Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна icon

Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація "Фізика напівпровідників" факультет електроніки, форма навчання денна
Скачати 39.97 Kb.
НазваПрограма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація "Фізика напівпровідників" факультет електроніки, форма навчання денна
Дата17.06.2013
Розмір39.97 Kb.
ТипВитяг


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет: Модуляційна спектроскопія

Спеціальність: 7.070203 – «Прикладна фізика», спеціалізація “Фізика напівпровідників”

факультет електроніки, форма навчання – денна


Витяг з навчального плану

Семестр

К-ть аудит.

годин

У т.ч.

К-сть годин СР

КР

КС

Заліки

Іспити

Л

П,С

ЛР

10

42

14

-

28

14

-

3

2

-


АНОТАЦІЯ


Метою курсу є ознайомити студентів 5-го курсу з одним з найбільш ефективних і доступних методів дослідження тонкої структури енергетичних рівнів напівпровідникових кристалів та квантових систем – модуляційною спектроскопією. В курсі розглядаються теоретичні аспекти модуляційної спектроскопії, методи розрахунку модуляційних спектрів, експериментальні результати досліджень модуляційними методиками напівпровідникових матеріалів, гетероструктур та квантових точок.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Модуляційна спектроскопія як метод дослідження тонкої структури енергетичних спектрів напівпровідникових кристалів. Модуляційні методики та залежність зонної структури від статичних параметрів. Модуляційні методики при наявності постійного магнітного поля.

Модуляція довжини хвилі електромагнітного випромінювання. Температурна модуляція. Модуляція напругою. експериментальні методики: п’єзопоглинання і п’єзовідбивання. Модуляція електричним полем. Електровідбивання. Фотовідбивання. Модуляція поляризації випромінювання.

Взаємодія квантових систем з нестаціонарним електромагнітним випромінюванням. Співвідношення Крамерса-Кроніга, закон Бугера-Ламберта, стаціонарне та нестаціонарне рівняння Шредінгера, рівняння неперервності, апарат матриці густини, рівняння Блоха. Розрахунок ймовірності переходу між нестаціонарними рівнями. Динаміка заселеності енергетичних рівнів в нестаціонарних квантових системах. Кінетична модель для врахування часу життя рівнів.

Розрахунок динаміки модуляційних оптичних спектрів поглинання при переходах (прямі та непрямі) зона-зона та в околі критичних точок. Форма ліній та положення піків в модуляційних спектрах. Вимірювання дійсної та уявної складової діелектричної проникності в околі критичних точок.

Модуляційна спектроскопія вищих порядків. Одночасне використання двох модулюючих факторів. Методи фазочутливого детектування в модуляційній спектроскопії.

Результати дослідження оптичних спектрів твердих тіл отриманих шляхом реєстрації модуляційних (диференційних) спектрів різного порядку, отриманих шляхом модуляції довільного параметру. Особливості модуляційних спектрів шаруватих кристалів. Особливості прояву електрооптичного ефекту в сильно анізотропних кристалах. Диференціальні спектри поглинання та оптичні властивості GaSe та GaTe в глибині власного поглинання. Спектри п’єзофотопровідності шаруватого кристалу In4Se3. Спектри п’єзофотопровідності монополярних напівпровідників та гетероструктур (GaAs/GaxAl1-xAs, CdTe/ZnTe, CdTe/CdxZn1-xTe). Електропоглинання і електровідбивання шаруватих кристалів в області екситонного поглинання. Використання ефекту Штарка при застосуванні модуляційних методик поглинання для дослідженні квантових точок.

Модуляція фотоструму, як засіб дослідження локалізованих станів в аморфних напівпровідниках. Спектроскопія глибоких рівнів.


^ ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ


 1. Дослідження взаємодії нестаціонарного випромінювання з квантовими системами.

 2. Розрахунок ймовірності переходу між двома нестаціонарними рівнями.

 3. Побудова модуляційних спектрів квантових систем. Отримання величини дипольного моменту переходу.

 4. Розрахунок модуляційних оптичних спектрів поглинання при переходах зона-зона та в околі критичних точок.

 5. Аналіз спектрів п’єзофотопровідності монополярних напівпровідників та гетеро структур.

 6. Інтерпретація експериментальних результатів спектрів п’єзофотопровідності In4Se3 за допомогою результатів розрахунку зонної структури шаруватого кристалу In4Se3.

 7. Дослідження зсуву фаз між низькочастотним зовнішнім збуренням та відгуком кристалу на нього.

 8. Збільшення чутливості модуляційних методик при отриманні модуляційних спектрів на вищих гармоніках та при використанні двох модулюючих факторів.


^ ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Страховский Г.М., Успенский А.В. Основы квантовой электроники. –М.: Высш. школа, 1979. – 303с.

 2. Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Атом в сильном световом поле. –М.: Атомиздат, 1978. – 278с.

 3. Кардона М. Модуляционная спектроскопия: Пер. с англ. –М.: Мир, 1972. -416 с.

 4. Mathieu H., Allerge J., Gil B. Piezomodulation spectroscopy: A powerful investigation tool of heterostructures system // Ph.Rev. – 1991. – V.43, №3.   P.2218-2227.

 5. Lee Y.R., Ramdas A.K, Kolodziejski L.A., Gunshor R.L. Piezo- and photomodulated reflectivity spectra of ZnSe/GaAs and CdTe/InSb epilayers // Ph.Rev. – 1988. – V.38, №18.   P.13143-13149.

 6. Mathieu H., Lefebvre P., Allerge J., Gil B. Differential spectroscopy of GaAs-Ga1-xAlxAs quantum wells: An unambiguous identification of light-hole and heavy-hole states // Ph.Rev. – 1991. – V.43, №3.   P.2218-2227.

 7. Стахіра Й.М., Демків Л.С. Квантові переходи в квазістаціонарній дворівневій системі // УФЖ. – 2000.   Т.45, №10.   С.1240-1243.

 8. Демків Л.С. Розрахунок диференційних оптичних спектрів // Вісник Львів. універ. Серія фізична. – 2000. – вип. 32. – С.57-60.

 9. J.M.Supplee, E.A.Whittaker, W.Lenth ‘Theoretical description of frequency modulation and wavelength modulation spectroscopy// Appl.Opt. -1994. V.33. P.6294–6302

  Програму склала

  доцент Демків Л.С.

Схожі:

Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма Предмет: "фізика напівпровідникових приладів" Спеціальність: 070200 "Прикладна фізика" Спеціалізація: "Фізика напівпровідників І діелектриків" Факультет електроніки, форма навчання денна
Базовими курсами є: “Фізика напівпровідників”, “Електронні процеси переносу в напівпровідниках”, “Напівпровідникові матеріали”
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет : Комп‘ютерна обробка інформації Напрям підготовки : 0702 "Прикладна фізика" Спеціальність: 070203 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
В даному курсі розглянуто дискретні інформаційні сигнали, їх спектр, системи обробки цих сигналів
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма Предмет: "організація та архітектура комп’ютерних систем" Спеціальність: 070203 "прикладна фізика" Спеціалізація : "Комп’ютерні технології у фізиці" Факультет електроніки, форма навчання денна
Практичне вивчення архітектури І системи команд мп платформи Intel 80x86 І pentium
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: моделювання фізичних процесів та технологій спеціальність 070203 "Прикладна фізика" факультет електроніки, форма навчання денна
Курс спирається на дисципліни „Математичний аналіз”, „Вища алгебра”, „Диференціальні рівняння”, „Електрика і магнетизм”, „Програмування...
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: Електромагнетизм Спеціальність: 070200 "Радіофізика І електроніка" та 070200 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070200 "Радіофізика і електроніка" та 070200 "Прикладна фізика"
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет : спецкурс "Фізика розчинів" Спеціальність: фізична І біомедична електроніка факультет електроніки; Форма навчання денна
Медична біофізика – навчальний курс, який синтезує знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики і базовим предметом є...
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма Предмет: "фізичні основи комп’ютерних систем" Спеціальність: 070203 "прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Аналізуються фундаментальні обмеження логічних елементів інтегральних схем, термодинамічні обмеження на переключення, а також квантові...
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: мультимедія спеціальність: 070203, спеціалізація "Комп’ютерні технології у фізиці" факультет електроніки, форма навчання денна
Ціллю спецкурсу є навчити студентів створювати графічні та фотореалістичні зображення, здійснювати обробку аудіо та відео інформації,...
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна
Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини....
Програма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація \"Фізика напівпровідників\" факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма Предмет: "напівпровідникова електроніка" Спеціальність: 070201 "Радіофізика І електроніка" Факультет електроніки, форма навчання денна
На основі цих знань у другій частині курсу викладається фізика функціонування основних напівпровідникових приладів. Базовими курсами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи