Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов icon

Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Скачати 84.56 Kb.
НазваУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Дата15.04.2013
Розмір84.56 Kb.
ТипДокументи

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

УДК 255:29.1

НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна адреса, а також анотація з ключовими словами (7–10 рядків) надаються трьома мовами: українською та російською на початку статті, англійською – наприкінці статті. Перед назвою статті та після неї інтервал 6 пт. Усі анотації повинні мати ту ж саму структуру, що і основний текст, бути лаконічними та логічно завершеними частинами статті, незалежною від основного тексту.

Ключові слова: не більше п’яти слів. Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним.

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (російською)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Аннотация на русском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала.

^ Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» полужирным.


АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазначенням мети роботи. Весь текст статті розміщується у одну колонку, рівняння тексту по ширині. Текстовий редактор Microsoft Word 2003. Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes New Roman 12 pt. Абзацний відступ – 1 см, поля з кожного краю сторінки 2 см. Обсяг статті – 4–15 повних сторінок разом з анотаціями, літературою та фотографіями авторів. Наявність УДК обов’язкова. Залишити пустий рядок перед актуальністю роботи.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисунки подаються кольоровими, чорно-білими або у відтінках сірого. Вісі на графіках повинні мати пояснювальну назву (рис. 1).
Рисунок 1 – Назва рисунку


Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.) або реалізованих у MS Visio. Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком та після назви. Перед назвою рисунка інтервал 6 пт.

Формули набираються тільки у редакторі MS Equation Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках праворуч. Індекси повинні бути набрані лише латинськими літерами. Розміри: звичайний – 12 пт, великий індекс – 8 пт, малий індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, малий символ – 12 пт (рис. 2, 3). Усі змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після наведеної формули:

.

(1)
Рисунок 2 – Розміри формул
Рисунок 3 – Стиль формул


Таблиці створюються за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel не дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою таблиці та після неї – пустий рядок. Після назви таблиці інтервал 6 пт.


Таблиця 1 – Назва таблиці

Опір R фазової обмотки, Ом

3,330

Самоіндукція L, Н

0,223


ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність та подальші перспективи.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Ткаченко С.П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39–40.

  2. Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1979. – 392 с.


Список літератури подається двічі: мовою оригіналу після статті й англійською мовою після англомовної анотації. Перед літературою пустий рядок. Приклад оформлення літератури наведений у додатку А.

На адресу редколегії надсилається електронний варіант статті із зазначенням наукової рубрики для подальшого рецензування та редагування. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. За бажанням автори можуть надавати статті двома мовами (мовою оригінала статті й англійською).

^ TITLE OF THE PAPER

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

Англомовна анотація має бути написана грамотно, з використанням сучасної термінології, прийнятої у зарубіжних виданнях, тому що є єдиним інформативним джерелом для міжнародної аудиторії. Вона є самостійною частиною документу в не повинна бути підстрочником з мови оригіналу. Машинний переклад не дозволяється.

Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення «Кey words» напівжирним.


REFERENCES

  1. Tkachenko S.P. Comparative Advertising. Instructions // Law Magazine. – 2003. – № 1. – PP. 39–40. [in Ukrainian]

  2. 2. Godunov S.K. The equations of mathematical physics. – M.: Nauka, 1979. – 392 p. [in Russian]


Після списку літератури розміщуються кольорові фотографії всіх авторів розмірів 3×4 см (рис. 4), праворуч від кожної з них вказуються основні дані: прізвище, ім'я, по батькові повністю, науковий ступінь, місце роботи, посада, поштова адреса, контактний телефон/факс, E-mail.
Рисунок 4 – Фотографії авторів


Приклад оформлення статті приведений у додатку Б.


УДК 255:29.1

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на языке оригинала)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Название, авторы (полужирным), почтовый и электронный адрес, а также аннотация с ключевыми словами (7–10 строк) приводятся на трёх языках: украинском и русском в начале статьи, на английском – в конце. Перед названием статьи и после нее интервал 6 пт. Все аннотации должны иметь ту же структуру, что и основной текст статьи, быть лаконичными и логически законченными частями документа, не зависимыми от основного текста.

Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» полужирным.

^ НАЗВА СТАТТІ (українською мовою)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Аннотация на украинском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала. Авторы, не владеющие украинским языком, при подаче статьи могут просить редколлегию о составлении украиноязычной аннотации.

Ключові слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключові слова» – полужирным.


^ АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Краткое введение с указанием цели работы. Весь текст располагается в одну колонку, выравнивание текста по ширине. Текстовый редактор Microsoft Word 2003. Межстрочный интервал одинарный, шрифт Тimes New Roman 12 pt. Абзацный отступ – 1 см, поля с каждого края страницы 2 см. Объем статьи – 4–15 полных страниц вместе с аннотациями, литературой и фотографиями авторов. Наличие УДК обязательно. Оставить пустую строку перед актуальностью работы.

^ МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рисунки выполняются цветными, черно-белыми или в оттенках серого. Оси на графиках должны иметь поясняющее название (рис. 1).
Рисунок 1 – Название рисунка


^ Не допускается создание рисунков с использованием встроенных функций редактора MS Word, разрешается функция вставки только стандартных форматов изображений (JPEG, TIFF и др.) или реализованных в MS Visio. Выравнивание по центру, пустая строка перед рисунком и после названия. Перед названием рисунка интервал 6 пт.

Формулы набираются только в редакторе MS Equation Editor и нумеруются арабскими цифрами в скобках по правому краю. Индексы должны быть набраны только латинскими буквами. Размеры: обычный – 12 пт, большой индекс – 8 пт, малый индекс – 7 пт, большой символ – 18 пт, малый символ – 12 пт (рис. 2, 3). Все переменные описываются в тексте выше или сразу после формулы:

.

(1)
Рисунок 2 – Розміри формул
Рисунок 3 – Стиль формул


Таблицы создаются с помощью встроенных функций редактора MS Word (экспорт таблиц из MS Excel не допускается), выравнивание по центру. Перед названием таблицы и после нее пустая строка. После названия таблицы интервал 6 пт.


Таблица 1 – Название таблицы

Сопротивление R фазовой обмотки, Ом

3,330

Самоиндукция L, Н

0,223


ВЫВОДЫ. Указать основные результаты исследований, их практическую ценность и дальнейшие перспективы.


ЛИТЕРАТУРА

  1. Ткаченко С.П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39–40.

  2. Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1979. – 392 с.


Список литературы подается дважды: на языке оригинала после статьи и на английском языке после англоязычной аннотации. Перед литературой пустая строка. Пример оформления литературы приведен в приложении А.

В адрес редколлегии направляется электронный вариант статьи с указанием научной рубрики для дальнейшего рецензирования и редактирования. Ответственность за содержание материала несут авторы. По желанию авторы могут предоставлять статьи на двух языках (языке оригинала статьи и английском).

^ TITLE OF THE PAPER

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

Англоязычная аннотация должна быть написана грамотно, с использованием современной терминологии, принятой в зарубежных изданиях, т.к. является единственным источником информации для международной аудитории. Она является самостоятельной частью документа и не должна быть подстрочником с языка оригинала. Машинный перевод не допускается.

Кey words: не более пяти слов. Словосочетание «Кey words» полужирным.


REFERENCES

  1. Tkachenko S.P. Comparative Advertising. Instructions // Law Magazine. – 2003. – № 1. – PP. 39–40. [in Ukrainian]

  2. Godunov S.K. The equations of mathematical physics. – M.: Nauka, 1979. – 392 p.
    [in Russian]

После списка литературы размещаются цветные фотографии всех авторов размером 3×4 см (рис. 4), справа от каждой из них указываются основные данные: фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, место работы, должность, почтовый адрес, контактный телефон/факс, E-mail.
Рисунок 4 – Фотографии и авторские данные


Пример оформления статьи приведен в приложении Б.

Схожі:

Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною...
Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною...
Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconВимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу)
Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною...
Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconНазва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною...
Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
Анотація мовою оригіналу та ключові слова подаються на початку статті (прізвище, ім’я, по батькові, назва статті, 5–6 рядків змісту...
Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconНазва статті
Текст анотації до статті (мовою статті). Текст анотації до статті (мовою статті). Текст анотації до статті(мовою статті)
Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconМовою оригіналу Абарбарчук Э. Я

Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconУдк назва статті Автор(и) Статті Місце роботи
Ключові слова: (перелік ключових слів – бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним)
Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconРеєстраційна картка (РК)
Назва ндр (дкр) (1 українською мовою, 2 російською мовою, 3 англійською мовою)
Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов iconКам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
Матеріали у покажчику систематизовано за розділами: "Газети", "Журнали", "Місцева періодика". В межах розділу виділені підрозділи:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи