (без співавторів), 41 фаховій статті в історичних наукових збірниках (без співавторів), 3 фахових статтях в економічних фахових збірниках, 1 фаховій статті у культурологічному збірнику і апробовані на 17 конференціях різних рівнів.

^ Структура дисертації обумовлена її змістом, окресленою метою і завданнями. Робота складається зі вступу, п’яти розділів (15 підрозділів), висновків, 9 додатків на 10 сторінках, списку посилань, списку використаних джерел і літератури (711 найменувань на 73 сторінках). Загальний обсяг дисертації – 586 сторінок, з них основний текст – 410 сторінок.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнформаційне повідомлення вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнститут української мови Національної академії наук України Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мова І міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10­–11...
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconФорми організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconПро проведення II етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності "Міжнародна економіка"
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі»
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнформація про виріб 5 5 не використано 5
...
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconК е. н. Животенко В. О. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Проблеми формування кризових явищ у ринковому середовищі господарювання аграрних підприємств
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconВидання офіційне київ держспоживстандарт україни
...
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconВидання офіційне київ мінекономрозвитку україни
...
Вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» iconПроект) дсту-п іес 60598-2-2/1: 201Х (проект, перша редакція)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи