Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович icon

Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович
Скачати 421.09 Kb.
НазваУкраїнська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович
Сторінка3/3
Дата23.04.2013
Розмір421.09 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

ВИСНОВКИ


1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в суперечності між виокремленим й автономним змістом технічних дисциплін професійної підготовки учнів ПТНЗ і наявною інтегрованістю науки, техніки та виробництва, а також професійної діяльності кваліфікованого робітника. Вирішення цієї проблеми в межах традиційної ПСН неможливо у зв’язку з системно-дисциплінарною організацією навчальних знань, а можливо тільки в межах ПМСН і МСН за умови розроблення інноваційної моделі модульної ДСПП та методик інтеграції змісту технічних дисциплін на основі інтегративно-модульного й об'єктно-орієнтованого підходів.

2. Проаналізовано стан розробленості проблеми інтеграції змісту технічних дисциплін в аспекті генезису та розвитку предметної та модульної систем навчання на фоні глобальних процесів диференціації й інтеграції. Висвітлено вплив інтегративного підходу на розвиток змісту професійної освіти в межах ПСН, виявлені рівні, типи та напрями інтеграції змісту технічних дисциплін. Встановлено, що ефективним інструментом інтеграції змісту технічних дисциплін в ПМСН є інтегративно-модульний підхід. На відміну від відомих концептуальних підходів з інтеграції змісту навчання, запропонована ідея суцільної інтеграції змісту програм професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки з елементами тем загальнотехнічних, соціально-економічних і природничо-математичних навчальних дисциплін, які близькі за змістом або мають сильні міжпредметні зв’язки. Вирішення проблеми інтеграції змісту технічних дисциплін в МСН здійсненено на основі інноваційного об’єктно-орієнтованого підходу.

3. Розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено концепцію проектування ДСПП й інтегрованого змісту технічних дисциплін для технології МНП у ПТНЗ, яка є основою для розроблення методик інтеграції змісту технічних дисциплін. Отримано такі нові наукові положення: 1) навчальне знання про об’єкт (предмет, явище, процес тощо) ПО є гомоморфним відображенням відповідного наукового знання; 2) динамічні структури (організації) наукових знань є джерелом генезису та розвитку систем професійного навчання, які визначаються дисциплінарним, інтегративно-модульним і синтетичним рівнями організації навчальних знань і яким відповідають професійно-орієнтовані, предметно-модульні та проблемно-модульні ступені інтеграції змісту навчання, що є основою проектування відповідних ІПК; 3) моноаспектні та моносистемні наукові знання, які лежать в основі традиційної системно-дисциплінарної організації науки, породжують ПСН, знання більш високого рівня інтеграції (поліаспектні, полісистемні) – ПМСН, а найвищий рівень інтеграції знань (діяльнісно-, ідейно-, об’єктно- та проблемно-орієнтовані) – МСН; 4) розроблена інфологічна модель систем і технологій професійного навчання.

Результатом реалізації етапів низхідного дидактичного проектування, базованого на методі функціональної декомпозиції, встановлено, що роль модульної ДСПП, яка гомоморфно відображає структури предметних областей поля професійної діяльності кваліфікованого робітника визначеного кваліфікаційного рівня, відіграє структура МБ, який входить у ПБ. Запропонована універсальна, ієрархічна, рекурсивно вкладена, динамічна структура ПБ, в якій ієрархічні рівні відповідають визначеним модульним блокам. Показано, що змістовною основою технології МНП є ІДМ, який є компонентом МБ і моделює певну ПО поля професійної діяльності. Розроблені й обґрунтовані основні наукові принципи проектування модульної ДСПП й інтегрованого змісту технічних дисциплін. Встановлено, що навчальною моделлю поля професійної діяльності кваліфікованого робітника певного рівня кваліфікації є інтегрований зміст технічних дисциплін на рівні модульної програми ІПК, яка проектується на основі модульно-інтегрованого (в межах ПМСН) або неперервно-інтегрованого (в межах МСН) типів організації навчальних знань, а також визначених алгоритмів діяльності учнів. Структура вказаної моделі складається з модульних одиниць, зміст яких моделює підсистеми ПО, і з модульних елементів, зміст яких моделює теоретичні та практичні об’єкти ПО. Обґрунтована доцільність побудови трирівневої структури НМ модульного елемента, яка адекватно відображає рівні робітничої кваліфікації, а зміст подається як послідовно ускладнюючі моделі навчальних знань й алгоритмів діяльності учнів.

4. Наукова проблема вирішена шляхом удосконалення існуючої методики проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін, яка базується на структурному, інтегративно-модульному та діяльнісному підходах, а також через розроблення методики об’єктно-орієнтованого проектування ДСПП й інтегрованого змісту технічних дисциплін для технології МНП, яка базується на об’єктній декомпозиції й інтеграції навчальних елементів. Як прикладний результат отримано

прогностичну професійну модель електромонтера з промислового електро- устаткування, інноваційну ОКХ й інтегровану модульну навчальну програму ступеневої підготовки електромонтерів у ПТНЗ. Встановлено, що НМ модульного елемента повинен мати не тільки змістовну та логічну, але й семантичну та методичну цілісність. Розроблено модель інтегрованого змісту професійної підготовки на рівні НМ. Запропоновано трирівневі модульні елементи та відповідні

завдання тестів успішності, в яких кожному з рівнів складності змісту навчання відповідає домінуючий тип моделей зображення навчальних знань, а також певний алгоритм діяльності учнів. Уведено поняття чітких і нечітких особистих знань, процедура їх квантифікації. Показано доцільність використання інтервальної 100-значної шкали для об'єктивного оцінювання знань і вмінь учнів, тестування, виявлення чітких і нечітких знань, спроможності учнів до самонавчання. Розроблена методика кількісного оцінювання професійної компетентності випускника ПТНЗ на основі використання інтервальної 100-значної шкали, моделей тестування, методу факторизації та процедур кваліфікаційного випробування. Встановлений зв'язок між рівнями робітничої кваліфікації та діапазонами професійної компетентності.

5. Визначено педагогічну й економічну ефективності впровадження технології МНП на основі інтегрованого змісту технічних дисциплін. Експериментальне дослідження виявило збільшення результативності навчання в середньому на 15,3% при переході професійної підготовки учнів ПТНЗ на інтегрований зміст, що підтверджує вірогідність висунутої гіпотези та правильність вихідної концепції. Виявлено суттєве зростання середнього значення рівня індивідуалізації навчання (із 0,18 до 0,75) при переході від традиційної до модульної технології. Достовірність одержаних результатів забезпечується їх теоретичною обґрунтованістю та підтверджується позитивними результатами впровадження інтегрованого змісту МНП у ряді ПТНЗ України. Подальший розвиток досліджень здійснюється в напряму розробки концептуальних моделей процесу модульного навчання з використанням інтелектуальних навчальних систем та сучасних методів програмування.


^ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Монографії

  1. Психолого-педагогическая система технологии обучения профессии: моно-

графия / [Максименко Ю.Б., Микуляк О.П., Костюченко М.П. та ін.]; за ред.А.С.Нікуліної. –Донецк: ГИПО ИПР, 1997. – 264 с. (Авторські. – С. 43– 68).

2. Педагогічна технологія модульного навчання професії:монографія / [Мак- сименко Ю.Б., Микуляк О.П., Костюченко М.П. та ін.]; за ред. А.С.Нікуліної. –

Донецьк: ДІПО ІПП, 2001. – 344 с. (Авторські. – С. 136– 268).

  1. Інноваційні педагогічні технології навчання професії:монографія / [Мак-

сименко Ю.Б., Заславська С.Г., Костюченко М.П. та ін.]; за ред.А.С.Нікуліної. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 385 с. (Авторські.– С. 143– 256, 355– 367).


Навчально-методичні праці

  1. Модульна система професійного навчання: [навч.-методич. посібник] /О.П.Микуляк, Г.П.Матвєєв, М.П.Костюченко, С.Г.Заславська. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток ЛТД”, 2002. – 246 с. (Авторські. – С. 5– 52, 182– 217).

  2. Модульная система обучения профессии. Ч.1. Общие вопросы: [метод. пособие] /Г.П.Матвеев, М.П.Костюченко, С.И.Заславская, А.В.Гордеева. – Донецк: РИПК,1992.– 29 с. (Авторські.– С. 6– 29).

  3. Костюченко М.П. Організація модульного навчання в професійно-технічних навчальних закладах: [навч.-методич. посібник] /М.П.Костюченко, Д.В.Паньков.– Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 100 с. (Авторські.– С. 3– 57).

  4. Костюченко М.П. Сучасний стан і перспективи розвитку електроенергетики й електротехнічної промисловості: [навч.-методич. посібник] / Михайло Петрович Костюченко. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 78 с.

  5. Костюченко М.П. Дидактичне проектування цілей і змісту професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки: [метод. рекомендації] / Михайло Петрович Костюченко. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2008. – 100 с.

Статті у наукових фахових виданнях

  1. Костюченко М.П. Поняття модуль у педагогічних дослідженнях/ М.П.Костюченко // Педагогіка і психологія професійної освіти. –2000. – № 4. – С.27–45.

10. Костюченко М.П. Генезис, розвиток і зміст досліджень з модульного професійного навчання за кордоном / М.П.Костюченко //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 3. – С. 100– 110.

11. Костюченко М.П. Модульне професійне навчання: аналіз досліджень /М.П. Костюченко//Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – № 1. – С. 79–92.

12.Костюченко М.П. Методика оцінювання якості засвоєння слухачами навчального матеріалу з охорони праці / М.П. Костюченко // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць ННДІОП. – 2002. – Вип. 5. – С. 75–80.

  1. Костюченко М.П. Трикомпонентна модель систем і технологій професійного навчання / М.П. Костюченко // Проблеми інженерно-педагогіч. освіти. – 2003.– № 5.– С.101– 107.

14.Костюченко М.П. Аналіз інструктивно-методичної функції керівників професійно-технічних навчальних закладів / М.П. Костюченко, І.Є.Сілаєва, C.С. Шевчук//Педагогіка і психологія професійної освіти.– 2006.– № 2. – С. 163–172.

15.Костюченко М.П.Проблеми розвитку організаційної й інструктивно-методичної діяльності керівних кадрів у ПТНЗ / М.П. Костюченко, І.Є. Сілаєва, С.С. Шевчук //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 3. – С. 139–149.

Статті у наукових виданнях

  1. Костюченко М.П. Принципы ситуационно-модульной технологии профессионального обучения / М.П. Костюченко // Професійна освіта: теорія і практика. – 2000. – № 1–2 (11–12). – С. 48–54.

17. Костюченко М.П. Модульный подход в профессиональном обучении: основные понятия и принципы / М.П. Костюченко // Сб. науч. трудов. – Донецк: ИПО ИПР. – 1999. – С. 120–127.


Матеріали конференцій

18. Костюченко М.П. Дидактический модуль как аналог фреймовой модели представления знаний / М.П.Костюченко // Компьютерные программы учебного назначения: тезисы докл. 1-й межд. конф. – Донецк: ДонГУ, 1993. – С. 39– 40.

19. Костюченко М.П. Разработка моделей предметных областей в модульной системе обучения / М.П.Костюченко // Образование, повышение квалификации и региональное развитие: матер. межд. конф. – Минск: ИПК образования, 1994. – Т. 1. – С. 159–161.

20. Костюченко М.П. Результати впровадження ситуаційно-модульної технології професійного навчання в навчальний процес ПТУ / М.П.Костюченко, Н.В.Грищук, А.С.Носова // Технологічний підхід в дидактиці. Блочно-модульне навчання професії: матер. 3-ї міжн. наук.-практ. конф.–Донецьк:ДІПО ІПП, 2001. – С. 64– 67.


АНОТАЦІЇ

Костюченко М.П. Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2009.

У дисертації наведено нове вирішення наукової проблеми, яка проявляється в суперечності між виокремлюваністю й автономністю змісту навчальних дисциплін професійної підготовки учнів ПТНЗ і реальною діяльністю кваліфікованого робітника, що має інтегрований характер. З метою вирішення вказаної проблеми запропоновано часткова або повна відмова від предметної системи навчання і перехід до інноваційних предметно-модульної та модульної систем професійного навчання (ПМСН і МСН), ступінь інтеграції змісту яких відповідає предметно-модульним і проблемно-модульним інтегративним професійним курсам. Відповідно до цього, розроблена концепція проектування динамічної структури професійної підготовки й інтегрованого змісту технічних дисциплін для технології модульного навчання професії у ПТНЗ. У межах ПМСН і МСН розроблені дві методики проектування навчально-програмної документації й інтегрованого змісту навчання. Здійснено експериментальне дослідження ефективності та результативності модульного навчання учнів інтегрованому змісту технічних дисциплін. Результати впровадження розробленої методики в навчальний процес дозволили дійти до висновку про підвищення якості професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів у ПТНЗ.

^ Ключові слова: професійно-технічна освіта, система навчання, технічна дисципліна, інтегративний дидактичний модуль, навчальний матеріал, навчальне знання, модуляризація, інтеграція, модель, діяльність, предметна область.


Костюченко М.П. Проектирование интегрированного содержания технических дисциплин модульного обучения в профессионально-технических учебных заведениях.Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (технические дисциплины). – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2009.

В диссертации приводится новое решение проблемы, которое проявляется в противоречии между разобщенностью и автономностью содержания учебных дисциплин профессиональной подготовки учащихся в ПТУЗ и реальной деятельностью квалифицированного рабочего, которая имеет интегрированный характер. Указанную проблему предлагается решить путем частичного или полного отказа от предметной системы обучения (ПСО) и перехода к инновационным предметно-модульной и модульной системам обучения (ПМСО, МСО), степень интеграции содержания которых отвечает предметно-модульным и проблемно-модульным интегрированным профессиональным курсам (ИПК). Указанные системы обучения есть основой для разработки технологий обучения. Разработана концепция проектирования динамической структуры профессиональной подготовки и интегрированного содержания технических дисциплин для технологии модульного обучения профессии в ПТУЗ. Результатом реализации этапов нисходящего дидактического проектирования является рекурсивно вложенная структура модульного блока, которая гомоморфно отображает структуры предметных областей поля профессиональной деятельности рабочего определенного квалификационного уровня. Разработаны научные принципы проектирования модульной динамической структуры профессиональной подготовки и учебного материала модульных элементов.

Предложены две методики проектирования интегрированного содержания обучения на уровнях учебной программы и учебного материала. Первая методика базируется на интегративно-модульном и деятельностном подходах, что позволяет разработать программу предметно-модульного ИПК (в пределах ПМСО) и интегрированное содержание учебного материала модульных элементов. Другая методика использует объектно-ориентированное проектирование структуры и содержания профессиональной подготовки с целью получения программы проблемно-модульного ИПК (в пределах МСО). Установлено, что рекурсивно вложенная структура модульного блока имеет преимущество над другими структурами профессиональной подготовки. В качестве содержательной основы технологии модульного обучения профессии рассматривается интегративный дидактический модуль (ИДМ), который является компонентом модульного блока. ИДМ гомоморфно отображает структуру предметной области поля профессиональной деятельности и моделирует взаимозависимыми учебными знаниями и алгоритмами её предметы, явления и процессы. Признаки ИДМ определяют многоступенчатость и структурно-содержательную гибкость учебной программы ИПК, её адаптивность к индивидуальным потребностям учащихся, а также обеспечивают формирование инвариантного и вариативного содержания обучения планируемой целенаправленности и уровня сложности в виде обычных или трёхуровневых модульных элементов. Последние предполагают как традиционные, так и инновационные формы представления учебного материала.

Показана целесообразность процедур квантификации и факторизации в 100-значной интервальной шкале для объективного оценивания знаний и умений уча-

щихся, тестирования, выявления чётких и нечетких знаний, их способности к самообучению. Разработана методика количественной оценки уровня профессиональной компетентности выпускника ПТУЗ на основе использования “жёстких“ и “мягких“ моделей тестирования, 100-значной интервальной шкалы и выполнения им серии квалификационных пробных работ. Показано, что процесс обучения учащихся должен быть таким, чтобы уменьшить рассеивание количественных уровней их компетентности относительно среднего значения компетентности группы учащихся. Обосновано, что каждый уровень квалификации должен соотноситься с тремя диапазонами уровней профессиональной компетентности (базовый, углубленный, творческий), которые отображают последовательно усложняющиеся классы алгоритмов производственной деятельности, а также заданий, которые их опережают: стереотипные, диагностические и эвристические.

^ Ключевые слова: профессионально-техническое образование, система обучения, учебная дисциплина, интегративный дидактический модуль, учебный материал, учебное знание, модуляризация, интеграция, модель, учебная деятельность, предметная область.


Kostyuchenko M. P. Integrated content designing of technical disciplines at Vacational Schools. Manuscript: Thesis on competition of an educational degree for the Pedagogical Sciences Candidate on the specialty coded as 13.00.02 - theory and technique of training for technical disciplines. The Ukrainian Engineer-Pedagogical Academy, Kharkov, 2009.

This thesis presents the new decision of a scientific problem which is particularly revealed in inconsistency between dissociation of the educational disciplines contents of traditional subject system of training and real professional activity of the competent worker that has an integrated character. The indicated problem is offered to be decided by partial or complete refusal of training subjects systems and transition to some innovational systems of training such as subject-modular and modular and also to modular professional training techniques beginning with levels of integrated content which is corresponding to subject-modular and problem-modular professional courses. In this connection, the definite number of conceptual elements and necessary structures for professional training and integrated content designing for technical subjects have been elaborated and based for the modular studying at vocational school. Two techniques for designing of study-programming documentation and integrated content for the study have also been worked out in the frame of subject-modular and modular systems of studying. Experimental research of efficiency and productivity of trainees’ integrated content modular studying of technical disciplines at vocational schools have been carried out. The results of modular technology introduction in the educational process allowed us to make the conclusion about increase of professional - theoretical and professional - practical level of high-skilled Personnel preparatio.

Key words: professional training, system of training, educational discipline, integrated didactic module, educational texts, professional knowledge, modularization, integration, model, activity, subject field.


Підписано до друку 15.04.2009 р. Формат 60х84 1/16

Ум.друк.арк.0,9. Друк лазерний. Зам. № 9899. Накл. 100 прим.


Надруковано в ТОВ «Цифрова типографія»

Адреса: м.Донецьк, вул.. Челюскінців, 291а, тел.:(062) 388-07-31, 388-07-30
1   2   3

Схожі:

Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія павленко Максим Петрович
Робота виконана в Бердянському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Бердянськ
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія мальована Вікторія Володимирівна
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, м. Харків
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія лукін володимир Євгенович
Об’єднаний інститут при Національній академії оборони України, заступник начальника з наукової роботи, м. Київ
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія отрошко Тамара Вячеславівна
Система оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія Історична довідка
За порівняно короткий час узпі став провідним вузом в цій галузі, а з 1963 року – Республіканським Науково-методичним центром з методичного...
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія о. Е. Коваленко Н. О. Брюханова
О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів...
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи