Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою icon

Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
Скачати 69.39 Kb.
НазваЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
Дата18.04.2013
Розмір69.39 Kb.
ТипЗакон
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170):

у пункті "б":

підпункт 2 доповнити словами "залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні";

у підпункті 8 слова "професійно-технічних закладах освіти" замінити словами "професійно-технічних навчальних закладах";

підпункт 9 після слова "неповнолітнім" доповнити словом "учням".

2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 8, ст. 67; 2008 р., № 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 22 червня 2012 року № 5026-VI):

1) у частині першій статті 9:

абзац третій після слів "організація здійснення державної політики в галузі професійно-технічної освіти" доповнити словами "розроблення стратегії розвитку професійно-технічних навчальних закладів";

доповнити абзацами такого змісту:

"організація і проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності та подання за їх результатами кандидатур на призначення відповідно до статті 24 цього Закону;

проведення атестації директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, пропозицій щодо формування мережі професійно-технічних навчальних закладів;

погодження положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти;

здійснення контролю за виконанням керівниками професійно-технічних навчальних закладів своїх обов’язків за трудовим договором (контрактом);

здійснення у межах своїх повноважень контролю за працевлаштуванням випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням;

забезпечення зберігання установчих документів професійно-технічних навчальних закладів, рішень та протоколів засідань їх виконавчих органів;

інші повноваження відповідно до закону";

2) статтю 14 доповнити частиною другою такого змісту:

"Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади";

3) у статті 21:після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти, розробляється та затверджується його засновником за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

4) у статті 24:

частину другу викласти в такій редакції:

"Директор професійно-технічного навчального закладу державної форми власності призначається на посаду за результатами конкурсу, який проводиться відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. Директор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Керівники професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності проходять атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти";

5) у статті 26:

абзац третій частини восьмої викласти в такій редакції:

"державний кваліфікаційний екзамен (кваліфікаційний екзамен) або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює";

у частині тринадцятій слова "Міністерством праці та соціальної політики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин";

6) у статті 28:

частину першу після слів "час викладача" доповнити словами "педагога професійного навчання";

частину третю після слів "роботи викладача" доповнити словами "педагога професійного навчання";

7) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом, який визначає:

код секції (підсекції), код та назву розділу (група, клас, підклас) за Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" або номер групи загальних професій;

назву професії (професійну назву роботи) за Національним класифікатором України "Класифікатор професій";

належність робітничих професій (розряд, клас, категорія, група) для первинної професійної підготовки відповідно до атестаційного рівня професійно-технічного навчального закладу, а також професійно-технічного навчання на виробництві, у сфері послуг;

можливість перепідготовки за технологічно суміжною професією та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах на виробництві, у сфері послуг";

8) у статті 32:

у частині першій слова "основних обов’язкових засобів навчання" виключити;

частину другу виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Державні освітні стандарти з конкретних професій розробляються на основі державного стандарту професійно-технічної освіти і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади";

9) у статті 36:

у першому реченні частини другої слова "програмами професійно-технічної освіти" замінити словами "програмами первинної професійної підготовки";

у частині третій слова "курсової підготовки" замінити словами "професійно-технічного навчання, у тому числі";

10) у статті 41 слова "діти, які залишились без піклування батьків" замінити словами "діти, позбавлені батьківського піклування";

11) у назві та тексті статті 43 слова "діти, які залишилися без піклування батьків" в усіх відмінках замінити словами "діти, позбавлені батьківського піклування" у відповідному відмінку;

12) у частині першій статті 45 слова "педагоги з професійного навчання" замінити словами "педагоги професійного навчання";

13) у статті 49:

у частині першій слова "державними професійно-технічними навчальними закладами" замінити словами "професійно-технічними навчальними закладами державної або комунальної форми власності";

частину другу викласти в такій редакції:

"Об’єкти права власності закріплюються засновником за професійно-технічним навчальним закладом державної або комунальної форми власності або установою професійно-технічної освіти на праві оперативного управління";

частину четверту після слів "у державній" доповнити словами "або комунальній";

у частині п’ятій слова "державних професійно-технічних навчальних закладів" замінити словами "професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності";

у частині сьомій слова "інших (крім державної) формах" замінити словами "приватній формі";

14) у частині другій статті 50 слова "професійно-технічної підготовки робітників" замінити словами "професійної підготовки кваліфікованих робітників (первинної професійної підготовки)";

15) у статті 51: у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"професійну підготовку кваліфікованих робітників (первинну професійну підготовку) понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до договорів, укладених з юридичними та фізичними особами";

абзац третій після слова "освітніх" доповнити словами "та інших".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року 5498-VI
Схожі:

Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів (витяг)
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів Верховна Рада України постановляє
У законі України "Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового, алкогольних напоїв та тютюнових...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації
У законі України "Про банки І банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconПро затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І науково-технічних розробок на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р.
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків: Закон України від 16 червня 2011 року №3524-vi / Україна....
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconПро затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І науково-технічних розробок на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р.
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків: Закон України від 16 червня 2011 року №3524-vi / Україна....
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconУкраїни Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» №3024-vi від 15. 02. 2011 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // www rada gov ua
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 12. 2000 р. №2121-ііі // Офіційний сайт Верховної Ради України // www rada...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconЗакон України від 5 квітня 2007 року №876 V// Все про бухгалтерський облік. 2007. №72. 6 серпня. С. 13. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дитячих позашкільних навчальних закладів: Закон України від 5 квітня...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconПовідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права І суміжних прав"
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної...
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи