Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна icon

Програма Предмет: "напівпровідникова електроніка" Спеціальність: 070201 "Радіофізика І електроніка" Факультет електроніки, форма навчання денна
НазваПрограма Предмет: "напівпровідникова електроніка" Спеціальність: 070201 "Радіофізика І електроніка" Факультет електроніки, форма навчання денна
Дата17.06.2013
Розмір69.9 Kb.
ТипВитяг

Робоча навчальна програма
Предмет: “НАПІВПРОВІДНИКОВА ЕЛЕКТРОНІКА”


Спеціальність: 6.070201 – “Радіофізика і електроніка”

Факультет електроніки, форма навчання – денна.

Витяг з навчального плану
Семестр


Кількість ауд. годин

У тому числі

Кількість годин СР

КР

КП

Заліки

Іспити

Л

П.С

ЛР

7

72

36
36

40


18
 1. Анотація

Пропонований курс читається для студентів спеціальності 7.070201 і присвячений викладанню основ фізики напівпровідникової електроніки. На основі цих знань у другій частині курсу викладається фізика функціонування основних напівпровідникових приладів. Базовими курсами до розглядуваного є “Теорія твердого тіла” і “Фізична електроніка”. 1. ^ Зміст програми

 1. Вступ. Предмет вивчення. Історія розвитку напівпровідникової електроніки, основні віхи. Поліфункціональність приладів напівпровідникової електроніки. Функціональні пристрої напівпровідникової електроніки як елементи інформаційних систем. Сучасний стан і перспективи розвитку напівпровідникової електроніки.

2. Основи зонної теорії твердих тіл. Класифікація твердих тіл за електропровідністю (емпірична). Енергетичні зони, стаціонарні стани та енергетичний спектр носіїв у твердому тілі. Заповнення зон носіями: метали, діелектрики, напівпровідники. Розрахунок концентрації електронного газу в твердому тілі. Властивості електронного газу. Особливості руху електронів у твердому тілі при накладанні зовнішнього електричного поля.

3. Власні і домішкові напівпровідники. Розрахунок рівноважної концентрації електронів і дірок у власному напівпровіднику. Розрахунок рівноважної концентрації електронів і дірок у домішкових напівпровідниках. Поведінка рівня Фермі з температурою.

 1. Нерівноважний стан напівпровідника. Час життя нерівноважних носіїв заряду. Розподіл концентрації нерівноважних носіїв заряду.

5. Основні рівняння, що описують струмопроходження в напівпровідниках. Рівняння неперервності.

 1. Кінетичні явища в напівпровідниках. Електропровідність. Ефект Хола. Магніторезистивний ефект.

 2. Дрейфовий і дифузійний струми в напівпровідниках. Співвідношення Айнштайна. Механізми розсіяння носіїв. Максимальна дрейфова швидкість. “Сплеск” дрейфової швидкості. Балістичний транспорт в напівпровідниках.

8. Електропровідність напівпровідників в сильних електричних напівпровідниках. Ефект Гана. Термоелектронна іонізація Френкеля. Ефект Зінера. Струмові нестійкості в сильних електричних полях. Особливості електропровідності полікристалічних напівпровідників. Електропровідність аморфних напівпровідників. Тензорезистивний ефект у напівпровідниках.

9.Біполярні транзистори. Принцип дії та основні параметри, Статичні характеристики транзистора. Розподіл носіїв та струмів в базі. Ефект Ерлі. Дрейфові транзистори. Гетероструктурні транзистори. Частотні властивості БІП-транзисторів.

10. Напівпровідникові прилади з S-подібною ВАХ. Тиристори. Фототиристори. Умови виникнення від’ємного опору.

11. Польові транзистори (ПТ). ПТ з р-п переходом у ролі затвору. Статичні ВАХ та основні параметри. МДН-транзистори. Польові транзистори Шоткі. Швидкодія польових транзисторів. НВЧ- польові транзистори на двомірному електронному газі.

Фізичні та технологічні обмеження мінімальних розмірів елементів ПТ. Властивості електронного газу в каналі провідності МДН-транзисторів.

12. Джерела та приймачі світлового випромінювання, фоторезистори та фото діоди. Сонячні фотоприймачі.

Світло діоди та напівпровідникові лазери. Фізичні основи роботи та основні параметри. Основи практичного використання.

13. Елементи схемотехніки на основі напівпровідникових приладів. Електронні ключі на БІП- та польових транзисторах. Швидкодія ключа.

14. Цифрові логічні елементи. Діодно-транзисторна логіка. Транзисторно-транзисторна логіка. Емітерно-зв’язана логіка. Логічні елементи на МДН-транзисторах. Тригери (RS, RST, D). Запам’ятовуючі пристрої. Програмовані та репрограмовані ПЗП. Елементи пам’яті ОЗП статичного типу. Елементи пам’яті динамічного типу.

15. Пристрої на ефекті Гана.

16. Основи наноелектроніки. Спінотроніка.


3. Список лабораторних робіт

 1. Вступне заняття (2 год.).

 2. Дослідження ефекту Хола в напівпровідниках. Визначення концентрації та рухливості носіїв заряду. Визначення ширини забороненої зони (4 год.).

 3. Дослідження магнеторезистивного ефекту в напівпровідниках (2 год.).

 4. Дослідження діоду Шоткі. Визначення контактної різниці потенціалів між напівпровідником і металом (2 год.).

 5. Дослідження напівпровідникових діодів. Моделювання вольт-амперних характеристик діодів ( 4 год.).

 6. Вивчення характеристик і параметрів терморезисторів (2 год.).

 7. Дослідження механізмів провідності в твердих тілах. Вивчення залежності електропровідності напівпровідників від напруженості електричного поля. Дослідження напівпровідникових варисторів (2 год.).

 8. Дослідження БІП-транзисторів. Розрахунок основних параметрів (4 год.).

 9. Дослідження властивостей тиристорних структур ( 2 год.).

 10. Дослідження характеристик і параметрів польових транзисторів 4 год.).

 11. Вивчення тунельного діода. Розрахунок генераторів на основі тунельних діодів (4 год.).


^ 4. Основна і додаткова література

№п/п

Автори

Назва


Рік, мова видан., видав-ництво

Наявн.

у бібл.

фонд.

1

Дружинін А.О.

Твердотільна електроніка: фізичні основи і властивості

напівпровідникових приладів

2001,укр., Львів,в-во Львів. політех.
2

Пасынков В.В.

Полупроводниковые приборы

1987, рос.,М.:

Высш. школа
3

Павлов П.В.,

Хохлов А.Ф.

Физика твердого тела

2000, рос., М.:

Высш. школа,

494 с.
4

Викулин И.М.

Стафеев В.И.

Физика полупроводниковых

приборов

1990, рос.,М.:

Радио и связь
5

Бузанева Е.В.

Микростуктуры интегральной электроники

1990, рос. М.:

Радио и связь, 304 с.
6

Под ред. Л.А.

Коледова

Микроэлектроника. Кн.1.

Физические основы функцио нирования изделий микро-электроники

1987, рос., М.:

Высш. школа
7

Под общ. ред.

О.В.Снитко

Физические основы полупроводниковой электроники

1990, рос., М.:

Радио и связь
8

Фэрри Д.

Эйкерс Л.

Электроника ультрабольших интегральных систем

1991, рос.. М.:

Мир
9

Левитский С. Кошевая С.В.

Вакуумная и твердотельная электроника

1986, рос., М.:

Высш. школа
10

Степаненко И.П.

Основы микроэлектроники

1980, рос., М.:

Сов. радио
11

Пауэр Дж.

Оптические системмы связи

1989, рос.,М.:

Радио и связь
12

Маллер Р.

Кейминс Т.

Элементы интегральных схем

1989. рос.. М.:

Мир
13

Епифанов Г.И.

Физические основы микроэлектроники

1971, рос.,М:,

Сов. радио


Програму уклав доцент Коман Б.П.


Схожі:

Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: Електромагнетизм Спеціальність: 070200 "Радіофізика І електроніка" та 070200 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070200 "Радіофізика і електроніка" та 070200 "Прикладна фізика"
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна
Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини....
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: аналогова І цифрова обробка інформації спеціальність: Радіофізика І електроніка №070201 Факультет: фізичний форма навчання: денна
Анотація. В курсі вивчаються фізичні явища, які лежать в основі несхемотехнічних методів обробки інформації. Розглядаються елементи...
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет Аналогова І цифрова схемотехніка Спеціальність Фізична І біомедична електроніка Форма навчання Денна Семестр V курс III
...
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет : спецкурс "Фізика розчинів" Спеціальність: фізична І біомедична електроніка факультет електроніки; Форма навчання денна
Медична біофізика – навчальний курс, який синтезує знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики і базовим предметом є...
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconРобоча навчальна програма предмет
Спеціальність: 070200 "Радіофізика і електроніка" та 070200 "Прикладна фізика"
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка
Середовище об'єктно-орієнтованого програмування. Установка Delphi. Запуск Delphi
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма предмет: Інтелектуальна власність
Програма розроблена для підготовки спеціалістів і магістрів в рамках спеціальностей “Радіофізика”, “Прикладна фізика”, “Фізична та...
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма Предмет: "організація та архітектура комп’ютерних систем" Спеціальність: 070203 "прикладна фізика" Спеціалізація : "Комп’ютерні технології у фізиці" Факультет електроніки, форма навчання денна
Практичне вивчення архітектури І системи команд мп платформи Intel 80x86 І pentium
Програма Предмет: \"напівпровідникова електроніка\" Спеціальність: 070201 \"Радіофізика І електроніка\" Факультет електроніки, форма навчання денна iconПрограма Предмет: "фізика напівпровідникових приладів" Спеціальність: 070200 "Прикладна фізика" Спеціалізація: "Фізика напівпровідників І діелектриків" Факультет електроніки, форма навчання денна
Базовими курсами є: “Фізика напівпровідників”, “Електронні процеси переносу в напівпровідниках”, “Напівпровідникові матеріали”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи