Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна icon

Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна
Скачати 47.36 Kb.
НазваПрограма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна
Дата17.06.2013
Розмір47.36 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Предмет Молекулярна фізика


Спеціальність – радіофізика і електроніка

Факультет - електроніки форма навчання - денна

ВИПИСКА З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

№ семестру

К-ть ауд. год.

У тому числі

К-сть год.

КР

КП

Заліки

Іспити

Л

ПС

ЛР

3

180

54

72

54


+

+Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини. Маси атомів і молекул. Кількість речовини. Модель ідеального газу.

^ Будова речовини. Агрегатні стани речовини. Сили міжмолекулярної взаємодії. Потенціал Леонарда-Джонса. Структура речовини. Гази, рідини. Ближній порядок в рідинах. Функція радіального розподілу. Тверді тіла. Класифікація твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. Симетрія кристалів. Елементи симетрії Кристалографічні системи. Кристалічна ґратка. Індекси атомних площин і кристалографічних напрямків. Реальні кристали. Дефекти в кристалах. Дислокації. Рідкі кристали.

^ Основи молекулярно-кінетичної теорії газів. Тиск. Вимірювання тиску. Закони ідеальних газів. Рівняння стану ідеальних газів. Закон Дальтона. Закон Авогадро. Макроскопічний і мікроскопічний стани системи. Статистичний ансамбль систем. Постулат рівноймовірності мікростанів. Обчислення середніх за ансамблем. Обчислення середніх за часом. Ергодична гіпотеза. Розподіл молекул за швидкостями. Розподіл Максвела. Характерні швидкості розподілу Максвела. Експериментальна перевірка розподілу Максвела. Розподіл молекул за кінетичною енергією. Середнє число части-нок в об’ємі. Флуктуації. Відносна величина флуктуації. Досліди Сведберга.

Розподіл Больцмана. Незалежність температури від зовнішнього потенціального поля. Експериментальна перевірка розподілу Больцмана. Зміна атмосферного тиску з висотою. Барометрична формула. Атмосфера планет Співвідношення між розподілами Максвела і Больцмана. Розподіл Максвела і Больцмана. Модель Бозе-Айнштайна, Фермі-Дірака та їх розподіли. Електронний газ.

Частота ударів молекул об стінку. Основне рівняння кінетичної теорії газів. Середня кінетична енергія молекул. Число ступенів вільності. Теорема про розподіл енергії за ступенями вільності. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул. Вимірювання температури. Термометричне тіло і термометрична величина. Термометри. Емпіричні шкали температур. Абсолютна термодинамічна шкала температур. Броунівський рух. Розрахунок зміщення броунівської частинки. Експериментальне визначення сталої Больцмана. Досліди Перрена.

Кінематичні характеристики молекулярного руху. Газокінетичний діаметр молекул. Поперечний переріз. Середня довжина вільного пробігу. Частота зіткнень. Експериментальне визначення поперечного перерізу зіткнень та довжини вільного пробігу

^ Основи термодинаміки. Термодинамічна система. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія. Робота. Теплота. Перший закон термодинаміки. Теплоємність ідеального газу. Теплоємність рідин і твердих тіл. Закон Дюлонга і Пті. Квантова теорія теплоємності.

Адіабатний процес. Політропні процеси. Робота при політропному процесі. Оборотні і необоротні процеси. Нерівноважні і рівноважні процеси.

Другий закон термодинаміки. Формулювання Томсона 2-го закону термодинаміки. Формулювання Клаузіуса. Еквівалентність формулювань Томсона і Клаузіуса. Теплова машина. Холодильна машина. К.к.д. теплової і холодильної машини. Цикл Карно. К.к.д. циклу Карно. Теореми Карно.

Ентропія. Нерівність Клаузіуса. Ентропія і термодинамічна ймовірність. Формула Больцмана. Статистичний характер другого закону термодинаміки. Третій закон термодинаміки. Теорема Нернста. Термодинамічні потенціали. Ентальпія. Вільна енергія.

^ Явища переносу. Дифузія в газах. Взаємна дифузія. Нестаціонарна дифузія. Стаціонарна та нестаціонарна теплопровідність газів. Внутрішнє тертя в газах. Співвідношення між коефіцієнтами переносу. В’язкість рідин. Явища переносу в рідинах і твердих тілах. Гази при малих тисках. Теплопровідність і течія в розрідженому газі. Елементи вакуумної техніки.

^ Реальні гази. Відхилення властивостей газів від ідеальності. Ізотерми Амага. Сили міжмолекулярної взаємодії в реальних газах. Потенціал міжмолекулярної взаємодії. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Фізичний зміст сталих “a” і “b” в рівнянні Ван-дер-Ваальса. Ізотерми реального газу. Метастабільні стани. Експериментальні ізотерми. Область двофазних станів. Насичена пара. Правило важеля. Критичний стан речовини. Критична опалесценція. Поведінка двофазної системи при зміні температури при сталому тиску. Закон відповідних станів. Зведене рівняння Ван-дер-Ваальса. Внутрішня енергія реального газу. Теплоємності Сv і Сp реальних газів. Рівняння політропи реального газу.

Явище Джоуля-Томсона. Фізичний зміст явища. Диференціальний та інтегральний ефект Джоуля-Томсона. Температура інверсії. Зрідження газів.

^ Поверхневі явища в рідинах. Змочування і незмочування. Крайовий кут. Поверхнево-активні речовини. Капілярні явища. Кривизна поверхні і додатковий тиск. Формула Лапласа.

^ Фазові переходи. Типи фазових переходів. Фазові переходи I і II роду. Зміна ентропії при фазових переходах. Кількісний опис фазових переходів І роду. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Поліморфні перетворення. Випаровування та кипіння рідин. Теплота випаровування. Тиск насиченої пари поблизу викривленої поверхні рідини. Перегріта рідина. Бульбашкова камера. Переохолоджена пара. Камера Вільсона. Фазові діаграми. Рідкий гелій.

^ Рідкі розчини. Розчинність. Теплота розчинення. Ідеальні розчини. Закон Рауля. Закон Генрі. Дисперсні системи. Осмотичний тиск та механізм його виникнення. Закономірності осмотичного тиску. Закон Вант-Гоффа. Тверді розчини та сплави. Евтектики.

ЛІТЕРАТУРА


1. М.М.Клим, П.М.Якібчук. Молекулярна фізика. Львів, 2003, 542с.

2. Р.М.Кушнір. Курс фізики. Ч.ІІ. Молекулярна фізика. Львів 2000, 148с.

3. А.Н.Матвеев. Молекулярная физика. М. Высш.школа, 1987, 360с.

4. Д.В.Сивухин. Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Наука, 1980.

5. А.Н.Кикоин, И.К.Кикоин. Молекулярная физика. М., 1976, 480с.

6. Р.В.Телеснин. Молекулярная физика. М.: Высш. школа, 1973, 360с.


Програму склав доцент Бородчук А.В..

Схожі:

Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма предмет: Електромагнетизм Спеціальність: 070200 "Радіофізика І електроніка" та 070200 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070200 "Радіофізика і електроніка" та 070200 "Прикладна фізика"
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма Предмет: "напівпровідникова електроніка" Спеціальність: 070201 "Радіофізика І електроніка" Факультет електроніки, форма навчання денна
На основі цих знань у другій частині курсу викладається фізика функціонування основних напівпровідникових приладів. Базовими курсами...
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма предмет : спецкурс "Фізика розчинів" Спеціальність: фізична І біомедична електроніка факультет електроніки; Форма навчання денна
Медична біофізика – навчальний курс, який синтезує знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики і базовим предметом є...
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма Предмет: "фізика напівпровідникових приладів" Спеціальність: 070200 "Прикладна фізика" Спеціалізація: "Фізика напівпровідників І діелектриків" Факультет електроніки, форма навчання денна
Базовими курсами є: “Фізика напівпровідників”, “Електронні процеси переносу в напівпровідниках”, “Напівпровідникові матеріали”
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація "Фізика напівпровідників" факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070203 – «Прикладна фізика», спеціалізація “Фізика напівпровідників”
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма предмет : Комп‘ютерна обробка інформації Напрям підготовки : 0702 "Прикладна фізика" Спеціальність: 070203 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
В даному курсі розглянуто дискретні інформаційні сигнали, їх спектр, системи обробки цих сигналів
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма Предмет: "організація та архітектура комп’ютерних систем" Спеціальність: 070203 "прикладна фізика" Спеціалізація : "Комп’ютерні технології у фізиці" Факультет електроніки, форма навчання денна
Практичне вивчення архітектури І системи команд мп платформи Intel 80x86 І pentium
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма предмет: моделювання фізичних процесів та технологій спеціальність 070203 "Прикладна фізика" факультет електроніки, форма навчання денна
Курс спирається на дисципліни „Математичний аналіз”, „Вища алгебра”, „Диференціальні рівняння”, „Електрика і магнетизм”, „Програмування...
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма предмет: аналогова І цифрова обробка інформації спеціальність: Радіофізика І електроніка №070201 Факультет: фізичний форма навчання: денна
Анотація. В курсі вивчаються фізичні явища, які лежать в основі несхемотехнічних методів обробки інформації. Розглядаються елементи...
Програма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна iconПрограма предмет Аналогова І цифрова схемотехніка Спеціальність Фізична І біомедична електроніка Форма навчання Денна Семестр V курс III
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи