Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 icon

Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05
Скачати 247.72 Kb.
НазваМетодичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05
Дата14.06.2013
Розмір247.72 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /Афу (Царенко).docМетодичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


АНТЕННО-ФІДЕРНІ ПРИСТРОЇ ТА

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ РАДІОХВИЛЬ

Методичні вказівки

по організації та плануванню самостійної роботи студентів

РЕКС - Кафедра радіоелектроніки та комп’ютерних систем


Спеціальність 6.010104.05

Харків 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


Антенно-фідерні пристрої та

розповсюджувачі радіохвиль


Методичні вказівки

по організації та плануванню самостійної роботи


для студентів спеціальності 6.010104.05


Затверджено

Методичною Радою

Української інженерно-

педагогічної академії

Протокол N 1

від 22 вересня 2009р.


Харків 2009

Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль. Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи студентів за фахом 6.010104.05 /Упорядник – Царенко В.Т. Харків: УІПА, 2009 – 22 с.


У даній розробці викладений перелік головних видів самостійної роботи студентів, стисла характеристика учбового плану з дисципліни та наведені методичні рекомендації по організації самостійної роботи.


Відповідальний за випуск завідуючий кафедрою РКС, доктор технічних наук проф. Сахацький В. Д.


Рецензент кандидат технічних наук проф. Коняхін Г.Ф.


Методичні вказівки затверджені на засіданні кафедри радіоелектроніки та комп’ютерних систем, протокол № від 2009р. 1. Загальні положення


Дисципліна „Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль” є спеціальною інженерною дисципліною. Вона охоплює комплекс різноманітних заходів з планового технічного обслуговування, відновлення працездатності після відмов, профілактичних регламентних робіт та інших, які суттєво впливають на надійність систем РЕА та їх довговічність.

Метою вивчення цієї дисципліни є отримання теоретичних знань і, головне, практичних навичок, що дозволяють студенту правильно розраховувати антенні пристрої, проводити антенні вимірювання.


 1. Стисла робоча програма

Загальний обсяг дисципліни складає 180 годин (5 кредитів), в тому числі 88 годин аудиторних занять (44 – лекції, 36 – лабораторних занять, 8 – практичних занять) та 92 годин самостійної роботи. Дисципліна викладається на протязі двох семестрів.


2.1. Тематика лекцій

2.1.1. Весняний семестрНайменування теми

лек­ції

Кі­ль­кість го­дин

Назва умінь,

що фо­рмуються

1

2

3

4

Модуль 1

1

Вступ. Сучасний стан, напря­мки розвитку в Україні радіо­електроніки та радіозв"язку, телеба­чення. Місце теорії роз­повсюдження радіохвиль і ан­тенної техніки в перс­пективі розвитку радіоте­хнічних засо­бів зв”язку. Діапазони радіоча­стот. Основне рівняння ра­діозв”язку.

2

Вміти дати су­часну характеристику теорії і тех­ніки АФУ та РРВ

2

Фідери і фідерні елеме­нти. Фідерні (поняття). Класифікація. Первинні та вторинні параметри. Фідерні елементи та при­строї. Класифікація. Мат­риці розсіювання S і предачі Т. Параметри і характеристики. Коефі­ціент бігущої хвилі (КБХ) і коеффіціент сто­ячої хвилі (КСХ)

3

Вміти розраховувати параметри та харак­теристики НВЧ-при­строїв.

3

Фідерні елементи. Ізоля­тори в коанксиальних лі­ніях. Повороти і вигіни. Розвітлювачі (Т-трій­неки, Y-трійники. Коаксі­альні та хвилеводні пере­ходи (плавні, східчасті). Хвилеводно-коаксіальні переходи (ХКП), смуж­ково-коаксиальні пере­ходи (СКП). Погоджені навантаження. Коротко­замикателі.

3

Вміти дати пояснення з точки зору використання фідерних пристроїв.

Модуль 2

4

Загальні питання. Хвилеводне рівняння і його загальне рішення. Фронт хвилі. Поляризація хвилі. Розповсюдження радіохвиль в ідеальному діелектрику і однорідному полупровідниковому середовищі. Вплив землі на розповсюдження плоских радіохвиль. Принцип Гюйгенса і зони Френеля.

3

Вміти дати пояснення щодо фізичної стати рівнень Максвелла та їх впливу на теорію розповсюдження радіохвиль.

5

Розповсюдження земних РХ без урахування впливу тропосфери. Загальні визначення, які відносяться до характеристик земної поверхні і тропосфери. Електричні параметри грунту. Три випадка розповсюдження земних радіохвиль. Розповсюдження земних РХ над плоскою поверхнею. Розповсюдження земних РХ над сферичною поверхнею. Розповсюдження радіохвиль над нерівною поверхнею і при наявності екранізуючих перешкод.

4

Вміти розраховувати електромагнітні поля у вільному просторі з урахуванням відбиття від поверхні землі.

6

Розповсюдження земних РХ з урахуванням впливу тропосфери. Тропосфера, склад і її будова. Коефіцієнт переломлення атмосфери. Атмосферна рефракція. Тропосферні радіохвилі (тропосферний хвилевід). Облік розсіювання радіохвиль у тропосфері. Завмирання сигналів при тропосферному поширенні РХ: поглинання РХ у тропосфері. Поширення радіохвиль різних частотних діапазонів.

3

Уміти дати роз”яснення ефекта рефракції і його залежності від характеристики тропосфери і надати приклад траєкторій радіохвиль.

7

Розповсюдження радіохвиль в іоносфері. Розповсюдження радіохвиль в однорідному іонізованому газі. Переломлення і відображення радіохвиль в іоносфері. Поглинання радіохвиль. Розповсюдження довгих хвиль. Розповсюдження середніх хвиль. Поширення коротких хвиль; зони мовчання, ехо на коротких хвилях. Розповсюдження ультракоротких хвиль. Атмосферні і космічні перешкоди.

5

Уміти дати пояснення, чому діелектрична проникливість , а також уміти користуватися формулою, яка застосовується дл розрахунку радіохвиль, які відбиваються від шара іоносфери.

Всього у семестрі 22 годин


2.1.2. Осінній семестрНайменування теми

лек­ції

Кі­ль­кість го­дин

Назва умінь,

що фо­рмуються

1

2

3

4

Модуль 1

1

Вступ. Визначення поняття теорії антенної техніки, класифікація антен. Параметри і характеристики антен. Елементарні випромінювачі – лінійні і плоскі (диполь Герца, випромінювач Гюйгенса). Принцип взаємності в теорії і техніці антен.

5

Вміти визначати основні визнання, класіфікацію та параметри і характеристики антен.

2

Лінійні антени. Системи лінійних дротових випромінювачів. Найпростіші представники лінійних антен – одиночний вібратор, одинична рамка. Симетричний лінійний вібратор. Рамкова антена. Шлейф-вібратор. Антенний вібратор і рефлектор. Активний вібратор і директор. Директорна антена. Антенні грати, складені з лінійних дротових випромінювачів. Симетрующі фідерні пристрої. Погоджуючи фідерні пристрої. Антени довгих, середніх і коротких хвиль.

6

Уміти дати пояснення щодо конструкції та функціювання антен і основні засоби їх розрахунку.

Модуль 2

3

Апертурні антени. Загальні положення про апертульні антени: апертура, відбивач, випромінювач. Класифікація. Формування ДН. КНД апертурних антен. Хвилеводні випромінювачі і рупорні антени, як найпростіший варіант апертурних антен. Формування ДН, розрахункові співвідношення рупорних антен. Області використання.

5

Уміти дати пояснення щодо конструкції та функціювання антен і уміти розраховувати ці антени.

4

Дзеркальні антени. Види випромінювачів і відбивачів. Розрахункові співвідношення. Області використання. Лінзові антени. Прискорюючи і сповільнюючи радіолінзи. Діелектричні стрижневі антени. Режим з уповільненою хвилею струму, що біжить, полярізації в стержні. Випромінювач і стержень діелектричної антени. Області використання діелектричних антен.

Антенні грати. Синфазні горизонтальні антени. Багато вібраторні антени бігучої хвилі. Хвилевидно-щілинні антени. Фазіруючі грати та елементи фідерного тракту, що забезпечують їх роботу. Активні фазіруючі грати з електричним скануванням. Антени передавальних телецентрів.

6

Уміти дати пояснення різним конструкціям дзеркальних антен і антенних грат, а також уміти їх розраховувати.

Всього у семестрі 22 години2.2 Тематика практичних занять

2.2.1 Осінній семестр (у весняному семестрі не передбачувані)Зміст практичних занять

Кі­ль­кість го­дин

Назва умінь,

Що фо­рмуються

1

2

3

4

Модуль 1

1

Розрахунок радіо траси

2

Уміти користуватися головним рівненням радіозв”язку для розрахунку напруженостей магнітного та електричного полей на заданій відстані *

Модуль 2

2

Розрахунок лінійних антен

2

Уміти розраховувати параметри і характеристики найголовніших типів лінійних антен - вібраторних, рамочних та антенних грат.

3

Розрахунок апертурних антен

4

Уміти розраховувати характеристики і V параметри рупорних та дзеркальних антен і їх конструктивні елементи.

Всього у семестрі 8 годин2.3 Тематика лабораторних занять

2.3.1 Весняний семестр
Тематика лабораторних занять

Кількість годин

Назва умінь,

Що формуються

Модуль 1

1

Дослідження вимірюваль­ної апаратури

4

Вміти користуватися вимірювальними методами та пристроями

2

Дослідження елементів коаксіального тракта

4

Уміти досліджувати фідерні елементи на автоматичних пристроях.

Модуль 2

3

Дослідження хвилеводних елементів антенно-фідерного тракта

4

Уміти користуватися методиками вимірювання параметрів хвилеводних елементів.

4

Дослідження параметрів хвилеводних елементів за допомогою вимірювальної лінії.

4

Уміти проводити дослідження за допомогою вимірювальної лінії.

Всього у семестрі - 16 годин2.3.2 Осінній семестр
Тематика лабораторних занять

Кількість годин

Назва умінь,

що формуються

Модуль 1

1

Дослідження вібраторних антен

4

Вміти користуватися автоматичними приладами для вимірювання діаграм розповсюдження радіохвиль, які є характерними для лінійних (вібраторних) антен

2

Дослідження рупорних антен

4

Уміти користовуватись розрахунком та експериментальним дослідженням рупорних антен.

3

Дослідження дзеркальних антен

4

Уміти вимірювати діаграми розповсюдження радіохвиль за допомогою дзеркальних антен і уміти по наслідках вимірювання розра-ховувати їх параме-три, наприклад, підсилювання.

Модуль 2

4

Дослідження діелектричних антен

4

Уміти досліджувати параметри діелектричних антен 3-х діапазону __ автоматиченому вимірювальому комплексу типу PZ-G1

5

Дослідження комутаторних антен

4

Уміти досліджувати антенні комутатори, які засновані на p-i-n-діодах 8 мм діапазону.

Всього у семестрі – 20 годин2.4 Питання для самоперевірки


№ п/п

Зміст питань для самоперевірки

Модуль 1 (весняний семестр)Дайте пояснення фізичній сущності двом рівнянням Мак­свелла: рівняння неперервності тока, рівняння електрома­гнітної індукціїПерелічить основні типи фідерних ліній та вкажіть відно­шення, визначаючі хвильові опіри.Яку роль у питаннях зв”язку антени з передаючим чи при­ймальним пристроєм відіграють фідерні лінії та фідерні пристроїНазвіть основні фідерні пристрої, вказав на їх призначення та спрощене графічне зображенняВ чому полягає математичний зміст принципу Френеля-Гюйгенса та вивод його на вектор ГерцаОпишіть особливості розповсюдження земних радіохвиль для випадку сферичної поверхні земліОпишіть особливості розповсюдження земних радіохвиль для випадку плоскої поверхні землі

Модуль 2 (весняний семестр)Як виникає позитивна та негативна рефлакція радіохвилі, яка розповсюджуюється у тропосферіОпишіть фізичні моделі виникнення іоносфериЯким чином формується багатослоісність іоносфери та на­ведіть графік розподілу концентрації електронів по висотіЯким чином розповсюджується хвиля в іоносфері для різ­ного діапазону частотПоясніть формулу розрахунку максимальної частоти ра­діохвилі, при якій спостерігається повне відлуння радіо­хвиліОпишіть особливості розповсюдження довгих та середніх хвильОпишіть особливості розповсюдження довгих та короткиї хвиль

Модуль 2 (осінній семестр)Які основні особливості апертурних антенУ чому визначається відміна КНД рупорних антен від КНД хвильоводного випромінювачаНазвіть основні параметри рупорних антен та вкажіть їх залежність від довжини хвилі і геометрії рупорівЯку роль відіграє дзеркало у характеристиках та параметрах дзеркальних антенЯким чином можна змінити орієнтацію у просторі ДНДо якого класу антен відноситься директорна антенаЩо досягається використанням антенної решітки при збільшенні кількості поверхів та вібраторів у поверсіЯк формується діаграма направленості щільової антениНазвіть основні типи антен супутникового телебаченняНазвіт основні типи антен ефірного телебачення2.5 Навчальна література з дісципліни


 1. Долуханов М.П. Распространение радиоволн.-М.: Связь издат, 390 с.

 2. Дорохов А.П. Расчет и конструирование антенно-фидерных устройств. – Харьков: Изд-во ХГУ им. А.М. Горького

 3. Хмель В.Ф., Чаплин А.Ф., Шумленский И.И. Антенные устройства СВЧ. – К.: Вища школа, 231 с.

 4. Царенко В.Т. Анетнно-фидерные устройства. Конспект лекций. ч. ІІ. Харьков: УИПА, 48 с.

 5. Царенко В.Т. Распространение радиоволн. Конспект лекцій.- ч. І Харьков: УИПА, 58 с.

 6. Царенко В.Т. Частная методика по рас чету радиотрасс и антенно-фидерных устройств – Харьков: УИПА, каф. АРЭ, 27 с.

 7. Шевченко В.И. Спутниковое телевидение в нашем доме. – С. Петербург: Полигон, 272 с.Методичні вказівки


 1. Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни ”Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль”. / Упорядник Царенко В.Т. – Харків: УІПА, 2001 – 23 с.

 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт для спеціальності 8.010104.05 /Упорядник Царенко В.Тю – Харків: УІПА, 2000 – 49 с.3. Види організації самостійної роботи


Самостійна робота студентів активізує розумову діяльність, стимулюючи потребу в поглибленні одержаних знань шляхом використання різних видів самостійної роботи.

За характером організації всі види самостійної роботи можна поділити на дві групи: види самостійної роботи у процесі проведення очних занять і види самостійної роботи, що проводяться у позаурочний час.


3.1 Види організації самостійної роботи у процесі проведення очних занять


3.1.1 Лекційні заняття

Однією з форм організації самостійної роботи, що присутня на лекції, є конспектування.

Добрий конспект лекцій – показник активної роботи студента на лекції, уміння творчо сприймати ним зміст програмного матеріалу.

Змістовне конспектування мотивує необхідність глибокого вивчення навчальної літератури, дозволяє зробити самостійну роботу цілеспрямованою.

Програма дисципліни ”Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль” охвачує значний обсяг теоретичного матеріалу, який необхідно вивчити студенту для того, щоб бути кваліфікованим фахівцем. В той же час обсяг лекційних занять явно обмежен.

З метою полегшення сприйняття та конспектування навчального матеріалу можуть використовуватися такі методичні розробки, як:

- видані раніше конспекти лекцій чи їх електронний варіант для попереднього ознайомлення з навчальним матеріалом лекцій;

- проведення стислого опитування (5-7 хвил.) на початку занять по раніш вивченому матеріалу. У якості прикладу можна навести такі питання:

1) які чисельні показники характеризують розповсюдження радіохвиль в умовах іоносфери;

2) назвіть заходи, які знімають прешкоди при антенних вимірюваннях;

- видання студентам за 5-6 хвилин до закінчення лекції опитувальних листів;

- виконання модульних контрольних робіт та тестування. Наприклад, дати варіант відповіді на тест: який розподіл має радіохвиля, якщо вона розповсюджується на поверхню Землі?

Варіанти відповіді:

1 – У залежності від проводимості Землі може бути повне відображення без преломлення;

2 – Спостерігається повне відображення, коли земля розглядається у вигляді діелектрика без втрат і хвиля переходить через середовище з більшою плотністю у середовище з меншою плотністю;

3 – Над землею спостерігається інтерференція хвиль, відображених при умові падіння під різними кутами.   1. 3.1.2 Практичні і лабораторні заняття


До числа найбільш ефективних методів активізації самостійної роботи студентів належать: імітаційний ігровий метод, метод ігрового виробничого планування, метод аналізу конкретних ситуацій, метод евристичного діалогу, дослідний метод, метод „мозкового штурму”.

На практичних і лабораторних заняттях з дисципліни ”Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль” частіше всього використовується дослідницький метод та метод „мозкового штурму”.

Дослідницький метод полягає в рішенні проблемних, нестандартних практичних задач, які поставлені викладачем.

Суть методу „мозкового штурму” – створення спеціальної групи студентів – генераторів ідей. Вони находять варіанти рішення задач і пропонують їх на загальне обговорення з наступним колективним аналізом.

Експеримент, як різновидність дослідного методу, використовується в лабораторних роботах. Його використовують до вивчення теорії, що ставить студентів в ситацію „першовинахідника”.

3.2 Види організації самостійної роботи, що виконуються студентами у позаурочний час


До таких видів можна віднести:

- роботу з навчальною літературою, рекомендованою викладачем (трудомісткість 8/8 годин), де чисельник – години в осінньому семестрі, а знаменник – у весняному семестрі;

- робота з додатковою літературою, самостійно обраною студентом (трудомісткість 4/11 годин);

- робота з конспектами (трудомісткість 12/21 годин);

- підготовка до лабораторних та практичних занять (трудомісткість 3/5 годин);

- підготовка до атестаційного контролю (трудомісткість 4/8 години);

- виконання домашніх завдань (трудомісткість 3/5 години);

Загальна трудомісткість складає 92 годин на третьому і четвертому курсі (весняний та осінній семестри).

Графік організації і контролю самостійної роботи студентів додається.

Особливу роль в самостійній роботі студентів відіграє виконання домашніх і модульних завдань з теоретичною і практичною частинами дисципліни.

Зразок комплексних домашніх завдань наведен у додатках „Методичні вказівки для практичної роботи”


ГРАФІК

організації і контролю самостійної роботи студентів

з дисципліни ”Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль”

для студентів групи (груп)___________

спеціальності (профілю) 6.010104.05, на весняний семестр


№ п/п

Найменування навч. дисципліни

Обсяг самост. роботи (год. на семестр)


Чисельник - загальний обсяг самостійної

роботи по тижнях семестру (год)


Знаменник -вид самостійної

роботи і контролю по

тижнях семестру


Семестровий конроль

Номер тижня


Залік


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль


34

2

2

3

3

-

-

-

-

3

2

2

3

3

3

3

2

3

К

К

д

з

Л

К

АК

АТ

Л

К

Л

Л

А

К

КГРАФІК

організації і контролю самостійної роботи студентів

з дисципліни ” Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль”

для студентів групи (груп)___________

спеціальності (профілю) 6.010104.05, на осінній семестр

№ п/п

Найменування навч. дисципліни

Обсяг самост. роботи (год. на семестр)


Чисельник - загальний обсяг самостійної

роботи по тижнях семестру (год)


Знаменник -вид самостійної

роботи і контролю по

тижнях семестру


Семестровий конроль

Номер тижня


Іспит


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль


58

2

4

5

5

-

-

-

-

5

4

4

5

5

5

5

4

5

К

К

д

з

Л

К

АК

АТ

Л

К

Л

Л

А

К

К


Умовні позначки: "АТ"-атестаційний контроль; „Т” – тести; "ДЗ"-домашне завдання (здача); "К"-проробка конспектів лекцій; "Л"-вивчення навчальної літератури; „АК” – аудиторна контрольна робота (при необхідності внесення інших видів контролю необхідно вказати їхнє умовне позначення).

Прийом виконаних робіт в письмовому вигляді здійснюється лектором в період атестаційного тижня.

Оцінка "відмінно" виставляється за (95-100)% правильних відповідей по модульним питанням і задачам.

Оцінка "добре" - за (75-89)% вірних відповідей.

Оцінка "задовільно" - за (60-74)% вірних відповідей.

Оцінка "незадовільно" - менше (59)% вірних відповідей


Викладач____________________ /Царенко В.Т./

(підпис) (П.І.Б.)


Завідувач кафедри РКС _____________ /Сахацький В.Д./

(найменування кафедри) (підпис) (П.І.Б.)


“___”_______________2009 р.


Навчальне видання


Антенно-фідерні пристрої та розповсюдження радіохвиль


Методичні вказівки

по організації та плануванню самостійної роботи студентів


Кафедра радіоелектроніки та комп’ютерних систем


Упорядник Царенко Володимир Тимофійович


Формат 60х84 1/6. Умовн. др. арк. 2,0 Тираж 50 екз.

____________________________________________

@Українська інженерно-педагогічна академія

____________________________________________

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16


Схожі:

Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів зі спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
Теорія твору й тексту. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів / укладачі: Т. В. Кузнєцова, В. В. Чубур. –...
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів дисципліни "Маркетинг енергії" для студентів спеціальності 000008
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів дисципліни “Маркетинг енергії”/ Укладачі: М.І. Сотник, С. О. Хованський....
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна....
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу спеціальності...
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи для студентів спеціальності 010104. 05 iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи