Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв icon

Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв
Скачати 169.49 Kb.
НазваПоложення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв
Дата15.04.2013
Розмір169.49 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор університету

___________В.С. Шебанін

«__» ______________ 2012р.


Схвалено на засіданні вченої ради

Миколаївського національного

аграрного університету

(протокол № __ від «__» _________ 2012р.)


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ

МИКОЛАЇВСЬКОГО національного АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Прийнято на засіданні науково-методичної ради університету

(протокол № 2 від «31» жовтня 2012р.)


МИКОЛАЇВ

2012


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ


1.1. Положення про інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету (далі – Репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення, завдання та регламентує основні засади організації і управління інституційним репозитарієм університету.


1.2. Інституційний репозитарій МНАУ – інституційний репозитарій (електронний архів), що накопичує, зберігає електронні ресурси, створені науково-педагогічними працівниками та студентами МНАУ (далі – Університету) або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.


1.3^ . Основні термін:


Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належить виключне право щодо твору, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» чи договору.

Архівна колекція – це сукупність окремих архівних документів різного походження, що мають наукову, історико-культурну цінність і об’єднані за однією або кількома ознаками (тематичною, авторською, хронологічною, номінальною тощо).


Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час.


^ Виключне право – це майнове право. Виключне право може належати одному або декільком фізичним чи юридичним особам (правовласникам). Правовласник може на свій розсуд вирішувати або забороняти іншим особам використання результату інтелектуальної діяльності.


Депозитор – особа, яка здійснює архівування матеріалів в репозитарії.


^ Договір приєднання (далі – Договір) – договір, умови якого встановлені Університетом, і який може бути укладений лише шляхом приєднання автора до запропонованого договору в цілому. Автор не може запропоновувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України).


^ Електронний архів МНАУ – це відкритий електронний архів матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, науково-педагогічними працівниками, аспірантами та студентами.


Інституційний репозитарій (institutional repositories) – мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам.

Колекція – сукупність документів, що мають наукову, художню, історичну цінність і об’єднані за однією або кількома ознаками (тематичною, авторською, хронологічною тощо).


^ Наукове видання – видання, що містить результати теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також науково підготовлені до публікації пам’ятники культури і історичні документи.


^ Особисті немайнові права автора включають право авторства, право на ім'я, право на недоторканність твору, право на обнародування твору.


Препринт (pre-print) — підготовлений до публікації матеріал.


Постпринт (post-print) — документ, що пройшов редакторську правку, процедуру реферування і офіційно опублікований.


^ Спільнота Інституційного репозитарію МНАУ

 • Зареєстрований для участі в Інституційному репозитарію МНАУ науковий підрозділ МДАУ, як то факультет, кафедра, центр, інститут чи інша наукова група або особа, що займається та продукує наукові роботи;

 • Будь-який науковий відділ, кафедра, дослідницький центр, інститут і т.д. університету має право брати участь в Інституційному репозитарію МНАУ як спільнота”;

 • Кожна така спільнота може призначати координатора, який працюватиме з бібліотекою для підтримки Інституційного репозитарію МНАУ.

Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків:

 • письмові твори наукового, технічного чи іншого характеру (монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій, методичні рекомендації, статті тощо);

 • виступи, лекції, промови та інші твори;

 • аналітичні огляди, звіти, презентації;

 • аудіовізуальні твори;

 • фотографічні твори;

 • бази даних (компіляція даних), комп'ютерні програми, інші твори, представлені в електронній формі (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).


1.4. Репозитарій формується та функціонує у відповідності до наступних документів:

 • Положення про Інституційний репозитарій;

 • Закон України «Про авторське та суміжні права»;

 • Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

 • Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах»;

 • ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;

 • ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных документов;

 • Інших нормативних документів, що регулюють питання авторського та інформаційного права.


2. ^ ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПОЗИТАРІЮ


2.1. Основне призначення репозитарію МНАУ– накопичення, систематизація, зберігання інтелектуальних матеріалів університетської спільноти, а також поширення цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства.


2.2. Мета та завдання репозитарію МНАУ:

 • Забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання на сервері університету в електронному вигляді повних текстів творів.

 • Сприяти зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі. Збільшити цитованість наукових публікацій працівників МНАУ шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою Інтернету.


2.3. Основні характеристики інституційного репозитарію:

 • репозитарій МНАУ є веб-орієнтованою, кумулятивною базою даних електронних ресурсів - колекції записів, призначених для постійного поповнення, зберігання і надання доступу на довготривалій основі, що визначена Університетом;

 • система, що дозволяє розміщувати матеріали особам після реєстрації на підставі діючих нормативних документів та підтверджує факт, авторство і дату розміщення матеріалів;

 • система, що надає вільний безкоштовний повнотекстовий доступ до матеріалів з можливостями пошуку та ієрархічного перегляду за фондами, колекціями, авторами, назвами, ключовими словами, датами публікації тощо;

 • репозитарій створюється на програмному забезпеченні відкритого доступу Dspace, розробки Масачусетського технологічного університету, що підтримує протокол обміну даними OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) та взаємодіє з іншими системами обміну метаданими OpenDOAR, ROAR та іншими.

^ 3. УПРАВЛІННЯ РЕПОЗИТАРІЄМ


  1. Загальне управління репозитарієм здійснює Координаційна рада (далі – Рада), до складу якої входять:

 • Проректор з наукової роботи;

 • Директор бібліотеки;

 • Координатори (представники) від факультетів - заступники деканів з наукової роботи.

3.2. Усі суперечливі питання щодо включення чи вилучення документів із репозитарію, коло осіб, які можуть розміщувати свої документи, перелік документів, порядок їх розміщення вирішує Рада.

3.3. Рада встановлює обов’язкові до виконання всіма користувачами репозитарію МНАУ вимоги, що регламентують:

 • коло осіб, які можуть розміщувати свої документи в репозитарії МНАУ;

 • перелік документів та порядок їх розміщення;

 • порядок вирішення суперечок щодо розміщення документів в репозитарії;

 • порядок відкликання документів з репозитарію;

 • перелік форматів документів, які можуть бути розміщені в репозитарії МНАУ;

 • шаблони документів, обов’язкові метадані документів і фондів (колекцій).

3.4. Функції адміністратора інституційного репозитарію покладаються на системного адміністратора університету.

3.5. Координатори (представники) від факультетів мають слідкувати за виконанням даного Положення, вимог, встановлених Радою та вимог діючого законодавства України.

3.6. Бібліотека університету виступає координатором і основним виконавцем процесу поповнення репозитарію матеріалами, що надаються координаторами (представниками) від факультетів, наукових та науково-дослідних підрозділів університету або авторами.

3.7. За збереження електронних документів репозитарію відповідає системний адміністратор університету.

3.8. Технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів забезпечує системний адміністратор університету.


 1. ^ СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА РЕПОЗИТАРІЮ
  1. Репозитарій МНАУ є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура репозитарію складається із фондів МНАУ, інших науково-освітніх установ України та зарубіжжя. У разі потреби, за рішенням Координаційної ради, можуть створюватись інші колекції.

  2. Тематичний склад визначається факультетами навчального закладу та науково-дослідницькими установами відповідно до наукового і навчального процесів.

  3. Загальна структура університетського репозитарію визначається Координаційною радою та затверджується ректором університету.

  4. Головою координаційної ради ІР призначається проректор з наукової роботи університету.

4.5. Фонди репозитарію містять такі типи видань:

 • статті, монографії, підручники, навчальні посібники, словники, довідники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів (препринти або постпринти), тощо;

 • магістерські та наукові роботи студентів;

 • анотовані звіти науково-дослідних тем;

 • дисертації, що захищені в університеті та автореферати дисертацій;

 • інші документи наукового, освітнього чи методичного призначення за бажанням авторів.

4.6. Матеріали для розміщення в репозитарії надаються у відповідності до вимог (Додаток 1).

4.7. Публікації, здійснені науковцями в інших видавництвах, розміщуються в репозитарії за умови відсутності заборони на їх розміщення з боку видавництв. Відповідальність за надання та розміщення матеріалів без дозволу видавництва несе автор.

4.8. Хронологічні рамки для документів, що передаються до репозитарію, не встановлюються.


^ 5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ В РЕПОЗИТАРІЮ МДАУ


5.1. В репозитарії МНАУ розміщуються електронні публікації чи електронні версії друкованих публікацій (постпринти) або рецензовані матеріали (препринти).

5.2. Розміщення документів проводиться із дотриманням вимог до підготовки та розміщення наукових публікацій або шляхом передачі електронного документу до бібліотеки.

5.3. Автор надає до репозитарію електронну версію роботи у форматі, що відповідає типу даних. До репозитарію вносяться матеріали у наступних форматах:


Формати, рекомендовані для застосування, при розміщенні матеріалів

Матеріал

Назва формату

Розширення

Текст

Adobe PDF, Microsoft Word

pdf

Таблиці

Microsoft Excel

xls

Зображення

JPEG, GIF

jpg, gif

Презентація

Microsoft Powerpoint

ppt

Відео

MPEG

mpeg, mpg, mpe

Аудіо

WAV, MP3

mav, mp3


5.5. Обов’язкові елементи опису матеріалів, що передаються до репозитарію МНАУ- заголовок твору, прізвища авторів, ключові слова (не менше п’яти) та анотація , подаються українською, російською та англійською мовами.

5.6. Роботи аспірантів і студентів розміщуються за наявності рекомендації наукового керівника, зареєстрованого у репозитарії.

5.7. Матеріал може бути відкликаний з репозитарія автором, університетом чи в правовому порядку.

5.8. У разі, коли спільнота чи наукова рада факультету визнають рівень роботи, що представлена автором у спільноті, як низький, Координаційна рада доручає адміністратору репозитарію МНАУ вилучити такий документ.


^ 6. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР


6.1. Відкритий доступ не відміняє авторського права. Особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виключне право на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення про подання своєї публікації в Інтернет і підтверджуючи це у Авторському договорі (Додаток 2).

6.2. Твір не може бути розміщений у репозитарії МНАУ, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоду громадському порядку, здоров’ю та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.

6.3. Підписуючи Авторський договір (Додаток 2) автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання твору:

 • на внесення твору у базу даних репозитарію МНАУ ;

 • на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту;

 • на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;

 • на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;

 • на надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

6.4. У Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу у репозитарії МНАУ він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв).

6.5. Авторським договором автор підтверджує, що на момент розміщення твору у репозитарії МНАУ лише йому належать виняткові майнові права на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

6.6. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

6.7. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з авторів приймає умови цього договору, розміщуючи такий твір в репозитарії МНАУ.

6.8. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

6.9. Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, а також, якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора. Тоді він за допомогою адміністратора вилучає роботу з відкритого архіву.


Додаток 1


Вимоги до матеріалів, наданих для розміщення

в Інституційному репозитарії МНАУ^ Необхідні відомості
Поля для заповнення автором

Матеріал публікувався або розповсюджувався раніше

Інформація щодо публікацій (рік, місце видання ( джерело), видавництво, кількість публікацій)^ Матеріал включає більше 1 файлу

Кількість файлів (один ресурс може включати декілька файлів)

Бібліографічний опис

(повний бібл. опис для опублікованих матеріалів згідно з рекомендаціями ДСТУ ГОСТ 7.1-2006)

Бібліографічний опис робиться згідно з методичними рекомендаціями, розміщеними на сайті бібліотеки

^ Видавець/ видавництво (факультативно)
Редактор (якщо є)
^ Науковий керівник (якщо є)
Автор, співавтори

українською мовою (Прізвище ім’я та по батькові повністю)
^ Автор, співавтори

російською мовою (Прізвище ім’я та по батькові повністю)
Автор, співавтори

англійською мовою (Прізвище та ім’я). При введенні англійською мовою прізвища та імені застосовується транслітерація.
^ Назва матеріалу

українською мовою
Назва матеріалу

російською мовою
^ Назва матеріалу

англійською мовою
Ключові слова українською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)

^ Ключові слова російською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)
Ключові слова англійською мовою (не менше 4-5 слів чи словосполучень)

^ Дата публікації (рік –обов’язковo, день, місяць – факультативно)
Назва журналу, рік, номер, сторінки (для статті)
Індекси УДК, ББК
Ідентифікатори (ISSN, ISBN)
^ Характер або жанр змісту ресурсу

(обрати необхідне)

Стаття, Книга, Глава з книги, Навчальний об’єкт, Зображення, Зображення тривимірне, Мапа , Препринт, Презентація, Звукозапис, Програмне забезпечення, Технічний звіт, Дисертація, Відео-матеріал, інше

Мова (мова оригіналу твору)
^ Анотація українською мовою
Анотація російською мовою
^ Анотація англійською мовою
Спонсорська підтримка, якщо є (введіть у текстове поле імена/найменування спонсорів та/чи коди фондів)
Примітки

(можна вказувати зміст матеріалу, відгуки, коментарі про матеріал, тощо)

Інформація про автора

^ Прізвище, ім’я, по-батькові
Інститут, факультет, кафедра, структурний підрозділ
Посада
Контактні телефони
E-mail


Голова координаційної ради

інституційного репозитарію О.Є. Новіков


Директор бібліотеки О. Г. Пустова


Додаток 2


Додаток 6 ^ АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

про передачу прав на об’єкти авторського права,

що розміщуються в Інституційному репозитарію Миколаївського національного аграрного університету


м. Миколаїв “____” ___________ 20__ р.


Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України (ЦКУ) та відповідно до закону України “Про авторське право і суміжні права” та з метою наповнення Інституційного репозитарію Миколаївського національного аграрного університету.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім`я та по батькові Автора(ів) твору )

і ^ Миколаївський національний аграрний університет (далі - МНАУ) в особі ректора Шебаніна В. С., який діє на підставі Статуту, іменовані далі СТОРОНАМИ, ___________________________________________________________________________________

уклали цей Договір про наступне:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ТВІР за цим Договором є: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(вид та назва ОАП)

1.2. Автор(и) надає(ють) невиключні права на розміщення ТВОРУ на безоплатній основі в Інституційному репозитарії;

1.3. Автор(и) гарантує(ють) наявність у нього(них) прав на твір, що передаються по цьому Договору.

^ 2. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Права МНАУ

2.1.1. По цьому Договору МНАУ належать наступні права:

1) на використання ТВОРУ без отримання прибутку;

2) на відтворення ТВОРУ чи його частин в електронній формі;

3) на виготовлення електронних копій ТВОРУ для постійного архівного зберігання;

4) на включення ТВОРУ, як частини, до інституційного репозитарію МНАУ;

5) на надання електронних копій ТВОРУ у відкритому доступі в мережі Internet;

6) на подання ТВОРУ до загального відома громадськості таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

7) право на публічне використання твору та демонстрацію в інформаційних, рекламних та інших цілях;

8) на представлення твору за допомогою мережі Internet на будь-якій території, з якої може здійснюватися доступ до інституційного репозитарію через Internet.

^ 2.2. Обов`язки МНАУ

2.2.1. Зберігати конфіденційність щодо одержаних від Автора(ів) відомостей до обнародування твору та вживати заходів стосовно недопущення до неї сторонніх осіб.

2.2.2. Здійснювати усі необхідні дії для юридичного захисту прав на ТВІР.

^ 2.3. Права Автора(ів)

2.3.1. Особисті немайнові права, визначені ст. 423 та п. 1 ст. 429 ЦКУ, на такий ТВІР, в межах, визначених законодавством, за цим Договором належать Автору(ам)

2.3.2. Автор має право на забезпечення зі сторони Інституційного репозитарію для користувачів вільного чи авторизованого доступу до ТВОРУ.

^ 2.4. Обов’язки Автора(ів)

2.4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ТВОРУ до публічного оприлюднення.

2.4.2 Автор гарантує, що на момент розміщення ТВОРУ в Інституційному репозитарії майнові права на ТВІР ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);

2.4.3 Автор гарантує, що майнові права на ТВІР ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

2.4.4 Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

^ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторона, що не виконує або неналежним чином виконує свої зобов’язання за цим Договором несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

^ 4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Спори, пов’язані з невиконанням Сторонами умов цього договору, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

^ 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

5.2. Умови Договору щодо майнових прав інтелектуальної власності зберігають чинність протягом всього строку чинності цих прав.

5.3. У випадку реорганізації МНАУ, його права та обов’язки переходять до його правонаступника.

^ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6.2. Зміни та доповнення до цього Договору мають бути оформлені додатковим договором або протоколом до цього договору з обов’язковим його підписанням Сторонами цього договору.

6.3. Договір не може бути розірваний або змінений в односторонньому порядку.

^ 7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Миколаївський національний аграрний університетАвтор

ПІБ_______________________________________

Серія _________ № _________________________

Виданий ___________________________________

Адреса _____________________________________

____________________________________________ Дата ________ Підпис

Ректор_____________ Шебанін В.С.

М.П.


Автор

ПІБ_______________________________________

Серія _________ № _________________________

Виданий ___________________________________

Адреса _____________________________________

____________________________________________ Дата ________ ПідписСхожі:

Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconПоложення про проведення переддипломної практики студентів вінницького національного технічного університету розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради університету Протокол №5 від 20. 12. 2012 р
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconПоложення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету визначає основні поняття,...
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconПоложення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету
Положення про інституційний репозитарій (електронний архів) Донбаського державного технічного університету визначає основні поняття,...
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconМетодичні рекомендації щодо проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року
Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету механізації сільського господарства Миколаївського національного аграрного...
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconПоложення про інституційний репозитарій двнз кнеу імені Вадима Гетьмана схвалити. Розмістити інформацію про створення інституційного репозитарію на сайті університету та довести Положення до структурних підрозділів
Положення про інституційний репозитарій двнз кнеу імені Вадима Гетьмана схвалити
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconПоложення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Загальні положення та терміни
Положення про електронний архів (репозитарій) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (далі репозитарій)...
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconАвторський договір про передачу прав на об’єкти авторського права, що розміщуються в Інституційному репозитарію Миколаївського національного аграрного університету
Керуючись нормами четвертої книги Цивільного кодексу України (цку) та відповідно до закону України “Про авторське право І суміжні...
Положення про інституційний репозитарій миколаївського національного аграрного університету прийнято на засіданні науково-методичної ради університету (протокол №2 від «31» жовтня 2012р.) Миколаїв iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських І лабораторних занять
Затверджено на засіданні науково – методичної ради Херсонського державного педагогічного університету (протокол №2 від 1 червня 2000...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи